Luke 16

Pifoge Ikifagai Amu E'ima Auga Palapole

Iesu palapole ega'ina eifania afegai, palapole i'oina aga'o ega imoi maa'iai eifania einaka, “Pa'amu'amu auga aga'o au aga'o eafiia ega amu fofouga e'imai'i. Kai papiau isa pa'amu'amu auga ega amu epalaka keoma puo maagai keifania. Ega puo pa'amu'amu auga ega pinauga auga eifaga ekoko emai aisama epa'ani penia einaka, ‘Oi lau e'u amu lopalaka auga fouga lalogo. Ega'ina auga kapa'ina koa lokapa? Pau oi lau eeuai afolopinauga pugu. Ega puo oi lopinauga alogai kapa ma'oai lokapai'i au'i fopapua'i fomaiseini'i faisa'i,’ eoma.

“Ega aisama egae epinauga auga ifo epainia einaka, ‘E'u au akaiki'a pinauga eafaniau puo, pau kapa'ina alakapa e'u agu felo agemia? Lau alakapula puo uma alo pinaugaga alakapa afaekaina. Ke papiau ee'iai fapinoi auga lameagai. Kai lau pinauga i'ina alafua aisama, papiau e'i e'ai fekeifa kokoisau laoma. Ega puo pau kapa'ina alakapa auga lalogo,’ eoma.

“Ega puo isa kapa'ina eopolaga auga ekapaisa. Isa ega au akaiki'a auga eegai keapitole au'i eifani'i kemai eegai. Ke au aga'o eufai emai aisama epa'ani penia einaka, ‘Lau e'u au akaiki'a eegai amu pika loapitoleaini'i?’ eoma.

“Ega'ina auga iifa epamue einaka, ‘Olive oilina galons ma'oai 800 laafii'i,’ eoma.

“Ke pinauga auga ega'ina, apitole auga epainia einaka, ‘Oi emu apitole pepa inamo'e. Moagukipo mofiakoa pepai 800 auga moau'afuga 400 mopapua,’ eoma.

“Ke ega'ina afegai au i'oina aga'o emai aisama epainia einaka, ‘Lau e'u au akaiki'a eegai amu pika loapitoleaini'i?’ eoma. Ke apitole auga iifa epamue einaka, ‘Palafa pute'i ma'oai 1000 laapitoleaini'i,’ eoma.

“Ega aisama pinauga auga ega'ina isa epainia einaka, ‘Oi emu apitole pepa inamo'e. Moafia pepai 1000 auga moau'afuga 800 mopapua,’ eoma.

Ega'ina afegai Iesu eifa pugu einaka, “Iifa gome maamiai laifania. Au akaiki'a ega'ina ega pinauga auga ima afuga apala eisa. Kai i'ina agofa'a papiau'i keikifa alogaina, ifo'i kapa aga'o akepalifua kai akekapa akefiakoa ima'i afuga afoloisa. Isa auga pako'a papiau'i e'i ikifa eka'egaina. Ega kainai ega pinauga apala ipauma mo ganinagai, ega pinaugai efiaisakoa mo, ega opopo epafua. Ega puo isa pifogeai epinauga auga, au akaiki'a anina aeani. Kai ega mo ganinagai pinauga auga fiakoa mo pinauga epafua kainai au akaiki'a isa eifa felo penia. Agofa'a amu'i agoafi'i aisama, fiakoa mo kapa aga'o ee'iai laa'i au'i fau'iai ega'ina amu'i fopapinauga ekefa'a fokapa. Ega koa agokapa emi amu agelao afe'ai aisama, muni ekefa'ami oi akeifa kokoimi pugu. Ega koa i'opoga, Deo ega agofa'ai oi isafa ageifa kokoimi.

10 Ke Iesu eifa pugu einaka, “Kaisau alo ko'agai ega pinauga e'ele ekapa felo alogaina auga, pinauga akaiki'a isafa agekapa felo agekaina. Ke kaisau ega pinauga e'ele kai pifogeai ekapa koa aisama, pinauga akaiki'a isafa pifogeai agekapa. 11 Ega kainai kai aga'o alo ko'agai agofa'a amu'i afaekapa felo'i koa aisama, kaisau Deo ega agofa'ai pa'amu'amu ko'a ipauma auga agepenimi ago'ima? Kai aga'o afaepenimi. 12 Ke ega koa i'opoga, oi alomi ko'agai aufalao aga'o ega amu afolo'ima felo'i koa aisama, kaisau oi ifomi emi amu aga'o agepenimi ago'ima? Kai aga'o afaepenimi.

13 Iesu eifa pugu einaka, “Pinauga auga aga'o au akaiki'a'i auni'i e'i pinauga afaekapa aga'onia mo. Isa alo ko'agai aga'o anina ageani, ke alo ko'agai aga'o anina afaeani. Ke isa aga'o aina ageafi felo, ke aga'o aina afaeafi felo. Ega koa i'opoga, oi isafa Deo moni fou agopaapafou'i e'i pinauga agokapa afaekaina,” eoma.

14 Kai Faliseo au'i moni anina keani alogaina au'i Iesu ega eifa oma aina kelogonia aisama, Iesu kepa'aua kea'alaina. 15 Ega aisama Iesu isa epaini'i einaka, “Oi auga papiau ago'iai ifomi alo opai aumi koa i'opoga opamiaimi kai, Deo guami alo eisa. Gome kapa'ina papiau maa'iai keisa kapa akaiki'a ipauma keoma auga, Deo maagai auga kapa aga'o laa'i,” eoma.

Moses Ega Iifa Ke Iifa Faunina Iesu Fouga Fou

(Mateo 11:12-13)

16 Ke Iesu eifa pugu einaka, “Moses ega iifa ke profeta e'i iifa papiau maa'iai keifafoua mo emai Ioane Baptista miagai. Ke Ioane Baptista miagai emai mo pau i'ina kina alogai, lau iifa faunina Deo ega agofa'a fouga papiau maa'iai laifafoua. Ke papiau i'ina iifaga a'o kelogonia aisama, ifo'i kepaafi'i keuniaimoimo Deo ega agofa'ai kegakoko keoma. 17 Kai iifa gome, Deo ega iifa auga ufa aagoa fou eka'egaini'i. Ega kainai aagoa ufa fou akefua laa'i akemia auga agemame'a alogaina kai, Deo ega iifa alogai peni kuagai afa'agamo mo kepaau opogaina auga afuga aga'omo mo ganinagai afaegea,” eoma.

18 Ke Iesu eifa pugu einaka, “Au aga'o akafa agepaake ke papie i'oina aga'o ageakafania koa aisama, amagelofe akeafia kai fou kefeu aage mo puo apala akekapa. Ke au i'oina aga'o ipaake papiega ageakafania koa aisama, amagelofe akeafia kai akefeu aage mo puo isa isafa apala akekapa.

Pa'amu'amu Auga Ke Lasarus Fou

19 Ke Iesu eifa pugu einaka, “Pa'amu'amu auga aga'o tiapu felo'i ipauma'i umuga eaea
19 Pilitani malagai ‘purple’
aka linen au'i ei'iuka'i, kina ma'oai eagu felo ke kapa ma'oai ani'i eani au'i eegai keka.
20 Ega'ina alogai fo'ama egoigoina auga aka Lasarus, faaga kua epogu auga isafa isa ega fagapu pa'afina akegai eagu. 21 Ke amu'e kemai faaga kua kekemai'i. Isa inaega ekimu alogaina puo alafai gaoma pa'amu'amu auga eaniani teipologai fo'ama ame'afu'i ke'ualai au'i gaani'i eoma.

22 “Ega'ina afegai pinoi auga ega mae kina emai aisama emae. Ke Deo ega agelo kemai isa keafiia kelaoaina Abraham eegai kepaagua. Egae kai pa'amu'amu auga isafa emae, ke papiau isa kelaoaina kefufunia. 23 Kai isa ipeli elao egae eagu ekiekie alogaina. Kai isa maaga ekiakae aisama, maaga elao agoma ipaumagai Abraham eegai Lasarus eagu eisa. 24 Ega aisama isa Abraham eifaga einaka, ‘Amau Abraham, guau moania. Lau i'ina logai laaga faagau e'isapu, ke lakiekie alogaina puo Lasarus moulaisa ima keke'e kuagai fei afa'agamo ga'iupa gamai malau mo gapakeke'ania,’ eoma.

25 “Kai Abraham iifa epamue einaka, ‘Gauagai, oi aagoai loagu aisama, emu agu alogai kapa ma'oai felo'i mo loafii'i lopapinaugani'i kai Deo ega iifa kai'iai alopea auga moopolaga. Kai ega'ina alogai Lasarus kapa apala'i mo eafii'i kai isa Deo epako'ania puo, Deo isa agu felo epeniia inae eague. Kai oi auga egae lokiekie alogaina. 26 Ega'ina mo laa'i kai, Deo i'a epo'aisai laloa akaiki'a ipauma ekapaisa ekae. Ega puo kaisau inae keagu au'i ega kegafai akeoma afaekaina. Ke ega koa i'opoga mo, egae keagu au'i isafa afakepagai iina afakemai,’ eoma.

27 Ega aisama pa'amu'amu auga iifa epamue einaka, “Amau lagoinio, Lasarus moulaisa amau ega e'a galao. 28 Gome lau akiu ima egae keague. Lasarus isa aina'i fepalogo ega koa isa isafa lau lakapa koa i'opoga fakekapa, i'ina kiekie akaiki'a ipauma afuga fakemai,’ eoma.

29 “Kai Abraham iifa epamue einaka, ‘Isa Moses ke profeta e'i iifa ee'iai kekae puo mopua'afuni'i ega'ina iifa'i a'o'i kegalogo,’ eoma.

30 “Kai pa'amu'amu auga eifa pugu einaka, ‘Laa'i, amau Abraham, isa e'i iifa a'o kelogo kai afakepako'ania. Kai mae afugai aufalao aga'o agelao agepaini'i koa aisama, ega iifa a'o akelogo ke e'i laomai apala'i akeumakalaini'i,’ eoma.

31 “Kai Abraham isa epainia pugu einaka, ‘Isa Moses ke profeta e'i iifa a'o afakelogo koa aisama, aufalao aga'o maeai agemaunimue agelao agepaini'i mo ganinagai afakepako'ania aina afakeafia,’ eoma.”

Copyright information for `MEK