Luke 19

Sakeo Tax Isafina Auga

Ega'ina afegai Iesu ega imoi fou Jeriko taonina alogai kekoko kepea. Ega'ina taonina alogai pa'amu'amu auga ke tax keafia au'i kania'iai auga aka Sakeo eagu. Iesu epea pagai alogai Sakeo Iesu kaisau auga gaisa eoma. Kai la'afou akaiki'a alogaina, ke isa paoga ofola'o ipauma puo Iesu feisa auga aekainia. Kai Sakeo Iesu ala agepea oma auga elogo. Ega puo eufai epiau elao au aka sikamo keoma augai e'agaukae eagu Iesu e'imaisa.

Ke Iesu emai au ega'ina papagai aisama, eakae Sakeo auai eagu eisa. Ega puo epainia einaka, “Sakeo moake mofiakoa. Pau oi emu e'ai fou agaagu,” eoma. Iesu ega eifa oma aisama, Sakeo eake efiaisakoa mo ke alogamai mo Iesu eifa koko ega e'a elaoaina.

Papiau ma'oai Sakeo Iesu eifa koko ega e'ai fou kekoko keisa aisama, keifa mugumugu keinaka, “Iesu laomai apala ipauma ikapa auga ega e'ai fou kekoko keaniani,” keoma.

Iesu Sakeo ega e'ai fou keagu keaniani alogai, Sakeo e'ue Iesu epainia einaka, “Lopia moisa. Lau pau e'u amu fofouga ipuainagai maaupea ma'ea, apie ulalu au'i mapeni'i laoma. Ke pifogeai kaisau ee'iai kapa isa'i laafii'i koa aisama, ega'ina kapa'i laafii'i au'i afa'i alapenimue'i, ke laagai pani koa i'opoga alaogeaua,” eoma.

Ega aisama Iesu Sakeo epainia einaka, “Lau Papiau Aumauni Gauga, laomai apala kekapa Deo maagai kegea au'i makapuni'i, ke kania'i maagamauga laoma puo lamai. Ke pau kina Deo i'ina e'a papiau'i kania'i eagamauga. Ke Sakeo ega laomai apala'i epua'afuni'i auga, ufu'a apa'a Abraham ekapakapa koa i'opoga, Deo maagai laomai felo ekapaisa. Ega puo Deo isa isafa kania eagamauga, ke Abraham ufuga apa emia efua,” eoma.

Kin Ega Pinauga Au'i Palapole'i

(Mateo 25:14-30)

11 Sakeo ega e'ai keagu papiau'i Iesu ega eifa oma auga aina kelogonia. Ke Iesu emai Ierusaleme taonina kainagai puo, papiau keopolaga isa Ierusaleme taoninai agekoko aisama, fiakoa mo Deo ega agofa'a mamaga agepa'uegenia keoma. Ega puo Iesu enini'ani aeapakipo, papiau Deo ega agofa'a ala feke'ima oma auga fouga palapoleai eifania. 12 Ke ega nini'aniai papiau epaini'i einaka, “Au akaiki'a aga'o lopia ifagai emauni auga, afu agoma ipauma elao egae ifo faugai kin ega isapu feafia ke femue femai eoma. 13 Ega puo ega pinauga au'i ou'aga eifani'i kemai ke mina
13 ‘Mina’ aga'o auga au aga'o gafa oiso epinauga koa i'opoga afa.
aga'o aga'o epenii'i ke epaini'i einaka, ‘Lau afu agoma alalao puo moni i'ina foafia fopapinauga felaolao alamue alamai kai fopeniau pugu,’ eoma.

14 “Egae kai ega'ina auga isa epua'afuni'i afu agoma elao. Kai isa ega agofa'a papiau'i isa kin femia auga kepamafua, anina akeani. Ega puo ega'ina papiau'i au isa'i keulai'i isa muninai kelao kin akaiki'a ipauma fekepaina, au ega'ina isa e'i kin faepamia keoma.

15 “Kai papiau isa kin faemia keoma mo ganinagai, isa kin emia paisa kai emue emai afugai pugu. Ega aisama isa ega pinauga au'i moni epeni'i kepapinauga au'i, ega'ina monina ala kepapinauga oma auga feisa eoma puo eifani'i kemai.

16 “Ke ega pinauga auga eufai emai auga isa epainia einaka, ‘Oi mina aga'omo lopeniiau kai lapapinauga alogai, mina ou'aga mo laagai laogeaua inamo'e,’ eoma.

17 “Ega aisama au akaiki'a einaka, ‘E'u pinauga felo aumu, kapa e'ele lapeniio kai alomu ko'agai lopinauga felo pau akaiki'a lopamia puo, ega'ina pinauga afa taoni ou'aga alapenio fo'ima'i,’ eoma.

18 “Ega'ina afegai pinauga auga i'oina aga'o emai eifa einaka, ‘Au akaiki'a aumu, oi mina aga'omo lopeniiau kai lapapinauga alogai, mina ima mo laagai laogeaua inamo'e,’ eoma.

19 “Ega aisama au akaiki'a einaka, ‘Oi isafa pinauga felo aumu, lopinauga felo puo ega'ina pinauga afa taoni ima alapenio fo'ima'i,’ eoma.

20 “Ega'ina afegai pinauga auga i'oinaga mo aga'o emai eifa einaka, ‘Au akaiki'a aumu. Oi a'ao aumu ke guamu inoka puo kapa aga'o oi apumu laa'i kai apumu lopamia. Ke kapa aga'o alofauga kai aufalao aga'o kapa felo efauga auga anina loafia. Ke moni lopeniiau auga fapapinauga felo, o fapapinauga apalania mo ganinagai lomai aisama, fofouga foafi afe'aina auga lalogo. Ega puo lamani'i alogaina emu moni alapapinaugania kai tiapuai lamokaisa laoge me'e. Ega'ina monina oi apumu auga pau inamo'e,’ eoma.

22 “Ega aisama au akaiki'a pinauga auga ega'ina epainia einaka, ‘Oi pau kapa'ina loifania auga i'opoga mo faagamuai alakapa. Oi laomai apala ikapa aumu! Oi lologo lau apalau gua'inoka au, ke kapa aga'o alafauga kai aufalao aga'o kapa felo efauga auga anina laafia looma? 23 Ega koa aisama, kapa puo moni lapeniio auga panikai aloogeisa. Moni panikai mooge koa aisama, pau lau lamai aisama, panikai epinauga afa aga'o laagai fekeogeaua faafia,’ eoma.

24 “Egae kai au akaiki'a auga, egae keapa au'i epaini'i einaka, ‘Isa ega moni imagai amoafia au epinauga felo mina ou'aga eafia auga amopenia,’ eoma.

25 “Kai papiau egae keapa au'i isa ega iifa kepamue keinaka, ‘Au akaiki'a aumu, isa mina ou'aga eafiia efua!’ keoma.

26 “Kai au akaiki'a iifa epamue einaka, ‘Iifa gome maamiai laifania. Kaisau lapaina ke ainau eafia epinauga felo auga afa felo ageafia. Ke afa felo ega'ina pau eafia koa i'opoga, ke laagai ma'o alapenia. Kaisau lapaina kai ainau aeafia aepinauga felo auga e'ele lapenia auga mo ganinagai alaafimue pugu. 27 Ke lau e'u ou au'i lau kin famia, ke isa fa'ima'i auga anina akeani au'i ma'oai amomaiseini'i inae agouai amoaupugu'i,’ eoma.”

Iesu Ierusaleme Taoninai Ekoko Kealogamalaina Keagaga Keifugaina

(Mateo 21:1-11; Mako 11:1-11; Ioane 12:12-19)

28 Iesu ega'ina palapole eifania afegai, eufai Ierusaleme taonina elao kai ega imoi au'i muniai kai kelao. 29 Ke kelao Betani ke Betfake pagua'i kelaisapi'i iku aka Olifa keoma auga ikugai aisama, Ierusaleme taonina kainagai ipauma. Ega'ina alogai Iesu ega imoi auni'i epaini'i einaka, “Folao pagua ago'aisai auga alogai fokoko, ke egae donki agu'a aga'o kai aga'o laagai aeaguaguka auga kepaaukopa eapae agoisa. Ega'ina donkina fogupuka foafia fomaiseina inae. 31 Ke aufalao aga'o agepa'ani penimi ageinaka, ‘Kapa puo donki ogupuka?’ ageoma koa aisama fopaina, ‘Lopia anina eani’ fooma,” eoma.

32 Ega puo ega'ina au'i eulai'i au'i kelao ke kapa'ina eifania auga i'opoga mo emia keisa. 33 Ke donki kegupukia alogai, donki inagome auga epa'ani einaka, “Ei, oi kapa puo donki ogupuka?” eoma.

34 Ke isa ega'ina auga ega iifa kepamue keinaka, “Lopia anina eani puo agupukia alaoaina,” keoma. Ega aisama isa donki elogoaina keafiia kelao.

35 Isa donki kemaiseina, ke afe'i tiapu'i keafii'i donki laagai kepagapu pagaini'i. Egae kai Iesu kepalagaina e'agaukae donki laagai eaguka. 36 Ke ekailai elao alogai papiau afe'i tiapu'i keafii'i keagai kekauni'i kai laa'iai epea pagai.

37 Ke Iesu eake elao Olifa ikuga keagaga niegai aisama, ega imoi ma'oai ke muninai kepea au'i fofouga la'afou akaiki'agai, Iesu mirakulo ekapai'i ma'oai ifo'i maa'iai keisa'i puo, ega'ina alogamagai aiso'i gomegai ke'ina keagaga Deo keau afagaina keinaka,

38 “Lopia akagai kin emai auga Deo eegai kapa felo'i eafi'i,”
keoma.

Ke keifa pugu keinaka,

“Ufai Deo ke papiau aagoai fou gagagaoni'i,
ke au'oniai Lopia Au Akaiki'a apamia aau afagaina,”
keoma.

39 Kai papiau Iesu kin kepamia iina keau afagai oma auga, la'afou alogai Faliseo au'i isa'i anina akeani puo Iesu kepainia keinaka, “Pamalele aumu, emu imoi ke emu papiau ma'oai mofina'i ega fakeifa oma,” keoma.

40 Kai Iesu einaka, “Iifa gome maamiai laifania. Isa komo akeoma koa aisama, kepo inamo'e'i akeagaga akeau afagainiau. Ega puo isa afalapaini'i komo afakeoma,” eoma.

Iesu Ierusaleme Taonina Apepega Epa'aua

41 Ke Iesu papiau fou kelao Ierusaleme taonina kelaisapia alogai, maaga elao taoni eisa aisama eapepe einaka, “Ierusaleme taonina papiaumi, i'ina kina'i aga'ogai kapa'inai Deo oi fou gagao fokapa auga amologo koa aisama, fefelo alogaina. Kai paukai mo ganinagai amologo koa aisama fefelo alogai. Kai Deo oi maamiai eogefake puo alologo. 43 Ke lau lamai auga Deo oi emai penimi fepalagainimi eoma koa i'opoga. Kai oi ega'ina auga alologo felo. Ega puo oi emi laomai apala afa agoafia. Oi emi ou au'i akemai Ierusaleme taonina pouga akaiki'a akeapa lofeimi, afu kiu'i ma'oai akeapa, akeaipa kegaaunimi akeoma auga kina agemai. Egae kai emi taoni alogai akekoko oi ke gaumi fou akeafimi a'isaai akegapukimi, ke taoni pougai akefounimi. Ke taoni fofouga akeauoka afe'aina puo kapa aga'omo mo ganinagai kepo laagai afaekauau afaeka,” eoma.

Iesu Deo Ega E'a Alogai

(Mateo 21:12-17; Mako 11:15-19; Ioane 2:13-22)

45 Egae kai Iesu elao Deo ega e'ai ekoko aisama, papiau ma'o egae e'i amu ke'afa'afalaini'i eisa'i. Ega aisama e'ina afa'afa au'i euoka'i. 46 Ke epaini'i einaka, “Deo ega iifa pukagai iina kepapua oma: ‘Lau e'u e'a auga megamega afuga.’
46 Aisaea 56:7
Kai oi auga megamega afuga, ‘painao au'i afu'i opamia,’” eoma.

47 Ega'ina afegai Iesu aufa kina Deo ega e'a alogai papiau epamaleleni'i. Kai papiau epo'iai sakedote lopia'i ke Moses ega iifa pamalelega au'i, ke papiau ke'ima'i au'i fou ke'opoisa Iesu kegaaupugua keoma. 48 Kai papiau ma'oai Iesu ega iifa anina keani ke kainai kepea puo, kegaaupugua keagaga aga'o kekapunia kai aekaini'i.

Copyright information for `MEK