John 7

Iesu Akina Isa Akepako'ania

Ega'ina afegai Iesu Iudea papiau'i isa kegaaupugua keoma puo, epagome Iudea ago aelao kai Kalilea agogai mo elao emai. Kai Iudea papiau'i e'i miamia aga'o aka Efe'efe Miamia
2 I'ina miamia auga Iudea papiau'i efe'efe kekapai'i papa'iai kefeu kainai kepafaala aka ‘Efe'efe’ miamia keoma.
keoma auga kina emai kainagai aisama, Iesu akina isa kepainia keinaka, “Oi i'ina afuga fopua'afuga folao Iudea, ega koa emu imoi mirakulo lokapa'i auga fekeisa'i.
Gome aufalao aga'o papiau ma'oai isa kegalogo aka gafoufa'a eoma auga ogefakeai kapa aga'o aekapa. Oi i'ina kapa'i lokapa'i kainai, moapalai ofakaegai agofa'a fofouga oi kaisau auga kegalogo,” keoma. Iesu akina ipauma'i au'i ega keifa oma, gome isa ifo'i isafa isa akepako'ania.

Ega puo Iesu isa epaini'i einaka, “Lau kapa aga'o fakapa auga kina aemai koa kai, oi auga kina aage ma ganinagai kapa aga'o agokapa agekaina. Agofa'a papiau'i oi animi keani kai lau auga aniu akeani, gome lau isa kapa'ina kekapa auga apala laoma. Oi ega'ina miamia olao. Lau auga ega'ina miamia afalafai. Gome lau e'u kina aekaina koa,” eoma. Ke ega'ina eifania afegai, egae Kalilea agogai mo eagu.

10 Kai isa akina kekailai ega'ina miamia kelao afegai, isa ifo isafa ega'ina miamia elao. Kai elao aisama, aepea ofakae mo aelao. 11 Miamia ega'ina alogai Iudea papiau'i isa'i Iesu kekapunia ke kepa'ani keinaka, “Ega'ina auga kapai?” keoma.

12 Iudea papiau'i ega keifa oma aisama, la'afou papiau'i keifa mugumugu isa fouga keifa kefai kelaoaina. Ke isa'i keinaka, “Isa au felo,” keoma.

Kai isa'i keinaka, “Laa'i, isa papiau efoge'i,” keoma.
13 Kai papiau ega'ina ma'oai Iudea papiau'i kemani'iaini'i kainai kai aga'o ega'ina iifaga kalafa'ai aeifania.

Iesu Deo Ega E'ai Epamalele

14 Ega'ina miamia emia elao ipuainagai aisama, Iesu elao Deo ega e'ai ke e'ina epamalele. 15 Ke Iudea papiau'i isa aina kelogonia aisama, kekauai alogaina ke kepa'ani keinaka, “I'ina auga Deo ega iifa aemaleleaina kai ala koa malele ega koa elogo?” keoma.

16 Ega aisama Iesu einaka, “Lau e'u pamalele auga lau ifou apu laa'i. Ega'ina pamalelega auga lau eulaisau auga eegai emai. 17 Aufalao aga'o anina afeani Deo kapa'ina anina eani auga gakapa afeoma koa aisama, isa lau e'u pamalele Deo eegai emai, o lau ifou ainau fouga laifania auga agekapulaisa. 18 Kaisau ifo aina fouga eifania auga, ega koa ekapa auga papiau isa au akaiki'a fekepamia eoma puo ekapa. Kai kaisau isa eulaisa auga au akaiki'a fekepamia eoma puo epinauga auga iifa ko'a auga, ke pifoge kapa'i aga'o isa eegai afoloisa. 19 Ke Deo ega iifa Moses epeniia auga oi aepenimi ma? Iifa gome Moses iifa ega'ina oi epeniimi. Kai oi epomiai kai aga'o Moses ega iifa ega'ina kai'iai alopea. Kai kapa puo lau amoaupuguisau ooma?” eoma.

20 Ega aisama la'afou papiau'i iifa kepamue keinaka, “Oi alomuai tiapolo eague. Kaisau oi gaaupuguiso eoma?” keoma.

21 Ke Iesu isa epaini'i einaka, “Lau mirakulo aga'omo mo lakapaisa kai, oi ma'oai oisa okauai alogaina. 22 Ke Moses oi au maguae'i faaga'i iifalaina gouga kagakaga epeniimi puo, Deo isau afagaina kina mo ganinagai, au maguae'i faaga iifalaina gouga okapa. Kai ega'ina kagakaga auga Moses faagagai aemai kai i'a ufu'a apa'a gauga fou faaga'iai emai. 23 Ke Deo isau afagaina kinagai imoi aga'o maguaega faaga oifalaisa, ega koa Moses ega iifa afoloaupea ooma. Ega koa aisama kapa puo lau Deo isau afagaina kinagai au faaga fofouga lapafelo auga guakupuga opa'aua? 24 Oi papiau iisagai mo oisa papiau felo, o apala ooma auga kagakaga amopaapakipo kai, alo opai laoga mainai afa amopipeni'i,” eoma.

Papiau Iesu Mesaia Auga Ma Auga Kepa'aniaina

25 Iesu ega eifa oma aisama, Ierusaleme papiau'i isa'i ke'ina kepa'ani keinaka, “Papiau i'ina auga kegaaupugua akeoma ma? 26 Amoisa! Isa inamo'e la'afouai eapae enini'ani kai, ega'ina papiau'i iifa aga'o akeifania. Ke au akaiki'a'i isapu keafiia au'i fuagai kelogo isa Mesaia ma'e keoma? 27 Kai lai i'ina auga kapai emai auga alogo. Kai Mesaia agemai aisama, isa kapai emai auga kai aga'o afaelogo,” keoma.

28 Ega aisama Iesu Deo ega e'ai epapamalele kai eifa akaiki'a einaka, “Ko'a, oi lau ologoniau ke kapai lamai auga isafa ologo. Kai lau ifou mo iina alamai kai lau eulaisau auga iifa ko'a inagome auga kai, oi Isa alologonia. 29 Kai lau auga Isa lalogonia, gome lau Isa eegai lamai, ke Isa lau eulaisau,” eoma.

30 Iesu ega eifa oma aisama, papiau isa kegaafia kegagope keoma kai, ega kina aekainia puo kai aga'o ima isa faagagai aeogeaua. 31 Ke papiau isa'i ega keoma mo ganinagai, la'afouai papiau ma'o isa'i auga isa kepako'ania ke keifa keinaka, “Mesaia agemai aisama, isa i'ina auga mirakulo gou'i ekapa'i au'i ageka'egaina ma'o ma agekapa'i?” keoma.

32 Faliseo au'i la'afou papiau'i keifa kekefa mo Iesu fouga ega keifa oma auga fouga kelogo. Ega aisama sakedote lopia'i ke Faliseo au'i fou Deo ega e'a ke'ima au'i keulai'i kelao Iesu kegaafia kegagope keoma.

33 Ega aisama Iesu einaka, “Lau oi fou kina epo afaemaefa agaagu. Egae kai lau eulaisau auga eega alalao. 34 Ega aisama oi lau agokapuniau kai afoloisau. Ke oi lau alalao afuga agomai afaekaina,” eoma.

35 Ega aisama Iudea papiau'i ifo'i mo epo'iai keifa keinaka, “Au i'ina ala agelao kai i'a isa agakapuga afalaisa eoma? Ke isa i'a a'a papiau Grik ago papiau'i epo'iai keagu okaoka au'i ee'i agelao, egae Grik papiau'i agepamaleleni'i ma? 36 Ke isa iina eifa oma ‘Oi lau agokapuniau kai afoloisau’, ke ‘Lau alalao afuga oi afolao eoma,’ auga kapa'ina eifania?” keoma.

37 Ke miamia kina fua, miamia kina ma'oai eka'egaini'i auga kinagai Iesu e'ue eapa kai eifa akaiki'a einaka, “Kaisau aiso ekupu auga gamai lau eeuai fei gainu. 38 Kaisau lau epako'aniau auga, Deo ega iifa pukagai kepapua koa i'opoga, ega'ina papiauga alogai mauni umamo feina age'uki, agekipolai,” eoma. 39 Iesu ega'ina eifania auga Deo ega Spiritu fouga eifania. Ke kaisau isa kepako'ania au'i muniai Deo ega Spiritu ega'ina akeafia auga fouga eifania. Ke Iesu ega eifa oma kinagai auga, Iesu ufai ae'agaukae au akaiki'a aemia koa puo, Deo ega Spiritu aeulaisa aemai aepinauga.

40 Papiau isa'i Iesu ega eifa oma aina kelogonia aisama keifa keinaka, “Iifa gome i'ina auga Profeta auga,” keoma.

41 Ke isa'i keifa keinaka, “Isa Mesaia auga,” keoma.

Kai isa'i auga kepa'ani keinaka, “Mesaia ala koa Kalilea agogai agemai?
42 Deo ega iifa pukagai aeifa Mesaia Davide okogai agemai, ke Beteleme Davide eagu taoninai agemai aeoma ma?” keoma. 43 Ega koa emia papiau Iesu puogai ke'eai'i. 44 Ke isa'i au'i isa kegaafia kegagope keoma kai, kai aga'o ima isa faagagai aeogeaua.

45 Ega puo Deo ega e'a ke'ima au'i kemue kelao sakedote lopia'i, ke Faliseo au'i ee'iai. Ega aisama sakedote lopia'i ke Faliseo au'i fou ega'ina au'i kepa'ani peni'i keinaka, “Kapa puo oi isa aloafia alomaiseina?” keoma.

46 Ke Deo ega e'a ke'ima au'i keinaka, “Kai aga'o ega'ina auga enini'ani koa aenini'ani,” keoma.

47 Ega aisama Faliseo au'i kepa'ani keinaka, “Isa oi isafa efogeimi ma? 48 Ke au akaiki'a'i isapu keafia au'i aga'o o Faliseo auga aga'o isa epako'ania o aepako'ania ma? 49 Laa'i, i'ina papiau'i Moses ega iifa aga'o akelogo au'i, Deo isa afa apala fepeni'i aoma,” keoma.

50 Kai Faliseo auga aga'o aka Nikodemus, gapi aga'ogai elao Iesu eisa auga isa epa'ani peni'i einaka: 51 “Moses ega iifa alogai papiau aga'o kapa aga'o ekapa aisama, kapa'ina ekapa auga fouga maamiai aeifania alologo koa kai ega'ina papiauga afa apala feafia ma eoma?”

52 Kai isa keinaka, “Oi isafa Kalilea aumu ma? Ke Deo ega iifa puka alo foisa kai profeta aga'o Kalilea agogai emai ma auga fologo,” keoma.

Ufainagai papiau isa'i Ioane ega puka kepapua auga 7:53 elao 8:11 auga ega'ina puka'i alo'iai akepapua'i.

[
53 Ega'ina afegai au akaiki'a'i ma'oai kekani aua mo e'i e'a kelao.

Copyright information for `MEK