aSam 118:22
bSam 110:1

Luke 20

Iesu Isapu Kapagai Epamalele Auga Pa'anina

(Mateo 21:23-27; Mako 11:27-33)

Kina aga'ogai Iesu Deo ega e'a alogai Deo ega iifa faunina papiau epamaleleni'i ke einogonia. Ega'ina alogai sakedote lopia'i, Moses ega iifa pamalelega au'i, ke au akaiki'a'i isafa fou kemai. Ke isa Iesu kepainia keinaka, “Isapu kapagai i'ina kapa'i lokapa'i, ke kai isapu epeniio ega koa lokapa auga maamaisai foifania?” keoma.

Ega aisama Iesu einaka, “Lau isafa oi pa'ani aga'o alapenimi. Ioane ega inogo ke baptismo epipeni auga ufai Deo eegai emai, o papiau aumauni ee'iai emai auga maauai amoifania malogo?” eoma.

Ega aisama isa ifo'i mo epo'iai keifa keinaka, “I'a Ioane ega isapu ufai Deo eegai emai agaoma koa aisama, isa i'a agepa'ani peni'a ageinaka, ‘Kapa puo isa alopako'ania?’ ageoma. Kai i'a agaifa, isa ega isapu papiau aumauni ee'iai emai,’ agaoma koa aisama, papiau i'a kepoai akefoupugui'a, gome papiau ma'oai Ioane profeta auga kepako'ania,” keoma.

Ega puo isa iifa kepamue keinaka, “Lai Ioane ega isapu kapai emai auga alalogo,” keoma.

Ega aisama Iesu isa epaini'i einaka, “Ega koa aisama, lau isafa isapu kapagai i'ina kapa'i lakapa'i auga, oi maamiai afalaifania,” eoma.

Ago Kepapinauga Ke Afa Keoge Au'i Palapole'i

(Mateo 21:33-46; Mako 12:1-12)

Egae kai Iesu i'ina palapole papiau maa'iai eifania einaka, “Au aga'o fino ago ekapaisa ke fino efauni'i efua aisama, pinauga papiau'i isa'i epa'ima'i kepapinaugania. Kai isa ifo auga ekailai afu i'oina elao egae eagu epo emaefa. 10 Ke fino ani'i eogei'i, ke i'afe kina ekainia aisama, fino ago inagome auga ega pinauga auga aga'o eulaisa elao, fino ago epa'ima'i au'i, fino ani'i afa fekepenia femaiseini'i eoma. Kai ega'ina au'i isa ega pinauga auga keauniia, ke ima maini keumue. 11 Ke fino ago inagome ega pinauga auga i'oinaga mo aga'o eulaisa elao pugu. Kai isa isafa keauniia kepameagaina ke ima maini keumue. 12 Ega aisama fino ago inagome ega pinauga auga i'oinaga mo aga'o eulaisa elao pugu. Kai isa faaga kepalifu alogaina keafiia fino umagai kepiulaisa.

13 “Ega aisama fino ago inagome auga, ifo mo eifa einaka, ‘Kapa'ina fakapa? Lau gau anina laani alogaina auga alaulaisa. Laopolaga isa auga akepalopiania fino anina afa akepenia,’ eoma.

14 “Ega puo au gauga eulaisa elao, ke fino ke'ima au'i isa keisa aisama, ifo'i mo epo'iai kapa'ina fekekapa auga fouga keifania keinaka, ‘Isa fino ago inagome auga gauga puo, muni fino ago inagome auga agemia. Ega puo agaaupugua aisama, fino ago i'ina i'a apu'a agemia,’ keoma. 15 Ega kainai keafiia fino umagai kepiulaisa keaupugua.”

Iesu ega'ina palapole eifania efua aisama, papiau epa'ani peni'i einaka, “Ega koa aisama, fino ago inagome auga isa faaga'iai kapa'ina agekapa ooma?
16 Isa ifo agemue agelao fino ago epa'ima'i au'i ageaupugu'i, ke fino ago papiau i'oi'i agepeni'i ake'ima,” eoma.

Papiau Iesu iina eifa oma aina kelogonia aisama, kelogo isa au akaiki'a'i fou'i eifania puo keifa keinaka, “Iina koa afaemia!” keoma.

17 Ega aisama Iesu papiau maa'i alo ipauma eisa kai epa'ani peni'i einaka, “Deo ega iifa pukagai i'ina iifaga ekae auga kapa'ina eifania?

“‘E'a ipaapa au'i kepo uu'uga keumakalaina auga,
kiuga uu'uga kapula ipauma emia.’ a 
18 Ke kepo ega'ina ega isapu akaiki'a. Ega puo kaisau ega'ina kepo ageumakalaina afaepako'ania auga, ega laomai apala afa ageafia. Ega'ina auga kapa aga'o kepo laagai e'ualai emu'amu'a koa i'opoga, isa kepo ega'ina laagai age'ualai aisama ageaumu'a afe'aina. Ke kaisau ega laomai apala afa puogai, kepo ega'ina isa laagai age'ualai koa aisama, isa ageaumu'a aeapu koa agemia,” eoma.

19 Ega aisama Moses ega iifa pamalelega au'i ke sakedote lopia'i fou kefiaisakoa mo keaga aga'o kekapunia Iesu kegaafia kegagope keoma. Gome Iesu palapole ega'ina eifania auga isa fou'i eifania auga kelogo. Kai isa papiau kemani'iaini'i puo Iesu akeafia akegopeisa.

Tax Isoge Pamalelega

(Mateo 22:15-22; Mako 12:13-17)

20 Ega'ina afegai Moses ega iifa pamalelega au'i ke sakedote lopia'i fou Iesu kapa aga'o afeifa apalania aisama, fekeafia Roma kafanaga imagai fekepaaua ega isapuai fepa'ani penia keoma. Ega puo papiau isa'i keulai'i pifogeai papiau felo'i koa kekagakaga kai, Iesu kapa'ina ekapaisa ke eifani'i auga alo'i ko'agai keagu keagouka. 21 Ega'ina alogai Moses ega iifa pamalelega au'i ke sakedote lopia'i fou au keulai'i kelao au'i, Iesu kepa'ani penia keinaka, “Pamalele aumu, lai alogo oi kapa ma'oai opai'i mo loifani'i, ke lopamaleleni'i. Ke oi ulalu ma, lopia ma aumai ma ganinagai, ma'oai eemaisai i'opoga mo lokapa, Deo ega keaga, ke ega iifa ko'a auga kai'iai mo lopakai'i lopamalelenimai. 22 Kai pa'ani aga'omo agapenio. Roma lopia fa'a akaiki'a Sisa ega tax apenia auga Moses ega iifa kainai felo o apala?” keoma.

23 Kai Iesu isa e'i nini'ani ikifagai kegapaoa keoma auga elogo puo epaini'i einaka: 24 “Silifa monina aga'o amopakinaisau maisa,” eoma. Ke moni kemaiseina kepeniia eisa aisama, epa'ani peni'i pugu einaka, “Kaisau lalauga ke aka fou moniai keogeisa oisa?” eoma.

25 Ke isa iifa kepamue keinaka, “Sisa lalauga ke aka fou,” keoma.

Ega aisama Iesu isa epaini'i einaka, “Ega koa aisama, kapa'ina Sisa apuga auga, Sisa fopenia, ke kapa'ina Deo apuga auga, Deo fopenia,” eoma.

26 Iesu isa e'i iifa ega epamue oma aina kelogonia aisama, kekauai alogaina keopofua. Ke Iesu la'afouai kapa'ina eifania auga ega nini'aniai fekepaoa keoma kai aekaini'i puo, keagu komo mo keoma.

Maunimue Afegai Amage Laa'i

(Mateo 22:23-33; Mako 12:18-27)

27 Ega'ina afegai Saduseo ikupuga papiau'i, papiau maeai afakemaunimue keoma au'i isa'i Iesu eega kemai. 28 Ke Iesu kepa'ani penia keinaka, “Pamalele aumu, Moses ega iifa ufainagai lai faumaisai epapua eifa, au aga'o aaga eamage imoi laa'i kai emae koa aisama, isa afuafu ega'ina feakafania, ega koa aaga gauga aga'o fepamauga eoma. 29 Pau amoopolaga, famili aga'ogai maguae au'i imagea kuagai gua keagu. Kai au fa'aniauga eamage kai imoi laa'i emae. 30 Fa'aniauga muninai emauni auga afuafu ega'ina eakafania, ke isa isafa imoi laa'i emae. Ke isa augai aga'o auga isafa afuafu ega'ina eakafania kai, isa isafa imoi laa'i emae. Ke ega koa i'opoga mo emia elao, afifua isafa afuafu ega'ina eakafania kai imoi laa'i emae. 32 Ke fuagai ipauma afuafu isafa emae. 33 Ega koa emia kai, pau isa au'i imagea kuagai gua afuafu ega'ina keakafania puo, maunimue kina agemai aisama, kaisau afuafu ega'ina akafa ipauma agemia?” keoma.

34 Ega aisama Iesu einaka, “I'ina agofa'a papiau'i auga keamage ke kepaamage'i. 35 Kai papiau keopolaga muni maeai akemaunimue ke ufai akeagu agekaina keoma au'i, afakeamage o afakepaamage'i. 36 Ega'ina au'i agelo koa i'opo'i puo afakemaemae. Ke maeai akemaunimue kainai Deo gauga ipauma'i akemia aoniamo. 37 Ufainagai au aga'ogai lo eufa alogai, Lopia Deo Moses eapakina penia. Ega aisama ufu'a apa'a Abraham, Aisak, ke Iakobo fou kemae efua kai Moses Lopia eifaga, ‘Abraham, Aisak, ke Iakobo e'i Deo’ eoma. Ega'ina auga Deo ega iifa pukagai epapua ekae. Ega puo Moses isafa, papiau maeai akemaunimue auga epakinai'a. 38 Ke Abraham, Aisak, ke Iakobo fofouga kemae kai kemaunimue Deo fou keague auga Moses elogo puo, ega eifa oma. Ega puo Deo auga mae papiau'i e'i Deo laa'i kai, kemae kai kemaunimue keague au'i e'i Deo,” eoma.

39 Moses ega iifa pamalelega au'i isa'i, Saduseo e'i opola anina akeani au'i Iesu ega eifa oma aina kelogonia aisama, keifa keinaka, “Pamalele aumu, lonini'ani felo alogaina,” keoma. 40 Ega'ina afegai Iesu ega logo akaiki'a ipauma kai aga'o fou akeakekua auga afaekaina keisa puo, pa'ani aga'o akepenia pugu.

Mesaia Auga Kai Gauga?

(Mateo 22:41-46; Mako 12:35-37)

41 Egae kai Iesu Moses ega iifa pamalelega au'i ma'oai epaini'i einaka, “Ala koa i'opoga papiau keifa Mesaia auga Davide okogai emai auga keoma? 42 Gome ufainagai Davide ifo Deo ega iifa puka Sam alogai iina epapua oma:

“‘Lopia lau e'u Lopia epainia einaka,
“Kaiuai moagu mo felaolao
emu ou au'i ifemu guagai alaoge'i alogafapi'i,” ’
eoma. b 

44 Davide Mesaia eifaga ‘Lopia’ eoma kai ala koa i'opoga papiau Mesaia Davide okogai emai auga keoma? Mesaia auga Davide okogai mo aemai kai, isa isafa Davide ega Lopia.

Moses Ega Iifa Pamalelega Au'i Foisa Felo'i

(Mateo 23:1-36; Mako 12:38-40; Luka 11:37-54)

45 Papiau ma'oai Iesu aina kelogologo kai, Iesu ega imoi epaini'i einaka: 46 “Moses ega iifa pamalelega au'i foisa felo'i. Isa auga au akaiki'a'i fekepamia'i keoma puo, au akaiki'a'i tiapu maefa'i kei'iuka'i mo tiapu'i kei'iuka'i. Ke afa'afa afu'iai papiau isa mo fekepamegoni'i auga anina keani alogaina. Ke anina keani la'afou afu'iai au akaiki'a'i mo fekeagu keoma au'i mo afu'iai keagu. Ke miamia alo'iai au akaiki'a'i mo fekeagu keoma au'i mo isafa afu'iai keagu. 47 Ega'ina mo laa'i kai, isa pifogeai afuafu e'i amu keanianilaini'i, ke papiau kegaisa'i keoma puo, megamega maefa'i ipauma'i keifani'i. Deo papiau ega koa'i au'i e'i laomai apala'i kainai, afa apala ipauma agepeni'i,” eoma.

Copyright information for `MEK