John 8

Iesu Papie Au Fou Kefeu Aage Mo Auga Ega Laomai Apala'i E'agegeaini'i

Kai Iesu auga e'agaukae Olifa ikuga elao. Ke epagapigapi alogai, Iesu elao Deo ega e'a afegai pugu. Ke egae papiau ma'oai kemai keapa lofe, ke isa eagukipo epamaleleni'i. Ega'ina alogai Moses ega iifa pamalelega au'i ke Faliseo au'i fou paafau peage lapau papiega aga'o, au aga'o fou kefeufeu kai keisa'i auga keafiia kemaiseina la'afou ega'ina ago'iai kepaapa. Egae kai Iesu kepainia keinaka, “Pamalele aumu, i'ina papiega au fou akeamage au'i fou kefeu aisa. Ke Moses ega iifa kainai eifa kapulania eifa, papie ega koa'i au'i kepoai fafoupugu'i eoma. Ega puo oi kapa looma?” keoma. Isa i'ina pa'anina kepa'ani auga Iesu kegapaoa keagaga aga'o kekapunia kegapaagu fofoua keoma.

Kai Iesu eloukipo a'isaai ima keke'egai malele epapua'i.
Ke kepa'ani penia akeaponia aisama, e'ue eapa kai epaini'i einaka, “Oi epomiai aufalao aga'o laomai apala aga'o aekapaisa auga kepo gaafia isa gafou kakaua,” eoma. Egae kai eloukipo pugu a'isaai malele epapua.

Iesu ega eifa oma aisama, egae keapa aina kelogo au'i epo'iai, au apao'i au'i keufai aga'omo aga'omo kekani kaukau. Ke papiau agu'a'i isafa aga'omo aga'omo kekanikani kai elao Iesu mo papie ega'ina auni'i egae keapa. 10 Ega aisama Iesu e'ue eapa kai, papie epa'ani penia einaka, “Papie, isa kapai? Kai aga'o oi emu laomai apala afa aepenio ma?” eoma.

11 Ke papie einaka, “Au akaiki'a aumu, kai aga'o laa'i,” eoma.

Ke Iesu einaka, “Ega koa aisama, lau isafa oi emu laomai apala afa afalapenio. Ke pau folao kai, emu laomai apala aguga fopua'afuga” eoma.]

Agofa'a Alogai Iesu Auga Eaea

12 Ega'ina afegai Iesu papiau maa'iai enini'ani pugu aisama, eifa einaka, “Agofa'a alogai lau auga eaea. Ega puo kaisau lau muniuai agepea auga, uminagai afaepeapea kai eaea mauni mamaga epipeni auga ageafia,” eoma.

13 Kai Faliseo au'i isa kepainia keinaka, “Oi inae loapae ifomu foumu loifafoua. Ega puo oi ifomu foumu ala loifafou oma auga, ko'a laa'i,” keoma.

14 Kai Iesu einaka, “Lau ifou fou laifafoua mo ganinagai, lau kapa'ina laifafoua auga ko'a, gome lau kapai lamai auga lalogo, ke ala alalao auga isafa lalogo. Kai oi auga, lau kapai lamai o ala alalao auga oko alologo. 15 Ke oi auga papiau aumauni, papiau e'i felo o apala fekepeni'i keoma auga mo laoga mainai papiau afa openi'i. Kai lau auga kai aga'o afa felo o apala feafia alaoma. 16 Kai lau papiau aga'o ega laomai felo o apala afa afapenia koa aisama, lau laomai felogai mo afa alapipeni. Gome lau ifou mo laa'i kai, Amau eulaisau auga aunimai aapae. 17 Ke Moses ega iifa epapua oi epeniimi auga alogai eifa, papiau gua kapa aga'omo fouga akeifafoua aisama, ega'ina kapa ko'a eoma. 18 Ega koa i'opoga, lau auga ifou fou laifafoua. Ke Amau lau eulaisau auga isafa lau fou eifafoua,” eoma.

19 Ega aisama isa Iesu kepa'ani penia, “Ke oi amamu kapai?” keoma.

Ke Iesu einaka, “Oi lau alologoniau ke Amau isafa alologonia. Kai oi lau amologoniau koa aisama, lau Amau isafa fologo,” eoma.
20 Iesu Deo ega e'ai Deo moni kepalao penia afuga eegai eapa epamalele alogai i'ina kapa'i eifani'i. Ega mo ganinagai kai aga'o isa aeafia aegopeisa, gome isa ega kina aekainia.

21 Ke Iesu papiau epaini'i pugu einaka, “Lau oi alapua'afunimi alalao, ke oi lau agokapuniau kai laomai apala'i okapakapa'i kai lalaumiai agomae. Ega puo lau alalao afuga oi agolao afaekaina,” eoma.

22 Ke Iesu iina eifa oma, ‘Lau alalao afuga oi agolao afaekaina eoma,’ kainai, Iudea papiau'i kepa'ani keinaka, “Isa ifo ageaupugua ma?” keoma.

23 Kai Iesu eifa pugu einaka, “Oi auga i'ina aagoa papiaumi kai, lau auga au'oni ufa papiau. Ke oi auga i'ina agofa'a papiaumi kai, lau auga i'ina agofa'a papiau laa'i. 24 Lau lapainimi oi emi laomai apala'i agokapa'i lalaumiai agomae laoma. Iifa gome oi lau kaisau laoma auga afolopako'ania koa aisama, ko'a oi laomai apala'i agokapa'i lalaumiai agomae paisa,” eoma.

25 Ega aisama isa Iesu kepa'ani penia keinaka, “Oi kaisau?” keoma.

Ke Iesu einaka, “Lau la'ina mo ifou fou ala laifafou oma auga, lau inamo'eu.
26 Lau kapa ma'o kekae oi emi laomai apala o felo auga faifani'i ega koa oi emi laomai felo o apala auga fologo laoma. Kai lau eulaisau lamai auga ko'a eague, ke lau isa eegai kapa'ina a'o lalogonia auga agofa'a papiau'i maa'iai laifania,” eoma.

27 Kai Iudea papiau'i Iesu isa Ama fouga isa maa'iai eifania kai isa akelogo. 28 Ega puo Iesu einaka, “Oi Papiau Aumauni Gauga kolotiai agoafiakae aisama, egae kai lau kaisau laoma auga agologo. Ke lau ifou mo kapa aga'o alakapa kai, Amau kapa'ina epamaleleniau auga mo laifania auga isafa agologo. 29 Ke lau eulaisau auga lau fou aague. Isa lau aepua'afuniau ifou mo alaagu, gome lau isa kapa'ina alo epagama auga mo lakapa,” eoma. 30 Iesu enini'ani alogai papiau ma'o isa kepako'ania.

Iesu Deo Gauga Ko'a'i Au'i Fou'i Eifania

31 Egae kai Iesu Iudea papiau'i isa kepako'ania au'i epaini'i einaka, “Oi lau e'u pamalele agoafi inokania koa aisama, oi lau e'u imoi ko'ami. 32 Ega aisama oi Deo ega iifa ko'a auga agologo, ke pako'a iifaga ega'ina, oi kapa'ina papagai kala'afi koa omia oagu auga eegai agepapealaimi,” eoma.

33 Ega aisama isa keinaka, “Lai auga Abraham ufuga apa aumai, ke kai aga'o ega kala'afi alamiamia. Kai kapa puo lai kapa aga'o papagai akala'afi auga papagai agapealai looma?” keoma.

34 Kai Iesu einaka, “Iifa gome maamiai laifania. Kaisau mo laomai apala kekapa au'i, isa laomai apala ega'ina ega kala'afi kemia. 35 Ke famili epo'iai kala'afi auga ega e'a aga'o aepagome. Kai e'a inagome auga gauga, e'a ega'ina isa apuga agemia aoniamo. 36 Ega puo Gauga oi laomai apala ega'ina ee'iai agepapealaimi koa aisama, iifa gome oi ega'ina papagai agopealai paisa. 37 Lau lalogo oi Abraham ufuga apa. Ega mo ganinagai, oi alomiai auga ofua oague lau amoaupuguisau ooma. Gome lau e'u iifa oi alomiai fekoko auga afuga aga'o aeka aage mo. 38 Ke lau Amau agogai kapa'ina laisa auga oi maamiai laifania, ke oi auga oi amami maamiai kapa'ina keifania auga okapa,” eoma.

39 Ega aisama isa keinaka, “Iifa gome Abraham auga lai ufumai,” keoma.

Kai Iesu einaka, “Oi Abraham ufuga apa koa aisama, Abraham kapa'ina ekapai'i au'i fokapa'i.
40 Lau kapa aga'o i'oina alakapaisa kai, Amau eegai iifa ko'a laafia auga oi maamiai laifafoua mo ganinagai, oi lau amoaupuguisau ooma. Kai Abraham kapa ega koa aga'o aekapaisa. 41 Oi auga, oi ifomi amami kapa'ina kekapaisa auga mo okapa,” eoma.

Kai isa keinaka, “Lai auga kalufa piakele imoimai laa'i kai, Amamai aga'omo, Deo mo ifogamo,” keoma.

42 Ega aisama Iesu isa epaini'i einaka, “Deo oi Amami koa aisama, lau aniu foani, gome lau Deo eegai lamai, ke pau lau inamo'eu. Ke lau ifou alamai kai Isa lau eulaisau lamai. 43 Kai kapa puo lau kapa'ina laifania auga a'o aloafi felo? Oi a'o aloafi felo, gome oi lau kapa'ina laifania auga ainau agologo afaekaina. 44 Oi auga tiapolo gauga, ke tiapolo auga oi amami. Ega puo oi anina oani, amami kapa'ina anina eani auga mo amokapa ooma. Agofa'a e'ina mo alogai, isa i'ina agofa'agai papiau eaupugu'i. Ke isa iifa ko'a auga aeafia alogai aeka, gome isa alogai kapa aga'o ko'a laa'i. Ke isa epifoge aisama, isa kapa'ina fekapa auga mo ekapa, gome isa pifoge auga, ke isa pifoge ma'oai ama'i. 45 Kai lau auga iifa ko'a laifania kai oi lau alopako'aniau! 46 Oi epomiai aufalao aga'o lau apala lakapaisa auga ageifafoua agekaina ma? Ke laa'i koa aisama, lau iifa ko'a laifania puo kapa puo lau alopako'aniau? 47 Ke kaisau Deo gauga auga Deo kapa'ina eifania auga aina elogo. Kai oi Deo gauga laa'i puo, ainami alopaaua lau ainau alologo,” eoma.

Iesu Ageagu Aoniamo Auga Fouga Eifania

48 Ega aisama Iudea papiau'i iifa kepamue keinaka, “Lai oi Samaria aumu, ke tiapolo alomuai eague aoma auga apifoge ma?” keoma.

49 Ke Iesu einaka, “Lau tiapolo alouai aeagu kai, lau auga Amau au akaiki'a lapamia. Kai oi auga lau au e'eleu opamiaisau. 50 Ke lau ifou fauai isapu akaiki'a faafia, ke au akaiki'au famia auga keagaga alakapuga. Kai aufalao aga'o auga, isa ifo au akaiki'a femia ke isapu akaiki'a feafia auga keagaga ekapuga, ke isa oi felo o apala okapa auga afa agepenimi. 51 Iifa gome maamiai laifania. Kaisau lau e'u iifa ageafia apuga agepamia auga afaemae ke mae gamuga afaeopo,” eoma.

52 Ega aisama Iudea papiau'i keinaka, “Pau lai alogo, oi tiapolo alomuai eague! Gome Abraham emae ke profeta ma'oai isafa kemae kai oi loifa kaisau oi emu iifa ageafia apuga agepamia auga afaemae, ke mae gamuga afaeopo looma. 53 Oi lai ufumai apamai Abraham loka'egaina ma puo ega loifa oma? Isa emae ke profeta ma'oai isafa kemae. Kai oi loopolaga oi kai looma?” keoma.

54 Ke Iesu einaka, “Lau ifou akaiki'au alapamiaisau koa aisama, lau e'u akaiki'a ega'ina auga kapa aga'o laa'i. Ega puo lau Amau oi oifaga emi Deo ooma auga lau au akaiki'au epamiaisau. 55 Ke oi isa alologonia mo ganinagai lau isa lalogonia. Kai lau maifa isa alalogonia maoma koa aisama, lau oi koa i'opomi, pifoge au famia. Kai lau isa lalogonia ke ega iifa isafa laafia apu lapamia. 56 Oi ufumi Abraham lau e'u mai kina aeisa kai, minogai e'u mai kina feisa eoma eopolaga mo alo egama,” eoma.

57 Kai Iudea papiau'i isa kepainia keinaka, “Oi inipomu 50 aeafia koa kai ala koa Abraham loisa?” keoma.

58 Ke Iesu einaka, “Iifa gome maamiai laifania, Abraham aemauni koa kai lau laagu!” eoma.

59 Iudea papiau'i Iesu ega eifa oma aina kelogonia aisama, keloukipo kepo keafii'i kegafouga keoma kai, ifo ei'ofake Deo ega e'ai epealai elao.

Copyright information for `MEK