Luke 22

Iudea Au Akaiki'a'i Au'i Iesu Isaupugua Kefagaisa

(Mateo 26:1-5, 14-16; Mako 14:1-2, 10-11; Ioane 11:45-53)

Egae kai palafa ipaufuga mulamula laa'i kai palafa maini mo keania auga miamiaga aka Pasover emai ekaialiali. Ega'ina alogai sakedote lopia'i ke Moses ega iifa pamalelega au'i fou papiau kemani'iaini'i kainai, ogefakeai Iesu fekeaupugua keoma keagaga kekapunia.

Ega aisama Iesu ega apostolo 12 epo'iai aga'o aka Judas Iskariot keoma auga alogai Satani ekoko. Ke isa sakedote lopia'i ke Deo ega e'a ke'ima kaniagai au'i ee'i elao, Iesu ala age'afa'afalai oma auga fouga keifania. Ega aisama ega'ina papiau'i alo'i egama alogaina, ke kelogo moni fekepenia keoma. Ke isa kapa'ina keifania auga Judas felo eoma puo aina'i eafiia. Ke elao keaga aga'o ekapunia la'afou afaemia aisama, Iesu fe'afa'afalaina isa ima'iai fepaaua eoma.

Pasover Fo'amaga Kepafua Eka

(Mateo 26:17-25; Mako 14:12-21; Ioane 13:21-31)

Ega'ina afegai palafa ipaufuga mulamula laa'i kai, palafa maini mo keania miamiaga aka Pasover ke sipi gauga Deo kepa'a penia auga kina emai ekainia. Ega aisama Iesu ega apostolo Peto, Ioane auni'i epaini'i einaka, “Amoufai amolao i'a fau'aisai Pasover miamiagai fo'ama agaania auga opafua gaka,” eoma. Egae kai eulai'i kelao.

Ega aisama isa Iesu kepa'ani penia keinaka, “Anina loani kapai ega'ina fo'amaga fapafua feka looma?” keoma.

10 Ke Iesu einaka, “Agolao Ierusaleme taoninai agokoko mo alogai, au aga'o oga eafiia fei eakoaua epuaisa auga fou agopiaogai. Isa muninai folao e'a kapagai agekoko auga foisa. 11 Egae kai folao e'a inagome auga fopaina foinaka, ‘Pamalele auga epa'ani, lau e'u imoi fou Pasover miamiaga fo'amaga faania laoma kai, lai fofougai agaaniani auga afuga kapai?’ fooma. 12 Ke isa e'a au'oniai, afu akaiki'agai amu ma'oai epafua'i auga agepakinaimi. Ke folao egae miamia fo'ama'i fopafua'i fekeka,” eoma.

13 Ke Peto Ioane auni'i kelao, ke Iesu kapa'ina maa'iai eifania auga i'opoga mo emia keisa. Ega puo egae Pasover fo'amaga, ke amu ma'oai kepafua'i keka.

Iesu Ega Imoi Fou Keaniani Fua

(Mateo 26:26-30; Mako 14:22-26; 1 Korinto 11:23-25)

14 Egae kai aniani kina maaga ekainia aisama, Iesu ega apostolo 12 fou kelao teipoloai keagukipo. 15 Ke Iesu isa epaini'i einaka, “Iifa gome maamiai laifania. Lau alakiekie koa kai oi fou Pasover miamiagai faaniani auga alou ko'agai anina laani. 16 Gome lau oi fou afalaaniani pugu agelao Pasover miamiaga pau aagoai akapa, Deo kaniami ageagamauga auga gouga muni ufai ko'a ipauma mo agemia kai fou agaaniani pugu,” eoma.

17 Egae kai Iesu fino kaputina eafiia Deo maagai tenkiu eifania kai epaini'i einaka, “Fino kaputina i'ina amoafia epomiai amo'ea amoinu. 18 Gome fino i'ina au puagai emai auga afalainu pugu agelaolao muni Deo ega logoai kapa ma'oai akefua afegai, Deo ega agofa'ai kai alainu pugu,” eoma.

19 Egae kai palafa eafiia Deo maagai tenkiu eifania, efaipoga kai ega imoi epaini'i einaka, “I'ina palafaga auga lau imaau oi faumiai alapipeni auga. Muni iina koa agokapa aisama, foopolaniau kai fokapa,” eoma.

20 Ega koa i'opoga, keaniani efua aisama Iesu fino kaputina eafiiakae kai ega imoi epaini'i einaka, “I'ina fino kaputina auga oi faumiai lau ifau agefaka auga. Ke Deo oi fou epomiai pako'a kapula iifaga mamaga gouga lakapaisa. 21 Kai amoisa! Epomiai aufalao aga'o lau age'afa'afalainiau auga isafa inae fou aague. Ega'ina auga lau fou fo'ama aga'omo agaania auga. 22 Papiau Aumauni Gauga auga Deo ega logoai femae eoma puo agemae kai, kaisau isa age'afa'afalaina auga, Deo isa afa apala ipauma agepenia,” eoma. 23 Ega aisama Iesu ega apostolo ifo'i mo epo'iai kaisau ega koa agekapa auga pa'anina kepa'ani.

24 Ke isa epo'iai papiau maa'iai kaisau au akaiki'a agemia auga isafa akekua kepa'aua. 25 Ega aisama Iesu isa epaini'i einaka, “Agofa'a papiau'i e'i kin isa kelopialaini'i, ke isapuai papiau ke'ima'i au'i ifo'i keifani'i papiau fau'iai kapa felo'i mo kekapa'i au'i keoma. 26 Kai oi auga ega'ina papiau'i koa folomia. Oi epomiai kaisau Deo maagai au akaiki'a gamia eoma auga ifo e'ele fepamia. Ke kaisau papiau e'ima'i auga, papiau feopolani'i fau'iai fepinauga. 27 Amoisa! I'ina papiau'i epo'iai kaisau auga au akaiki'a ooma? Eagukipo eaniani auga, o fo'ama e'ea auga? Iifa gome eagukipo eaniani auga au akaiki'a. Kai lau oi epomiai fo'ama i'ea auga koa i'opoga lamia oi faumiai lapinauga. 28 Lau kina apala'i alo'iai lakoko i'opo laafii'i mo ganinagai, alopua'afuniau fou kai'alao aagu. 29 Ke Amau ega agofa'a lau epeniiau fa'ima eoma koa i'opoga, oi isafa apumi alapenimi ago'ima. 30 Ega koa oi lau e'u agofa'ai fou faagu faaniani, ke papiau fo'ima'i isapuga foafia foagu, Israel ikupuga 12 papiau'i e'i laomai afa fopeni'i laoma,” eoma.

Peto Iesu Agepuniaiaina Auga Fouga

(Mateo 26:31-35; Mako 14:27-31; Ioane 13:36-38)

31 Egae kai Iesu Saimon eifaga kai epainia einaka, “Saimon, Saimon akiuagai, Satani Deo egoi penia elogo oi palafa kepagopo koa i'opoga fe'opoiso eoma. 32 Kai Saimon, Satani age'opoiso alogai, kapa'ina lopako'ania auga eegai folo'ualai laoma puo faumuai lamegamega. Kai oi alo'ualai mo ganinagai, alomu agekapula alopako'aniau pugu aisama, aamu akimu e'i pako'a fopakapulania,” eoma.

33 Kai Saimon iifa epamue einaka, “Lopia, lau lafua laague oi fotipula ma, fomae mo ganinagai fou agalao paisa,” eoma.

34 Ega aisama Iesu einaka, “Peto, iifa gome maamuai laifania. Pau o'olo aeagaga koa kai, oi lau alologoniau auga puniaina oiso alopamia,” eoma.

35 Egae kai Iesu isa ma'oai epa'ani peni'i einaka, “Oi laulaimi mo alogai, paoti, fe'a, o kamata i'oina aga'o aloafia alogai kapa aga'o eegai oafi'afu ma?” eoma.

Ke isa iifa kepamue keinaka, “Laa'i,” keoma.

36 Ega aisama Iesu isa epaini'i pugu einaka, “Pau amofua amoagu paoti, o fe'a eemiai kekae koa aisama amoafi'i, ke ifani a'ifa'i eemiai laa'i koa aisama, afemi tiapu'i amo'afa'afalaini'i ifani a'ifa'i amo'afa'i. 37 Gome Deo ega iifa pukagai iina kepapua oma: ‘Isa laomai apala'i kekapakapa au'i epo'iai kepaapauka laomai apala ikapa auga kepamia.’
37 Aisaea 53:12
Ega'ina iifaga auga pau lau faagauai ko'a mo agemia alamae. Ke iifa gome lau faagauai kapa'ina agemia kepapua auga kina emai ekainia,” eoma.

38 Iesu ega eifa oma aisama, ega imoi isa kepainia keinaka, “Lopia, lai afua aague, a'ifa auni'i inamo'e moisa'i,” keoma.

Ke Iesu kapa'ina eifania auga ega imoi oko akelogo auga eisa aisama, iifa epamue einaka, “Mo'o ekainia,” eoma.

Iesu Olifa Ikugai Emegamega Fua

(Mateo 26:36-46; Mako 14:32-42)

39 Egae kai Iesu Olifa ikuga elaolao koa i'opoga elao, ke ega apostolo 11 isafa muninai kelao. 40 Ke kelao Iesu elaolao auga afugai kepealai aisama epaini'i einaka, “Amomegamega ega koa Satani age'opoimi aisama afolo'ualai,” eoma. 41 Egae kai Iesu ega imoi epua'afuni'i, kepo kepiuga elao e'ualai koa i'opoga epo, egae eanife'u emegamega einaka; 42 “Amau, anina loani koa aisama, i'ina kiekie akaiki'a kaputina eeuai moafia. Kai lau anina laani auga faeikapa kai oi anina loani auga mo gaikapa,” eoma. 43 Ega aisama ufai agelo aga'o isa eapakina penia alo epakapulania. 44 Iesu faagagai kapa'ina agemia auga eopolaga ekiekie alogaina mo ganinagai, alo ko'a ipaumagai emegamega. Ega'ina alogai mamaoge ifa elolo koa i'opoga elolo eake a'isaai.

45 Ke Iesu emegamega efua aisama, e'ue emue ega imoi ee'i elao kai kefeu eisa'i aisama, alo emafu alogaina. 46 Ke epagoni'i kai epa'ani peni'i einaka, “Kapa puo ofeu? Amo'ue amomegamega ega koa Satani age'opoimi aisama afolo'ualai,” eoma.

Iesu Keafiia Kegopeisa

(Mateo 26:47-56; Mako 14:43-50; Ioane 18:3-11)

47 Iesu ega imoi epaipaini'i kai, papiau isa'i la'afouai Iesu ega imoi fou keagu afuga kemai. Ega'ina la'afouga auga Iesu ega apostolo 12 epo'iai aga'o aka Judas keoma auga eoge isa epapea'i kemai. Ke kemai aisama, Judas Iesu eega elao kagakaga kainai egoapia. 48 Kai Iesu Judas epa'ani penia einaka, “Judas, oi Papiau Aumauni Gauga pigoapiai ma fo'afa'afalaina looma?” eoma.

49 Ega'ina alogai Iesu fou keapa au'i kapa'ina agemia auga keisa aisama, Iesu kepainia keinaka, “Lopia, oi anina loani, lai emai ifani a'ifa'iai isa amaauni'i looma ma?” keoma. 50 Ke fiakoa mo epo'iai apostolo aga'o a'ifa efuaua, sakedote lopia fa'a ega pinauga auga aina kaina kaina efoua.

51 Kai Iesu ega imoi epaini'i einaka, “Amoapakipo, ega'ina folokapa,” eoma. Ke ega'ina auga aina eafi opogaina epafelo.

52 Egae kai Iesu sakedote lopia'i, Deo ega e'a ke'ima kaniagai au'i, ke Iudea au akaiki'a'i isa kegaafia keoma kemai au'i epaini'i einaka, “Lau painao au'i koa i'opo'i oi eemiai kelele akaiki'a aga'o lakapaisa ma puo, ifani a'ifa'i kopi fou oafii'i omai amoafiau ooma? 53 Aufa kina mo oi fou Deo ega e'ai aagu kai, imami aga'omo ganinagai faagauai aloogeaua. Kai pau Deo ega logoai Satani umina ipauma auga elogoaina fepinauga auga, kina emai efua. Ega puo kapa'ina lau faagauai amokapa ooma auga okapa,” eoma.

Peto Iesu Epuniaiaina

(Mateo 26:57-58, 69-75; Mako 14:53-54, 66-72; Ioane 18:12-18, 25-27)

54 Egae kai isa Iesu keafiia kegopeisa kepapea kelaoainia mo, sakedote lopia fa'a ega e'ai kekokoaina. Ega aisama Peto isafa isa muni'iai aakai mo epea elaoaina. 55 Ega'ina afegai ifani au'i iifa ipakaina afuga ipuainagai lo kepaaga keagu lofe. Ega aisama Peto isafa isa fou egae keagu. 56 Egae kala'afi ifiaoga aga'o lo eaeagai Peto eagu auga eisa. Ke isa eisa felo aisama eifa einaka, “I'ina auga Iesu fou keagu auga aga'o,” eoma.

57 Kai Peto epuniai einaka, “Laa'i, lau isa alalogonia,” eoma.

58 Ke keagu afa'agamo aisama, aufalao aga'o Peto eisa felo puo epainia einaka, “Oi isafa Iesu ega imoi aga'o,” eoma.

Kai Peto iifa epamue einaka, “Lau laa'i!” eoma.

59 Ke kina maaga aga'o elao afegai, aufalao i'oina aga'o Peto ega nini'ani a'o elogonia aisama eifa fa'i'i einaka, “I'ina auga Kalilea auga. Ko'a ipauma isa Iesu fou kelao kemaimai auga aga'o,” eoma.

60 Kai Peto iifa epamue einaka, “Laa'i, oi kapa'ina loifania auga oko alalogo!” eoma. Peto enini'ani laolao kai o'olo eagaga. 61 Ega aisama Lopia Iesu egae eapa e'afoaipini maaga opainai elao Peto eisa. Ke fiakoa mo Peto Lopia ega nini'aniai eifa, ‘Pau o'olo aeagaga koa kai lau alopuniaiainiau oiso alopamia,’ eoma auga iifaga eopolaga. 62 Ega aisama Peto ega'ina afugai epealai elao afegai kai eapepe alogaina.

Ifani Au'i Iesu Kepa'aua Keauniia

(Mateo 26:67-68; Mako 14:65)

63 Ifani au'i Iesu ke'ima au'i ke'ina Iesu kepa'aua ke keauniia. 64 Ke maaga tiapuai kemokaisa kai kepa'ani penia keinaka, “Kaisau oi eaunio auga profeta koa momia moifania,” keoma. 65 Ke ega'ina mo akekapai'i kai nini'ani apala'i isafa ma'o eegai keifani'i.

Iesu Iifa Ipakaina Afugai Kekokoaina

(Mateo 26:59-66; Mako 14:55-64; Ioane 18:19-24)

66 Egani aisama, iifa ipakaina afugai au akaiki'a'i au'i, sakedote lopia'i, ke Moses ega iifa pamalelega au'i fou kemai kela'afou. Egae kai Iesu kemaiseina ago'iai kepaapa. 67 Ke kepa'ani penia keinaka, “Oi Mesaia koa aisama maamaisai moifa gomeisa mo,” keoma.

Ke Iesu einaka, “Lau alaifa gomeisa mo ganinagai, afolopako'aniau.
68 Ke Mesaia kaisau auga pa'anina alapa'ani koa aisama, e'u iifa afa afolopamue. 69 Kai pau iina kina agelao alogai, Papiau Aumauni Gauga Deo isapu akaiki'a ipauma auga, ima kaina kainai ageagu agoisa,” eoma.

70 Ega aisama ma'oai Iesu kepa'ani penia keinaka, “Ega koa aisama, oi Deo Gauga ma?” keoma.

Ke Iesu einaka, “Oi oifania auga ko'a. Lau Deo Gauga paisa,” eoma.

71 Ega aisama keifa keinaka, “Ifo akegai eifa isa Deo Gauga eoma. Ega'ina auga Deo eegai eifa apala puo femae. Lai ifomai ainamaisai eifa a'o alogonia efua. Ega puo papiau aga'o isa fepa'ani penia ifo fouga feifania pugu auga apamafua,” keoma.

Copyright information for `MEK