Luke 6

Kaisau Deo Isau Afagaina Kina Lopiaga Auga

(Mateo 12:1-8; Mako 2:23-28)

Iudea papiau'i Deo keau afagaina kina aga'ogai, Iesu ega imoi fou palafa kefauga agogai peapea afugai kepea pagai. Ega'ina alogai Iesu ega imoi palafa puaga isa au'aagai kefaiponi'i keafii'i ima'iai kemukuni'i faaga'i kepealai kai ani'i keanii'i. Ega aisama Faliseo au'i isa kepaini'i keinaka, “Kapa puo Deo aau afagaina kinagai Moses ega iifa kainai keifa apua auga okapa?” keoma.

Ega aisama Iesu Faliseo au'i epaini'i einaka, “Ufainagai Davide ega au fou inae'i ekimu aisama, kapa'ina ekapaisa auga fouga Deo ega iifa pukagai alokuapina ma? Isa Deo ega e'ai ekoko palafa Deo kepalao penia, Moses ega iifa kainai keifa apua, sakedote mo fekeania keoma auga eafiia eaniia. Ke afa ega au au'i isafa epenii'i keaniia,” eoma. Ke Iesu Faliseo au'i epaini'i pugu einaka, “Moses ega iifa kainai keifa apua ganinagai kai, Davide faagagai kapa aga'o aemia. Ke ega koa aisama, lau Papiau Aumauni Gauga, Deo keau afagaina kina auga Lopiaga au. Ega puo e'u imoi kapa'ina kekapaisa auga lau mo fanini'ani,” eoma.

Iesu Ima Melo Auga Epafelo

(Mateo 12:9-14; Mako 3:1-6)

Iudea papiau'i Deo keau afagaina kina aga'o emai pugu aisama, Iesu elao Iudea papiau'i e'i la'afou afugai ekoko epamalele. Ega aisama au aga'o ima kaina emelo auga isafa egae eagu, Iesu aina elogonia. Ega'ina alogai Faliseo au'i ke Moses ega iifa pamalelega au'i isafa egae keagu Iesu fekepaagu fofoua auga keagaga kekapunia. Ega kainai ega'ina kinagai aufalao aga'o afepafelo koa aisama, fekeisa keoma. Ke alo'i ko'agai keagu keagouka. Kai Iesu isa kapa'ina keopolaga auga elogo puo, ima melo auga epainia einaka, “Mo'uegekae papiau ma'oai ago'iai moapa,” eoma. Ega puo au ega'ina e'uegekae eapa.

Egae kai Iesu Faliseo au'i ke Moses ega iifa pamalelega au'i epaini'i einaka, “Lau oi lapa'ani penimi. Deo keau afagaina kinagai Moses ega iifa kainai, kapa'ina fakapa auga keifa apua: Felo fakapa o apala fakapa? Ke papiau kania'i faagamauga, o e'i agu fapalifua?” eoma.

10 Iesu ega'ina eifania afegai, maaga egoaisa ma'oai eisa'i. Ke ima melo auga epainia einaka, “Imamu mokalaisa,” eoma. Ke au ega'ina ima ekalaisa aisama, ima felo ipauma emia. 11 Kai Faliseo au'i ke pamalele au'i Iesu ega koa ekapaisa keisa aisama, gua'i ekupu alogaina puo, ke'ina ifo'i epo'iai Iesu faagagai kapa'ina fekekapa auga ninina ke'aninia.

Iesu Imoi 12 Ekinani'i

(Mateo 10:1-4; Mako 3:13-19)

12 Ega'ina alogai kina aga'ogai, Iesu gamegamega eoma puo elao ikuai. Ke egae gapi fofouga Deo emegamega penia. 13 Egani aisama Iesu ega imoi ma'oai eifani'i kemai. Ke kemai aisama, epo'iai au'i 12 mo ekinani'i, epafaala'i apostolo eomai'i, ke aekinani'i au'i keake iku papagai isa ke'imai'i. 14 Ega'ina au'i 12 ekinani'i au'i aka'i inamo'e: Saimon, Iesu epafaala Peto eoma auga, ke akina Andru fou. James, Ioane, Filip, Batolomeo. 15 Mateo, Tomas, James Alfeus gauga, Saimon Silot
15 Iudea papiau'i e'i agu felo gamia keoma puo, ogefakeai Roma kamanina fou kepipaini au'i aka'i Silot ikupuga.
ikupuga auga.
16 Judas James gauga, ke Judas Iskariot, Iesu e'afa'afalaina auga.

Iesu Papiau Epafelo'i Ke Epamaleleni'i

(Mateo 4:23-25; 5:1-12)

17 Ega'ina afegai Iesu ega apostolo 12 fou ikuai keake kelao afu falapagai. Ega'ina afugai Iesu ega imoi i'oi'i isafa ma'oai egae keapa. Ke Iudea ago fofouga papiau'i, Ierusaleme taonina papiau'i, ke Taire, Sidoni taoni'i niegai, foeai keagu papiau'i ma'oai isafa kemai, la'afou akaiki'a ipauma ega'ina alogai keapa. 18 Ega'ina papiau'i Iesu aina kegalogo, ke e'i isafa gapafelo'i keoma puo kemai. Ke tiapolo apala'i papiau kepalifu'i au'i isafa kemai aisama epafelo'i. 19 Ke papiau Iesu faagagai isapu epealai isafa papiau'i epafelo'i auga keisa puo, ma'oai kelao faaga kegaafi opogaina keoma.

20 Ega'ina alogai Iesu ega apostolo 12, ke ega imoi isa'i au'i ma'oai fou eaipeni'i ke epaini'i einaka:

“Ulalu aumi, Deo eegai kapa felo'i oafi'i,

gome Deo ega agofa'a oi apumi.

21 Inaemi ekimu aumi, Deo eegai kapa felo'i oafi'i,

gome Deo inaemi agepapogua.

Oapepe aumi, Deo eegai kapa felo'i oafi'i,

gome muni agoa'a.

22 Papiau Aumauni Gauga puogai
papiau oi animi afakeani ee'iai akepapealaimi,

akeifa apala penimi, ke akami apala akepamia akeumakalainimi aumi,

Deo eegai kapa felo'i oafi'i.

23 Ega'ina kina agemai aisama, afa akaiki'a ipauma ufai agoafia. Ega puo alomi fegama, alogamai fogopo aisoge. Ega'ina papiau'i ufu'i apa'i ega koa i'opoga mo Deo ega profeta faaga'iai kekapaisa.

24 Kai pa'amu'amu aumi, Deo emi laomai apala'i ipauma'i afa agepenimi,
gome oi kapa felo'i ma'o pau oafi umani'i mo.

25 Pau oanipugu aumi, muni inaemi agekimu,
gome Deo emi laomai apala'i ipauma'i afa agepenimi.

Pau oa'a aumi, muni agoapepe agonioniolainimi,

gome Deo emi laomai apala'i ipauma'i afa agepenimi.

26 Papiau ma'oai pau keifagainimi aumi, Deo emi laomai apala'i ipauma'i afa agepenimi,
gome oi keifagainimi au'i ufu'i apa'i ega koa i'opoga mo, profeta pifoge'i ega keifagai oma'i,”

eoma.

Alomu Ko'agai Emu Ou Au'i Ani'i Foani

(Mateo 5:43-48)

27 Ke Iesu eifa pugu einaka, “Ke pau kai mo ainau ologo aumi lapainimi: Alomi ko'agai emi ou au'i ani'i foani, ke papiau kapa'i alo'i ko'agai animi akeani au'i ee'iai felo fokapa. 28 Ke papiau keifa apala penimi Deo afa apala fepenimi keoma au'i ee'iai Deo ega gafegafe agepeni'i auga maa'iai foifania. Ke keafi lilifunimi au'i fau'iai fomegamega. 29 Ke aufalao aga'o me'emu agepoa koa aisama, apie foailao me'emu apie isafa fepoa. Ke aufalao aga'o afemu tiapuga afeafia koa aisama, alogai loi'iuka tiapuga isafa folopoiseina feafia. 30 Ke papiau ma'oai kapa'ina eemiai akegoina au'i fopeni'i. Ke aufalao aga'o emi kapa afeafia koa aisama, foloifa kapula penia faepeni mueimi pugu. 31 Papiau oi faagamiai kapa'ina fekekapa ooma auga, oi isafa ega koa isa faaga'iai fokapa.

32 “Papiau alo'i ko'agai oi animi keani au'i mo ani'i agoani koa aisama, kapa felo aga'o eemiai femia auga opolaga foloafia. Gome laomai apala kekapa'i au'i isafa, kaisau isa alo'i ko'agai ani'i keani au'i isafa ani'i keani. 33 Ke papiau eemiai laomai felo kekapa au'i mo ee'iai laomai felo agokapa koa aisama, kapa felo aga'o eemiai femia auga opolaga foloafia. Gome laomai apala kekapa au'i isafa, kaisau isa ee'iai laomai felo kekapa aisama, isa isafa ega'ina papiau'i ee'iai laomai felo kekapa. 34 Ke oi aufalao aga'o emi pipeni afa agepenimueimi mo auga amu openia koa aisama, kapa felo aga'o eemiai femia auga opolaga foloafia. Gome laomai apala kekapa au'i isafa aufalao aga'o amu kepenia aisama, anina keani afa fofouga fekeafimue keoma. 35 Kai oi alomi ko'agai emi ou au'i ani'i foani, ke ee'iai laomai felo mo fokapa. Ke kapa aga'o agopeni'i aisama, isa oi imami afa fekeoge fekepenimueimi auga opolaga foloafia. Ega agokapa oma koa aisama, muni Deo eegai afa akaiki'a ipauma agoafia, ke Deo ufai au'oniai eague auga gauga agomia. Gome Isa kapa aga'o aufalao aga'o epenia kai tenkiu aepenia, ke laomai apala ekapa mo ganinagai, Isa gafegafe akaiki'a ipauma auga puo, ega'ina papiauga eegai egafegafe. 36 Ke Oi Amami Deo guami eania koa i'opoga, oi isafa ega koa fokapa papiau gua'i foania,” eoma.

Papiau E'i Apala O E'i Felo Auga Foloopolaga

(Mateo 7:1-5)

37 Ke Iesu eifa pugu einaka, “Papiau kapa aga'o kekapa aisama, oi alomiai felo o apala folooma. Ega koa oi papiau e'i laomai felo o apala afa afolopeni'i koa aisama, Deo isafa oi emi laomai felo o apala auga afa afaepenimi. Ke papiau kapa aga'o kekapa aisama, oi ega'ina papiau'i ee'iai foloifa apala. Ega koa oi papiau e'i laomai ee'iai afoloifa apala koa aisama, Deo isafa oi emi laomai ee'iai afaeifa apala. Kai papiau eemiai laomai apala'i akekapa'i koa aisama, oi isa e'i laomai apala fo'agegeaini'i. Ega agokapa oma aisama, Deo kapa felo'i ma'o paisa agepenimi, ke ma'o eemiai kekae mo ganinagai, ma'o mo laagai ageogeau'i agepenimi,” eoma.

39 Iesu ega'ina eifania efua aisama, i'ina palapole maa'iai eifania einaka, “Oi oopolaga maakimi'i auga aga'o maakimi'i mo auga agepapea agekaina ma ooma? Laa'i, afaekaina! Maakimi'i auga aga'o maakimi'i mo auga agepapea koa aisama, auni'i kai'ialao ipuai ake'ualai. 40 Ega koa i'opoga mo, malele imoina pamalele auga ageka'egaina afaekaina. Kai isa ega malele agepafua koa aisama, pamalele auga fou i'opo'i mo akemia.

41 “Oi ifomi maamiai au u'ufa akaiki'a ekae maami ekaisapua auga aloisa kai, kapa puo aami akimi maa'iai ama'ama e'ele ipauma ekae auga oisa ooma? 42 Oi maamiai au u'ufa akaiki'a ekae maami ekaisapua auga aloisa felo kai, ala koa aami akimi opaini'i oinaka, ‘Aau o akiu, maamiai ama'ama e'ele'i maafilai'i’ ooma. Pifoge aumi, afaekaina! Oi foufai ifomi maamiai au u'ufa akaiki'a ekae auga foafilai kakaua. Egae kai maami ofakaegai, aami akimi maa'iai ama'ama e'ele ipauma ekae auga agoafilaisa agekaina,” eoma.

Au Ke Puaga Fou

(Mateo 7:17-20; 12:34-35)

43 Iesu eifa pugu einaka, “Au felo auga puaga apala aeoge. Ega koa i'opoga au apala isafa puaga felo aeoge. 44 Au kapa felo o apala auga puagai kekapulaisa. Papiau ini gufugai au aka ‘fik’ puaga afakeafia. Ke papiau ini gufugai isafa aupua puaga afakeafia. 45 Au felo auga gua alogai kapa felo'i keka au'i, felo'i mo akegai kepealai eifani'i. Ega koa i'opoga, au apala auga gua alogai kapa apala'i kekae au'i, apala'i mo akegai kepealai eifani'i. Gome papiau gua'i alogai kapa'ina epogu auga ake'iai epealai keifania.”

E'a Ipaapa Au'i Auni'i Fou'i

(Mateo 7:24-27)

46 Ke Iesu eifa pugu einaka, “Kapa puo oifaniau, ‘Lopia, Lopia,’ ooma kai, kapa'ina laifania auga alokapa? 47 Kaisau mo lau eeu kemai ainau kelogo, ke kainai kepea au'i fou'i maamiai alaifania. 48 Ega'ina au'i auga, e'a ipaapa auga aga'o fopa eapiia eake alogaina, uu'u efaunia, e'a epaapa koa i'opoga. Ega kainai kou emai aisama, pugepuge akaiki'a e'a eauniia kai, e'a ekapa felo puo aepiu aelao aemai. 49 Kai kaisau ainau kelogo kai kainai akepea au'i auga, e'a ipaapa auga uu'u laa'i kai a'isaai mo e'a epaapa auga koa i'opoga. Ke kou emai pugepuge akaiki'a e'a eauniia aisama, epoi eauoka afe'aina,” eoma.

Copyright information for `MEK