Luke 12

Falamani'i Iesu Fouga Papiau Maa'iai Faifafoua

(Mateo 10:26-33; 12:32; 10:19-20)

Ega'ina alogai papiau ma'o alogaina kemai Iesu eapa afugai kela'afou. Ke papiau ealogai alogaina, kegapea auga aekainia kainai kepa'ifu aga'o aga'o laa'iai keapau kelaoaina. Ega'ina alogai Iesu e'ina ega imoi epaini kakau'i einaka, “Faliseo au'i e'i pifoge auga palafa ipaufuga mulamula palafa alogai keoge eufu auga koa i'opoga. Ega kainai isa e'i pifoge euki papiau epo'iai ekoko epalifu'i auga foisa felo. Ke kapa ma'oai pifogeai keogefake'i au'i akekapulai'i akelogo. Ke amu ma'oai keogefake'i au'i akefoki. Ega puo kapa'ina gapiai oifani'i papiau akelogo au'i, kinaisai oifafoua koa i'opoga akelogo. Ke e'a alogai oifa kekefa mo kapa'ina oifania auga ofaofai akeifafoua koa i'opoga papiau ma'oai akelogo.

“Ekefa'au aumi, iifa gome maamiai laifania. Kaisau papiau imaau'i mo keaupugu'i au'i akeaupugu'i afegai, kapa aga'o afakekapa pugu puo folomani'iaini'i. Kai pau oi kaisau fomani'iaina auga alapakinaimi. Isa oi imaaumi ageaupugua afegai, lalaumi ipeliai agepiulai'i isapuga eafia auga fomani'iaina. Ko'a ipauma, lapainimi pugu. Oi ega'ina auga fomani'iaina paisa. Oi ologo iilo ima penimae'i auni'iai mo ke'afa'i. Kai Deo ega'ina inei'i aga'omo mo ganinagai afae'agegeaina. Ke kaniamiai fufu auga kapa aga'o laa'i mo ganinagai, Deo fufu pika keuki auga ma'oai epaau afe'aini'i. Ega kainai Deo agogai oi afami auga iilo ma'o afa'i eka'egaina. Ega puo oi papiau folomani'iaini'i kai Deo fomani'iaina,” eoma.

Iesu ega'ina eifani'i efua aisama, epaini'i pugu einaka, “Iifa gome maamiai laifania. Kaisau papiau maa'iai eifa isa lau e'u imoi eoma auga, lau isafa muni Deo ega agelo ago'iai isa lau Papiau Aumauni Gauga au, e'u imoi alaoma. Kai kaisau papiau maa'iai lau muniuai epea auga epuniaiaina auga, muni lau isafa isa Deo ega agelo ago'iai alapuniaiaina. 10 Ke kaisau Papiau Aumauni Gauga eumakalaina auga, Deo isa ega laomai apala afa age'agegeaina. Kai kaisau Deo ega Spiritu eegai eifa apala auga, Deo isa ega laomai apala afa afae'agegeaina.

11 “Ke muni papiau oi akeafimi Iudea papiau e'i la'afou afuga ke'ima, ke isapu keafia au'i ago'iai akepaapaimi aisama, oi kapa'ina agoifania ke iimi ala agooge oma auga opopo folopa'aua. 12 Gome Deo ega Spiritu oi kapa'ina foifania auga agepamalelenimi agoifania,” eoma.

Kafo'o Pa'amu'amu Auga Palapole

13 Iesu ega imoi maa'iai enini'ani efua aisama, la'afou alogai au aga'o Iesu epainia einaka, “Pamelele aumu, lau aau mopaina lai amamai ega amu ga'ea lau apu gapeniau laoma,” eoma.

14 Kai Iesu einaka, “Akiuagai, kaisau lau ekinaniau oi epomiai kapa'ina apala, o felo auga faifania, ke afemiai faaulao eoma? Lau ega'ina puogai alamai,” eoma. 15 Egae kai Iesu papiau ma'oai epaini'i einaka, “Mogemoge kapa'i ma'oai foumakalaina. Papiau akepa'amu'amu mo puogai e'i agu felo agemia afaekaina,” eoma.

16 Egae kai Iesu i'ina palapole papiau maa'iai eifania einaka, “Pa'amu'amu auga aga'o ega umai fo'ama ani'i keoge felo alogaina. 17 Ega aisama isa ifo mo alogai eifa einaka, ‘I'ina fo'ama'i alaafi'i kai isoge'i afuga i'oina aga'o laa'i. Ega puo kapa'ina alakapa?’ eoma.

18 “Egae kai eifa einaka, ‘Lau iina alakapa oma: Fo'ama isoge afu'i ufai'i au'i alaauoka'i kai, akaiki'a'i ipauma'i alakapa'i. Ke ega'ina afu'iai e'u fo'ama ma'oai ke e'u amu ma'oai fou alaoge'i. 19 Ke ifou alapainiau alainaka, 'Oi amu felo'i ma'o eemuai kekae puo, inipo ma'o afolopinauga mo ganinagai kapa aga'o laa'i. Ke pau folopinauga foagu aage mo, foafia foania, foinu, ke foalogama mo alaoma,’ eoma.

20 “Kai Deo isa epainia einaka, ‘Oi kafo'o aumu! Iina'i mo gapinai lau oi emu agu maunina alaafi'aua. Ega aisama kaisau oi ifomu faumuai amu lokapa'i au'i ageafi'i? Oi alomae puo oi apumu afakemia’ eoma.”

21 Iesu palapole ega'ina eifania afegai eifa einaka, “Kaisau ifo faugai epa'amu'amu kai Deo faugai aepa'amu'amu auga, iina koa faagagai agemia,” eoma.

Kapa Ma'oai Ee'iai Foloopopo

(Mateo 6:25-34, 19-21)

22 Ke Iesu ega imoi ma'oai epaini'i einaka, “Iifa gome maamiai laifania. Pa'amu'amu auga faagagai iina koa agemia kainai, oi emi agu, ke kapa'ina agoania, ke imaaumi faugai tiapu kapa ago'iuka auga opopo folopa'aua. 23 Gome oi emi mauni aguga auga, fo'ama eka'egaina, ke imaaumi auga tiapu eka'egaina. 24 Pau maami galao inei aka'i oagu amoisa'i. Isa kapa aga'o akefauga, o anina isafa akeafia. Ke isa e'i fo'ama isoge afuga aga'o laa'i. Ega mo ganinagai, Deo isa epaani'i. Kai oi auga Deo maagai kapa akaiki'a ipaumami, inei oka'egaini'i. 25 Ke oi epomiai aufalao aga'o opopoai ega agu kina maaga aga'omo koa i'opoga epo agepamaefania agekainia ma? Laa'i! Kai aga'o ega koa agekapa afaekaina. 26 Oi kapa e'ele'i iina koa'i mo ganinagai agokapa'i afaekaina kai, kapa puo amu ma'o isa'i opopo'i opa'au'i?

27 “Pau maami galao ago alo kaikai'i felo'i ipauma'i au'i amoisa'i. Isa akepinauga ke tiapu akekapa'i. Kai iifa gome mo maamiai laifania. Ufainagai kin Solomon epa'amu'amu alogaina, ega amu ma'oai felo'i mo ganinagai, ega'ina amu'i e'i felo ago alo kaikai'i e'i felo akeka'egaini'i. 28 Ke ago alo kaikai'i ega'ina pau kekae kai fafoko aisama, papiau akeafi'i loai ake'afoau'i mo ganinagai, Deo isa kaikai'i felo auga, tiapu koa i'opoga epai'iuka'i. Kai oi aumi kaikai ega'ina aloka'egaini'i ma? Ke Deo kapa felo'i ipauma'i agepenimi afaekaina ma ooma? E! Isa agepenimi paisa. Kai oi pako'a e'ele papiaumi! Oi Deo fopako'ania koa kai alopako'ania. 29 Ke kapa'ina agoania ke agoinu auga foloopolani'i, ke minomi ega'ina kapa'i ee'iai folooge. Ke foloopopolaini'i. 30 Gome Deo akepako'ania au'i auga, kapa'ina kegaania ke kegainu auga mo muninai kepiau. Kai oi Amami auga kapa'ina anina oani auga elogo felo. 31 Kai Deo ega agofa'a fokapu kakaua. Ega aisama Deo kapa'ina mo ani'i oani opopo'i opa'au'i au'i isafa agepenimi.

32 “Oi Amami ega agofa'a ega alogamai epenimi. Ega puo oi aumi aema'o mo ganinagai folomani'i. 33 Kai emi amu amo'afa'afalaini'i ulalu au'i amopalagaini'i. Ega koa agokapa aisama, emi amu paoti ufai ekae auga alogai agoogeuka. Ke ega'ina paotina afaegeagea, ke painao auga aga'o paoti ega'ina eega afaemai. Ke amu paoti alogai keka au'i isafa afakemokemoke, ke afakegeagea. 34 Gome oi emi amu mo opopo'i agopa'au'i aisama, ega'ina mo kapa'i ani'i agoani,” eoma.

Papiau Aumauni Gauga Agepakauai Agemai Auga Fouga

(Mateo 24:45-51; Mako 13:32-37)

35 Iesu ega'ina iifa'i eifani'i afegai, ega imoi ma'oai epaini'i pugu einaka, “Oi pinauga ikapa au'i koa i'opo'i fomia, emi au akaiki'a gaika ega amagelofe miamiaga agefua agemai auga kina fo'ima. Ke isa ago'ima alogai tiapu felo'i foi'iuka'i, lanepa fopaafiau'i fofua foagu, emi pinauga ago'ina agokapa auga pinaugaga fo'ima. Ega koa isa agemai pa'afi age'inipa aisama, oi pinauga ikapa au'i koa i'opo'i, fiakoa fo'uegekae isa faugai pa'afi fopaagalaisa. 37 Ke au akaiki'a agemai, ke pinauga ikapa au'i isa ke'ima au'i auga, isa eegai kapa felo'i akeafi'i. Iifa gome maamiai laifania, isa ifo pinauga fekapa auga tiapu'i agei'iuka'i, ega pinauga au'i agepaini'i aniani afugai akeagukipo. Egae kai fo'ama agekapa ee'i agelaoaina agepeni'i akeania. 38 Ke au akaiki'a ega'ina gapi atiafagai, o gani eegai femai mo ganinagai, ega pinauga ikapa au'i kefua keague au'i isa eegai kapa felo'i akeafia. 39 Kai i'ina iifaga kapa'ina laifania auga fologo. E'a inagome aga'o painao auga kina maaga kapagai agemai e'a ageaupea auga agelogo koa aisama, e'a age'ima puo painao auga e'a afaeaupea. 40 Ega koa i'opoga, Papiau Aumauni Gauga agepakauai kina maaga kapagai agemai auga alologo puo, oi isafa fofua foagu,” eoma.

41 Iesu ega'ina eifania afegai aisama, Peto isa epa'ani penia einaka, “Lopia, ega'ina palapole lai oi emu imoi mo lopainimai, o papiau ma'oai mo lopaini'i?” eoma.

42 Kai Iesu Peto ega pa'ani afa palapoleai iina epamue oma einaka, “Pinauga ikapa au'i epo'iai kaisau auga eikifa, ke alo ko'agai ega au akaiki'a ega e'a e'ima? Au ega'ina auga ega au akaiki'a isa e'a fofouga epa'ima. Ke isa pinauga ikapa au'i ma'oai e'i fo'ama fekeania auga kina maaga ekaina aisama epeni'i. 43 Ke au akaiki'a ega'ina agemai e'a epa'ima auga ega koa agekapa ageisa auga, isa eegai kapa felo'i ageafi'i. 44 Iifa gome maamiai laifania. Au akaiki'a ega'ina, e'a e'ima auga amu ma'oai agepa'ima afe'aina. 45 Kai iina koa afemia auga amoopolaga. E'a e'ima auga ifo mo ageifa ageinaka, ‘Lau e'u au akaiki'a aepaafiafi aemai,’ ageoma. Ega puo age'uegekae pinauga au'i ma'oai, au ke papie fou ageauni'i. Ke ageinu ageaniani, ke ageinuinu alogaina. 46 Isa laomai ega koa ekapakapa kai, kina maaga kapagai ega au akaiki'a, agepakauaina agemai auga afaelogo. Kai ega'ina kina agemai aisama, agepakauaina ega pinauga afuga apala ageisa. Ega aisama au akaiki'a ega'ina, isa ageafia afa apala ipauma agepenia. Ke pako'a au'i laa'i au'i afu'iai agepiulaisa.

47 “Ega kainai pinauga ikapa auga ega au akaiki'a kapa'ina isa fekapa eoma auga elogo kai aefua aeagu aekapa koa aisama, au akaiki'a agemai aisama, isa ageauga kiekie akaiki'a agepenia. 48 Kai pinauga ikapa auga kapa'ina fekapa auga aelogo puo, afa feafia koa i'opoga kapa aga'o ekapaisa koa aisama, au akaiki'a agemai aisama, ageauga kai kiekie e'elega mo agepenia. Ega koa i'opoga, Deo kaisau ma'o epenia fe'ima eoma auga, muni ma'o eegai gaafimue auga pa'anina agepa'ani.

Iesu Puogai Ke'ea'i

(Mateo 10:34-36)

49 Iesu eifa pugu einaka, “Lau agofa'ai papiau e'i laomai apala'i fauma'i laoma puo, lo laafiia lamaiseina. Lo ega'ina, laomai apala'i fauma'i laoma auga agofa'ai gaufa koa aisama, pau alou fegama alogaina! 50 Ke pau lau Deo pinauga epeniiau auga alapafua koa kai, baptismo aga'o kiekie akaiki'a ipauma auga ekae. Alou kiekiega ega'ina ageka mo agelao ega'ina kiekiega alaafia kai agefua. Ke lau ega'ina kiekie laopolaga aisama, alou ekiekie alogaina. 51 Ke lau agofa'a lamai aisama, oi oopolaga gagao ma lamaiseina ooma? Laa'i, iifa gome mo maamiai laifania. Lau gagao alamaiseina kai agukua lamaiseina. 52 Pau kina alogai famili aga'o alogai papiau au'i ima epo'iai lau puouai ake'ea'i. Papiau oiso ake'ue auni'i akepaakekuani'i, ke auni'i ake'ue oiso akepaakekuani'i. 53 Ke ega'ina familina alogai ake'ea'i, ama gauga fou akeakekua, ke gauga ama fou akeakekua. Ke ina gauga ifiaoga fou akeakekua, ke ifiao ina fou akeakekua. Ke papie, gafa papiega fou akeakekua, ke papie gafa, gafa papiega fou akeakekua. Ega koa agemia famili fofouga epo'iai ake'ea'i.

Kina Kapa Auga Fologo Felo

(Mateo 16:2-3)

54 Egae kai Iesu la'afou papiau'i epaini'i einaka, “Oi apuapu epa'umina oisa aisama, fiakoa mo oifa imu ageake ooma ke imu eake. 55 Ke a'uai ameku epua emai aisama, oifa kina age'isapu ooma ke kina e'isapu. 56 Oi aagoai ke ufa guagai kapa'ina mo kemia oisa'i aisama, ologo oifani'i. Kai ala koa i'opoga pau kapa'ina mo kemia au'i alologo aloifani'i. Oi pifoge ipauma aumi!

57 “Ke oi ifomi faumiai kapa'ina Deo maagai felo, o apala auga kapa puo alologo felo? Ega'ina kapa'i oi fologo felo koa kai alologo felo. 58 Au aga'o oi iifa ipakainai agepaapaukaiso iifa ipakaina auga eega agolao koa aisama, agolao alogai keagai fokapula fo'opo epomiai fogagao. Ega afaemia oma koa aisama, isa oi agela'a pupugeiso iifa ipakaina afuga agelaoainio, iifa ipakainai laomai felo, o apala afa epipeni auga oi ipitimagu imagai agepauiso. Ke ega'ina auga oi tipula afugai age'afo kokoiso. 59 Iifa gome maamiai laifania, oi tipula afugai afolopealai tipula e'a afa agooge, emi moni agopafua afe'aina afegai kai agopealai,” eoma.

Copyright information for `MEK