Luke 10

Iesu Ega Imoi 72 Eulai'i

Ega'ina afegai Lopia Iesu ega imoi i'oi'i 72 ekinani'i eulai'i, ke gua gua fekeufai taoni aga'o aga'o, ke afu kapa'i mo agelao afuga fekelao eoma. Ega'ina alogai epaini'i einaka, “Iifa faunina a'o fekelogo au'i auga laiti i'aina kina ekainia koa i'opoga kai pinauga au'i ma'o laa'i. Ega puo laiti i'aina Lopiaga amogoina ega pinauga au'i ma'o gaulai'i ega laiti afugai kegapinauga. Ke pau lau oi sipi gauga koa i'opomi laulaimi agolao amu'e a'i'i epo'iai agokoko! Ke agolao alogai paoti aga'o, o fe'a aga'o foloafia. Ke kamata eo aga'o isafa foloafia. Ke kaisau keagai agoisa aisama folopamegoinia.

“Ke e'a aga'ogai agokoko aisama, i'ina iifaga foifa kakaua. ‘Gagao i'ina e'agai gaka,’ fooma. Ke e'a inagome auga ega'ina eegai gagao iifaga agoifania alo agekaina koa aisama, emi gagao isa eegai ageka. Kai laa'i koa aisama, gagao ega'ina mo agemue eemi agemai pugu. Ke e'a aga'o aga'o folopaao apua kai, e'a kapagai keifa kokoimi e'agai mo foagu. Ke e'a ega'inagai kapa'ina keania ke keinu auga akepenimi aisama, foafia mo. Gome Deo ega pinauga au'i e'i pinauga afa fekeafia paisa.

“Ke taoni aga'ogai agokoko ega'ina papiau'i akeifa kokoimi aisama, kapa'ina agomiai akeoge auga mo foania. Ke oagu afugai isafa au'i akeagu aisama, fopafelo'i ke fopaini'i foifa, ‘Deo ega agofa'a emai eemiai ekae,’ fooma. 10 Kai taoni aga'ogai agokoko ega'ina papiau'i afakeifa kokoimi aisama, folao taoni alogai peapea afu'iai foifa foinaka, 11 ‘Oi emi laomai apala kainai emi taoni aeapuga ifemai kamatagai aauopuaina apaigulaisa. Ega'ina akapa auga oi Deo oumakalaina auga gouga akapa. Kai iifa gome fologo, Deo ega agofa'a emai kainagai,’ fooma. 12 Iifa gome maamiai laifania, kina fuagai Deo papiau e'i laomai apala'i afa agepeni'i aisama, oi keumakalainimi taonina papiau'i afa apala ipauma akeafia. Sodom taonina papiau'i afa keafiia auga e'ele kai, isa auga afa akaiki'a ipauma akeafia,” eoma.

Taoni Kapa Papiau'i E'i Laomai Apala'i Afakeumakalaini'i Au'i Deo Eegai Afa Apala Akeafia

(Mateo 11:20-24)

13 Iesu enini'ani alogai taoni kapa'i papiau'i isa akeumakalaini'i papiau'i eopolani'i puo iina eifa oma, “Korasin taonina papiaumi, maamiai mirakulo lakapai'i kai oumakalainiau. Ega puo Deo eegai afa apala ipauma agoafia! Betsaida taonina papiaumi, maamiai mirakulo lakapai'i kai oi isafa oumakalainiau. Ega puo oi isafa Deo eegai afa apala ipauma agoafia! Oi maamiai mirakulo lakapai'i au'i Taire ke Sidoni taoni'iai makapa'i koa aisama, ega'ina papiau'i e'i laomai apala'i kekapai'i auga kekiekie puo, fiakoa mo ofuofu tiapu'i feke'iuka'i, ke agafa fekeafia faaga'i feke'afa. Ke pau laa'i e'i laomai apala'i fekeumakalaini'i. 14 Kai oi Korasin ke Betsaida taoni'i papiaumi, Deo papiau e'i laomai apala'i afa agepeni'i aisama, oi auga afa apala ipauma agoafia. Taire ke Sidoni taoni'i papiau'i e'i laomai apala'i afa e'ele'i akeafi'i kai oi auga akaiki'a ipauma agoafia. 15 Ke oi Kapenaum taonina papiaumi, oi oopolaga akami akaiki'a aoniamo ageka, ageafiakaeimi ufai ma ooma? Laa'i ipauma! Oi aumi agoake ipeli afu uminaga ipauma agolao,” eoma.

16 Egae kai ega imoi epaini'i einaka, “Kaisau oi ainami elogo auga, lau isafa ainau elogo. Ke kaisau eumakalainimi auga, lau isafa eumakalainiau. Ke kaisau lau eumakalainiau auga, lau eulaisau auga isafa eumakalaina,” eoma.

Iesu Ega Imoi 72 Kemue Kemai

17 Ega'ina afegai Iesu ega imoi 72 eulai'i au'i kelao e'i pinauga kepafua aisama, maialogama'i mo kemue kemai. Ke Iesu kepainia keinaka, “Lopia, oi akamuai aifa aisama tiapolo mo ganinagai ainamai keafiia,” keoma.

18 Ega aisama Iesu eifa einaka, “Kimage eafi efiakoa koa i'opoga, ufai Satani ega e'ualai oma laisa. 19 Lau oi isapu akaiki'a lapeniimi efua. Ega puo oi kaapa aoao fou agogafamu'a'i. Ke emi ou Satani ega isapu akaiki'a ma'oai afaepalifuimi. 20 Kai tiapolo apala'i ainami keafia aisama, ega'ina mo alogama folopa'aua kai Deo oi akami ufai epapua auga alogama akaiki'a fopa'aua,” eoma.

21 Iesu ega imoi 72 kemue kemai kapa ma'oai kekapai'i au'i keifafou'i kinagai, Deo ega Spiritu Iesu alo epagama alogaina. Ke Iesu eifa einaka, “Amau, aagoa ufa fou ma'oai Lopiaga Aumu, e'u imoi kapa ma'oai kekapai'i au'i, ikifa au'i malele au'i fou ee'iai loogefake. Kai e'u imoi, imoi e'ele'i koa i'opo'i, ikifa malele ma'o laa'i au'i ee'iai lopaofakaea. E, iifa gome Amau, i'ina auga Oi emu logoai anina loani auga koa i'opoga mo emia. Ega kainai lau Oi laau afagainio,” eoma.

22 Iesu Ama Deo eau afagaina efua aisama, eifa pugu einaka, “Lau Amau kapa ma'oai lau imauai epaaua. Ke kai aga'o Gauga kaisau auga aelogo kai, Ama auga mo elogo. Ke kai aga'o Ama kaisau auga aelogo kai, Gauga auga mo elogo. Ke Gauga kaisau ekinani'i au'i mo Ama kaisau auga epalogoni'i.”

23 Egae kai Iesu e'afoaipini ega imoi mo epaini'i einaka, “Kaisau maagai kapa'ina oi oisa'i au'i eisa'i auga, maaga Deo eegai kapa felo'i eafi'i. 24 Gome lau oi lapainimi, profeta ma'o ke kin ma'o fou oi kapa'ina oisa auga fekeisa keoma kai akeisa. Ke kapa'ina oi a'o ologo auga isafa a'o fekelogo keoma kai a'o akelogonia,” eoma.

Samaria Auga Aga'o Felo Auga Palapole

25 Ega'ina afegai kina aga'ogai, Moses ega iifa pamalelega auga aga'o Iesu ga'opo eoma puo, e'uegekae epa'ani penia einaka, “Pamelele aumu, kapa'ina fakapa agu pagai maunina faafia?” eoma.

26 Ke Iesu einaka, “Moses ega iifa pukagai kapa'ina epapua? Ke ala lokuapi oma?” eoma.

27 Ke pamalele auga iifa epamue einaka, “Oi alomu ko'agai guamu fofougai, imaaumu fofougai, alomu fofougai, ke emu kapula fofougai emu Lopia Deo anina foani. Ke alomu ko'agai ifomu animu loani koa i'opoga, emu e'a ipafe au'i isafa alomu ko'agai ani'i foani,” eoma.

28 Ega aisama Iesu einaka, “Egamo'o loifa. Ega'ina fokapa kai agu pagai maunina aloafia,” eoma.

29 Kai pamalele auga ifo alo opaina auga papiau fepakina'i eoma puo, Iesu epa'ani penia pugu einaka, “Ega koa aisama, kaisau auga lau e'u e'a ipafe auga?” eoma.

30 Ke Iesu isa ega iifa palapoleai epamue einaka, “Au aga'o Ierusaleme taonina epua'afuga Jeriko taonina elao. Ega'ina alogai keagai painao au'i isa keafiia tiapu faagagai keafilai'i. Ke keauauga keau mamaego egae kepua'afuga ekaega kai kekailai kelao. 31 Ke ega'ina kinagai sakedote aga'o kapa'ina emia auga aelogo kai, ega'ina keagaga eafiia elao au ega'ina eisa. Ega aisama keaga me'e mo eafiia efai elao. 32 Egae kai Lefi ikupuga auga, Deo ega e'ai epipalagai auga aga'o emai ega'ina afugai au ega'ina eisa. Ke isa isafa keaga me'e mo eafiia efai elao. 33 Kai ega'ina afegai, Samaria auga aga'o Iudea papiau'i ani'i akeaniani auga ega'ina keagaga eafiia elao. Isa elao au ega'ina keauga auga afugai mo eka eisa aisama gua eaniia. 34 Ke elao faaga kelifu au'i oili, ke fino mulamulagai e'efai'i ke emokai'i. Egae kai eafiia ifo ega donki laagai epaaguka elaoaina feufeu e'agai egae e'imaisa. 35 Ke egani aisama, gakailai eoma puo, denari
35 ‘Denari’ aga'omo auga au aga'o kina aga'omo epinauga afa monina.
auni'i eafilai'i e'a e'ima auga epeniia ke epainia einaka, “I'ina monina foafia kai au i'ina fo'ima felo. Ke moni i'ina afefaanio koa aisama, alamue alamai kai emu moni pika alopapinauga auga afa alapenimueiso,’ eoma.”

36 Iesu i'ina palapole eifania efua aisama, au ega'ina epa'ani penia einaka, “Painao au'i au ega'ina keauniia auga eegai, sakedote auga, Lefi ikupuga auga, ke Samaria auga au'i oiso epo'iai, loopolaga kaisau auga isa ega e'a ipafe auga koa i'opoga emia?” eoma.

37 Ke Moses ega iifa pamalelega kania auga iifa epamue einaka, “Laopolaga, au ega'ina gua eania auga isa ega e'a ipafe auga,” eoma.

Ega aisama Iesu isa epainia einaka, “Oi isafa folao ega koa fokapa,” eoma.

Iesu Marta Maria Auni'i E'i E'a Elao

38 Ega'ina afegai Iesu ega imoi fou kekailai kemai pagua aga'ogai aisama, papie aka Marta ega e'ai eifa koko'i. 39 Ke Marta akina aka Maria auga Lopia Iesu ife fo'inai eagukipo kai kapa'ina eifania auga aina elogonia. 40 Kai Marta auga Iesu ega imoi fou fekeaniani fo'amaga gapafua auga pinaugaga maaga ela'a me'e. Isa emai Lopia Iesu eegai kai epainia einaka, “Lopia, lau akiu fepipalagai kai epua'afuniau ifou mo lapinauga auga guau aloania ma? Mopaina gapalagainiau!” eoma.

41 Ega aisama Lopia iifa epamue einaka, “Marta, Marta, oi loopopo alogai, kapa ma'o alomafu'i lopa'au'i.

42 Kai foloopopo alogaina kapa aga'omo moopolaga. Maria auga kapa felo ekinaga, ke kai aga'o ega'ina kapa isa afaeafania,” eoma.

Copyright information for `MEK