Luke 15

Sipi Egea Auga Palapole

(Mateo 18:12-14)

Kina aga'ogai laomai apala'i kekapa'i au'i epo'iai tax keafia au'i, ke laomai apala'i kekapa'i au'i isa'i ma'oai kemai Iesu aina kegalogo keoma puo keapa lofe. Kai Faliseo au'i ke Moses ega iifa pamalelega au'i fou ega koa emia keisa aisama, keifa mugumugu keinaka, “I'ina auga laomai apala'i kekapa'i au'i mo ganinagai eifa koko'i fou keaniani,” keoma.

Ega aisama Iesu i'ina palapole maa'iai eifania einaka: “Amoopolaga! Oi epomiai aufalao aga'o sipi 100 eegai keapae kai aga'o egea. Ega aisama isa sipi 99 afu ofakaegai afaepua'afuni'i kai afaelao aga'omo egea auga afaekapuga ma? Laa'i, agelao agekapuga paisa! Ke isa agekapuga ageisa aisama, ageafia alogamai mo fagogai ageogeaua agepua ega e'a agelaoaina. Egae kai ekefa'a ke e'a ipafe au'i fou ageifa kaigugui'i kai ageinaka, ‘E'u sipi egea kai lakapulaisa puo omai fou amaalogama,’ ageoma. Iifa gome maamiai laifania. Laomai apala ekapa auga aga'omo mo ega laomai apala'i eumakalaini'i aisama, ufai Deo agogai alogama akaiki'a emia, papiau au'i 99 alo'i opaina e'i apala aga'o laa'i au'i e'i alogama eka'egaina.”

Moni Egea Auga Palapole

“Ke papie aga'o eegai silifa monina ou'aga kekae kai aga'omo epagea auga amoopolaga. Ega aisama isa lanepa afaepafiaua eaeagai e'a alo afae'amuga, ke afu afaegagai felo afaelao afaeisa ma? Iifa gome isa lanepa agepaafiaua eaeagai e'a alo age'amuga, ke afu agegagai felo agelao ageisa kai ageapakipo. Ke isa moni aga'omo ega'ina agekapulaisa aisama, ekefa'a ke e'a ipafe au'i fou ageifa kaigugui'i kai ageinaka, ‘E'u silifa monina egea kai lakapulaisa puo omai fou amaalogama,’ ageoma. 10 Iifa gome maamiai laifania. Laomai apala ekapa auga aga'omo mo ega laomai apala eumakalaina aisama, Deo ega agelo ago'iai alogama akaiki'a emia,” eoma.

Au Gauga Egea Auga Palapole

11 Ke Iesu aeapakipo palapole aga'o eifania pugu einaka, “Ega kinagai au aga'o ke gauga auni'i fou keagu. 12 Kai kina aga'ogai eke auga ama epainia einaka, ‘Amau, kapa'ina lau apu looma auga pau mopeniau,’ eoma. Ega kainai ama gauga auni'i epo'iai amu e'eai'i epenii'i.

13 “Ega'ina afegai epo aemaefa eke auga kapa'ina mo isa apuga auga epakai guguaini'i eafii'i. Egae kai e'a epua'afuga ekailai ago agoma elao. Egae ega amu ma'oai epalaka'i ekapa aage mo alogama mo ekapunia. 14 Ega koa ekapaisa ega kapa ma'oai epafua afe'aini'i afegai aisama, eagu ago fofouga alogai magea akaiki'a emia. Ega aisama inaega ekimu eulalu alogaina. 15 Ega puo elao ifo elogoaina ago inagome'i auga aga'o papagai epinauga. Ega'ina auga isa eulaisa ega ago elao ega uma epaani'i. 16 Kai inaega ekimu alogaina puo, uma fo'ama keania auga fo'amaga gaania inaega gakapua eoma. Ke kai aga'o fo'ama aepenia puo aekainia.

17 “Kai muniai opolaga eapa opai aisama, ifo mo epainia einaka, ‘Amau ega pinauga au'i ee'iai fo'ama ma'o paisa ekae keania ke afa eka aage mo. Kai i'ina afugai fo'ama laa'i inaekimu mo maega lapa'aua! 18 Lau alamue amau eega alalao alapaina alainaka, ‘Amau, oi ke Deo fou eemiai laomai apala ipauma lakapaisa. 19 Lau oi gaumu fopamiaisau auga afaekaina. Ega puo lau oi emu pinauga au'i aga'o koa i'opoga fopamiaisau alaoma,’ eoma. 20 Ega eopola oma aisama, e'uegekae ekailai ama eega elao.

“Kai isa keagai epea elaolao kai, ama aakai maaga elao isa eisa. Eisa aisama gua eani alogaina, epiau gauga eega elao uufagai ekoko egoapia.

21 “Ega aisama gauga ama epainia einaka, ‘Amau, oi ke Deo fou eemiai laomai apala ipauma lakapaisa. Lau oi gaumu fopamiaisau pugu auga afaekaina,’ eoma.

22 “Kai ama ega pinauga au'i epaini'i einaka, ‘Ofiakoa! Tiapu felo ipauma omaiseina opai'iuka. Ke lau e'u isapu lapipipeni gouga okapa ring imagai amooge. Ke lau gau ko'a ipauma auga gouga okapa kamata opagafauka. 23 Ke polomakau gauga efa'a auga amoafia omaiseina amoaupugua kai miamia amakapa amaalogama. 24 Gome lau gau i'ina egea kai pau lakapulaisa. Emae kai pau emaunimue koa i'opoga,’ eoma. Ega kainai ke'ina miamia kekapaisa kealogama.

25 “Ega'ina emia alogai, aaga fa'aniauga agoai eapa epinauga. Epinauga efua emai e'a eegai aisama, kela'afou kegefa kemiamia auga a'o elogonia. 26 Ega puo ega pinauga au'i aga'o eifaga kai kapa'ina emia auga pa'anina epa'ani. 27 Ke ega pinauga auga einaka, ‘Oi akimu faagagai kapa aga'o aemia emue emai puo, amamu polomakau gauga efa'a auga eaupugua amiamialaina,’ eoma.

28 “Aaga fa'aniau ega'ina iifaga a'o elogonia aisama, gua ekupu alogaina, e'ai koko epamafua. Ega puo ama epealai elao egoinia fou kekoko kelao eoma. 29 Kai isa ama epainia einaka, ‘Moisa! Inipo ma'o oi faumuai lala'afi lapinauga, ke ainamu alapapamafua. Kai oi nani gauga aga'omo mo ganinagai, alopeniau ekefa'au fou alamiamia. 30 Kai gaumu i'ina peage lapau papie'i faaga'iai emu amu epalaka afe'aina kai emue emai. Ega mo ganinagai oi lo'ue isa faugai polomakau gauga efa'a auga loaupugua omiamialaina!’ eoma.

31 “Ega aisama ama eifa einaka, ‘Gauagai, oi kina ma'o mo lau fou aagu, ke kapa ma'oai lau apu auga oi apumu. 32 Kai akimu i'ina auga egea kai lakapulaisa. Isa auga emae kai emaunimue koa i'opoga. Ega puo i'a miamia alogai akoko fou amaalogama,’ eoma.”

Copyright information for `MEK