Luke 1

Kapa Puo I'ina Puka Lapapua Auga Alaifania

Papiau ma'o Iesu e'ina ega pinauga ekapaisa, ke ala epafua oma auga ifo'i maa'iai keisa. Isa kapa'ina keisa auga kepako'ania, ke ega'ina papiau'i epo'iai isa'i, Iesu fouga papiau maa'iai fekeifafoua auga pinauga kekapaisa. Ke isa ega'ina fou'i maa'aisai keifania, ke kepapua kepeni pagaini'a. Ega kainai Iesu fouga keifania auga iifa ko'a apamia, ke alo'a ko'agai apako'ania. Ke i'a epo'aisai papiau ma'o Iesu fouga ala e'ina oma a'o kelogonia auga okogai mo kepapua. Teofilus, au akaiki'a aumu, papiau isa'i oi maamuai Iesu fouga keifania auga fouga lalogo. Kai lau alou ko'agai anina laani auga, oi Iesu fouga ko'a ipauma auga fologo laoma. Ega kainai lau ifou Iesu e'ina kapa'ina ekapai'i fou'i ma'oai oko'i ipaumagai lamaleleaini'i. Ke fuagai oi faumuai fapapua fapenio auga laopolaga felo laoma. Ega puo Iesu fouga lapapua eemu efai.

Ioane Baptista Agemauni Auga Fouga

Ega kinagai Kin Herod, Iudea ago fofouga
5 Iudea ago fofouga auga, Samaria ago ke Iudea ago fofouga auga, pau Palestine ago keoma.
e'imaisa alogai, sakedote auga aga'o aka Sakaraia eagu. Isa sakedote ikupuga alogai gopu aga'o aka Abaija keoma auga gopugai emai. Isa akafa aka Elisabeta isafa sakedote lopia fa'a aka Aaron keoma auga ega gopuai emai.
Sakaraia akafa auni'i auga Deo maagai alo opai au'i, ke alo'i ko'agai Deo ega iifa ma'oai, ke sakedote lao'i mai'i ma'oai kai'iai kepea. Ega kainai kai aga'o isa kapa aga'o apala kekapaisa auga puo aepeni'i. Ke isa imoi eega laa'i gome isa akafa Elisabeta eogeoge. Ke isa auni'i auga pau keapao alogaina.

Sakaraia ega sakedote gopuga au'i Deo ega e'ai kepinauga kina'iai, isa isafa sakedote pinaugaga ekapaisa. Ega'ina alogai Iudea papiau'i sakedote kekinani'i kagakagagai Sakaraia kekinaga. Ke keulaisa Lopia Deo ega e'a alogai sakedote lopia fa'a'i mo kekoko, a'o Deo kepa'a penia afugai fekoko, amu foga'i felo'i
Pilitani malagai ‘incense’
feuma'i ke femegamega keoma.
10 Ke amu foga'i felo'i iuma kina maaga emai aisama, papiau Deo ega e'a afe kaina kemegamega kai, Sakaraia ifogamo Deo ega e'a alogai ekoko, amu foga'i felo'i eumai'i ke emegamega.

11 Ega aisama Lopia ega agelo aga'o, a'o Deo kepa'a penia afuga kaina kainai isa eapakina penia. 12 Sakaraia agelo eisa aisama, oge egea emani'i alogaina. 13 Kai agelo isa epainia einaka, “Sakaraia, folomani'i. Gome Deo oi emu megamega a'o elogonia, ke lau eulaisau lamai. Oi akafamu Elisabeta imoi maguaega agepamauga. Ke imoi ega'ina aka Ioane fooma. 14 Isa oi alogama agepenimi, ke oi isa agomalaniaina. Ke papiau ma'o isafa isa emauni auga alogama akepa'aua. 15 Gome isa Lopia maagai au akaiki'a agemia. Isa fino, o mulamula inoka aga'o faeinu. Ke ina gua alogai ekaega kai, Deo ega Spiritu isa alo agepapogua. 16 Ke isa Israel papiau'i ma'o agemueaini'i Lopia isa e'i Deo eega agemaiseini'i. 17 Ke ufainagai Elaija Deo ega Spiritu isapuga eafiia epinauga koa i'opoga, isa ega'ina isapuga ageafia. Ke Lopia aemai koa kai, isa imoi ama'i alo'i agepaefo pagainia gau'i akeaipeni'i, ke papiau Deo aina akeafia au'i isafa alo'i agepaefo pagainia, papiau Deo maagai alo opai au'i e'i ikifa keagagai akepea. Ke Lopia faugai papiau agepafua'i akeagu,” eoma.

18 Ke Sakaraia agelo epainia einaka, “Ega'ina iifaga mapako'ania auga afa'agamo e'inoka. Gome lau laapao alogaina ke akafau isafa eapao, imoi aga'o fepamauga koa kina auga efua,” eoma.

19 Ke agelo einaka, “Lau Gabriel Deo agogai laapae, ke lau Deo eulaisau oi maamuai Deo ega iifa faunina i'ina faifafoua eoma lamai. 20 Ke moisa, oi akemu ageafu, afolonini'ani agelao lau laifani'i kapa'i ma'oai ko'a'i akemia kinagai kai, alonini'ani pugu. Gome lau Deo ega iifa oi maamuai laifania auga, ega logoai ega kina agekaina aisama ko'a mo agemia auga oi alopako'ania,” eoma.

21 Ke papiau Deo ega e'a afe kaina kemegamega au'i Sakaraia ke'imaisa. Ke Sakaraia Deo ega e'a alogai eapa alogaina, aepealai aemai puo kekauai keopofua. 22 Ke epealai aisama, maa'iai ganini'ani eoma auga aekainia. Ke kelogo isa Deo ega e'a alogai, laulau aga'o eisa keoma. Gome isa imagai mo gou ekapaisa kai, akegai ganini'ani eoma aekainia auga keisa.

23 Isa ake eafu aenini'ani mo elao Deo ega e'ai ega pinauga epafua, ke ega pagua elao. 24 Ke ega'ina kina'i afegai, isa akafa Elisabeta einae. Ke gafa ima alogai, isa e'a alogai mo eagufake eagu ke eifa einaka: 25 “Lopia Deo lau faagauai iina koa ekapaisa. Paukai Isa ega gafegafe akaiki'a epeniiau, papiau epo'iai imoi aga'o alapamauga auga meagaina eafi'aua,” eoma. Ke isa faagagai kapa'ina emia auga ko'a ma auga gakapulaisa eoma puo, gafa ima e'a alogai eagu, Deo mo eopolaga.

Iesu Agemauni Auga Fouga

26 Ega kinagai ifiao faaga fofouga aga'o, au aga'o fou akefeufeu auga ifiaoga aka Maria eagu. Isa kin Davide okogai emai auga aga'o aka Iosepa fou fekeamage keoma auga papiau maa'iai keifafoua. Elisabeta einae gafa ima epagai afegai, kina aga'ogai Deo agelo Kabriel eulaisa, Kalilea agogai, Nasareta paguaga elao. 28 Agelo elao Maria eapakina penia epainia einaka, “Maria, oi loague? Lopia ega gafegafe akaiki'a epeniio, ke eemuai eague,” eoma.

29 Agelo Maria epamegonia auga, pamego aage laa'i puo a'o elogonia aisama, emani'i eopofua. Ke ega'ina pamegoga kapa'ina eifania auga oko ekapunia galogo eoma. 30 Maria agelo ega iifa eopopolaga kai, agelo eifa pugu einaka, “Maria, folomani'i. Deo oi ekinanio ega gafegafe akaiki'a epeniio. 31 Fologo oi aloinae, imoi maguaega aga'o alopamauga. Imoi ega'ina aka Iesu fooma. 32 Ke isa au akaiki'a ipauma agemia, ke papiau isa akeifaga Deo ufai au'oniai eagu, Au Akaiki'a Ipauma Auga Gauga akeoma. Ke imoi ega'ina apa Davide okogai agemai. Ke ufainagai Davide isapu akaiki'agai Israel papiau'i e'ima'i koa i'opoga, Lopia Deo isa isapu akaiki'a agepenia. 33 Ke isa Israel papiau'i, Iakobo okogai kemai au'i
33 Grik malagai, ‘Iakobo ega e'a’
aoniamo age'ima afe'aini'i. Ke isa agofa'a e'ima auga afaefua ageka aoniamo,” eoma.

34 Ega aisama Maria eifa einaka, “Agekaina kai lau fofou au aga'o fou alafeufeu kai, ala koa i'opoga faagauai iina koa agemia agekaina?” eoma.

35 Ke agelo einaka, “Deo ega Spiritu oi ageake penio, ke Deo ufai au'oniai eague, Au Akaiki'a Ipauma Auga ega isapuai agepakaisogonio aloinae. Ega puo oi Deo maagai alo lolofa imoina alopamauga, ke papiau isa akeifaga Deo Gauga akeoma. 36 Oi aamu Elisabeta isafa apaogai ganinagai imoi aga'o agepamauga. Ke isa eogeoge keoma auga pau einae gafa imagea elao. 37 Gome Deo eegai kapa aga'o ae'inoka.”

38 Maria agelo ega eifa oma aina elogonia aisama, eifa einaka, “Lau Lopia Deo ega pinauga ikapa papiau aga'o. Ega puo oi loifania koa i'opoga faagauai gamia,” eoma. Ega'ina afegai agelo Maria epua'afuga elao.

Maria Elisabeta Eega Elao

39 Agelo Maria epua'afuga afegai aisama, Maria fiakoa mo ekailai Elisabeta eega elao. Elisabeta akafa Sakaraia ega e'a auga, Iudea ago taonina, iku afuga agogai eapa. 40 Maria ega'ina e'agai ekoko Elisabeta epamegonia. 41 Ke Elisabeta Maria ega pamego a'o elogonia aisama, gua alogai imoi isafa alo egama egopokae, ke Elisabeta Deo ega Spiritu alo epogu. 42 Ega aisama alo egama alogaina eifa akaiki'a einaka, “Papie ma'oai epo'iai Deo ega gafegafe akaiki'a epeniio, ke imoi oi alopamauga auga isafa Deo ega gafegafe akaiki'a epeniia! 43 Kai kapa puo lau papie akaiki'au koa i'opoga lamia, e'u Lopia ina emai eisau? 44 Lau ega laifa oma, gome oi emu pamego a'o lalogonia mo aisama, fiakoa mo guau alogai imoi alo egama egopokae. 45 Oi Lopia ega iifa loafia auga lopako'ania Lopia agekapa paisa looma aumu, Deo eegai kapa felo'i loafi'i,” eoma.

Maria Deo Eau Afagaina

46 Ega aisama Maria isafa alo egama alogaina puo eifa einaka:

“Lau alou ko'agai Deo laau afagaina.
47 Ke Deo kaniau isagamauga Auga eegai alou egama alogaina.
48 Gome lau Deo ega pinauga ikapa papieu, akaiki'au laa'i kai papie mainiu.
Kai Deo lau eopolaniau ega gafegafe epeniiau.
Ega kainai papiau pau keague au'i ke muni akemai au'i aoniamo akeifaniau, Deo ega gafegafe akaiki'a epeniiau papieu akeoma.
49 Gome Deo Isapu Akaiki'a Auga kapa ma'oai agekapa agekaina auga, kapa akaiki'a'i lau faagauai ekapai'i.
Isa aka elolofa.
50 Ke kaisau Deo kemani'iaina, ega iifa muninai kepea au'i gua'i eania.
Ke pau keague au'i ke muni akemai au'i isafa ee'iai ega koa agekapa aoniamo.
51 Isa ega isapu akaiki'a epapinauga, kapa akaiki'a'i ekapa'i,
papiau kapa'i opo'iai keaina'au au'i euokai'i.
52 Ke keaina'au au'i epo'iai, papiau ke'ima'i lopia'i au'i e'i lopia eafani'i.
Kai akeaina'au au'i, au akaiki'a'i epamia'i.
53 Ke inae'i ekimu keulalu au'i, amu felo'i epagafuni'i kai,
pa'amu'amu au'i ima'i maini epalao'i.
54 Deo ufainagai lau apau Abraham, ke okogai kemai au'i ee'iai
pako'a nini'anina ekapaisa.
Ega'ina iifaga afae'agege, aoniamo gua'i ageania.
Ega koa i'opoga, Isa ega pinauga ikapa Israel papiau'i gua'i eaniia ae'agegeaini'i,”
eoma.

56 Maria ega eifa oma afegai, Elisabeta fou keagu gafa oiso koa i'opoga elao afegai kai, emue ega pagua elao.

Ioane Baptista Emauni

57 Ega'ina afegai Elisabeta ega mauni kina emai ekainia aisama, imoi maguaega epamauga. 58 Isa aaga akina ke e'a ipafe au'i imoi epamauga fouga kelogo aisama, eega kelao. Ke Deo isa gua eani alogaina eogeoge meagaina eafi'aua imoi epamauga puo, fou kealogamalaina.

59 Ke imoi emauni kina imagea kuagai oiso aisama, Iudea papiau'i e'i kagakaga kainai, imoi kelaoaina maguaega faaga iifalaina gouga faagagai kekapaisa. Ke imoi ama akagai kegapafaala Sakaraia kegaoma keoma. 60 Kai imoi ina isa epaapakipo'i eifa einaka, “Sakaraia folooma! Ioane amooma,” eoma.

61 Ega aisama isa kepainia keinaka, “Oi aamu akimu au'i epo'iai, kai aga'o aka ega koa laa'i,” keoma.

62 Egae kai ega'ina papiau'i Sakaraia imoi aka kapa'ina ageoma auga ima'iai gouga kekapaisa kepa'ani penia. 63 Ega aisama Sakaraia kapa aga'o kegamaiseina imoi aka gapapua eoma, gouga imagai ekapaisa. Ke kemaiseina aisama iina epapua oma, ‘Imoi aka Ioane’ eoma. Egae keapa au'i isa akafa eifania koa i'opoga mo epapua auga keisa puo, kekauai alogaina keopofua. 64 Ke imoi aka epapua aisama, fiakoa mo mala emame'a ake epaagalaisa, enini'ani pugu, ke Deo eau afagaina. 65 Ke Sakaraia ega e'a ipafe au'i keisa, ke i'ina laoga maina fouga kelogo au'i ma'oai epo'iai Deo kapa'ina ekapaisa auga mani'ina kepa'aua. Ke Iudea ago fofouga iku afugai keagu au'i ma'oai kapa'ina kemia au'i ma'oai fou'i keifani'i aefuafua. 66 Ke papiau ma'oai imoi ega'ina Deo ima alogai eagu auga keisa, ke ega'ina fouga alo'iai eka. Ke ifo'i mo epo'iai keifa keinaka, “Imoi i'ina auga muni ala agemia oma auga oko alalogo,” keoma.

Sakaraia Profeta Koa I'opoga Enini'ani

67 Ioane ama Sakaraia mala emame'a enini'ani pugu aisama, Deo ega Spiritu alo epogu, Deo eau afagaina, ke profeta koa i'opoga iina eifa oma:

68 “Lopia Israel papiau'i e'i Deo ega papiau eopolani'i emai e'i ou au'i ee'iai epapealai'i, kania'i eagamauga.
Ega puo i'a Isa amaau afagaina.
69 Isa ega pinauga ikapa auga, kin Davide okogai au aga'o ekinaga eulaisa.
Ega'ina auga, Au Akaiki'a,
69 Grik malagai, ‘pa'o’. Pa'o auga kapula fouga eifania.
i'a kania'a Isagamauga auga.
70 Ega'ina auga ufainagai isa ega profeta alo'i elolofa au'i ake'iai eifafoua auga i'opoga mo emia.
71 Ega'ina iifaga auga Isa Mesaia ageulaisa,
i'a a'a ou au'i ani'a akeani au'i e'i isapu papagai aagu auga ee'iai agepapealai'a eoma.
72 Deo ufainagai i'a ufu'a apa'a gua'i eaniia, ke fou pako'a nini'anina kapula ipauma kai aga'o laagai afaeaopagai auga ekapaisa. Ke pako'a nini'anina kapula ega'ina auga Deo maagai lolofaga ipauma.
Ega'ina auga Deo eopolaga puo iina ekapa oma.
73 Ega'ina auga, Deo i'a apa'a Abraham auni'i kepako'ania keifa kapulania auga.
74 I'ina iifaga ko'a ipauma! Deo anina eani i'a a'a ou au'i akeafi apalani'a auga mani'ina falapa'aua, ke Isa faugai fapinauga, ke faau afagaina eoma.
Ega kainai Isa i'a a'a ou au'i ima'iai epapealai'a.
Ke Isa anina eani auga, aufa kina i'a Isa aau afagaina ke faugai apinauga alogai, alo'a ko'agai laomai apala'i faumakalaini'i, ke maagai alo lolofa, ke alo opai au'a famia eoma.
Ega kainai Deo pako'a nini'anina kapula ipauma ekapaisa.
76 Ke oi Ioane gau aumu, papiau oi akeifanio Deo Au Akaiki'a, ufai au'oniai eague Auga ega profeta akeoma.
Gome oi Lopia Mesaia agogai aloufai alolao ega keaga alopakaisa.
77 Ke keaga alopakaisa alogai Deo ega papiau, Deo isa e'i laomai apala'i ala age'agegeai oma'i,
ke kania'i ala ageagamau oma auga alopalogoni'i.
78 Iifa gome i'a uminagai aagu Deo alalogo felo, ke a'a laomai apala ipauma emokai'a puo amae koa i'opoga.
Kai Deo ega'ina auga anina aeani, gagao keagagai gapapeai'a, i'a fou gagaoai faagu eoma.
Ega kainai Deo kapa ma'oai ekapai'i auga, ega guani ke ega gafegafe akaiki'a epakinai'a.
I'ina auga, kina egefau eaea koa i'opoga ufai ageake agegefai'a,”
eoma.

80 Sakaraia iina eifa oma afegai, inipo epea kainai gauga Ioane Deo ega Spirituai euki eminifa'a. Ke eminifa'a afegai, elao ago maininai eagu mo elao ega pinauga kina ekainia kai, Israel papiau'i ago'iai eapafoki.

Copyright information for `MEK