Luke 24

Iesu Maeai Emaunimue

(Mateo 28:1-8; Mako 16:1-8; Ioane 20:1-10)

Deo keau afagaina kina efua egani amagai ipauma ega'ina papie'i Iesu ooga fekepakuma keoma puo, amu o kepakuma au'i amu'i kepafua'i keka au'i keafii'i la kelao. Kelao laai aisama, kepo la ake kepae apua auga eelai keisa. Ega puo kekoko kai Lopia Iesu imaauga akeisa. Ega kainai keapa kapa'ina emia auga keopopolaga kai fiakoa mo au gua tiapu eaea'i, kimage koa i'opoga keeaea alogaina au'i kei'iuka'i ee'iai keapafoki. Ega aisama ega'ina papie'i kekauai kemani'i alogaina puo ke'ualai keomukipo. Kai au auni'i isa kepaini'i keinaka, “Kapa puo oi maaga maunina auga mae au'i epo'iai okapuga? Iesu inae laa'i isa emaunimue! Ke isa oi fou Kalileai oagu alogai maamiai iina eifa oma auga amoopolaga: ‘Papiau Aumauni Gauga laomai apala'i kekapa'i au'i ima'iai fekepaaua kolotiai fekeau'u'ua femae, ke kina oiso aisama femaunimue pugu,’ eoma.” Ke au auni'i ega'ina iifaga keifania efua aisama, ega'ina papie'i Iesu ega iifa keopolaga.

Ke isa laai kemue kelao aisama, kapa'ina mo kemia auga ma'oai Iesu ega imoi au'i ke egae kai mo kai mo keagu au'i, ma'oai maa'iai keifafoua. 10 Ega'ina papie'i kelao laai kapa'ina kemia keisa imoi maa'iai keifafou'i au'i aka'i, Maria Makdalena, Ioanna, ke James ina Maria. Ke papie isa'i fou la kelao au'i isafa, imoi maa'iai keifafoua. 11 Kai ega'ina papie'i kapa'ina keifania auga kafo'o koa nini'ani'i kepamia puo, imoi ma'oai ega'ina iifa'i akepako'ani'i. 12 Kai Peto e'ue epiau elao laai aiso eokoko aisama, Iesu imaauga kemoka tiapuga mo egae eka eisa. Ega aisama emue kai kapa'ina mo kemia auga oko aelogo felo puo, ekauai alogaina eopofua, ifo mo opogai eopolani'i.

Emmaus Paguaga Keagagai

(Mako 16:12-13)

13 Ega'ina kinagai mo Iesu muninai kepea au'i auni'i pagua aka Emmaus kelao. Ega'ina paguaga auga Ierusaleme taonina fou epo'i 11 kilomita.
13 Epo Ogofoina paguaga elao Hiritano keagaga koa i'opoga.
14 Isa kelao alogai Iesu kolotiai ala emae oma auga fouga ma'oai keifani'i kepealaina. 15 Isa kepea kenini'ani ke Iesu faagagai kapa'ina mo kemia au'i fou'i keifaifani'i kai Iesu ifo emai fou kai'ialao kepea. 16 Kai Deo isa maa'i ekaisapua puo kaisau isa fou kepea auga oko akelogo.

17 Ke Iesu isa epa'ani peni'i einaka, “Oi aunimi kapa'ina fouga oifania opealaina?” eoma.

Ega aisama isa keapakipo kai Iesu keopolaga alo'i emafu alogaina.
18 Ke auni'i epo'iai aga'o aka Kleopas keoma auga Iesu epa'ani penia einaka, “Ierusaleme taoninai keagu au'i ma'oai kapa'ina mo kemia au'i kelogo afe'ai. Kai oi peagege aumu ma puo ifomu mo i'ina kina'iai kapa'ina kemia au'i alologo?” eoma.

19 Ke Iesu isa epa'ani peni'i pugu einaka, “Kapa'ina mo kegama?” eoma.

Ke isa iifa kepamue keinaka, “Iesu Nasareta auga faagagai kapa'ina kemia au'i fou'i aifania. Isa profeta aga'o Deo ke papiau ma'oai maa'iai ega nini'ani, ke ega pinauga fou isapu'i ipauma'i.
20 Ega kainai isa lai Israel papiaumai Roma kamanina ima'iai agepapealaimai auga afia'amaga apa'aua. Kai sakedote lopia'i ke lai ke'imaimai lopia'i fou isa keafiia Roma papiau'i ima'iai kepaaua iifa ipakainai femae keoma. Ke isa kolotiai keau'u'ua emae. Ke pau kina oisa elao efua. 22 Ega'ina mo laa'i kai papie lai Iesu fou muninai au'i isa'i pau amagai ipauma kelao laai. 23 Kai isa Iesu imaauga akeisa. Egae kai isa kemue kemai lai maamaisai agelo keapakina peni'i keisa'i auga keifania. Ke agelo Iesu emaunimue fouga maa'iai keifania auga, lai maamaisai isafa keifania puo kepakauai alogainimai. 24 Egae kai lai epomaisai papiau isa'i kelao laai aisama, ega'ina papie'i keifania koa i'opoga mo keisa kai, Iesu auga egae akeisa.

25 Ega aisama Iesu isa epaini'i einaka, “Oi kafo'o aumi. Ufainagai profeta Mesaia auga fouga ma'oai keifani'i kai oapoke alogaina, alomi ko'agai alopako'ania! 26 Oi Mesaia auga i'ina kapa'i fekiekielaini'i kai Deo ega isapu akaiki'a afugai fekoko auga fologo kai alologo ma?” eoma. 27 Egae kai Iesu Deo ega puka ma'oai alo'iai isa ifo fouga Moses faagagai e'ina ke profeta ma'oai kapa'ina mo keifani'i au'i maa'iai oko epakaisa.

28 Ke kelao isa kelao paguaga kainagai aisama, Iesu pagua i'oina aga'o koa agelao pea epea. 29 Kai isa auni'i Iesu kegoi peni kapulania keinaka, “Pau egapigapi efua kina afa'agamo agefua puo, moapakipo inae fou amaagu,” keoma. Ega puo Iesu isa fou kelao egae keagu.

30 Egae kai kegaaniani keoma alogai Iesu palafa eafiia Deo tenkiu epeniia efaipoga epenii'i. 31 Ega aisama alo'i eagalai maa'i ekiakae isa kaisau auga kelogo. Kai Iesu fiakoa mo isa ago'iai eapagea akeisa pugu. 32 Ega aisama isa ifo'i mo kepa'ani peni'i keinaka, “Keagai fou apea anini'ani alogai, Deo ega iifa pukagai enini'ani aisama, isa kaisau auga falogo auga gua'a aeafi opogaina ma? Iifa gome isa kapa'ina eifania auga gua'a eafi opogaina kai isa kaisau auga alalogo paisa,” keoma.

33 Ega aisama ega'ina kinagai mo kefiaisakoa mo kemue Ierusaleme taonina kelao pugu. Egae Iesu ega apostolo 11 ke papiau isa'i Iesu muninai kepea au'i fou kekaigugu keagu au'i keisa'i. 34 Ke egae keagu au'i epo'iai kenini'ani keifa keinaka, “Lopia Iesu emaunimue auga ko'a ipauma. Ke Saimon Peto keoma auga isafa eapakina penia,” keoma. 35 Egae kai ega'ina au'i auni'i kapa'ina mo keagai kemia ke Iesu palafa ifaipogai isa kaisau auga epalogoni'i auga fouga maa'iai keifafoua.

Iesu Ega Imoi Ma'o Eapakina Peni'i

(Mateo 28:16-20; Mako 16:14-18; Ioane 20:19-23)

36 Ega'ina au'i auni'i kapa'ina emia auga fouga keifaifania kai, Iesu ifo emai epo'iai eapafoki ke epaini'i einaka, “Deo ega gagao eemiai gaka,” eoma.

37 Kai isa Iesu keisa aisama, kekauai kemani'i alogaina, ke keisa isage aga'o keoma puo akepako'ania. 38 Ega aisama Iesu isa epaini'i einaka, “Kapa puo alopako'aniau, alomiai oopopo alogaina? Foloopopo. 39 Imau ke ifeu amoisa'i. I'ina lau Iesu ifou imaau! Omai amoafi opogainiau amoisa. Isage auga pitioga ke uniaga laa'i kai, lau auga pitiou ke uniau fou kekae amoisa'i,” eoma.

40 Isa ega'ina eifania afegai, ife ima fou epakinai'i. 41 Kai kekauai alogai keopofua ke ko'a ipauma Iesu emaunimue auga keisa puo, alo'i egama alogaina. Kai akepako'ania paisa puo Iesu isa epa'ani peni'i einaka, “Oi eemiai kapa aga'o ekaega ma alaania?” eoma. 42 Ega aisama ma'a iuma aga'o afa kepeniia. 43 Ke isa eafiia ago'iai keisaisa kai eaniia.

44 Egae kai epaini'i einaka, “Moses ega iifa profeta kepapua, ke Sam puka alo'iai lau fou kepapua'i au'i ma'oai ko'a'i mo fekemia. I'ina iifaga auga lau oi fou aaguega kai maamiai laifani'i,” eoma.

45 Iesu ega eifa oma aisama, alo'i epaagalaisa, opo'i epaeaea, ega koa Deo ega iifa pukai kekae au'i fekelogo felo eoma. 46 Ke epaini'i einaka, “Deo ega iifa pukagai iina kepapua oma: Mesaia agekiekie agemae, ke kina oiso aisama agemaunimue. 47 Ega'ina afegai Mesaia kepako'ania au'i isa akagai papiau e'i laomai apala'i fekeumakalaini'i, ke Deo isa e'i laomai apala'i age'agegeaini'i auga fouga Ierusaleme taoninai ake'ina akeinogonia, ke akelao agofa'a fofouga papiau'i ma'oai isafa maa'iai akeinogonia. 48 Oi kapa ma'oai maamiai oisa auga papiau maa'iai foifafoua. 49 Lau Amau kapa'ina epako'ania eifania auga eemiai alaulaisa. Alaulaisa agoafia aisama, isapu ufai ageake alomi agepapogua. Kai pau aloafia koa puo inae Ierusaleme taoninai mo foagu felao ega'ina kinagai kai,” eoma.

Deo Iesu Ufai E'agauaina

(Mako 16:19-20; Acts 1:9-11)

50 Ega'ina afegai kina aga'ogai Iesu ega'ina papiau'i epapealai'i kelao Betani taonina eegai kai, ima eafiakae eifa felo peni'i Deo eegai kapa felo'i fekeafi'i eoma. 51 Iesu Deo ega gafegafe ega'ina papiau'i epenii'i alogai, Deo Iesu eafiia ufai e'agauaina. 52 Egae kai isa Iesu keau afagaina kai maialogama'i mo kemue Ierusaleme taonina kelao. 53 Ke egae Deo ega e'ai aufa kina mo keagu Deo keau afagaina aefuafua.

Copyright information for `MEK