Luke 13

Laomai Apala'i Foumakalaini'i

Ega'ina alogai papiau isa'i egae Iesu fou keapa au'i, Iesu maagai Pilato Kalilea au'i Deo amu kepapa'a penia kai eaupugu'i ifa'i ega'ina amu'i alo'iai ekoko fou elapui auga fouga keifania. Ega aisama Iesu isa epaini'i einaka, “Oi oopolaga isa ega kemae oma puo, Kalilea papiau'i ma'oai epo'iai isa au'i e'i laomai apala ipauma, Kalilea papiau'i e'i apala eka'egaina ma ooma? Iifa gome maamiai laifania, laa'i ipauma! Oi emi laomai apala'i afoloumakalaini'i koa aisama, oi ma'oai isafa agomae afe'ai. Ke Siloam taoaga e'ualai aisama, papiau 18 eaupugu'i auga ologo. Kai oopolaga ega'ina papiau'i e'i laomai apala auga, Ierusaleme taoninai keagu papiau'i e'i apala eka'egaini'i ma ooma? Iifa gome maamiai laifania, laa'i ipauma! Kai oi emi laomai apala'i afoloumakalaini'i koa aisama, Deo oi ma'oai emi laomai afa agepenimi,” eoma.

Egae kai Iesu papiau e'i laomai apala'i fekeumakalaini'i eoma puo, i'ina palapole maa'iai eifania einaka, “Au aga'o ega uma alogai
6 Grik malagai ‘fino uma alogai’
ega uma e'ima auga, au aka fik efaunia eapa. Ega'ina afegai uma inagome elao anina aga'o eogeisa ma auga gaisa eoma kai anina aga'o aeogeisa eisa.
Ega puo elao au ega'ina uma alo e'ima auga epainia einaka, ‘Inipo oiso alogai fik auga anina aga'o eogeisa ma auga maisa laoma puo lamai kai anina aga'o alaisa. Kapa puo a'isa fepapinauga aagenia mo? Moaga mopuake!’ eoma.

“Kai au, uma alo e'ima auga iifa epamue einaka, ‘Au akaiki'a aumu, mogafegafe inipo aga'omo mo mopeniau. Ega'ina inipoga alogai gome ala'ima alakapa felo. Ega'ina alakapa afegai, inipo aga'ogai anina ageoge koa aisama, felo puo feka. Kai anina aga'o afaeoge koa aisama, foaga fopuake,’ eoma.”

Iesu Papie Ofa Ekopi Auga Epafelo

10 Ega'ina afegai Iudea papiau'i Deo keaufagaina kina aga'ogai, Iesu la'afou afuga aga'ogai papiau epamaleleni'i. 11 Ega'ina alogai melo papiega aga'o, tiapolo apala alogai ekoko puo, inipo 18 ofa epakopia eagu. Ega kainai gapea opai auga aekainia, elou mo epea. 12 Iesu ega'ina papiega eisa aisama, eifaga elao kai epainia einaka, “Papie, oi ofamu ekopi auga eegai lapafeloiso,” eoma. 13 Egae kai Iesu ima isa laagai eogeaua aisama, fiakoa mo ofa e'opai eapa opai, ke Deo eau afagaina.

14 Kai Iesu Deo keau afagaina kinagai papie epafelo puo, la'afou afuga e'ima lopiaga gua ekupu alogaina. Ega kainai isa papiau epaini'i einaka, “Iifi aga'omo alogai, pinauga kina'i imagea aga'omo kekae. Ega puo ega'ina kina'iai fomai fekepafeloimi kai, Deo aau afagaina kinagai folomai fakepafeloimi,” eoma.

15 Ega aisama Lopia Iesu au ega'ina ega iifa epamue einaka, “Deo oau afagaina kinagai oi epomiai au aga'o ega polomakau o ega donki fei fepenia eoma aisama, ega feufeu afugai aegupuka fei aepenia pagu? Oi pifoge aumi! Isa elao polomakau o donki egupuka elaoaina fei epenia. 16 Kai i'ina papiega i'a ufu'a apa'a Abraham okogai amai auga gauga, Satani inipo 18 alogai egopeisa ofa ekopi. Kai Deo oau afagaina kinagai puo, kapa'ina isa egopeisa auga eegai falapapealaisa ma ooma? Laa'i, fapapealaisa paisa,” eoma.

17 Iesu ega'ina eifania aisama, anina akeani au'i ma'oai kemeagai alogaina. Kai papiau auga Iesu kapa akaiki'a'i ma'o Deo fekeifagaina kapa'i ekapai'i keisa'i puo, alo'i egama alogaina.

Mastad Oga Palapole

(Mateo 13:31-32; Mako 4:30-32)

18 Egae kai Iesu i'ina palapole papiau maa'iai eifania einaka, “Deo ega agofa'a auga ala koa i'opoga? Ke kapa'ina fou alaafi opo'i? 19 Ega'ina afuga auga, au aka mastad oga e'ele ipauma auga koa i'opoga. Au aga'o au oga ega'ina eafiia ega umai efaunia, ke euki elao au akaiki'a emia. Ke ufa inei'i kemai agagai kei'oau,” eoma.

Palafa Ipaufuga Mulamula Palapole

(Mateo 13:33)

20 Ke Iesu palapole aga'o eifania pugu einaka, “Deo ega agofa'a auga kapa'ina fou alaoge opo'i? 21 Ega'ina afuga auga, papie aga'o palafa ipaufuga mulamula eafia palafa ma'o fou eoge lapuinia, fei e'efa efiuga kai epua'afuga eka, ke mulamula ega'ina palafa fofouga alogai epinauga, palafa epaufua auga koa i'opoga,” eoma.

Deo Ega Agofa'a Pa'afina Eopeope

(Mateo 7:13-14, 21-23)

22 Ega'ina afegai Iesu Ierusaleme taonina pea epea alogai, taoni ke pagua aga'o aga'o alo'iai ekoko papiau epamaleleni'i. 23 Ega'ina alogai aufalao aga'o Iesu epa'ani penia einaka, “Lopia, papiau oisomo mo Deo kania'i ageagamauga ma?” eoma.

Kai Iesu isa ega iifa epamue alogai, papiau ma'oai mo maa'iai eifa einaka, “Iifa gome maamiai laifania. Papiau ma'o ake'opo Deo ega agofa'ai kegakoko akeoma kai, ega agofa'a pa'afina eopeope puo ma'o afaekaini'i. Ega puo oi founiaimoimo Deo ega agofa'a pa'afina eopeope mo ganinagai alogai fokoko.
25 Ke kina aga'ogai ega'ina afuga inagome auga age'uegekae pa'afi agekupuga aisama, oi afegai agoapa pa'afi ago'inipa agogoina agoinaka, ‘Mogafegafe pa'afi mopaagalaisa amakoko’ agooma.

“Kai isa iifa agepamue ageinaka, ‘Oi kaisau ke kapai omai okomi alalogo,’ ageoma.

26 “Kai oi agoinaka, ‘Lai oi fou aaniani, ke oi isafa emai keagai lopea lopamalelenimai,’ agooma.

27 “Kai isa iifa agepamue pugu ageinaka, ‘Oi kaisau ke kapai omai auga alalogo. Oi apala ikapa aumi, ma'oai eeuai okailai!’ ageoma.

28 “Ke oi isa eegai agepiulaimi, ke egae ufu'a apa'a Abraham, Aisak, Iakobo, ke profeta ma'oai Deo ega agofa'ai keague au'i agoisa'i. Ega aisama agoapepe niemi agoapalolia. 29 Ke agofa'a fofouga kiuga aga'o aga'ogai papiau ma'oai akemai Deo ega agofa'ai miamia akaiki'a ipauma agemia, egae e'i agu afugai akeagu akemiamia. 30 Kai amoisa, iifa gome kaisau kemuniai au'i akeufai, ke kaisau keufai au'i akemuniai,” eoma.

Iesu Ierusaleme Taonina Gua Eaniia

(Mateo 23:37-39)

31 Ega aisama Faliseo au'i isa'i Iesu eega kemai kepainia keinaka, “Herod oi gaaupuguiso eoma puo, i'ina afuga mopua'afuga afu i'oina aga'o molao,” keoma.

32 Kai Iesu einaka, “Folao ago alo amu'ega, pifoge kupuga auga fopaina, ‘Lau pau papiau alo'iai tiapolo keagu au'i alapapealai'i, ke isafa papiau'i alapafelo'i agelaolao kapa'ina makapa laoma auga alapafua,’ fooma. 33 Iifa gome maamiai laifania, profeta epo'iai kai aga'o Ierusaleme taonina afegai agemae afaekaina. Ega puo pau kapa'ina lau faagauai femia mo ganinagai, alapinauga mo agelao fuagai mo agefua,” eoma.

34 Egae kai Iesu Ierusaleme taonina eisa gua eaniia puo eifa einaka, “O Ierusaleme, Ierusaleme! Ierusaleme taoninai oagu papiaumi, oi profeta oaupugu'i, ke Deo papiau eemiai eulai'i au'i isafa kepoai ofoupugu'i. Ke o'olo papiega gauga epakai guguaini'i panina papagai epakaisogoni'i koa i'opoga, lau isafa kina ma'o alou ko'agai oi lau gau aumi maafi kaiguguimi laoma kai, oi opamafuisau aniu aloani! 35 Maami galao oi emi e'a maini ekae, kai aga'o egae laa'i amoisa. Iifa gome maamiai laifania. Oi lau afoloisau pugu mo agelao agoifa, ‘Lopia akagai emai auga Deo eegai kapa felo'i eafia,’
35 Sam 118:26
agooma kai agoisau pugu,” eoma.

Copyright information for `MEK