John 9

Iesu Au Aga'o Mauniai Maaga Ekimi'i Auga Epafelo

Iesu ekailai elao alogai, au aga'o mauniai maaga ekimi'i auga eisa. Ke Iesu ega imoi isa kepa'ani penia keinaka, “Rabai, kaisau laomai apala ekapaisa? I'ina auga ifo, o isa ina ama laomai apala kekapaisa puo isa maaga ekimi'i?” keoma.

Kai Iesu einaka, “Laa'i, isa laomai apala aekapaisa, ke isa ina ama isafa laomai apala akekapaisa. Kai isa faagagai iina koa emia ega koa Deo ega pinauga ala koa auga isa ega agu alogai fefoki eoma. Ke pau aegapi koa kai, i'a lau eulaisau auga ega pinauga fakapa, gome agegapi aisama, aufalao aga'o agepinauga afaekaina. Ke lau agofa'ai laague alogai lau agofa'a eaea,” eoma.

Ega eifa oma afegai, a'isa e'upeisa ke alo fefea eafiia mi'iu ekapaisa kai eafiia maakimi'i auga maaga elakaisa. Egae kai epainia einaka, “Molao Siloam ofugagai moufele,” eoma. Siloam i'a mala'aisai auga iulai fouga eifania. Ega puo maakimi'i auga elao ega'ina ofugagai eufele, ke maaga felo emia afu eisa emue emai ega pagua.

Ke isa ega e'a ipafe papiau'i, ke kai mo isa epinoi keisaisa au'i kepa'ani keinaka, “I'ina auga maakimi'i auga eagu epipinoi auga laa'i ma?” keoma. Ega aisama isa'i keifa ega'ina auga egamo'e keoma.

Ke isa'i keifa, “Laa'i, isa ega'ina auga laa'i kai au aga'o isa iisa i'opoga mo auga,” keoma.

Kai isa ifo eifa einaka, “Lau inamo'eu,” eoma.

10 Ega puo ega'ina papiau'i isa kepa'ani penia keinaka, “Ala emia oma, oi maamu ekiakae afu loisa?” keoma.

11 Ke isa einaka, “Au keifaga Iesu keoma auga mi'iu ekapaisa maau elakaisa, ke epainiau malao Siloam ofugagai maufele eoma. Ega puo lau lalao laufele aisama, maau ekiakae afu laisa,” eoma.

12 Ega aisama ega'ina papiau'i isa kepa'ani penia keinaka, “Au ega'ina kapai?” keoma.

Ke isa einaka, “Lau alalogo,” eoma.

Maakimi'i Auga Maaga Ala Eoma Felo Emia Auga Pa'anina

13 Egae kai ega'ina papiau'i maakimi'i auga maaga felo emia auga keafiia kelaoaina Faliseo au'i ee'iai. 14 Ke Iesu alo fefeagai mi'iu ekapaisa au maaga epakiakaea kina auga, Iudea papiau'i Deo keau afagaina kina. 15 Ega puo Faliseo au'i isafa au ega'ina kepa'ani penia maaga ala eoma felo emia auga fouga gaifania keoma. Ke isa einaka, “Isa lau maauai mi'iu elakaisa, ke lau lalao laufele aisama, maau felo emia afu laisa,” eoma.

16 Ega aisama Faliseo au'i isa'i keinaka, “I'ina auga oi maamu epafelo auga Deo eegai aemai, gome isa i'a Iudea au'a Deo aau afagaina kina oko kainai aepea,” keoma.

Kai isa'i keinaka, “Laomai apala ikapa auga ala koa mirakulo gou'i iina koa'i agekapa'i agekaina?” keoma. Ega koa emia ifo'i mo epo'iai ke'eai'i.

17 Ke fuagai aisama, kemuniaipini maakimi'i auga maaga felo emia auga kepa'ani penia keinaka, “Isa oi maamu epakiakaea puo, fouga ala loifa oma?” keoma.

Ke isa einaka, “Au ega'ina profeta auga aga'o,” eoma.

18 Kai Iudea papiau'i au ega'ina maaga ekimi'i kai pau felo emia auga akepako'ania mo elao iifa keulaisa ina ama kemai. 19 Ke isa ina ama kemai aisama kepa'ani peni'i keinaka, “I'ina oi ma gaumi? Oi isa ma mauniai maaga ekimi'i ooma? Ala koa isa pau afu eisa?” keoma.

20 Ke isa ina ama iifa kepamue keinaka, “Lai alogo isa lai gaumai, ke alogo isa mauniai maaga ekimi'i. 21 Kai pau ala eoma afu eisa, ke kaisau isa maaga epakiakaea auga lai alalogo. Oi isa amopa'ani penia. Isa eminifa'a efua puo, ifo fouga ageifania,” keoma. 22 Isa ina ama Iudea papiau'i kemani'iaini'i puo ega keifa oma. Gome Iudea au akaiki'a'i au'i keifa kakaua keinaka, kaisau Iesu Mesaia ageoma auga isa e'i la'afou afugai akepapealaisa keoma. 23 Ega puo isa ina ama keinaka, “Isa eminifa'a efua puo oi isa ifo amopa'ani penia,” keoma.

24 Ke au maaga efelo auga ipainina gua kepamia keinaka, “Oi Deo au akaiki'a mopamia, gome lai alogo ega'ina auga epafeloiso auga laomai apala ikapa auga,” keoma.

25 Ke isa einaka, “Isa laomai apala ikapa auga ma auga lau alalogo. Kai kapa aga'omo lalogo auga, lau maau ekimi'i kai epafelo pau afu laisa,” eoma.

26 Ega aisama isa kepa'ani penia keinaka, “Isa kapa'ina oi faagamuai ekapaisa? Ke maamu ala epakiakae oma?” keoma.

27 Ke isa einaka, “Lapainimi efua kai ainau alologonia. Kapa puo maifania ainau amologo pugu ooma? Oi isafa isa ega imoi amomia ma ooma?” eoma.

28 Ega aisama ega'ina papiau'i isa keifa apala penia keinaka, “Oi auga isa ega imoi, ke lai auga Moses ega imoi! 29 Lai alogo Deo Moses maagai enini'ani kai ega'ina auga kapai emai auga lai alalogo,” keoma.

30 Ke maaga efelo auga einaka, “Oko i'oina ipauma! Oi isa kapai emai auga alologo kai lau maau epakiakaea. 31 Ke i'a alogo Deo papiau laomai apala'i kekapa'i au'i aina'i aeafia. Kai kaisau Isa au akaiki'a epamia, ke ega logoai pinauga anina eani gakapa eoma auga ekapa auga aina eafia. 32 Ke Deo agofa'a epagama mo alogai, kai aga'o aufalao aga'o mauniai maaga ekimi'i auga maaga epakiakaea auga fouga keifania alalogologo. 33 I'ina auga Deo eegai faemai koa aisama, kapa aga'o faekapa,” eoma.

34 Isa ega eifa oma aisama, Faliseo au'i isa kepainia keinaka, “Oi auga laomai apalagai lomauni ke lofa'a kai pau lai mopamalelenimai ma looma,” keoma. Ke keafiia Iudea papiau'i e'i la'afou afugai kepapealaisa.

Iesu Lalau'iai Maa'i Ekimi'i Au'i Fou'i Eifania

35 Iesu au maaga epafelo auga la'afou afugai kepapealaisa auga fouga elogo, ke elao eisa aisama epainia einaka, “Oi Papiau Aumauni Gauga lopako'ania ma?” eoma.

36 Kai au ega'ina epa'ani einaka, “Au akaiki'a aumu, isa kaisau auga maauai moifania ega koa lau isa fapako'ania laoma,” eoma.

37 Ke Iesu einaka, “Oi pau isa loisa. Iifa gome isa pau oi fou onini'ani,” eoma.

38 Ega aisama au ega'ina einaka, “Lopia lau oi lapako'anio,” eoma, ke eau afagaina.

39 Ke Iesu einaka, “Lau i'ina agofa'a lamai auga papiau e'i laomai felo, o apala auga afa fapeni'i, ega koa maakimi'i au'i maa'i fekiakae afu fekeisa, ke maa'i felo au'i maa'i fekimi'i laoma puo lamai,” eoma.

40 Kai Faliseo au'i isa'i egae fou keapa au'i Iesu aina kelogonia aisama kepa'ani keinaka, “Aa, kapa'ina? Lai isafa maamai ekimi'i ma looma?” keoma.

41 Ke Iesu einaka, “Oi maami gakimi'i koa aisama, laomai apala okapa auga kelelega laa'i femia. Kai pau oi oifa oi maami felo ooma puo, ega'ina kelelega eemiai ageka mo,” eoma.

Copyright information for `MEK