Luke 5

Iesu Imoi Ekina kakau'i Au'i

(Mateo 4:18-22; Mako 1:16-20; Ioane 1:40-42)

Ega'ina afegai kina aga'ogai Iesu Kenesaret a'uga keoma auga
1 Papiau isa'i auga ‘Kalilea a'uga’ keoma.
foegai eapa einogo. Ega aisama papiau ma'o la'afouai Iesu keapa lofe, Deo ega iifa eifania auga aina kegalogo keoma puo, kepikoni kepi'ifu Iesu eega kelao.
Ega'ina alogai Iesu inoino gaaga'i auni'i foeai kela'au'i kai, inoino au'i auga feisai keapa e'i inoino fe'i'i keikui'i eisa'i. Ega aisama elao au aka Saimon keoma auga ega gaagai e'agaukae eapa. Ke Saimon epainia gaaga ekonilaisa afa'agamo fei inaega koa elao. Egae kai gaagai eagukipo kai papiau einogoni'i ke epamaleleni'i.

Ke Iesu enini'ani efua aisama, Saimon epainia einaka, “Emu pinauga au'i fou gaaga amopapealaisa moaina alao kai, fe'i amooge ma'a amoafi'i,” eoma.

Kai Saimon iifa epamue einaka, “Au akaiki'a aumu, lai apinauga alogai gapiai ainoino gani kai kapa aga'o alaafia. Kai oi loifa kainai fe'i agaoge,” eoma.

Ke kelao inafa'ai aisama, Iesu eifania koa i'opoga mo kekapaisa, fe'i keogeisa. Ega aisama ma'a ealogai alogaina fe'iai keofa. Ega'ina alogai fe'i kegala'aua keoma aisama, fe'i ufe'i ke'ina kemou. Ega puo isa gaaga i'oina aga'o papiau'i fou kepinapinauga au'i kemai kegapalagaini'i auga gouga kekapaisa. Ke ega'ina papiau'i kemai kepalagaini'i fou fe'i kela'aua aisama, gaaga auni'i kai'ialao ake'i epogu. Ega puo gaaga auni'i kai'ialao mo ke'ina kefufu.

Saimon, Peto keoma auga Iesu ega iifai mo ma'a ma'o keafii'i auga eisa aisama, ekauai emani'i alogaina. Ke Iesu agogai a'isaai eomukipo kai eifa einaka, “Lopia, lau laomai apala ikapa au: Mopua'afuniau molao!” eoma. Gome isa ega pipalagai au'i fou ma'a ma'o keafii'i auga keisa kekauai kemani'i alogaina. 10 Ke Sebedi gauga James Ioane auni'i Peto fou kepinapinauga au'i isafa kekauai kemani'i alogaina.

Ega aisama Iesu Saimon epainia einaka, “Folomani'i. Oi ma'a lopaoa koa i'opoga, pau ke kina ma'o alogai papiau ma'o aloafi'i eeu alomaiseini'i,” eoma.
11 Ega aisama Peto, ke fou kepinapinauga keinoino au'i isafa e'i gaaga foeai kela'au'i afegai, kapa ma'oai kepua'afuni'i, Iesu muninai kepea.

Iesu Molumolu Auga Epafelo

(Mateo 8:1-4; Mako 1:40-45)

12 Ega'ina afegai Iesu taoni aga'ogai eagu aisama, au molumolu isafaga eafia auga aga'o isa eega emai. Ke emai Iesu eisa aisama, e'ualai a'isai eomukipo kai egoinia einaka, “Lopia, oi lau mopafeloisau alooma koa aisama, alopafeloisau,” eoma.

13 Ega puo Iesu ima ekalaisa elao au faagagai eafiau kai eifa einaka, “Lau lalogo oi mapafeloiso laoma. Ega puo felomu momia,” eoma. Iesu ega'ina eifania aisama, fiakoa mo molumolu isafaga ega'ina auga epua'afuga, faaga felo emia.

14 Egae kai Iesu au ega'ina eifa kapula penia einaka, “Oi faagamuai kapa'ina emia auga kai aga'o maagai foloifania. Kai opainai folao sakedote ee'iai faagamu fopakina'i. Isa oi faagamu felo emia auga fekeisa, ke papiau maa'iai fekeifafoua. Egae kai oi faagamu efelo auga laoga maina Moses ega iifa kainai fokapa, a'o Deo fopa'a penia,” eoma.

15 Iesu au ega'ina epainia kai aga'o maagai faeifania eoma mo ganinagai, au epafelo auga fouga afu ma'oai epea efoufa'a papiau ma'o kelogo. Ega kainai papiau ma'o la'afouai Iesu ega inogo a'o fekelogo, ke isafa au'i fepafelo'i keoma puo eega kemai. 16 Kai kina isa'iai ekapakapa koa i'opoga, gamegamega eoma puo, ega'ina papiau'i epua'afuni'i afu oapuga elao emegamega.

Iesu Au Faaga Fofouga Emelo Auga Epafelo

(Mateo 9:1-8; Mako 2:1-12)

17 Kina aga'ogai Iesu e'a aga'o alogai eagu papiau epamaleleni'i. Ega'ina alogai Kalilea ke Iudea ago pagua'i ma'oai, ke Ierusaleme taoninai Faliseo ikupuga au'i, ke Moses ega iifa pamalelega au'i kemai Iesu epamelele aina kelogonia. Ega aisama Lopia Deo ega Isapu akaiki'a Iesu epeniia isafa papiau'i epafelo'i. 18 Ega'ina alogai au isa'i au aga'o faaga fofouga emelo auga koko'eai kepuaisa kemai e'a alogai kegakokoaina Iesu agogai kegapakala auga keagaga kekapunia. 19 Kai papiau ma'o kekaigugu puo, ala fekekokoai oma auga keagaga aga'o akeisa. Ega puo e'a ofaofagai ke'agaukae kai, ine aga'o kekapaisa. Ke koko'e kua ufeai kegopeapi'i kai, ega'ina inegai melo auga la'afou ipuainagai Iesu ago ipaumagai kepaake eka.

20 Iesu ega'ina papiau'i ma'oai isa au ega'ina agepafelo auga alo'i ko'agai kepako'ania eisa puo, melo auga epainia einaka, “Ekefa'au, lau oi emu laomai apala'i la'agegeaini'i,” eoma.

21 Iesu ega eifa oma aisama, Faliseo au'i ke Moses ega iifa pamalelega au'i, egae keagu au'i ifo'i epo'iai ke'ina opola'i kekapunia ke keifa keinaka, “Kai aga'o papiau e'i laomai apala'i age'agegeaini'i afaekaina. Deo mo papiau e'i laomai apala'i age'agegeaini'i agekaina. I'ina au kapa kai Deo koa i'opoga papiau e'i laomai apala'i e'agegeaini'i eoma? Iifa gome, isa Deo eegai eifa apala,” keoma.

22 Iesu ega'ina papiau'i kapa'ina keopolaga ke keifania auga elogo puo epa'ani peni'i einaka, “Kapa puo oi alomiai Deo mo papiau e'i laomai apala'i age'agegeaini'i, ke agekapa felo'i auga oopolaga? 23 Nini'ani auni'i epo'iai kapa auga mame'a foifania ooma: Emu laomai apala'i la'agegeaini'i, o mo'ue emu ile moafia molao? Oi oopolaga lau ega'ina auga ega laomai apala'i la'agegeaini'i auga agoisa afaekaina ooma puo, nini'ani mame'a mo laifania ooma? 24 Kai lau Papiau Aumauni Gauga, iifa gome agofa'ai papiau e'i laomai apala'i fa'agegeaini'i, ke fapafelo'i isapuga kapa aga'o agomiai agoisa agekaina auga alakapa alapalogonimi,” eoma. Egae kai Iesu melo auga epainia einaka, “Lau lapainio, oi lofelo efua mo'ue emu koko'e moafia emu e'a molao,” eoma. 25 Ega aisama au ega'ina fiakoa mo papiau ago'iai e'ue, ekauau koko'ega eafiia, efelo alogama epa'aua, Deo eau afagaina elaoaina, elao mo ega e'a. 26 Egae keagu papiau'i ma'oai au ega'ina efelo keisa aisama, kekauai alogaina, ke Deo keau afagaina. Ke Iesu isapu akaiki'agai eifa mo au efelo puo, kemani'i alogaina keifa keinaka, “Lai kapa akaiki'a ipauma alaisaisa auga pau aisa!” keoma.

Iesu Lefi Eifaga Muninai Epea

(Mateo 9:9-13; Mako 2:13-17)

27 Ega'ina afegai Iesu e'a ega'ina epua'afuga elao Iudea auga aga'o aka Lefi, Roma kamanina papagai epinauga auga tax keogeoge e'a e'elegai eagu epinauga eisa. Ega aisama epainia einaka, “Lau muniuai mopea,” eoma. 28 Ke fiakoa mo Lefi e'ue ega pinauga amu'i ma'oai epua'afuni'i Iesu muninai epea.

29 Egae kai Iesu Lefi eifaga auga alogama epa'aua puo, ega e'ai Iesu faugai miamia akaiki'a ekapaisa. Ke Lefi koa i'opoga, papiau ima'iai tax keafia au'i ma'o la'afouai kemai. Ke tax keafia au'i koa i'opo'i laomai apala'i kekapa'i au'i isafa kemai Iesu fou keagu keaniani. 30 Kai ega'ina alogai, Faliseo ikupuga Moses ega iifa pamalelega au'i, ke Faliseo ikupuga papiau'i fou Iesu kapa'ina ekapa auga kegaisa keoma puo kemai. Kai Iesu tax keafia au'i, ke isa koa i'opo'i laomai apala'i kekapa'i au'i fou keaniani auga keisa aisama, kemai Iesu ega imoi fou ega kekapa oma auga anina akeani puo, kepaakekuani'i keinaka, “I'ina papiau'i tax keafia au'i, ke isa koa i'opo'i laomai apala'i kekapa'i. Kai kapa puo isa fou oaniani?” keoma.

31 Kai Iesu isa aina'i elogonia puo, e'i iifa epamue einaka, “Papiau felo'i akeisafa au'i toketa eega afakelao kai, keisafa au'i mo toketa eega kelao. 32 Ega koa i'opoga, lau lamai auga papiau Deo maagai alo opai au'i faifani'i puo alamai. Kai Deo maagai laomai apala'i kekapa'i au'i faifani'i e'i apala fekeumakalaini'i, Deo fekeaipenia laoma puo lamai,” eoma.

Ani Gopegope Fouga Iesu Kepa'ani Penia

(Mateo 9:14-17; Mako 2:18-22)

33 Egae kai Faliseo au'i ke pamalele au'i ega'ina Iesu kepainia keinaka, “Ioane ega imoi au'i keani gopegope ke kemegamega aefuafua. Ke ega koa i'opoga mo, Faliseo ikupuga au'i e'i kagakaga alo'i ko'agai muninai kepea au'i isafa keani gopegope ke kemegamega aefuafua. Kai oi emu imoi au'i akeani gopegope kai keaniani aage mo,” keoma.

34 Ega aisama Iesu isa e'i iifa afa palapoleai epamue einaka, “Papiau amage mamaga auga ega miamia kemai au'i, isa fou keagu aisama, akeani gopegope agekaina ma? Laa'i, afaekaina! Kai amage mamaga auga isa agepua'afuni'i afegai aisama kai, akeani gopegope agekaina. 35 Ega koa i'opoga, lau auga amage mamaga au koa i'opou. Ega puo lau e'u imoi fou aague alogai akeani gopegope afaekaina. Kai kina aga'o agemai Deo lau ageafiau agelaoainiau puo lau isa alapua'afuni'i aisama, ega'ina kina'iai kai, isa akeani gopegope agekaina,” eoma.

36 Egae kai Iesu palapole aga'o maa'iai eifania einaka, “Kai aga'o afe mamaga ae'i'ina aeafia, tiapu ufainagai aekaiapia. Kai isa tiapu mamaga aina ageafia ufainagai agekaiapia koa aisama, tiapu ufaina mamaga fou akeogefoua auga iisa apala agemia. Ke ega'ina mo laa'i kai, tiapu mamaga age'i'ina puo, tiapu mamaga ega'ina agepalifua. 37 Ke kai aga'o fino mamaga aeafia fino kepapa'efauka pute ufainagai aepa'efauka. Kai isa fino mamaga ageafia ega'ina pute ufainagai agepa'efauka koa aisama, fino mamaga pute ufaina efugugu puo ageau'i'ina agepalifua. Ke fino isafa agefaka. 38 Ega kainai fino mamaga auga fino pute mamagai fouka, ega koa auni'i kai'ialao afakelifu. 39 Kai papiau ma'oai kelogo fino ufaina gamuga felo puo, fino ufaina keinu au'i fino mamaga anina afakeani afakeinu. Ega koa i'opoga, papiau kagakaga ufaina anina keani au'i, lau e'u laomai mamaga auga anina afakeani,” eoma.

Copyright information for `MEK