Luke 11

Iesu Ega Imoi Megamega Epalogoni'i

(Mateo 6:9-15; 7:7-11)

Ega'ina afegai kina aga'ogai Iesu afu aga'ogai emegamega. Emegamega efua aisama, ega imoi aga'o emai epainia einaka, “Lopia, Ioane Baptista ega imoi megamega epalogoni'i koa i'opoga, lai isafa megamega mopalogonimai,” eoma.

Ega puo Iesu ega imoi epaini'i einaka, “Agomegamega aisama iina fomegamega oma:

“‘Amamai,

Akamu Akaiki'a Ipauma, galolofa.

Emu agofa'a gamai.

Aufa kina fo'amaga mopenimai.

Oi emai apala ma'oai mo'agegeaini'i,

gome lai papiau eemaisai apala kekapa au'i e'i apala a'agegeaini'i.

Ke mopapeaimai i'opo apala'i alo'iai falakoko’”

eoma.

Egae kai ega imoi epaini'i pugu einaka, “Amoopolaga, oi epomiai au aga'o ologonia auga eague. Kai kina aga'ogai isa ekefa'a aga'o agomaai emai kai isa eegai fo'ama aga'o laa'i. Ega puo fafuai isa au aga'o elogo auga eega elao epainia einaka, ‘Ekefa'au, palafa iuma oiso mopeniau. Gome lau ekefa'au aga'o epea aisoge eeu emai. Kai lau eeuai fo'ama aga'o laa'i fapenia auga aekainiau,’ eoma.

“Kai isa ekefa'a e'a alogai iifa epamue einaka, ‘Lau e'u pa'afi ekupu efua, ke lau gau fou afeu puo, ala'uegekae fo'ama aga'o alapenio afaekaina. Ega puo folo'augainiau,’ eoma. Kai iifa gome maamiai laifania. Isa ekefa'a mo kainai afae'ugekae fo'ama afaepenia. Kai isa ega pi'augai kainai age'ue kapa'ina mo anina eani auga agepenia.

“Ega puo lapainimi, Deo fogoina, Isa agepenimi. Fokapuga, agokapulaisa. Ke pa'afi fo'inipa, pa'afi ageagalai. 10 Gome kaisau mo kepinoi au'i auga, Deo isa kapa'ina kegoina auga agepeni'i. Ke kekapuga auga, akekapulaisa. Ke pa'afi ke'inipa au'i auga ee'iai pa'afi ageagalai.

11 “Ke oi au aumi epomiai gaumi ma'a akegoina koa aisama, kaapa agopeni'i ma? Laa'i ipauma! 12 Ke o'olo aoina akegoina koa aisama, aoao agopeni'i ma? Laa'i ipauma! 13 Oi laomai apala'i ikapa aumi kai gaumi kapa felo'i ipeni'i ologo. Kai oi Amami ufai eague auga felo ipauma. Ke Isa kaisau egoina auga apala agepenia ooma ma? Laa'i ipauma! Iifa gome, Isa kapa felo'i ipauma'i ma'oai agepenimi, ke ega Spiritu isafa agepenimi!” eoma.

Iesu Ke Tiapolo Lopiaga Belsabul Fou Fou'i

(Mateo 12:22-45; Mako 3:20-27)

14 Kina aga'ogai Iesu akeafu tiapolo au aga'o alogai eagu auga epapealaisa. Ke tiapolo ega'ina au epua'afuga aisama, akeafu auga enini'ani. Ke la'afou papiau'i Iesu au ega'ina epafelo keisa aisama, kekauai keopofua. 15 Kai papiau isa'i auga keinaka, “Isa tiapolo e'i lopia Belsabul aka isapugai tiapolo epapealai'i,” keoma. 16 Ke isa'i auga Iesu ke'opoisa kepainia ufa guagai kapa aga'o gouga gakapa kegaisa keoma.

17 Kai Iesu ega'ina papiau'i kapa'ina keopolaga auga elogo puo epaini'i einaka, “Agofa'a aga'o ifo ageaupea koa aisama, agelifu afe'ai. Ke e'a aga'ogai famili ifo'i mo akeaupea'i koa aisama, ega'ina familina age'ualai. 18 Ega koa i'opoga, Satani isafa ifo ega agofa'a ageaupea koa aisama, ala koa i'opoga isa ega agofa'a ageapa? Lau ega laifa oma, gome oi oifa lau Belsabul aka isapugai tiapolo laula'i ooma. 19 Pau oi oifa koa i'opoga, lau Belsabul aka isapugai tiapolo lapapealai'i koa aisama, oi epomiai papiau isa'i tiapolo kepapealai'i au'i, kaisau aka isapugai tiapolo kepapealai'i? Ega puo oi kapa'ina oifania auga ko'a o pifoge auga isa akeifafoua. 20 Kai lau Deo ima isapugai tiapolo lapapealai'i koa aisama, Deo ega agofa'a emai oi eemiai efua.

21 “Au kapula pipaini amu'i ma'oai eafi'i ifo ega e'a e'ima aisama, ega amu ma'oai keka felo. 22 Kai aufalao aga'o kapula ipauma auga agemai auni'i akepipaini aisama, isa ekapula alogai puo ageauga ega amu ma'oai ageafi'i. Ke auau amu'i epako'ani'i au'i ageafi'i, ke painao amu'amu'i auga age'ea'i. Ega koa i'opoga, lau tiapolo lapapealai'i aisama, lau e'u isapu isa ega isapu eka'egaina.

23 “Kaisau lau afeuai aeaulao auga lau fou laa'i. Ke kaisau lau fou alamia papiau alapakai guguaini'i auga, papiau epakanini'i,” eoma.

24 Iesu ega'ina eifania afegai, eifa pugu einaka, “Tiapolo apala au aga'o alogai epealai aisama, elao ago maininai laagai afuga ekapuga kai aeisa. Ega aisama ifo alogai einaka, ‘Lau e'a lapua'afuga auga e'a alamue alalao pugu,’ eoma. 25 Ke elao ega'ina e'agai aisama, e'a alo ke'amunia ke amu ma'oai mo kepakokopai eisa. 26 Ega aisama epealai elao tiapolo i'oi'i au'i imagea gua, isa ega apala keka'egaina au'i emaiseini'i fou kelao ega'ina e'agai kekoko keagu. Ke fuagai aisama, au ega'ina ega agu elifu alogaina, ufainagai ala eagu oma auga aguga eka'egaina,” eoma.

27 Iesu ega'ina iifa'i eifani'i alogai, la'afouai papie aga'o Iesu eegai eifa akaiki'a einaka, “Oi inamu epamaunio ke e'imaiso auga Deo eegai kapa felo'i eafi'i,” eoma.

28 Kai Iesu einaka, “Kaisau Deo ega iifa a'o kelogo ke kainai kepea au'i Deo eegai kapa felo'i keafi'i,” eoma.

Papiau Mirakulo Kepa'aniaina

(Mateo 12:38-42; Mako 8:12)

29 La'afou akaiki'a emia elaoaina alogai, Iesu papiau epaini'i einaka, “I'ina papiau'i alo'i apala ipauma. Isa lau Deo eegai lamai ma auga fekelogo keoma puo, mirakulo gouga kepa'aniaina. Kai lau mirakulo gouga aga'o afalakapa kai, Jona kapa'ina ekapaisa auga mo alakapa. 30 Gome Jona mirakulo aga'o aekapaisa kai, ega inogo auga Ninife papiau'i ee'iai mirakulo koa i'opoga emia. Ega koa i'opoga mo, Papiau Aumauni Gauga isafa i'ina papiau'i ee'iai ega mo agekapa oma. 31 Ke ufainagai kin Solomon eagu miagai, South ago kuinina Siba, Solomon ega ikifa akaiki'a fouga elogo aisama ega ikifa a'o galogo eoma. Ega puo ago fuagai ipauma mo ganinagai, emai Solomon ega ikifa a'o elogonia. Ega kainai Deo papiau e'i laomai felo, o apala'i afa agepeni'i kinagai aisama, ega'ina kuinina age'ue Deo maagai i'ina papiau'i e'i laomai apala ageoma. Pau lau Solomon ega ikifa laka'egaina au inamo'eu. 32 Ke Deo papiau ma'oai e'i laomai felo, o apala afa agepeni'i aisama, Ninife taonina papiau'i isafa ake'ue Deo maagai i'ina papiau'i e'i laomai apala'i akeoma. Gome isa Jona ega inogo a'o kelogonia aisama, e'i laomai apala'i keumakalaini'i. Ke pau lau Jona laka'egaina au lamai inamo'eu,” eoma.

Imaau'a Lanepa Koa Eaea Femia

(Mateo 5:15; 6:22-23)

33 Ke Iesu eifa pugu einaka, “Aufalao aga'o lanepa epaafiaua kai ogefake afugai aepaagufake, o liti papagai isafa aeoge'unia. Kai eafia lanepa kepapa'afa afugai epa'afa, ega koa papiau kemai au'i eaea fekeisa eoma. Ega koa i'opoga, lau Deo ega iifa alaogefake, oi maamiai laifafoua. 34 Ke oi maami auga lanepa koa i'opoga, imaaumi fofouga epaeaea. Ke oi maami felo aisama, imaaumi fofouga isafa ageeaea afe'ai. Kai oi maami apala koa aisama, imaaumi fofouga uminagai ageagu. 35 Ke alomiai eaea ekaega auga, foisa felo umina faemia. 36 Ega koa aisama, oi imaaumi fofouga ageeaea afe'ai. Ke imaaumi aga'omo mo ganinagai afae'umina koa aisama, lanepa eaea efai imaaumi egefa koa i'opoga, Deo ega iifa eaea ko'a ipauma auga, alomi agepaeaea. Ega puo lau fou agologo felo,” eoma.

Iesu Faliseo Au'i Ke Pamalele Au'i Fou Fou'i Eifania

(Mateo 23:1-36; Mako 12:38-40; Luka 20:45-47)

37 Iesu enini'ani efua afegai aisama, Faliseo auga aga'o Iesu epainia fou fekelao ega e'ai fekeaniani eoma. Ega puo Iesu elao au ega'ina ega e'ai ekoko fou kegaaniani keoma. 38 Kai Faliseo auga ega'ina Iudea e'i kagakaga kainai Iesu ima aeiku kakaua kai gaaniani eoma auga eisa aisama, ekauai alogaina eopofua.

39 Kai Lopia isa kapa'ina eopolaga auga elogo puo epainia einaka, “Oi Faliseo aumi amoisa. Oi auga kaputi ke liti fou afe'i keiku'i koa i'opoga, emi kagakaga kainai faagami afe mo oikua kai, alomi auga mogemoge ke opola apala'i fou epogu. 40 Oi kafo'o papiaumi! Deo afemi epagama auga alomi isafa aepagama ma? E! Isa oi afemi ke alomi fofouga fou epagama'i. 41 Oi auga emi kagakaga kainai mo ulalu au'i folopalagaini'i. Kai kapa'ina eemiai kekae au'i alomi ko'agai ulalu au'i fopeni'i fopalagaini'i. Ega koa aisama, Deo maagai alomi fofouga afaeofu, papiau felomi agomia.

42 “Kai oi Faliseo aumi, Deo maagai papiau ee'iai laomai felo'i fokapa'i, ke alomi ko'agai Deo anina foani auga lao'i mai'i ooge me'e'i. Kai oi emi kagakaga kainai mo opea, aupu gagauga aga'o aka mint, ke rue, ke uma alo aupu gagau'i ma'oai oafi'i, o'uaga epo'iai, aga'omo Deo opa'a penia. Oi Deo amu ipa'a penia auga mo laoga maina okapa. Kai oi ega'ina mo folokapa kai, laomai felo'i fokapa'i, ke alomi ko'agai Deo anina foani. Kai ega koa alokapa puo, Deo oi emi laomai apala afa fepenimi laoma!

43 “Faliseo aumi, oi la'afou afu'iai, au akaiki'a'i keaguagu au'i mo afu'iai foagu auga anina oani alogaina. Ke afa'afa afu'iai papiau fekepamegonimi auga isafa anina oani alogaina. Ega puo Deo oi emi laomai apala afa fepenimi laoma!

44 “Ke oi afemi auga la koa i'opoga, ke alomi auga laai papiau aga'o imaauga efoka koa i'opoga. Kai papiau oi alomi ala efoka oma auga akelogo puo, laagai kepea pagai oi fou opea olao omai. Ke ega koa emia oi isa opagaga'i puo, isa oi koa i'opomi mo kekagakaga. Ega puo Deo oi emi laomai apala afa fepenimi laoma!” eoma.

45 Ega aisama Moses ega iifa pamalelega auga aga'o Iesu epainia einaka, “Pamalele aumu, oi Faliseo au'i ee'iai i'ina kapa'i loifani'i auga, lai isafa loifa apala penimai,” eoma.

46 Kai Iesu einaka, “Oi pamalele aumi, papiau meau akepua afaekaina auga openi'i fekepua ooma. Ke oi ifomi auga imami keke'e aga'omo mo ganinagai aloafiakae ega'ina papiau'i alopalagaini'i. Ega puo Deo oi emi laomai apala afa fepenimi laoma!

47 “Pamalele aumi, pifoge aumi! Papiau oi au akaiki'ami fekepamiaimi ooma puo, ufumi apami profeta keaupugu'i au'i e'i la felo'i okapai'i. Ega puo Deo oi emi laomai apala afa fepenimi laoma! 48 Oi ufumi apami profeta keaupugu'i, ke oi auga isa e'i la okapai'i. Ega puo ufumi apami kapa'ina kekapai'i auga, Deo maagai felo opamia papiau ago'iai ega koa okapa. 49 Ega kainai Deo ega ikifai eifa einaka, ‘Lau profeta ke imoi isa ee'iai alaulai'i. Kai isa ega'ina papiau'i isa'i akeaupugu'i, ke isa'i akeafi apalani'i,’ eoma. 50 Ega puo agofa'a e'ina mo alogai profeta keaunii'i ifa'i efaka auga afa i'ina papiau'i pau keague au'i akeafia. 51 Ega'ina profeta'i auga Apele faagagai e'ina ifa efaka emai Sakaraia faagagai. Ke papiau isa Deo ega e'a alogai amu Deo kepa'a penia afuga, ke Deo ega e'a alo ipaumagai, Deo ifo mo eaguagu afuga fou epo'iai keaupugua ifa efaka. Iifa gome mo maamiai laifania. I'ina papiau'i pau keague au'i ega'ina profeta'i ma'oai kemae auga ifa'i afa isa akeafia.

52 “Pamalele aumi, Deo ega iifa kapa'ina eifania auga oko ipauma papiau fekelogo auga okogai mo alopamaleleni'i puo, oi Deo ega iifa okaisapua. Oi ifomi isafa Deo ega iifa ko'a ipauma auga alomiai aekoko felo, ke papiau Deo ega iifa alo'iai gakoko keoma au'i isafa okaisapu'i. Ega puo Deo oi emi laomai apala afa fepenimi laoma!” eoma.

53 Iesu ega'ina eifania afegai, epua'afuni'i elao. Ega'ina alogai Faliseo au'i ke Moses ega iifa pamalelega au'i fou ke'ina Iesu eegai gua'i ekupu alogaina, pa'ani ma'o mo kepa'ani. 54 Ke ke'imaisa kapa apala aga'o afeifania koa aisama, fekeafia iifa ipakainai fekepaapauka keoma.

Copyright information for `MEK