Luke 14

Iesu Au Faaga Eufu Auga Epafelo

Ega'ina afegai Iudea papiau'i Deo keau afagaina kina aga'ogai, Iesu Faliseo auga akaiki'a aga'o fou fekeaniani eoma puo ega e'a elao. Elao e'ai ekoko aisama, egae keagu au'i Iesu kapa aga'o afekapa koa aisama fekeisa keoma puo, alo'i ko'agai keagu keagouka. Ega'ina alogai au aga'o faaga kepiufuaina puo, faaga ekiekie alogai auga Iesu agogai eagu. Ke Iesu ega'ina auga eisa aisama, Faliseo au'i ke Moses ega iifa pamalelega au'i fou epa'ani peni'i einaka, “Pau kinagai isafa papiauga aga'o ipafelo auga, Moses ega iifa kainai keifa apua o akeifa apua?” eoma. Isa isafa auga fefelo auga anina keani kai, Deo keau afagaina kina puo keagu komo mo keoma. Ega puo Iesu ega'ina auga faagagai eafi epafelo kai eulaisa elao.

Egae kai Iesu isa epa'ani peni'i pugu einaka, “Deo oau afagaina kinagai oi epomiai aufalao aga'o gaumu, o emu polomakau ipuai afe'ualai koa aisama, fiakoa mo afololao afolola'aua ma? Iifa gome, agolao agola'aua paisa!” eoma. Kai isa komo mo keoma iifa aga'o akeifania.

Ifomi E'elemi Fopamiaimi

Ke Faliseo auga ega'ina, papiau i'oi'i isafa Iesu fou eifa koko'i fou egae keagu. Kai ega'ina papiau'i kelao aniani afugai au akaiki'a'i fekeagu keoma auga mo afu'iai keagu auga eisa. Ega aisama Iesu isa maa'iai i'ina palapole eifania. “Aufalao aga'o ega amagelofe miamiaga amolao amoisa iifaga afepenimi afolao afoisa koa aisama, au akaiki'a aga'o oi eka'egainimi auga isafa afemai puo, au akaiki'a'i keagu afu'iai foloagu. Kai oi au akaiki'a'i fekeagu keoma auga afugai afoagu koa aisama, miamia inagome auga au akaiki'a'i oi keka'egainimi au'i isafa afekemai ega'ina afugai fekeagu afeoma. Ke isa akemai aisama, miamia inagome auga oi agepainimi, ‘Oi oagu afuga i'ina au'i amopeni'i kegaagu,’ ageoma. Ega aisama oi agomeagai alogaina, ke afu kepogu afe'ai kainai, agolao papiau aage'i keagu au'i fou afu'iai agoagu. 10 Kai iifa kepenimi ega'ina miamiaga folao keoma koa aisama, folao papiau aage'i keaguagu afugai foagu. Ega koa miamia ekapa auga agemai aisama agepainimi ageinaka, ‘Ekefa'au, amo'ue amolao afu felogai amoagu,’ ageoma. Ega aisama oi fou miamia omai au'i ago'iai, oi au akaiki'ami koa i'opo'i agomia. 11 Gome kaisau ifo akaiki'a epamia auga, e'ele agemia. Kai kaisau ifo e'ele epamia auga, akaiki'a agemia,” eoma.

12 Egae kai Iesu Faliseo auga miamia ega'ina ekapa auga epainia einaka, “Oi miamia o gaku aga'o alokapa papiau alopaini'i kegamai alooma aisama, ekefa'amu o emu famili ipauma, o aamu akimu o pa'amu'amu au'i fou e'a opaafe au'i mo folopaini'i fakemai. Kai oi isa mo alopaini'i akemai koa aisama, oi imamu afa kegaoge afekeoma puo afekepainio e'i miamia o gaku afolao. Ega koa agemia aisama, oi imamu afa akeoge. 13 Kai oi miamia alokapa aisama, ulalu papiau'i, faaga'i emelo au'i, ife'i emelo au'i, ke maakimi'i au'i fou fopaini'i fekemai fou fomiamia. 14 Ega alokapa oma aisama, isa oi imamu afa afakeoge mo ganinagai, Deo eegai kapa felo'i oi agepenio, ke pako'a papiau'i Deo maagai alo'i opaina kemia au'i akemaunimue kinagai afa felo aloafia,” eoma.

Miamia Akaiki'a Palapole

(Mateo 22:1-10)

15 Iesu fou keagu keaniani au'i aga'o Iesu ega eifa oma aina elogonia aisama epainia einaka, “Deo ega agofa'ai miamia agemia aisama, au kapa egae ageaniani auga Deo eegai kapa felo'i ageafi'i,” eoma.

16 Ega aisama Iesu au ega'ina ega iifa palapoleai epamue einaka, “Au aga'o miamia akaiki'a gakapa eoma puo, papiau ma'o epaini'i fekemai eoma. 17 Ega'ina miamia kina ekainia aisama, ega pinauga auga eulaisa elao miamia fekemai eoma au'i epaini'i einaka, ‘Kapa ma'oai kefua kekae puo pau omai fou alao,’ eoma.

18 “Kai ega'ina papiau'i ma'oai afakelao auga iifaga aga'omo keifania, ke aua mo e'i pinauga akekapa keoma. Ke epo'iai au aga'o eifa kaukau einaka, ‘Lau ago aga'o pau mo la'afaisa, ke falao faisa laoma. Ega puo lagoinio afalafai auga alomafuga folopa'aua,’ eoma.

19 “Ke au i'oina aga'o eifa einaka, ‘Lau pau mo polomakau aiso'iai lailai kegope'i au'i ima la'afai'i, ke lalao kepinauga felo ma ma'opo'i laoma. Ega puo lagoinio afalafai auga alomafuga fopa'aua,’ eoma.

20 “Ke au i'oinaga mo aga'o eifa einaka, ‘Lau pau mo laamage puo alafai afaekaina,’ eoma.

21 “Ega puo pinauga auga miamia fekemai papiau'i epiauni'i auga, emue elao ega au akaiki'a maagai kapa'ina mo keifania auga eifania. Ega aisama e'a inagome auga gua ekupu, ke ega pinauga auga epaini kapulania einaka, ‘Mopaafiafi molao pugu taoni alogai keaga akaiki'a'iai ke e'ele'iai isafa mokoko, ulalu au'i, faaga'i emelo au'i, maakimi'i au'i, ke ife'i emelo au'i fou momaiseini'i,’ eoma.

22 “Ega kainai pinauga auga ega'ina elao kapa'ina fekapa auga ekapaisa efua aisama, emue emai einaka, ‘Au akaiki'a aumu, kapa'ina loifania auga lakapaisa efua kai afu ekae paisa,’ eoma.

23 “Ega aisama au akaiki'a ega pinauga auga epainia pugu einaka, ‘Molao pagua keaga'iai, ke epoepoai papiau keagu au'i momaiseini'i ega koa e'u e'a ake gapogu. 24 Iifa gome maamuai laifania, papiau kapa'i lapaini kakau'i kai akemai au'i epo'iai aufalao aga'omo mo ganinagai lau e'u miamia fo'amaga afaeani opogaina,’ eoma.”

Iesu Ega Imoi Famia Auga Fouga

(Mateo 10:37-38)

25 Ega'ina afegai papiau ma'o la'afouai Iesu fou kepea. Ega'ina alogai Iesu e'afoaipini isa epaini'i einaka: 26 “Kaisau lau eeu emai kai ifo ina ama, akafa, gauga, aaga akina, afakua ke isa mo laa'i kai, ifo mo ganinagai anina ageani alogaina koa aisama, lau e'u imoi agemia afaekaina. 27 Ke kaisau ifo ega koloti afaepua, muniuai afaepea auga, lau e'u imoi afaemia.

28 “Amoopolaga, oi epomiai aufalao aga'o taoa aga'o gapaapa eoma aisama, isa ageagukipo moni pika agepapinauga taoa ega'ina agepaapa agepafua auga, ageafi'opo kakaua. 29 Kai isa ega koa afaekapa koa aisama, age'ina taoa uu'uga mo agefauga kai afaepafua. Ega aisama papiau ma'oai isa akeisa akepa'aua akea'alaina ke akeinaka: 30 ‘I'ina auga augai aeaukipo kai taoa epaapa pau aepafua,’ akeoma.

31 “O amoopolaga, kin aga'o ega ifani au'i 20,000 ke kin i'oina aga'o ega ifani au'i 10,000 auga fou kegaifani eoma. Ega aisama kin aga'o auga ega imoi oisomo mo puo, ageagukipo fou akepipaini agekaina ma, afaekaina ma auga ageisa felo kakaua kai fou akepipaini. 32 Kai ageisa afaekaina aisama, agoma ipaumagai akeapa kai ega imoi isa'i ageulai kakau'i gagao iifaga akelaoaina. 33 Ega koa i'opoga, oi epomiai kaisau lau e'u imoi gamia eoma aisama, isa feagukipo feopola felo kai muniuai fepea. Ke kapa ma'oai ageumakalaini'i kai e'u imoi agemia agekaina. Kai kaisau kapa ma'oai afaeumakalaini'i aisama, e'u imoi agemia afaekaina.

34 “Iifa gome kikimalu kapa felo. Kai kikimalu meki'aga agefua aisama, ala akeoma akepameki'ania pugu? Akepameki'ania pugu afaekaina. 35 Ke kikimalu meki'aga agefua aisama, a'isa o ae igoa fou akeogefou'i akepapinaugani'i agekaina ma? Laa'i, afaekaina! Ega puo akeafia akepuake.

“Kaisau aina epaaua auga ainau galogo,” eoma.

Copyright information for `MEK