Luke 23

Iesu Pilato Agogai Iifa Epakaisa

(Mateo 27:1-2, 11-14; Mako 15:1-5; Ioane 18:28-38)

Egae kai la'afou fofougai ke'uegekae Iesu keafiia kelaoaina Roma kamanina kafanaga Iudea papiau'i e'ima'i auga aka Pilato agogai kepaapa. Ke ke'ina Iesu kapa'ina ekapaisa auga fouga iifa ipakainai keifania keinaka, “I'ina auga papiau ekaisapu'i Sisa eegai tax fakeoge eoma. Ke isa ifo eifaga Mesaia kin aga'o eomaisa. Ega koa ekapaisa, papiau efogei'i keaga i'oinagai kepea auga akapulaisa,” keoma.

Ega aisama Pilato Iesu epa'ani penia einaka, “Oi Iudea papiau'i e'i kin ma?” eoma.

Ke Iesu einaka, “E! Oi loifania koa i'opoga, lau Iudea papiau'i e'i kin paisa,” eoma.

Ke Pilato Iesu iina epa'ani peni oma kai kapa apala aga'o ekapaisa auga aekapulaisa puo, fiakoa mo sakedote lopia'i ke la'afou papiau'i fou epaini'i einaka, “I'ina auga fetipula koa kapa aga'o ekapaisa auga alakapulaisa,” eoma.

Kai isa keifa paisa keinaka, “I'ina auga Kalilea agogai e'ina emai inae ega pamaleleai Iudea papiau'i keagu afu'i ma'oai elao, papiau alo'i eaniia a'oa'o akaiki'a epa'uegenia,” keoma.

Pilato ega'ina keifania a'o elogonia aisama, Iesu Kalilea auga ma pa'anina epa'ani. Ke Pilato Iesu Kalilea auga fouga elogo aisama, Herod Kalilea papiau'i e'imai'i puo eulaisa elao isa eegai oko fepakaisa eoma. Ega'ina kina'iai Herod isafa Ierusaleme taoninai eagu puo eulaisa eega elao.

Herod Iesu kapa'ina ekapai'i auga fouga elogo. Ke ifo maagai Iesu mirakulo isa'i fekapa'i feisa'i eoma, kina ma'o eagu Iesu gaisa eoma kai aekainia. Ega puo Herod pau kina Iesu eisa aisama, alo egama alogaina. Herod pa'ani ma'o epa'ani kai Iesu iifa aga'o aepamue. 10 Kai sakedote lopia'i ke Moses ega iifa pamalelega au'i Iesu fou kemai au'i Iesu kapa ko'a'i mo ekapai'i ganinagai, iifa ipakainai pifogeai keifa kapulania. 11 Ega aisama Herod ega ifani au'i fou Iesu keisa papa, kepa'aua ke keifa apala penia. Ke Iesu ifo kin eoma auga a'o kelogonia puo, lopia tiapu felo kei'iuka auga tiapuga kepai'iuka kai, keulaisa emue Pilato eega elao pugu. 12 Herod Pilato auni'i auga ou au'i kai, i'ina kinagai Iesu ega iifa ipakaina kainai fou kepaekefa'a.

Pilato Iesu Femae Auga Iifaga Epaapa

(Mateo 27:15-26; Mako 15:6-15; Ioane 18:39-19:16)

13 Egae kai Pilato sakedote lopia'i, Iudea papiau'i ke'ima'i lopia'i, ke papiau fou eifa kaigugu'i. 14 Ke ma'oai kemai aisama epaini'i einaka, “Oi i'ina auga papiau efogei'i keaga i'oinagai kepea ooma eeu omaiseina. Ega kainai lau isa oi agomiai lapa'ani penia kai, oi isa iifa ipakainai opaapauka auga kelelega aga'o ekapaisa auga alakapulaisa. 15 Herod isafa isa ega kelele aga'o aekapulaisa puo, eumue eeu emai pugu. Oi iifa ipakainai ifomi maamiai oisa, isa femae koa kelelega aga'o aekapaisa.

16 Ega puo e'u imoi akegapuka afa'agamo kai alapapealaisa,” eoma.
16-17 Papiau isa'i 16-17 fuagai i'ina iifaga kepapua: “Pasover miamiaga kinagai tipula auga aga'o kepapapealaisa koa i'opoga pau isafa fepapealaisa.”


18 Kai kemai egae au'i ma'oai aina'i aga'omogai keagaga keinaka, “I'ina auga moaupugua kai Barabas mopapealaisa!” keoma. 19 Barabas auga papiau alo'i eaniia Ierusaleme taoninai kelele akaiki'a epa'uegenia alogai papiau eaupugu'i kainai tipulai eagu.

20 Kai Pilato Iesu gapapealaisa eoma puo papiau epaini'i pugu. 21 Kai isa keagaga paisa keinaka, “Iesu kolotiai moau'u'ua, kolotiai moau'u'ua,” keoma.

22 Kai Pilato papiau ipaini'i oiso epamia einaka, “Kapa puo isa kolotiai amoau'u'ua ooma? Isa kelele kapa ekapaisa? Lau isa femae koa kelelega aga'o ekapaisa auga alakapulaisa. Ega puo e'u imoi akegapuka mo kai alapapealaisa,” eoma.

23 Kai papiau Iesu kolotiai femae paisa auga aiso'i gomegai agagaga kepa'aua Pilato opo kepaefo pagainia. 24 Ega puo Pilato isa e'i pinoi kainai mo femia auga iifaga epako'ania. 25 Ega kainai Pilato kepainia koa i'opoga mo ekapaisa, au aka Barabas, papiau alo'i eania kelele akaiki'a epa'uegenia alogai papiau eaupugu'i auga epapealaisa. Ke Iesu isa ima'iai epaaua kapa'ina faagagai akekapa koa fekekapa eoma.

Iesu Kolotiai Keau'u'ua

(Mateo 27:32-44; Mako 15:21-32; Ioane 19:17-27)

26 Ega'ina afegai Roma ifani au'i Iesu kolotiai kegaau'u'ua keoma kelaoaina. Ega'ina alogai Sairene taonina auga aka Saimon ega paguai emai Ierusaleme taoninai ekoko aisama keafiia. Egae kai Iesu koloti epuaisa auga aekainia puo keafiia Saimon fagogai keogeisa epuaisa Iesu muninai epea. 27 Ega'ina alogai papiau ma'o Iesu muninai kepea. Ke ega'ina papiau'i epo'iai papie kepea Iesu puogai keapepe kepapinapina kepealaina. 28 Ega aisama Iesu e'afoaipini ega'ina papie'i epaini'i einaka, “Ierusaleme papiemi, lau puouai foloapepe kai oi ifomi ke gaumi fou puo'iai amoapepe. 29 Gome kina aga'o kiekie akaiki'a kina agemai. Ega aisama oi iina agoifa oma: ‘Papie keogeoge au'i ke imoi akepamauni'i au'i, ke u'u'iai imoi akepapa'u'i au'i Deo eegai kapa felo'i akeafi'i,’ agooma. 30 Ke ega'ina kinagai kiekie akaiki'a puo, papiau fekemae fekefiakoa akeoma iku akaiki'a'i akepaini'i akeinaka, ‘Lai laamaisai amo'ualai amoaupuguimai amofiakoa,’ akeoma. Ke iku e'ele'i akepaini'i akeinaka, ‘Amo'ualai amofufunimai amofiakoa,’
30 Hosea 10:8
akeoma.
31 Pau lau auga au maaga maunina ipauma loai aeaga aefiakoa koa mo ganinagai, papiau iina koa keafiiau kefiaisakoa mo akeaupuguisau. Kai oi auga au eogogo koa i'opomi puo, ega'ina kina agemai aisama ala akeomaimi? Isa oi kiekie akaiki'a ipauma akepenimi,” eoma.

32 Roma ifani au'i Iesu kelaoaina alogai, painao au'i auni'i isafa kolotiai kegaau'u'u'i keoma puo Iesu fou kelaoaini'i. 33 Ke kelao afu aka ‘Kania Uniaga’ keoma auga afugai aisama, egae Iesu kolotiai keau'u'ua. Ke painao au'i auni'i aga'o Iesu lafanina kainai ke aga'o kaina kainai keau'u'u'i. 34 Ega'ina afegai Iesu eifa einaka, “Amau, kapa'ina kekapa auga akelogo puo e'i laomai apala'i mo'agegeaini'i,” eoma. Ke ifani au'i ifo'i mo epo'iai kai mo Iesu afe tiapuga fekeafia auga e'i laomai kainai ke'opoisa efua kai ke'eaisa keafii'i.

35 Papiau egae keapa kepime'e au'i, ke Iudea papiau'i ke'ima'i lopia'i fou Iesu kepa'aua kepakafo'onia keinaka, “Isa papiau isa'i kania'i eagamauga. Ega puo Deo isa ekinaga Mesaia koa aisama, amopua'afuga ifo kania gaagamauga amaisa,” keoma.

36 Ke ifani au'i isafa kemai Iesu kepakafo'onia, fino epi'igu auga kepeniia gainu keoma. 37 Ke kepainia keinaka, “Oi Iudea papiau'i e'i kin koa aisama, ifomu kaniamu moagamauga,” keoma.

38 Egae kai Iesu kania laagai i'ina iifaga kepapua keogeisa: ‘I'ina auga Iudea papiau'i e'i kin,’ keoma.

39 Painao au'i aga'o egae fou ke'afa auga Iesu eifa apala penia einaka, “Oi Mesaia laa'i ma? Oi loifa Mesaia looma. Ega puo ifomu ke lai fou kaniamai moagamauga!” eoma.

40 Kai painao auga aga'o auga isa efinaisa einaka, “Oi Deo alomani'iaina ma? Gome isa oi fou afa i'opoga oafia. 41 I'a a'a laomai afa aafiia auga felo, gome i'a kapa'ina apala akapaisa auga afa kainai mo aafiia. Kai isa auga kapa apala aga'o aekapaisa,” eoma.

42 Egae kai isa Iesu epainia einaka, “Iesu, oi emu agofa'ai alokoko aisama lau foopolaniau,” eoma.

43 Ke Iesu einaka, “Iifa gome maamuai laifania. Pau oi lau fou afu felo ipaumagai agu pagai afugai agaagu,” eoma.

Iesu Emae

(Mateo 27:45-56; Mako 15:33-41; Ioane 19:28-30)

44 Iesu kolotiai keau'u'ua kinagai, kina maaga elao atiafai koa i'opoga aisama, umina akaiki'a ago fofouga eumi apua elao atiafa epagai 3 o'clock gapigapi. 45 Gome kina eaea eapakipo aeaga. Ke ega'ina alogai Deo ega e'ai Deo mo eagu afuga tiapu ekaisapua auga tiapuga e'i'ipea auni'i emia. Ega'ina auga i'a Deo eega agalao auga keagaga epaagalaisa. 46 Ega'ina emia afegai Iesu eagagapea einaka, “Amau, lau lalau Oi imamuai laogeaua,” eoma. Iesu i'ina iifaga eifania afegai ela'a'afuga emae.

47 Ke Roma ifani au'i 100 e'ima'i au'i aga'o egae eapa kapa'ina mo kemia auga eisa'i aisama, Deo eau afagaina eifa einaka, “Iifa gome i'ina auga Deo maagai alo opai ipauma auga,” eoma. 48 Ke papiau Iesu agemae auga fekeisa keoma kemai au'i, kapa'ina mo kemia keisa'i aisama, alo'i emafu alogaina auga gouga kekapaisa, olaga'i keauniia kemue kelao. 49 Ke Iesu kelogo papiau'i ma'oai kemai aakai mo keapa kai maa'i mo elao kapa'ina emia auga keisa. Ega'ina papiau'i epo'iai papie Kalileai Iesu muninai kemai au'i isafa egae keapa, maa'i mo elao kapa'ina emia auga keisa.

Iesu Imaauga Laai Keogeisa

(Mateo 27:57-61; Mako 15:42-47; Ioane 19:38-42)

50 Ega kinagai au aka Iosepa, Iudea agogai taoni aga'o aka Arimatea keoma auga taoninai emai. Isa au felo ipauma, papiau ke Deo fou maa'iai laomai felo ipauma auga. Isa Deo ega agofa'a agemai auga e'imaisa. 51 Ke isa Iudea au akaiki'a'i au'i epo'iai kansolo auga mo ganinagai, Iesu faagagai kapa'ina fekekapa fouga keifania auga anina aeani kai'iai aepea. 52 Iesu emae aisama, isa Pilato eega elao Iesu imaauga feafia eoma, ke Pilato isa elogoaina. 53 Egae kai isa eega elao Iesu imaauga kolotiai eafiopua. Ke Iudea papiau'i e'i kagakaga kainai, mae papiau'i tiapuai kemoka'i tiapuga eafiia Iesu imaauga emokaisa. 54 Ke agegani aisama Iudea papiau'i Deo keau afagaina kina puo, fiakoa mo afu aga'ogai fopa mapegai la mamaga keapi kanina, kai aga'o aepapinauga auga alogai eogeisa.

55 Kalilea papie'i Iesu fou kelao kemai au'i Iosepa muninai mo kelao Iesu eoge laaga keisa, ke ala eoge oma auga isafa keisa. 56 Egae kai kemue kelao paguai kai e'i kagakaga kainai Iesu imaauga oili, ke amu foga'i felo'iai fekepakuma keoma au'i amu'i kepafua'i keka. Kai Moses ega iifa kainai Deo keau afagaina kinagai auga kelaagai.

Copyright information for `MEK