Luke 2

Iesu Emauni Fouga

(Mateo 1:18-25)

Ioane Baptista aemauni koa kai, Roma ago fofouga e'ima lopia fa'aga aka Augustus iifa eulaisa Roma kamanina papagai keagu au'i fofougai census fekekapa eoma. Census ega'ina auga kafana Kurinius Siria ago e'ima kinagai e'ina emia. Ke Iesu ega mauni kina ekaialiali alogai, census ega'ina Siria ke Iudea ago'i fofouga alogai emia. Ega puo papiau ma'oai aga'o aga'o kelao e'i mauni afugai aka'i fekepapua keoma.

Iosepa ega mauni afuga auga Davide okogai kemai au'i afu'i puo, Kalilea agogai Nasareta taonina epua'afuga, Iudea agogai Beteleme, Davide ega taoni keoma auga taonina elao. Ega aisama Maria isa auni'i keifa ko'ania fekeamage keoma auga einae kai, fou aka'i fekepapua keoma puo, kelao Beteleme taonina. Ega aisama Maria imoi agepamauga auga kina ekainia. Kai feufeu e'ai ma'oai kepogu puo, e'a aga'ogai fekefeu auga aekainia. Ega puo kelao iku e'ele aga'o inegai sipi ke polomakau kepaaniani'i afugai keagu. Egae imoi fa'aniauga maguaega epamauga, ke tiapuai emokaisa, fafaoai epakauka.

Agelo Ke Sipi I'ima Au'i Fou

Iesu emauni gapinai, sipi i'ima au'i isa'i Beteleme taonina afegai, kainagai sipi keanimai afugai keagu e'i sipi ke'ima'i. Ega'ina alogai fiakoa mo Lopia ega agelo aga'o eapakina peni'i, ke Deo ega eaea akaiki'a ipauma eailofe'i. Ega aisama sipi i'ima au'i kemani'i alogaina. 10 Kai agelo isa epaini'i einaka, “Lau iifa faunina ipauma papiau ma'oai alo'i agepagama alogaina auga iifaga lamaiseina. Ega puo folomani'i. 11 Pau oi epomiai Betelemeai, Davide ega taoniai kaniami Isagamauga Auga emauni. Isa Lopia, ke Mesaia
11 Hibru malagai, ‘Mesaia’ ke Grik malagai ‘Kristo.’ I'ina iifaga auga ‘Deo ekinaga, oiliai kania ke'efa Auga.’
auga.
12 Oi agolao aisama, imoi aga'o tiapuai kemokaisa fafaoai kepakauka agoisa. Ega'ina agoisa aisama, fologo lau kapa'ina laifania auga ko'a fooma,” eoma.

13 Agelo ega'ina eifania efua aisama, fiakoa mo ufa agelo'i ealogai alogaina kemai keapakina, agelo ega'ina fou Deo keau afagaina keifi keinaka,

14 “Deo au'oniai ufai eague auga, Au Akaiki'a Ipauma apamia, ke aagoai Deo papiau ani'i eani au'i gagao epeni'i,”
keoma.

15 Agelo keifi afegai, kemue ufa kelao. Ega aisama sipi i'ima au'i ifo'i mo epo'iai keifa keinaka, “Amalao Beteleme taoninai Lopia ega agelo kapa'ina emia maa'aisai eifania auga amaisa,” keoma.

16 Ega puo fiakoa mo kelao Maria Iosepa auni'i, ke imoi fafaoai ekauka auga afuga kekapunia kelao kekapulaisa. 17 Ke imoi keisa aisama, agelo imoi ega'ina fouga ala eifa oma auga, Iosepa Maria auni'i, ke papiau isa'i isa fou kemai au'i maa'iai keifania kepalogoni'i. 18 Papiau ma'oai sipi i'ima au'i i'ina iifaga keifania a'o kelogonia aisama, kekauai alogaina keopofua. 19 Kai Maria auga ega'ina iifa'i ma'oai kapa'ina keifani'i au'i, alogai mo keka eopolani'i aefuafua. 20 Sipi i'ima au'i imoi keisa afegai kemue. Ega'ina alogai agelo kapa'ina eifani'i au'i ma'oai i'opo'i mo kemia keisa'i puo, Deo Au Akaiki'a kepamia keau afagaina kelaoaina.

Imoi Iesu Deo Ega E'a Kelaoaina

21 Imoi ega'ina emauni kina imagea oiso aisama, Iudea papiau'i e'i kagakaga kainai, au maguae'i faaga iifalaina gouga kina emai ekainia aisama, imoi faagagai ega'ina gouga kekapaisa. Ke Maria guagai imoi aegama koa kai, agelo imoi aka epeniia auga kepeniia kepafaala Iesu keoma.

22 Maria imoi epamauga emegomego puo, Iudea papiau'i e'i kagakaga kainai, kina pika koa i'opoga Deo maagai alo eofu. Ke alo ofuga efua kina afegai, Moses ega iifa kainai Maria Iosepa auni'i imoi keafiia Deo ega e'a kelao, Deo fekepalao penia keoma. Ega kainai imoi keafiia Ierusaleme taonina kelao, ke Deo ega e'ai sakedote ee'i kelao, imoi Deo kepalao penia. 23 Deo ega iifa Moses epeniia auga epo'iai aga'o auga iina epapua oma: ‘Imoi maguae'i fa'aniau'i au'i, Lopia Deo fekepalao penia, Isa apuga fekemia,’
23 Exodus 13:2,12
eoma. Ega kainai Maria Iosepa auni'i ega kekapa oma.
24 Ke Moses ega iifa kainai, Maria faugai inei auni'i koofi koa i'opo'i, o inei e'ele'i auni'i
24 Leviticus 12:8
fekeafi'i fekelao sakedote fekepeni'i eoma. Ega kainai Maria Iosepa auni'i inei keafii'i kelao sakedote kepenii'i. Ke sakedote Maria faugai inei ega'ina Deo kepa'a penia.

25 Kai ega'ina kekapai'i kinagai, Ierusaleme taoninai au aga'o aka Simion eagu. Isa auga Deo maagai alo opaina, ke alo ko'agai Deo ega iifa muninai epea. Isa Deo Israel papiau'i agepalagaini'i, kania'i ageagamauga auga kina e'imaisa, ke Deo ega Spiritu isafa isa alogai eagu. 26 Deo ega Spiritu isa afaemae ageagu agelao Lopia Deo ega Mesaia ageisa afegai kai, agemae auga epalogo. 27 Ke Deo ega Spiritu isa epapea elao Deo ega e'a alogai ekoko. Ega aisama Moses ega iifa kagakagagai, imoi Iesu faugai kapa'ina fekekapa keoma auga kainai, ina ama isa keafiia Deo ega e'ai kekokoaina. 28 Ega aisama Simion elao imagai imoi eafiia kai Deo eau afagaina einaka:

29 Lopia Deo Akaiki'a Aumu, oi emu pako'a iifaga lokapaisa auga pau ko'a mo emia.
Pau oi emu pinauga au, emu gagaoai alamae.
30 Gome oi papiau kania'i aloagamauga auga, pau lau ifou maauai laisa.
31 Ega'ina auga papiau ma'oai ago'iai lokapaisa puo, muni ma'oai akelogo.
32 Ega'ina auga isa Iudea papiau'i laa'i au'i ee'iai eaea agemia,
Oi emu logo agepalogoni'i.
Ke Israel papiau'i epo'iai papiau kania'i isagamauga auga emauni puo,
Israel papiau'i aka'i akaiki'a agemia eoma.
33 Imoi ina ama auni'i Simion imoi fouga ega eifa oma aina kelogonia aisama, kekauai alogaina keopofua. 34 Ke Simion Deo eau afagaina afegai, imoi ina ama ke imoi fou ee'iai Deo ega gafegafe akaiki'a iifaga epenii'i. Egae kai Simion imoi ina Maria epainia einaka, “Iifa gome, i'ina imoina Deo ega logoai ekinaga, Israel papiau'i ma'o isa puogai papiau akaiki'a'i au'i e'ele'i akemia, ke e'ele'i au'i akaiki'a'i akemia. Ke ega'ina imoina Deo eegai emai auga gouga agemia. Kai papiau isa eegai akeifa apala ke akeumakalaina. 35 Ega'ina akekapa alogai, papiau gua'i opo'i fofougai isa anina keani, o anina akeani auga agepafoki'i. Ke Maria, oi gaumu puo papiau akeumakalaina aloisa aisama, aufalao aga'o ifani a'ifagai guafopa keoga ekiekie koa i'opoga, oi alomu ega agekiekie oma, guamu agemou,” eoma.

36 Ke imoi ega'ina ina ama fou Deo ega e'ai ega'ina kekapai'i alogai, profeta papiega aga'o aka Ana isafa egae eagu. Isa auga Fanuel gauga, Israel papiau'i e'i ikupu aga'o aka Aser keoma auga ikupugai emai. Isa ufainagai eamage, ke akafa auni'i inipo imagea gua mo fou keagu kai akafa emae. 37 Ega'ina afegai afuafu mo eagu elao pau eapao alogaina, inipoga 84 emia.
37 Kai papiau isa'i keopolaga isa inipo 84 alogai afuafu mo emia eagu keoma.
Isa aufa kina gapi gani Deo ega e'ai mo eagu, eani gopegope emegamega.
38 Isa imoi ega'ina ina ama fou Deo ega e'ai keapaega kai eisa'i. Ega aisama ee'i elao Deo tenkiu epeniia. Egae kai Deo Israel papiau'i e'i ou au'i ee'iai kania'i ageagamauga ke'ima au'i ma'oai maa'iai imoi ega'ina fouga eifafoua.

39 Iosepa Maria auni'i kapa ma'oai Lopia Deo ega iifa kainai fekekapa eoma auga pinauga kekapaisa efua aisama, kemue Kalilea ago, isa afu'i Nasareta taonina kelao. 40 Imoi ega'ina euki eminifa'a, ekapula elaoaina. Ega'ina alogai Deo ega ikifa alo epogu, ke ega gafegafe akaiki'a alogai eka.

Imoi Iesu Deo Ega E'a Alogai

41 Imoi Iesu euki eminifa'a alogai, ina ama auni'i Iudea papiau'i e'i miamia aga'o aka Pasover kina ekainia aisama, e'i kagakaga kainai aufa inipoai Ierusaleme taonina kelao. 42 Ke Iesu inipoga 12 emia aisama, miamia ega'ina puogai ina ama aufa inipoai kekapakapa koa i'opoga Ierusaleme taonina kelao. Kai pau auga Iesu isafa fou kelao. 43 Ke miamia ega'ina efua aisama, Iesu ina ama auni'i kemue afu'i kelao. Ega aisama Iesu Ierusaleme taoninai eagu kai, isa ina ama auga akelogo. 44 Isa keopolaga gau'i papiau ma'o ega'ina miamia puogai kemai au'i epo'iai eapauka fou kemue kelao keoma. Ega puo akekapunia kai kina aga'o epagai aisama, ke'ina aa'i aki'i ke ekefa'a'i fou epo'iai kekapunia. 45 Kai gau'i akekapulaisa puo kekapunia kemue Ierusaleme taonina kelao. 46 Isa Ierusaleme taonina kepua'afuga, kina oiso afegai kai, Deo ega e'a alogai Iudea papiau'i e'i pamalele au'i fou keagu keisa. Ke isa kapa'ina keifania auga a'o elogonia, ke isa isafa epa'ani peni'i. 47 Pamalele au'i isafa isa kepa'ani penia. Ega aisama isa e'i iifa epamue, nini'ani ma'oai okogai mo elaoaina puo, egae keagu aina kelogo au'i ma'oai keopofua kapa'ina kegakapa auga akelogo. 48 Ke Iesu ina ama isa imoi e'ele kai, pamalele au'i fou keagu kenini'ani auga keisa puo, kekauai alogaina. Ke ina elao eifa einaka, “Oi inae loague kai oi amamu aunimai aopopo alogaina, akapunio afu apafua. Oi lai eemaisai iina lokapa oma auga felo laa'i,” eoma.

49 Kai Iesu epa'ani einaka, “Kapa puo lau okapuniau? Lau Amau eegai lamai puo, lau Isa ega e'ai faagu auga alologo ma?” eoma 50 Kai isa kapa'ina eifania auga, isa ina ama oko akelogo.

51 Egae kai Iesu ina ama fou kemue afu'i Nasareta taonina kelao. Ke ina ama fou keagu alogai, kina ma'oai aina'i eafiia. Kai ina Maria Iesu faagagai kapa ma'oai kegama au'i eafiapi'i alogai mo keka. 52 Ke inipo epea kainai Iesu euki eminifa'a. Ega'ina alogai ega ikifa isafa euki aefuafua, ke Deo ega gafegafe eafiia, ke papiau isafa isa anina keani alogaina.

Copyright information for `MEK