cSam 91:11-12
fAisaea 61:1-2

Luke 4

Satani Iesu E'opoisa

(Mateo 4:1-11; Mako 1:12-13)

Kai Iesu ae'ina ega pinauga aekapa koa kai Jordan agapugegai baptismo eafiia. Ega'ina alogai Deo ega Spiritu alo epogu. Egae kai Jordan epua'afuga emue afuga Kalilea ago elao. Elao alogai Deo ega Spiritu epapea elao ago maininai ekoko. Ke kina 40 alogai kapa aga'o aeania kai, Deo ega Spiritu isa e'imaisa epapea. Ega'ina kina'iai Satani isafa isa e'opoisa. Kina 40 efua aisama, inaega ekimu alogaina.

Ega aisama Satani Iesu e'opoisa pugu eifa einaka, “Oi Deo Gauga koa aisama, i'ina kepo mopaina palafa gamia,” eoma.

Kai Iesu einaka, “Deo ega iifa pukagai iina kepapua oma: ‘Papiau aumauni palafa ifogamo akeania akeagu afaekaina.’
4 Deuteronomy 8:3
Kai Deo isafa anina fekeani, ke ega iifa kainai fekeagu,” eoma.

Ke Satani Iesu eafiia e'agauaina afu aga'o au'oniai, ke fiakoa mo agofa'a fofouga epakina. Egae kai epainia einaka, “Lau i'ina agofa'a isapuga ma'oai ke kapa felo'i ma'oai i'ina agofa'agai kekae au'i isafa oi alapenio apumu akemia. Gome i'ina agofa'a fofouga lau kepeniiau la'ima. Ke lau kaisau anina laani auga alapenia agekaina. Ega puo oi lau ainau aloafia ke aloau afagainiau koa aisama, i'ina kapa'i ma'oai oi apumu akemia,” eoma.

Kai Iesu einaka, “Deo ega iifa pukagai isafa iina kepapua oma: ‘Emu Lopia Deo ifogamo foau afagaina, ke Isa mo ega pinauga fokapa,’”
8 Deuteronomy 6:13
eoma.

Egae kai Satani Iesu eafiia pugu Ierusaleme taonina elaoaina. Egae Deo ega e'a ofaofa kua onina ipaumagai auni'i keapa kai epainia einaka, “Oi Deo Gauga koa aisama, i'ina afugai mogopolai moake. 10 Gome Deo ega iifa pukagai iina kepapua oma:

“‘Isa oi faumuai ega agelo ageifa kapula peni'i ake'ima feloiso.
11 Ke agelo ima'iai oi akeafiakaeiso,
ega koa ifemu kepoai afolo'anina,’”
eoma. c 

12 Kai Iesu einaka, “Deo ega iifa pukagai isafa iina kepapua oma: ‘Oi emu Lopia Deo folo'opo,’”
12 Deuteronomy 6:16
eoma.

13 Satani ega'ina mo aekapai'i kai, i'opo i'oi'i i'oi'iai Iesu e'opoisa kai aekainia. Ega aisama Satani Iesu epua'afuga, kina felo aga'ogai kai fe'opo pugu eoma.

Nasareta Taonina Papiau'i Iesu Keumakalaina

(Mateo 4:12-17; 13:53-58; Mako 1:14-15; 6:1-6)

14 Ega'ina afegai Iesu Deo ega Spiritu isapuga alo epogu, ago maini epua'afuga emue Kalilea ago elao. Egae isa e'ina ega pinauga ekapaisa. Ega aisama isa e'ina epinauga paguaga eegai, Kalilea ago pagua'i ma'oai alo'iai isa fouga efoufa'a. 15 Ke Iudea e'i la'afou afugai ekoko epamalele. Ega aisama papiau ma'oai aina kelogo au'i isa au akaiki'a kepamia keifagaina.

16 Kai Iesu ega pinauga ekapaisa alogai elao Nasareta taonina, efa'a afugai ekoko. Ke Iudea papiau'i Deo keau afagaina kinagai ekapakapa koa i'opoga elao Iudea e'i la'afou afugai ekoko. Egae Iudea papiau'i e'i kagakaga kainai, Deo ega iifa puka gakuapina eoma puo e'ue eapa. 17 Ega aisama ega'ina afugai kepipalagai au'i aga'o profeta Aisaea Deo ega iifa epapua puka ipaofe auga eafiia epeniia. Egae kai Iesu puka ipaofe eafiia epagufa epaeisakaea. Ke Deo ega iifa Aisaea iina epapua oma auga eisa ekuapinia:

18 “Lopia ega Spiritu eake peniau, gome isa lau isapu epeniiau.
18 Grik malagai ‘oiliai kaniau e'efaisa’

Ega koa iifa faunina ulalu au'i maa'iai faifafoua eoma.
Ke eulaisau ketipula au'i akepealai auga, ke maakimi'i au'i maa'i felo agemia auga faifafoua eoma.
Ke laomai apala'i ma'oai emokai'i au'i akepealai auga, ke Deo inipo kapagai ega gafegafe agepeni'i auga isafa faifafoua eoma.” f 
20 Iesu ega'ina iifaga ekuapinia efua aisama, puka eofeisa ke pipalagai auga epenimue pugu. Ke Iudea e'i kagakaga kainai gapamalele eoma puo, elao kepamalele afugai eagukipo. Ega aisama papiau la'afou alogai keagu au'i ma'oai maa'i alo ipaumagai Iesu keisa. 21 Ke Iesu e'ina papiau epaini'i einaka, “Pau kapa'ina lakuapinia a'o ologonia auga, lau faagauai ko'a emia efua,” eoma.

22 Ega aisama papiau ma'oai Iesu akegai Deo ega gafegafe fouga epealai eifania auga kelogo. Ega puo kekauai alogaina keopofua, ke keifa felo penia. Kai isa Iosepa gauga auga kelogo aisama, fiakoa mo keifa keinaka, “I'ina auga Iosepa gauga laa'i ma? Iifa gome isa Iosepa gauga ipauma!” keoma.

23 Iesu ega'ina papiau'i mirakulo mo fekeisa keoma auga eisa puo epaini'i einaka, “Oi i'ina iifaga ologo felo: Toketa, lai mopafeloimai alooma koa aisama, oi ifomu fopafelo kakauiso. Iifa gome maamiai laifania. Oi ega onini'ani oma koa i'opoga, pau lau eeuai iina oifa oma: Kapenaum taoninai kapa'ina mo lokapai'i fou'i alogo au'i, pau oi emu paguai mokapa amaisa ooma,” eoma.

24 Iesu eifa pugu einaka, “Ko'a ipauma mo maamiai laifania. Profeta epo'iai kai aga'o ifo ega paguai akepako'ania puo afakeifa koko. 25 Deo ega iifa pukagai isonioni ko'a'i mo kemia au'i maamiai alaifani'i. Ufainagai profeta Elaija eagu kina'iai, inipo oiso ke gafa imagea alogai, Deo ufa ekupunia puo, imu aga'omo ganinagai aeake. Ega kainai Israel ago fofougai magea akaiki'a emia. Ega'ina alogai afuafu ma'o isafa egae keagu. 26 Kai Deo Elaija aeulaisa Israel papiau'i ee'i aelao aepalagaini'i. Kai eulaisa Israel papiau'i laa'i au'i afu'i, Sidoni agogai Sarefat taoninai afuafu aga'o egae eagu auga eega elao epalagaina. 27 Egae kai profeta i'oina aga'o aka Elisa eagu kina'iai, Israel agogai papiau ma'o molumolu isafaga keafiia keagu. Kai Deo Elisa Israel papiau'i ee'iai aeulaisa kai aga'o aepafelo. Kai Deo isa eulaisa Israel papiau'i laa'i au'i afu'i Siria ago elao, ifani lopiaga aka Naaman, molumolu isafaga eafia auga epafelo,” eoma.

28 La'afouai papiau keagu au'i ma'oai Iesu Deo agogai Israel papiau'i laa'i au'i aka'i eafiakae kai, isa auga aka'i epaake alogaina puo gua'i ekupu alogaina. 29 Ega puo ke'uegekae Iesu la'afou ega'ina alogai keafiia kela'alaisa. Ke kelaoainia mo iku e'elegai, Nasareta taonina afegai kegaafia laloai kegapiulaisa gamae keoma. 30 Kai Iesu ega'ina la'afouga papiau'i epo'iai epeauka epealai elao.

Iesu Tiapolo Apala Epapealaisa

(Mako 1:21-28)

31 Ega'ina afegai Iesu Nasareta taonina ikuai auga epua'afuga eake elao Kalilea agogai Kapenaum taoninai ekoko. Egae Iudea papiau'i Deo keau afagaina kina'iai, elao la'afou afugai ekoko papiau epamaleleni'i pugu. 32 Ega'ina alogai papiau Iesu kapa'ina eifani'i auga isapuga ipauma gamuga keoponia puo, ega pamalele eegai kekauai alogaina keopofua. 33 Ke Iesu ega'ina la'afougai epamalele alogai, au aga'o alogai tiapolo apala
33 Grik malagai, ‘ofu tiapolo’
eagu auga aiso gomegai eagaga einaka:
34 “Ei! Iesu Nasareta aumu! Lau ke tiapolo ma'oai alogo oi auga Alo Lolofa ipauma aumu, Deo eegai lomai. Kapa puo iina lomai? Kapa'ina lai eemaisai mokapa looma? Oi lai moauokaimai ma looma?” eoma.

35 Kai Iesu ega'ina auga alogai tiapolo eagu auga efinaisa einaka, “Komo mooma! Au ega'ina alogai mopealai,” eoma. Ega aisama papiau ma'oai ago'iai tiapolo ega'ina auga eafiia afuai efounia kai alogai epealai. Kai ega'ina auga faaga aga'o aepalifua.

36 Papiau ma'oai kapa'ina emia keisa aisama, kekauai alogai keopofua, ifo'i mo epo'iai keifa keinaka, “Isa isapu ipauma, ke kapula ipauma auga! Isa tiapolo eifa kapula peni'i aisama, aina keafia papiau alo'iai kepealai. Iifa gome isa ega nini'ani kapula ipauma!” keoma. 37 Iesu ega'ina ekapaisa auga fouga Kapenaum taonina eegai pagua'i ma'oai alo'iai epea efoufa'a.

Iesu Papiau Ma'o Epafelo'i

(Mateo 8:14-17; Mako 1:29-39)

38 Iesu tiapolo epapealaisa afegai, Iudea papiau'i e'i la'afou afuga epua'afuga. Ke ega'ina kinagai mo elao au aga'o aka Saimon ega e'ai ekoko. Egae Saimon gafa papiega auama isafaga akaiki'a eafiia puo, faaga ekiekie alogaina. Ega aisama Iesu kepalogo kepainia gapafelo keoma. 39 Ega puo Iesu Saimon gafa eega elao, mape kaina eapa, eaisopu penia kai ega isapuai isafa ega'ina efinaisa gapealai eoma. Ega aisama ega'ina isafaga papie epua'afuga. Ke fiakoa mo papie e'uegekae fo'ama egakunia Iesu fou keagu au'i epenii'i.

40 Iesu ega'ina ekapai'i auga papiau ma'o kelogo. Kai ega'ina kina auga, Iudea papiau'i Deo keau afagaina kina puo, Iudea papiau'i keifa apua, kinai fakepea aisoge agoma fakelao keoma. Ega puo keagu egapigapi kina eake aisama, papiau isafa i'oi'i i'oi'i keafia au'i ma'oai kemaiseini'i Iesu eegai. Ega aisama Iesu papiau aga'o aga'o kania'iai ima eogeaua epafelo'i. 41 Ke Iesu papiau ma'o alo'iai tiapolo keagu au'i isafa epafelo'i. Kai ega'ina alogai tiapolo papiau alo'iai keagu au'i Iesu Mesaia auga kelogo puo, kepealai aisama keagaga keinaka, “Oi Deo Gauga!” keoma. Kai Iesu isa Mesaia auga papiau akelogo aisama, ega pinauga afaekapa felo eoma puo tiapolo efinai'i, aelogoaini'i akenini'ani pugu.

42 Ke egani aisama Iesu gamegamega eoma puo taoni afe, afu oapuga elao. Ega'ina alogai papiau isa kekapunia. Ke kemai isa emegamega afugai aisama, kegoi penia faepua'afuni'i keoma. 43 Kai Iesu eifa einaka, “Deo anina eani taoni i'oi'i isafa falao, egae iifa faunina Isa ega agofa'a fouga fainogonia eoma. Ega kainai eulaisau lamai puo alalao paisa,” eoma.

44 Iesu eifania koa i'opoga, ekailai Iudea ago fofouga epeai'i. Ega'ina alogai Iudea papiau'i e'i la'afou afu'iai ekoko einogo efai elaoaina.

Copyright information for `MEK