bMalaki 3:1

Luke 7

Iesu Roma Ifani Lopiaga Ega Kala'afi Epafelo

(Mateo 8:5-13)

Iesu i'ina iifa'i ma'oai papiau fekelogo eoma maa'iai eifania efua aisama, epua'afuni'i elao Kapenaum taoninai ekoko. Ega aisama egae Roma ifani au'i 100 e'ima'i lopiaga alo ko'agai ega kala'afi aga'o anina eani auga eisafa emia femae. Ega'ina lopiaga Iesu emai auga fouga elogo puo, Iudea au akaiki'a au'i isa'i feulai'i, Iesu eega fekelao fekegoina femai ega kala'afi fepafelo eoma. Ke ega'ina au'i Iesu eega kelao aisama, kegoi kapulania keifa keinaka, “I'ina auga faagagai ega'ina alokapa auga felo ipauma. Ke isa au felo puo, fou falao ega kala'afi fopafelo aoma. Gome isa alo ko'agai i'a a'a ago anina eani, ke i'a a'a la'afou afuga epaapa,” keoma. Ega puo Iesu isa fou kelao.

Ke Iesu elao Roma lopiaga ega e'a kainagai aisama, ega'ina lopiaga ega iifa ekefa'a epenii'i eulai'i Iesu kegapaina eoma. Ke isa kemai Iesu maagai ega'ina lopiaga ega iifa keifania keinaka, “Lopia, oi fomai lau e'u e'a alogai fokoko auga laopolaga afaekaina. Gome lau au e'eleu.
Ega'ina kainai lau ifou famai faisao mo auga laopolaga aekainia. Kai moifa mo e'u kala'afi felo gamia. Gome lau ifou isafa e'u lopia akaiki'a'i papa'iai lapinauga, ke e'u ifani au'i isafa lau papauai kepinauga. Lau i'ina auga aga'o lapaina ‘molao’ laoma aisama elao. Ke aga'o lapaina ‘mai’ laoma aisama emai. Ke e'u kala'afi auga lapaina ‘i'ina mokapa’ laoma aisama ekapa,” eoma.

Iesu ega'ina iifaga a'o elogonia aisama, ekauai alogaina ke e'afoaipini muninai la'afou akaiki'a kepea au'i epaini'i einaka, “Iifa gome maamiai laifania. Israel papiau'i mo ganinagai epo'iai kai aga'o iina epako'a omaisau alaisa koa,” eoma. 10 Egae kai Iesu ega'ina lopiaga ekefa'a au'i eulai'i kemue kelao. Ke kelao e'ai aisama, ega'ina lopiaga ega kala'afi felo emia keisa.

Iesu Afuafu Gauga Maeai Epamaunimue

11 Ega'ina afegai mo, Iesu taoni aga'o aka Nain keoma auga taonina elao. Ega aisama ega imoi ma'oai ke la'afou akaiki'a fou kelao. 12 Ke kelao taoni pa'afina eegai aisama, papiau mae auga aga'o kepuaisa kemai. Mae ega'ina auga afuafu gauga, ega mo aga'omo kai emae. Ke mae ega'ina muninai afuafu ega'ina la'afou akaiki'a fou kepea. 13 Lopia Iesu afuafu ega'ina eisa aisama, gua eani alogaina, ke elao epainia einaka, “Foloapepe,” eoma.

14 Egae kai Iesu elao mae kofugai eafiau aisama, papiau mae kepua au'i keapakipo. Ega aisama Iesu mae auga epainia einaka, “Au agu'amu! Lapainio mo'ue,” eoma. 15 Ega aisama mae auga e'ue eagu, e'ina enini'ani pugu. Ke Iesu au agu'a emaunimue auga imagai eafi ina epenimue.

16 Egae keapa papiau'i ma'oai i'ina emia keisa aisama, kemani'i alogaina, ke Deo keau afagaina keifa keinaka, “Lai Deo ega profeta akaiki'a emai epomaisai,” keoma. Ke keifa pugu keinaka, “Deo ega papiau gapalagaini'i eoma puo emai,” keoma. 17 Ke Iesu au epamaunimue auga fouga Iudea ago fofouga,
17 1:5 moisa.
ke Iudea ago eegai ago'iai isafa efoufa'a.

Iesu Ioane Baptista Ega Pa'ani Afa Epamue

(Mateo 11:2-19)

18 Ioane ega imoi i'ina a'o kelogonia aisama, kelao Ioane Baptista maagai Iesu kapa'ina ekapai'i auga ma'oai keifania. Ega aisama Ioane ega imoi auni'i eifani'i kemai. 19 Ke eulai'i kelao Iesu iina fekepa'ani peni oma eoma, “Au aga'o agemai auga oi ma? O aufalao aga'o i'oina ma fa'ima?” eoma.

20 Ke i'ina au'i kemai Iesu eegai aisama, kepainia keinaka, “Ioane Baptista eulaimai oi fapa'ani penio eoma puo amai. Ioane eifa, ‘Au aga'o agemai auga oi ma? O aufalao i'oina aga'o ma fa'ima?’” keoma.

21 Ke kepa'ani penia alogai, Iesu auga isafa e'ele'i au'i, isafa akaiki'a au'i, ke tiapolo apala'i alo'iai keagu au'i epafelo'i. Ke maakimi'i au'i isafa epafelo'i. 22 Ega puo Iesu Ioane Baptista ega imoi e'i iifa epamue einaka, “Maakimi'i au'i amu keisa'i pugu, melo au'i kepea, molumolu au'i felo'i kemia, aina'i efua au'i a'oa'o kelogo, mae au'i kemaunimue, ke ulalu au'i iifa faunina a'o kelogo. Pau oi fomue folao Ioane Baptista maagai kapa'ina oisa ke a'o ologonia auga foifania. 23 Ke foifa, ‘Kaisau lau epako'aniau ke opo gua aemia auga Deo eegai kapa felo'i ageafi'i fooma,’” eoma.

24 Ioane Baptista ega imoi kemue kelao afegai, Iesu Ioane Baptista fouga la'afou maa'iai e'ina eifa einaka, “Kapa'ina foisa ooma puo Ioane eagu afuga ago maini olao? Ameku inipo epua foisa ooma puo olao ma? 25 Ega'ina laa'i aisama, kapa'ina foisa ooma puo olao? Au afe tiapuga felo ei'iuka foisa ooma puo olao ma? Laa'i ipauma! Tiapu afa akaiki'a kei'iuka au'i, ke aufa kina keagu felo alogaina au'i auga, kin eaguagu e'agai keagu. 26 Kai kapa'ina foisa ooma puo opealai olao? Profeta aga'o foisa ooma puo olao ma? E, iifa gome maamiai laifania, Ioane auga profeta ma'oai eka'egaini'i. 27 Ega kainai isa fouga Deo iifa ega pukagai iina kepapua oma:

“‘Lau e'u iifa ipapea auga oi agomuai alaulai kakaua, emu keaga agepakaisa.’ b 
28 Iifa gome maamiai laifania. Papiau ma'oai papie gua'iai kemauni au'i epo'iai kai aga'o Ioane Baptista ega akaiki'a koa i'opoga laa'i. Kai Ioane Baptista, Deo ega agofa'ai au e'ele ipauma aga'o aeka'egaina,” eoma.

29 Papiau tax keafi'i au'i isafa, Ioane baptismo epeni'i au'i ma'oai Iesu ega nini'ani a'o kelogonia aisama, Deo ega keaga opaina ipauma auga kepako'ania, ke ko'a keoma. 30 Kai Faliseo au'i ke Moses ega iifa pamalelega au'i fou, Ioane eegai baptismo kepamafua akeafia au'i, isa fau'iai Deo ega logo ekapaisa auga keumakalaina.

31 Iesu kapa'ina eifania auga aina akeafia puo eifa einaka, “I'ina papiau'i kapa'ina koa fou alaoge'opo'i agekaina? Isa kaisau koa i'opo'i? 32 Isa imoi e'ele'i koa i'opo'i, afa'afa afugai keagu ke ifo'i epo'iai iina keifa oma:

“‘Lai oi faumiai filiko apa'opuania kai alogefa,
ke lai alomafu iifina aifinia kai aloapepe.’
33 Ega'ina iifaga koa i'opoga, oi kapa aga'o faagamiai emia kai kainai alokai. Ke oi emi laomai ega koa kainai, Ioane Baptista emai alogai palafa aeania ke fino aeinu aisama, oi oifa, ‘Isa alogai tiapolo eague’ ooma. 34 Kai Papiau Aumauni Gauga emai alogai, eaniani ke fino einu aisama, oi oifa, ‘Amoisa, isa eaniani mogemoge, einuinu alogaina, laomai apala'i kekapa au'i epo'iai tax keafia au'i isafa fou kepaekefa'a kelao kemai’ ooma. 35 Kai pau lau lapainimi. Kaisau Deo aina keafia ke muninai kepea au'i mo ega ikifa epakina'i.”

Laomai Apala Papiega Iesu Ife Eikuisa

36 Kai Faliseo auga aga'o aka Saimon, Iesu eifa koko ega e'ai fou fekeaniani eoma. Ega puo Iesu ega imoi fou Faliseo auga ega'ina ega e'a kelao keagukipo kegaaniani keoma. 37 Ega aisama papie aga'o ega'ina taoninai laomai apalagai eaguagu auga, Iesu Saimon ega e'ai fou keaniani auga elogo. Ega puo isa mulamula foga felo ipauma kafapuga eafiia elao. 38 Ekoko aisama, Iesu muninai eapa ife fo'inai eomukipo eapepe, ke e'ina maaga iugai Iesu ife epafeisa. Egae kai fufugai Iesu ife epaigu fugania, ke ife egoapi'i, ke mulamula foga felo ipaumagai ife e'efai'i.

39 Faliseo auga ega'ina Iesu eifa koko auga, papie ega'ina ega koa ekapaisa eisa aisama, ifo alogai eifa einaka, ‘I'ina auga profeta ko'a gamia koa aisama, kaisau isa faaga eafi opogaina auga felogo. Ke papie laomai apala ipauma ekapakapa auga isafa felogo,’ eoma.

40 Iesu Faliseo auga ega'ina kapa'ina eopolaga auga elogo puo epainia einaka, “Saimon, kapa aga'o maamuai maifania laoma,” eoma.

Ke Saimon eifa einaka, “Pamalele aumu, maauai moifania,” eoma.

41 Ega puo Iesu eifa einaka, “Au aga'o moni eegai keapiapitoleaina auga eegai au auni'i moni keapitoleaina. Au aga'o 500 denari
41 ‘Denari’ aga'omo auga au aga'o kina aga'o epinauga afa.
eapitoleaina ke aga'o auga 50 denari eapitoleaina.
42 Ke auni'i kai'ialao moni fekepenimue auga aekainia. Ega puo e'i apitole ea'ini'i. Ega koa aisama, ega'ina au'i auni'i epo'iai kaisau auga alo ko'agai moni eegai keapitoleaina auga anina ageani alogaina. Oi moopolaga moifania,” eoma.

43 Saimon iifa epamue einaka, “Laopolaga, moni akaiki'a eapitoleaina auga,” eoma.

Ke Iesu eifa pugu einaka, “Oi opolamu felo,” eoma.

44 Ke Iesu ega'ina papiega eaipenia kai Saimon epainia pugu einaka, “I'ina papiega loisa. Lau oi emu e'a alogai lakoko aisama, kagakaga kainai ifeu foikua feina aga'o fopeniau koa i'opoga kai alopeniau. Kai isa emai aisama, maaga iugai ifeu epafei'i ke fufugai epaigu fugania. 45 Lau lamai aisama, kagakaga kainai foogoapiau kai alogoapiau. Kai i'ina papiega eeu emai aisama, gaifa kokoisau eoma puo ifeu egoapia aeapakipo. 46 Lau lamai aisama, kagakaga kainai au akaiki'au fopamiaisau oili kaniauai fooge kai aloogeisa. Kai isa mulamula foga felo ipaumagai ifeu e'efaisa. 47 Ega puo iifa gome maamuai laifania. Deo kaisau ega laomai apala'i ma'o e'agegeaini'i aisama, isa auga Deo anina eani alogaina. Kai Deo kaisau ega laomai apala e'ele'i mo e'agegeaini'i aisama, isa Deo afa'agamo anina eani. Deo i'ina papiega ega laomai apala'i ma'o e'agegeaini'i puo, alo ko'agai aniu eani auga papiau epakina'i,” eoma.

48 Egae kai Iesu ega'ina papiega epainia einaka, “Deo emu laomai apala'i e'agegeaini'i,” eoma.

49 Ega aisama Saimon papiau eifa koko'i au'i ifo'i epo'iai ke'ina keifa keinaka, ‘Deo mo laomai apala'i e'agegeaini'i kai, isa isafa papiau e'i laomai apala'i e'agegeaini'i eoma. I'ina auga kaisau?’ keoma.

50 Kai Iesu ega'ina papiega epainia einaka, “Oi lopako'aniau puo Deo emu laomai apala'i e'agegeaini'i, ke kaniamu eagamauga. Gagaoai molao,” eoma.

Copyright information for `MEK