Luke 21

Afuafu Ega Moni Deo Epalao Penia

(Mako 12:41-44)

Iesu Deo ega e'ai eagukipo ega imoi maa'iai ega'ina iifaga eifaifania kai, ekiakae pa'amu'amu au'i e'i amu Deo kepapalao penia afugai keogei'i auga eisa'i. Ke ulalu afuafuga aga'o isafa emai kopa moni'i auni'i eogei'i auga eisa. Ega aisama Iesu ega imoi epaini'i einaka, “Iifa gome maamiai laifania. Papiau ma'o moni keogeisa kai ulalu afuafuga ega pipeni auga papiau ma'oai e'i pipeni eka'egaina. Gome i'ina papiau'i ma'oai e'i pa'amu'amu amu'i epo'iai moni keafilai'i keogei'i. Kai i'ina afuafuga ulalu ipauma, ke kopa moni'i auni'i mo eegai keka isa fekepalagaina auga eafii'i Deo epalao penia,” eoma.

Muni Kapa'ina Agemia Auga Fouga

(Mateo 24:1-21; Mako 13:1-19)

Egae kai Iesu ega imoi isa'i papiau e'i pipeni moninai ke kepo felo'i ipauma'iai Deo ega e'a kekapaisa, iisa efelo alogaina auga fouga keifa. Kai Iesu eifa einaka: “Pau kapa'ina inae oisa auga, muni isauoka kina agemai aisama, kepo ma'oai akeafi'i akepiulai'i, ke kepo aga'omo mo ganinagai, kepo i'oina aga'o laagai afaekauau,” eoma.

Iesu ega eifa oma aisama, ega imoi isa kepa'ani penia keinaka, “Pamalele aumu, gaika kina i'ina kapa'i akemia? Ke gou kapa agemia, lai agepalogonimai ega'ina kina emai ekainia agaoma?” keoma.

Ke Iesu einaka, “Muni papiau ma'o akepifoge lau akauai akemai, isa lau akeoma, ke ega'ina kina emai efua akeoma. Kai oi foisa felo fakefogeimi muni'iai folopea. Ke ifani agemia, ago i'oina i'oina fou epo'iai, a'oa'o akaiki'a'i ipauma'i akemia a'o'i agologoni'i aisama, kina fua emai efua auga mani'ina folopa'aua. Ega'ina kapa'i au'i fekemia kakaua kai, agofa'a ega fua auga muni kai agemai,” eoma.

10 Egae kai Iesu epaini'i pugu einaka, “Agofa'a fofouga alogai ago, ago fou akepipaini, ke kin, kin fou akepipaini. 11 Ke kafokau akaiki'a'i, magea akaiki'a'i, ke isafa apala'i akemai afu i'oi'i i'oi'i papiau'i akepalifu'i. Ke mani'i kapa'i akemia, ke ufa guagai mirakulo gou'i akaiki'a'i akemia papiau akepamani'ini'i.

12 “Kai ega'ina kapa'i ma'oai akemia koa kai, oi lau akau opako'ania kainai papiau oi akeafi apalanimi. Ke akelaoainimi la'afou afu'iai iifa agopakaisa, ke tipula afu'iai akepatipulanimi. Ke akeafimi kin ke kafana fou ee'i akelaoainimi iifa agopakaisa. 13 Oi isa ago'iai agoapa iina koa faagamiai akemia aisama, ega'ina laoga maina agepalagainimi lau fou alao amai auga fouga isa maa'iai agoifafoua. 14 Kai lau oi kapa'ina foifania auga alapalogonimi agoifania ke ikifa isafa alapenimi. Ega koa ega'ina papiau'i fou iifa agopakaisa kai afaekaini'i, ke fou agoakekua kai afaekaini'i paisa. Ega puo muni kapa'ina akemia alogai, ifomi iimi ala agooge oma auga opopo folopa'aua. 16 Ke oi ifomi inami, amami, aami akimi fou omauni au'i, ke aami akimi, ke ekefa'ami mo ganinagai oi akeafimi papiau ima'iai akepaaumi, ke ake'afa'afalainimi. Ke ega'ina papiau'i oi isami akeaupuguimi. 17 Ke lau puouai papiau ma'oai alo'i ko'agai oi animi afakeani. 18 Kai Deo afaelogoainimi koa aisama, fufumi aga'omo mo ganinagai afakeafi opogaina. 19 Ega kainai alomi fopakapulania, lau eeuai foafia'ama, ega koa agu pagai maunina agoafia,” eoma.

20 Ke Iesu eifa pugu einaka, “Oi ifani au'i Ierusaleme taonina akeapa lofe agoisa'i aisama, agologo Ierusaleme isauoka kina auga emai efua agooma. 21 Iudea agogai keagu au'i fekepiau iku afuga fekelao. Ke Ierusaleme taoninai keagu au'i taoni fekepua'afuga, ke taoni afegai keagu au'i taoniai fakekoko. 22 Gome ega'ina kina auga, ufainagai profeta Deo ega iifa pukagai kepapua kakaua koa i'opoga mo agemia, Deo ega logoai Ierusaleme taonina papiau'i e'i laomai apala'i afa agepeni'i. 23 Ega'ina kina'iai Ierusaleme taonina papiau'i Deo ega guakupu afa agepeni'i puo, kiekie akaiki'a ipauma agemia. Ega kainai papie inae'iai au'i, ke papie imoi kepa'u'i au'i fou fekefiakoa fekepiau auga afaekaina puo, kiekie akaiki'a akeafia. 24 Ega'ina papiau'i isa'i ifani a'ifa'iai akeaupugu'i, ke isa'i tipula au'i koa i'opo'i akeafi'i ago i'oina i'oina akelaoaini'i. Ke Iudea papiau'i laa'i au'i ife'iai Ierusaleme taonina akegafamu'a. Ke akepalifu afe'aina agelaolao taoni alogai Iudea papiau'i laa'i au'i agepogu, Ierusaleme taonina isa ake'ima,” eoma.

Iesu Agemai Pugu Auga Fouga

(Mateo 24:29-31; Mako 13:24-27)

25 Iesu eifa pugu einaka, “Ufai kina, gafa, ke mi'imi'i faaga'iai gou akemia. Ke aagoai a'u agemoge goiso akaiki'a'i ipauma'i akemia a'oa'o akaiki'a ipauma akekapa aisama, agofa'a fofouga papiau'i akeopopo alogaina, kapa'ina fekekapa auga afakelogo. 26 Ke kina, gafa, ke mi'imi'i fofouga akepigugu puo, muni aagoai kapa'ina agemia auga akelogo kainai akemani'i alogaina akemae'afu. 27 Ega'ina kinagai Papiau Aumauni Gauga isapu ke Deo ega eaea akaiki'a ipauma fou ageafi'i apuapuai agemai akeisa. 28 Kai pau laifani'i au'i kapa'i ake'ina akemia aisama, Deo kaniami ageagamauga kina emai kainagai puo, fofua fo'ue foapa fo'ima,” eoma.

Au Aka Fik Palapole

(Mateo 24:32-35; Mako 13:28-31)

29 Egae kai Iesu i'ina palapole eifania einaka, “Maami galao au aka fik, ke au ma'oai isafa amoisa'i. 30 Isa gagau'i mama'i keoge'i aisama, ifomi maamiai oisa'i ologo, inipo aupu agemai kina ekainia ooma. 31 Ega koa i'opoga, pau lau kapa'ina mo laifani'i au'i akegama agoisa'i aisama, Deo ega agofa'a kina emai ekainia auga fologo.

32 “Iifa gome mo maamiai laifania. I'ina papiau'i agofa'ai keaguega kai i'ina kapa'i ma'oai akemai akeko'a kai akemae. 33 Ufa aagoa fou laa'i akemia kai lau e'u iifa auga laa'i afakemia, akeka aoniamo,” eoma.

Ifomi Fo'ima Feloimi

34 Ke Iesu eifa pugu einaka, “Oi miamia ma'o, inuinu, ke aagoa amu'i mo agoguakaeaini'i alogai, afolologo Deo afa apala agepipeni auga kina fiakoa mo agemai, agepakauainimi agepaoaimi. Ega'ina auga anina alaani kainai ifomi fo'ima feloimi laoma. 35 Gome ega'ina kinagai Deo agofa'a papiau'i fofouga e'i laomai apala afa agepeni'i. 36 Oi muni kapa'ina akemia au'i ee'iai fopiaukoko, ke Papiau Aumauni Gauga agogai agoapa aisama, afa apala faepenimi laoma. Ega puo aufa kina ifomi fo'ima feloimi, fomegamega fofua foagu,” eoma.

37 Ega'ina kina'iai aufa kina Iesu Deo ega e'ai epamalele ke egapigapi aisama, elao iku aka Olifa keoma auga ikugai elaagai. 38 Kai papiau ma'o Iesu aina kegalogo keoma puo, amagai ipauma kelao Deo ega e'ai kekoko keagu.

Copyright information for `MEK