Luke 17

Laomai Apala Fouga

Iesu ega imoi epaini'i pugu einaka, “Kapa'ina papiau e'i laomai apala epamia au'i akemai afakefuafua. Kai au kapa faagagai ega'ina kapa'i kemai auga, Deo isa ega laomai apala afa fepenia laoma. Ke kaisau apoke papiau'i i'ina aga'o laomai apala agepakina agekapa auga, ega laomai apala ipauma agemia. Ega puo felo auga ega'ina auga aisogai fo'ama kepaikumu'a kepo akaiki'a fekepaaukopa a'uai fekepiulaisa fekogo. Kai isa feagu apoke papiauga aga'o laomai apala fepakina fekapa auga apala ipauma. Ega kainai kapa aga'o amokapa agooma aisama, foisa felo kai fokapa.

“Ke aami akimi aga'o laomai apala agekapa aisama, fofina. Ke isa ega laomai apala ageumakalaina koa aisama, ega apala fo'agegeaina.
Ke isa kina aga'omo alogai eemuai laomai apala ikapa imagea kuagai gua agepamia kai, agemue agemai ipainimu imagea kuagai gua agepamia ageinaka, ‘Lau e'u laomai apala laumakalaina,’ ageoma koa aisama, ega laomai apala fo'agegeaina,” eoma.

Pako'a Kapula

Ke Lopia Iesu ega imoi isa kepainia keinaka, “Lai emai pako'a akaiki'a mopamia!” keoma.

Ega aisama Lopia palapoleai eifa einaka, “Oi pako'a au aka mastad oga e'ele ipauma koa i'opoga mo ganinagai eemiai ageka koa aisama, apani'i auga agopaina, ‘Ifomu mofuauiso molao a'uai mofaunio,’ agooma, ainami ageafia,” eoma.

Kala'afi Auga Ega Laomai

Ke Iesu eifa pugu einaka, “Ke oi eemiai kala'afi aga'o eague sipi e'ima'i, o emi agoai efani auga amoopolaga. Isa ega pinauga agepafua agemai aisama, oi isa afopaina gafiakoa gaagukipo gaaniani afooma ma? Laa'i! Isa ega pinauga agepafua agemue agemai, ke afolopaina gapigapi fo'amaga mokapa mofua moagu lau alaaniani alogai fo'imaisau, egae kai oi ifomu foaniani afolooma ma? E, ega alooma! Ke kala'afi auga oi kapa'ina loifania auga ma'oai ekapa'i puo, maagai tenkiu afoifania ma? Laa'i! 10 Ega puo oi isafa lau kapa'ina lapainimi auga ma'oai okapa afe'aini'i aisama foifa, ‘Lau oi emu pinauga ikapa au. E'u pinauga fakapa auga mo lakapaisa fooma,’” eoma.

Iesu Molumolu Au'i Ou'aga Epafelo'i

11 Ega'ina afegai Iesu ega imoi fou Ierusaleme taonina pea kepea alogai, Kalilea Samaria ago'i fou paisoa'iai kepea pagai. 12 Ke pagua aga'ogai kekoko aisama, molumolu isafaga keafia au'i, au'i ou'aga fou kepiaogai. Kai Iudea papiau'i e'i kagakaga kainai molumolu au'i papiau epo'iai fakelao fakemai keoma. 13 Ega puo aakai mo keapa kai aiso'i gomegai keagaga Iesu keifaga keinaka, “Iesu, au akaiki'a aumu, guamai moania!” keoma.

14 Ke Iesu maaga elao isa eisa'i aisama epaini'i einaka, “Amolao faagami sakedote amopakina'i ega koa sakedote faagami felo emia auga emi kagakaga kainai papiau maa'iai fekeifafoua,” eoma. Ke Iesu ega iifa kainai, molumolu au'i keagai kelaolao kai faaga'i felo emia.

15 Ega'ina alogai molumolu au'i ou'aga epo'iai aga'o faaga felo emia eisa aisama, aiso gomegai eagaga Deo eau afagaina, ke emue Iesu eega elao. 16 Elao Iesu eisa aisama, ife fo'inai e'ualai eomukipo tenkiu epeniia. Au ega'ina Iesu tenkiu epenia auga Samaria auga.

17 Ke Iesu au ega'ina epa'ani penia einaka, “Oi aumi ma'oai ou'aga faagami aefelo ma? Oi ma'oai lapafeloimi. Kai imagea kuagai pani au'i kapai? 18 I'ina Samaria paguama auga faemai koa i'opoga kai emue emai Deo eau afagaina. Kai ega'ina isa'i au'i ma'oai ala kelao akemai Deo akeau afagaina!” eoma. 19 Egae kai Iesu au ega'ina epainia einaka, “Mo'ue molao, oi emu pako'a epafeloiso, ke kaniamu isafa eagamauga,” eoma.

Deo Ega Agofa'a Emai Efua

(Mateo 24:23-28, 37-41)

20 Kina aga'ogai Faliseo au'i Deo ega agofa'a gaika agemai auga pa'anina Iesu kepa'ani penia. Ega puo Iesu eifa einaka, “Deo ega agofa'a emai efua epomiai kai oi alologo. Ega'ina afuga auga kapa aga'o maamiai oisa felo emai koa i'opoga laa'i. Ega puo kai aga'o afaeisa afaeifa afaeinaka, ‘Inamo'e amoisa’ afaeoma. 21 O ‘Egamo'e amoisa’ afaeoma,” eoma.

22 Iesu Faliseo au'i maa'iai enini'ani efua aisama, ega imoi epaini'i einaka, “Papiau Aumauni Gauga kina aga'o agekaina aisama agemue agemai. Oi alafai amooma ega'ina kina'i aga'omo ganinagai amoisa agooma kai, kina alologo auga kinagai agemai puo afaekainimi afoloisa. 23 Ke papiau oi akepainimi, ‘Papiau Aumauni Gauga inamo'e amoisa!’ o ‘Egamo'e amoisa!’ akeoma mo ganinagai, muni'iai folopiau fololao. 24 Gome Papiau Aumauni Gauga ega mai pugu kina auga, kimage koa i'opoga ageafi, eaea ufa apie ageafia agelao ufa apie ageafia papiau ma'oai akeisa felo. 25 Kai isa ega kina aemai koa kai i'ina papiau'i isa akeumakalaina kainai, kapa ma'o mo kiekie'i agepa'au kakau'i.

26 “Ke Papiau Aumauni Gauga agemai kina auga, Noa miagai koa i'opoga. Noa sikuna ekapaisa alogai, papiau faaga'iai kapa'ina agemia auga akepako'ania. Kai keaniani keinuinu, ifo'i epo'iai keamage elao mo Noa ega famili fou sikunai kekoko. Ke kou akaiki'a ipauma emai aisama, papiau epaoka afe'aini'i. Ega koa i'opoga, Papiau Aumauni Gauga agemai kina aisama, pau papiau'i isafa ega koa akekapa.

28 “Ke Papiau Aumauni Gauga agemai kina auga isafa, Lot miagai emia koa i'opoga agemia. Lot miagai papiau e'i laomai apala'i ipauma'i akeumakalaini'i, ke Deo akepako'ania. Kai keaniani keinuinu, amu keafii'i, ke isa'i ke'afa'afalaini'i. Ke fo'ama kefauni'i, ke e'a ma'o kepaapa'i. 29 Kai Lot ega famili fou Sodom taonina kepua'afuga aisama, ufai lo ke mulamula isapuga ipauma laofaga, imu koa i'opoga eake papiau epaoka afe'aini'i. Ega koa i'opoga, Papiau Aumauni Gauga agemai kina aisama, pau papiau'i isafa ega koa akekapa.

30 “Iifa gome Papiau Aumauni Gauga ifo papiau ee'iai ageapafoki kina iina koa i'opoga. 31 Ega'ina kinagai kina maaga aga'o laa'i puo, aufalao aga'o e'a ofaofagai laagai afugai ageagu auga, ega amu e'a alogai kekae auga faeake faeafi'i. Ega koa i'opoga, aufalao aga'o agoai eapae auga kapa aga'o isafina faelao. 32 Ega'ina kinagai Lot akafa faagagai kapa'ina emia auga foopolaga. 33 Kaisau ifo kania gaagamauga ageoma aisama, ega agu agepagea. Ke kaisau lau puouai ega agu felo agepagea aisama, ega agu afa ageafia. 34 Iifa gome maamiai laifania. Ega'ina kina gapinai, au auni'i afu aga'omogai akefeu kai Deo aga'o ageafi'aua, ke aga'o agepua'afuga. 35 Ke papie auni'i palafa kepapaikumu'a kai, Deo aga'o ageafi'aua, ke aga'o agepua'afuga,” eoma.
35-36 Papiau isa'i 35-36 fuagai i'ina iifaga kepapua: “Papiau auni'i agoai akepinauga aisama, aga'o ageafi'aua kai aga'o agepua'afuga.”


37 Iesu ega eifa oma afegai, ega imoi isa kepa'ani penia keinaka, “Lopia, kapai i'ina kapa'i akemia?” keoma.

Ke Iesu einaka, “Mae aga'o kapai eka auga, paili isafa egae kekaigugu. Ega koa i'opoga, kapai i'ina kapa'i akemia auga agologo agofiakoa puo afolopa'ani,” eoma.

Copyright information for `MEK