Luke 18

Afuafu Epinoi Aeapakipo Auga Palapole

Egae kai Iesu ega imoi aufa kina fekemegamega fakeapakipo auga fouga palapoleai maa'iai eifania. Isa einaka, “Taoni aga'ogai iifa ipakainai, au aga'o papiau e'i nini'ani a'o elogo kai, felo o apala eifania auga eagu. Isa Deo aemani'iaina ke papiau isafa gefa'i aeaunia. Ke ega'ina mo taoninai afuafu aga'o isafa eagu. Ke isa aufa kina ega'ina auga eega elao egoinia einaka, ‘Mogafegafe mopalagainiau lau eeuai apala ekapa auga iifa ipakainai mopa'opaina,’ eoma.

“Kai kina ma'o elao epainia mo ganinagai, au ega'ina iifa ipakaina eumaka. Kai afuafu isafa aeapakipo, isa eega elao egoinia aefuafua. Ke fuagai aisama, iifa ipakaina auga ifo alogai eifa einaka, ‘Lau Deo alamani'iaina ke papiau isafa gefa'i alaauga. Kai i'ina afuafuga aau epaufa aefuafua puo ega iifa alapakaisa. Ega koa alakapa aisama, isa ageapakipo afaemai, ke afaepaafipuguisau pugu!’ eoma.

Iesu ega'ina palapole eifania afegai, eifa pugu einaka, “Au ega'ina ega laomai apala, Deo ke papiau aemani'iaini'i auga ifo mo kapa'ina eifania auga a'o amologo. Kai oi emi Deo auga felo ipauma. Ega puo Isa ekinani'i au'i aufa kina gapi gani eega kemai keagaga penia auga aina'i afaeafia, e'i iifa afaepakaisa ke paakai paakai aina'i afaelogo ma? Ko'a ipauma, kaisau Isa eega kelao keagaga penia au'i aina'i agelogo paisa! Iifa gome maamiai laifania. Isa papiau ega'ina e'i iifa agepakaisa agefiakoa. Ega mo ganinagai Papiau Aumauni Gauga agemai kinagai agofa'ai papiau ma'oai e'i pako'ai akemegamega afakeapakipo ma ageisa'i? Laa'i ipauma!

Faliseo Auga Aga'o Ke Tax Eafia Auga Aga'o Fou Palapole'i

Ke Iesu papiau ifo'i Deo maagai alo opai au'i keoma kai papiau isa'i auga keisa papa'i au'i kai'iai i'ina palapole eifania. 10 Isa ega nini'aniai iina eifa oma einaka, “Faliseo auga aga'o ke tax eafia auga aga'o auni'i kegamegamega keoma puo kelao Deo ega e'ai kekoko. 11 Egae kai Faliseo auga ega'ina e'ue eapa kai emegamega Deo maagai ifo fouga eifania einaka, ‘Deo, lau auga papiau isa'i koa laa'i. Lau alou opaina, alapainao, amagelofe keafia au'i fou alafeu aage mo. Ke lau au i'ina tax eafia auga koa i'opoga laa'i. 12 Lau iifi aga'omo alogai, gope auni'i lapamia ke kapa ma'oai eeuai kekae au'i ou'aga epo'iai aga'omo laoge me'e, Deo oi lapa'a penio,’ eoma.

13 “Kai tax eafia auga ifo eopolaga Deo maagai ageapa afaekaina eoma puo, agomaai mo eapa ke ufa isafa aeakae penia. Kai ifo ega laomai apala'i eopolani'i puo olaga eauniia kai eifa einaka, ‘Deo lau laomai apala ipauma au, guau moania,’ eoma.

14 Iesu palapole ega'ina eifania afegai, iina eifa oma einaka, “Iifa gome maamiai laifania. Kaisau ifo eau afagaina auga e'ele agemia. Ke kaisau ifo e'ele epamia auga akaiki'a agemia. Ega puo ega'ina au'i auni'i epo'iai tax eafia auga Deo maagai alo opaina emia emue ega e'a elao. Kai Faliseo auga auga Deo maagai alo opaina aemia,” eoma.

Iesu Imoi E'ele'i Eifa Felo Peni'i

(Mateo 19:13-15; Mako 10:13-16)

15 Kina aga'ogai papiau Iesu imoi e'ele'i isafa gaafi opogaini'i keoma eega kemaiseini'i. Kai Iesu ega imoi papiau iina kekapa oma keisa'i aisama kefinai'i. 16 Kai Iesu imoi e'ele'i eifani'i eega kemai kai eifa einaka, “Imoi e'ele'i folokaisapu'i eeu kegamai. Gome Deo ega agofa'a auga papiau imoi e'ele'i iina koa'i kemia au'i apu'i. 17 Iifa gome maamiai laifania. Kaisau imoi e'ele koa afaemia Deo ega agofa'a afaepako'ania koa aisama, Deo ega agofa'ai afaekoko,” eoma.

Pa'amu'amu Auga Agu'a

(Mateo 19:16-30; Mako 10:17-31)

18 Ega'ina afegai pa'amu'amu auga akaiki'a aga'o Iesu epa'ani penia einaka, “Pamalele felo aumu, lau kapa'ina fakapa agu pagai maunina faafia?” eoma.

19 Ke Iesu isa ega iifa epamue einaka, “Kapa puo loifaniau au felou looma? Oi loopolaga lau Deo eegai lamai puo, loifaniau au felou looma, o oi ifomu opomuai lau loifaniau felou looma? Agofa'a fofouga alogai kai aga'o felo laa'i kai Deo ifogamo mo felo ipauma. 20 Ke oi Deo ega iifa Moses epeniia au'i a'o'i lologonia efua. Ega'ina iifa'i alo'iai eifa: ‘Amage lofe akeafia au'i fou folofeu. Kai aga'o foloaupugua, folopainao, pifogeai papiau aga'o puo folopenia, ke inamu amamu fopalopiani'i,’” eoma.

21 Kai au ega'ina eifa einaka, “Ega'ina kapa'i ma'oai e'eleuai laafi'ini'i mo emai pau,” eoma.

22 Iesu i'ina a'o elogonia aisama, au ega'ina epainia pugu einaka, “Ma'oai lokapai'i kai aga'omo alokapa koa. Emu amu ma'oai fo'afa'afalaini'i, monina foafia ulalu au'i fopeni'i. Ega alokapa oma aisama, emu amu aagoai lo'afa'afalaini'i au'i afa ufai aloafia. Egae kai fomai muniuai fopea,” eoma.

23 Kai ega'ina auga Iesu ega eifa oma aina elogonia aisama, eegai amu ma'o keka puo eopolani'i alo emafu alogaina. 24 Ke Iesu ega'ina auga alo emafu alogaina eisa aisama, ega imoi epaini'i einaka, “Pa'amu'amu auga Deo ega agofa'ai gakoko ageoma auga age'inoka alogaina. 25 Ko'a ipauma! Kamelo tiapu ikai nilaga inegai agekoko agekaina. Kai pa'amu'amu auga Deo ega agofa'ai gakoko auga age'inoka alogaina,” eoma.

26 Iesu ega imoi i'ina iifaga a'o kelogonia aisama, kekauai alogaina, ke Iesu kepa'ani penia keinaka, “Ega koa aisama, Deo kaisau kania ageagamauga? Amaopolaga aoma aekaina!” keoma.

27 Ke Iesu isa e'i iifa epamue einaka, “Kapa'ina papiau ee'iai afaekaina auga, Deo eegai agekaina,” eoma.

28 Ega aisama Peto Iesu epainia einaka, “Lai oi munimuai fapea aoma puo kapa ma'oai apua'afuni'i!” eoma.

29 Ega aisama Iesu ega imoi epaini'i einaka, “Iifa gome maamiai laifania. Kaisau Deo ega agofa'a kainai ega e'a, akafa, aaga akina, ina ama fou, o gauga agepua'afuni'i aisama, i'ina agofa'agai ageagu alogai amu epua'afuni'i mo afaeafi'i kai, laagai kapa i'oi'i isafa ageafi'i. Ke muni isa Deo ega agofa'ai agu pagai maunina isafa ageafia,” eoma.

Iesu Ega Mae Fouga Eifania Oiso Epamia

(Mateo 20:17-19; Mako 10:32-34)

31 Kina aga'ogai Iesu ega apostolo 12 e'afeini'i la'afou kepua'afuga kelao me'egai kai epaini'i einaka, “I'a Ierusaleme taonina agalao. Ke profeta Papiau Aumauni Gauga fouga kepapua auga ma'oai, Deo ega logoai ko'a'i mo egae akemia. 32 Egae Iudea au akaiki'a'i au'i Papiau Aumauni Gauga akeafia Iudea papiau'i laa'i au'i ima'iai akepaua. Ke ega'ina papiau'i isa akepa'aua akea'alaina, ake'upe, akegapuka, ke akeaupugua. 33 Kai kina oiso aisama agemaunimue pugu,” eoma.

34 Kai Iesu ega imoi Iesu ega nini'ani ega'ina ma'oai aga'omo mo ganinagai oko akelogo. Ke Deo isa ee'iai eogefake'i puo Iesu kapa'ina fouga eifania auga oko akelogo.

Iesu Maakimi'i Auga Epafelo

(Mateo 20:29-34; Mako 10:46-52)

35 Ega'ina afegai Iesu ega imoi fou kelao Jeriko taonina kainagai aisama, maakimi'i auga aga'o ega'ina keagaga me'egai eagu epinoi. 36 Isa papiau la'afouai kepea pagai a'o'i elogonia aisama, kapa'ina emia auga pa'anina epa'ani. 37 Ke papiau isa kepainia keinaka, “Iesu Nasareta auga emai elao,” keoma.

38 Ega aisama maakimi'i auga eagaga einaka, “Iesu, Davide okogai lomai aumu, guau moania!” eoma.

39 Kai Iesu agogai kepea keaga kea'a mala au'i, maakimi'i auga kefinaisa komo gaoma keoma. Kai maakimi'i auga eagaga alogaina paisa einaka, “Davide okogai lomai aumu, guau moania!” eoma.

40 Ega aisama Iesu eapakipo papiau isa'i epaini'i au ega'ina isa eega kegamaiseina eoma. Ke kemaiseina eegai aisama, Iesu isa epa'ani penia einaka, 41 “Oi kapa'ina anina loani eemuai makapa looma?” eoma.

Ke isa einaka, “Lopia, maau gakiakae afu maisa laoma,” eoma.

42 Ega aisama Iesu isa epainia einaka, “Oi lopako'aniau kainai, maamu gafelo,” eoma. 43 Ega aisama fiakoa mo au maaga felo emia Deo eau afagaina ke Iesu muninai epea. Egae papiau ma'oai au maaga felo emia keisa aisama, isa isafa Deo keau afagaina.

Copyright information for `MEK