bAisaea 40:3-5

Luke 3

Ioane Baptista E'ina Einogo

(Mateo 3:1-12; Mako 1:1-8; Ioane 1:19-28)

Inipo ma'o elao afegai, Roma kamanina e'ima lopia fa'aga aka Tiberius, Roma ago ke Roma papagai keagu ago'i ma'oai e'imai'i. Isa Roma agofa'a fofouga e'imaisa inipo 15 elao. Ega aisama Roma kamanina papagai, Roma auga aka Pontio Pilato Iudea ago fofouga
1 Luka 1:5 amoisa
kafanaga emia. Kai isa Iudea ago ae'ima koa kai, kin Herod Iudea ago fofouga eaupea pani epamia. Ke pau kin Herod gauga, aka isafa Herod auga Kalilea ago e'imaisa. Ke isa akina Filip auga, Iturea ke Trakonitis fou ago'i e'imai'i, ke au aga'o aka Lisanias auga Abilene ago e'imaisa.
Ega'ina kina'iai Iudea au'i gua Anas ke Kaiafas auni'i sakedote lopia fa'a'i kemia Iudea papiau'i ke'imai'i. Ega aisama Deo ega iifa Sakaraia gauga Ioane, ago maininai eagu auga eake penia. Ega kainai ago maini epua'afuga, Jordan agapuge eegai keagu pagua'i ma'oai maa'iai e'ina Deo ega iifa eifafoua. Isa ega nini'aniai papiau epaini'i e'i laomai apala'i kegaumakalaini'i, ega koa Deo isa e'i laomai apala'i age'agegeaini'i, ke baptismo fekeafia eoma. Ioane ega koa ekapaisa auga ufainagai profeta Aisaea epapua Deo ega iifa pukagai ekae koa i'opoga. Ega'ina iifaga iina epapua oma:

“Ago maininai aufalao aga'o eagaga einaka:
‘Lopia faugai keaga amopakaisa amopa'opaina.
Deo laloa ma'oai agefufuni'i ake'i akepogu, ke iku e'ele'i, akaiki'a'i ma'oai agepaake'i i'opo'i aga'omo akemia.
Keaga kefaefa au'i agepa'opaini'i, ke kelifu au'i agekapa felo'i.
Ega koa agofa'a fofouga papiau'i ma'oai aga'omo akemia, Deo papiau kania'i ageagamauga auga akeisa.’” b 
Ioane papiau e'i laomai apala'i fekeumakalaini'i, ke baptismo fekeafia auga inogoga epa'aua alogai, papiau baptismo kegaafia keoma puo, ma'o kepealai eega kemai. Ega aisama Ioane la'afou papiau'i epaini kapulani'i einaka, “Oi laomai apala'i mo okapakapa'i alomi aeponi kai, paukai baptismoai mo Deo kaniami ageagamauga ooma ma? Kaisau oi maamiai eifa Deo ega guakupu eegai agopiaukoko agekaina eoma? Oi ikifa aumi, kaapa apala ipauma gauga koa i'opomi! Deo anina ageani koa aisama, i'ina kepo'i ageafi'i Abraham gauga agepagama'i agekaina. Ega puo oi ifomi epomiai foloifa, ‘Lai Abraham okogai amai aumai puo, Deo gauga aumai,’ folooma kakaua. Kai oi laomai apala'i foumakalaini'i auga gouga fokapa. Ega'ina auga au aga'o euki puaga felo eoge koa i'opoga, oi isafa puami felo mo feoge, papiau ago'iai laomai felo'i mo fokapa'i. Egae kai oi Abraham okogai omai fooma. Oi fologo Deo emi laomai apala'i afa agepenimi auga, inaina au gagamugai efua ekae auga koa i'opoga. Ega puo au kapa puaga felo aeoge auga ageisaga loai agei'afoau,” eoma.

10 Papiau la'afouai i'ina iifaga a'o kelogonia aisama, Ioane kepa'ani penia keinaka, “Ega koa aisama, lai kapa'ina fakapa looma?” keoma.

11 Ioane einaka, “Kaisau eegai tiapu i'iuka auni'i kekae aisama, aga'o feafia kaisau eegai laa'i auga fepenia. Ke kaisau eegai fo'ama ekae auga, kaisau eegai fo'ama laa'i auga fepenia. Ega agokapa oma koa aisama emi laomai felo'i mo akemia,” eoma.

12 Ega'ina papiau'i epo'iai Roma kamanina papagai keagu tax papiau ima'iai keafia au'i isafa baptismo kegaafia keoma puo, Ioane eega kemai. Kemai aisama, Ioane kepa'ani penia keinaka, “Pamalele aumu! Lai kapa'ina fakapa looma?” keoma.

13 Ioane iifa epamue einaka, “Papiau ima'iai moni pika foafia keoma auga mo foafia. Kai laaga foloafi aauga,” eoma.

14 Ke ifani au'i
14 Roma ifani au'i koa i'opoga laa'i.
isa'i isafa Ioane kepa'ani penia keinaka, “Lai isafa kapa'ina fakapa looma?” keoma.

Ioane iifa epamue einaka, “Oi papiau folopaafi'i ke folopamani'ini'i e'i moni foloafia. Ke pifogeai papiau folopaagu fofou'i. Kai emi pinauga afa monina oafia auga mo foafia. Ke ega'ina mo alogama fopa'aua,” eoma.

15 Papiau Ioane ega inogo auga isapuai einogo a'o kelogonia aisama, Mesaia
15 Grik malagai ‘Kristo’
kaina kekai auga afia'amaga akaiki'a emia. Ke ifo'i alo'iai keopolaga keifa keinaka, “Mesaia agemai keoma auga inamo'e ma?” keoma.
16 Ioane i'ina iifaga elogo aisama, ega'ina papiau'i ma'oai epaini'i einaka, “Lau feisai baptismo lapenimi. Iifa gome lau auga au e'eleu. Kai muniuai agemai auga au akaiki'a ipauma, ega isapu lau e'u isapu eka'egaina. Ega puo lau isa ega kamata ufe mo ganinagai alagupuka afaekaina. Isa Deo ega Spirituai ke loai
16 Loai baptismo agepenimi auga papiau e'i laomai apala'i afa Deo agepeni'i koa i'opoga.
baptismo agepenimi.
17 Isa imagai poka ageafia laiti kepagopo afugai ageapa, laiti felo auga gaafia kai, apala auga gaoge me'e'i ageoma. Ega kainai laiti kepaogogonia afugai ageapa laiti agepagopo. Ke felo auga ageafia, laiti keogeoge afugai ageoge. Kai apala auga ageafia lo aealoalo logai ageafo'aua ageaga,” eoma.

18 Ioane ega'ina mo aeifania kai, nini'ani ma'o i'oi'i i'oi'iai papiau magogo'i eauniia. Ke iifa faunina Deo papiau e'i laomai apala'i age'agegeaini'i auga fouga maa'iai eifafoua. 19 Kai Herod Kalilea ago e'ima auga akina akafa aka Herodias eakafania, ke laomai apala'i ipauma'i isafa ma'o ekapa'i puo, Ioane isa efinaisa ke epaini kapulania. 20 Ega aisama Herod Ioane epatipulania. Isa laomai apala'i ma'o ekapai'i. Ega mo aeoma kai Ioane isafa epatipulania puo, laomai apala'i ega'ina laa'iai, laomai apala aga'o eogeaua pugu.

Iesu Baptismo Eafiia

(Mateo 3:13-17; Mako 1:9-11)

21 Herod Ioane aepatipulania koa kai, papiau ma'oai Ioane eega kelao baptismo epenii'i. Ega aisama Iesu isafa elao baptismo eafiia. Ega'ina alogai Iesu emegamega aisama, ufa eagalai. 22 Ke Deo ega Spiritu koofi imaaugai Iesu eake penia. Ega aisama Deo ufai eifa opu einaka, “Oi Lau Gau animu laani alogaina aumu. Oi eemuai alou egama alogaina,” eoma. 23 Iesu inipoga 30 koa i'opoga alogai, baptismo eafiia ke e'ina ega pinauga ekapaisa.

Iesu Ufuga Apa E'i Mauni Ninina

(Mateo 1:1-17)

Iesu ega mauni ninina iina eka oma. Iesu ama auga Iosepa puo, papiau isa Iosepa gauga keoma.

 • Ke Iosepa ama auga Heli.
24 Heli ama auga Mathat. Mathat ama auga Lefi. Lefi ama auga Melki. Melki ama auga Jannai. Jannai ama auga Iosepa. 25 
 • Iosepa ama auga Matatias. Matatias ama auga Amos.
 • Amos ama auga Nahum. Nahum ama auga Esli.
 • Esli ama auga Nakai.
 • 26 Nakai ama auga Maat. Maat ama auga Matatias. Matatias ama auga Semein. Semein ama auga Josek. Josek ama auga Joda. 27 
 • Joda ama auga Joanan. Joanan ama auga Resa.
 • Resa ama auga Serubabel. Serubabel ama auga Sealtiel.
 • Sealtiel ama auga Neri.
 • 28 Neri ama auga Melki. Melki ama auga Adi. Adi ama auga Kosam. Kosam ama auga Elmadam. Elmadam ama auga Er. 29 
 • Er ama auga Josua. Josua ama auga Elieser.
 • Elieser ama auga Jorim. Jorim ama auga Mathat.
 • Mathat ama auga Lefi.
 • 30 Lefi ama auga Simion. Simion ama auga Juda. Juda ama auga Iosepa. Iosepa ama auga Jonam. Jonam ama auga Eliakim. 31 
 • Eliakim ama auga Melea. Melea ama auga Mena.
 • Mena ama auga Matata. Matata ama auga Nathan.
 • Nathan ama auga Davide.
 • 32 Davide ama auga Jese. Jese ama auga Obed. Obed ama auga Boas. Boas ama auga Salmon. Salmon ama auga Nason. 33 
 • Nason ama auga Aminadab. Aminadab ama auga Ram.
 • Ram ama auga Hesron. Hesron ama auga Peres.
 • Peres ama auga Juda.
 • 34 Juda ama auga Iakobo. Iakobo ama auga Aisak. Aisak ama auga Abraham. Abraham ama auga Tera. Tera ama auga Nahor. 35 
 • Nahor ama auga Seruk. Seruk ama auga Reu.
 • Reu ama auga Pelek. Pelek ama auga Eber.
 • Eber ama auga Sela.
 • 36 Sela ama auga Kainan. Kainan ama auga Arfaksad. Arfaksad ama auga Sem. Sem ama auga Noa. Noa ama auga Lamek. 37 
 • Lamek ama auga Medusela. Medusela ama auga Enok.
 • Enok ama auga Jared. Jared ama auga Mahalalil.
 • Mahalalil ama auga Kenan.
 • 38 Kenan ama auga Enos. Enos ama auga Set. Set ama auga Adamo. Ke Deo Adamo epagama.
  Copyright information for `MEK