aAisaea 6:9

Luke 8

Papie Iesu Fou Kepea Kepalagaina Au'i

Ega'ina afegai Iesu taoni aga'o aga'o, ke pagua aga'o aga'o fou alo'iai ekoko iifa faunina Deo ega agofa'a fouga papiau maa'iai einogo ke eifafoua. Ega'ina alogai ega imoi 12 isa fou kelao. Ke papie isa'i alo'iai tiapolo apala'i epapealai'i, ke keisafa epafelo'i au'i isafa isa fou kelao. Ega'ina papie'i epo'iai Maria Makdalena keoma, alogai tiapolo imagea gua epapealai'i auga. Ke Kusa, Herod ega e'a i'ima kaniagai auga akafa aka Ioanna auga. Ke Susanna, ke papie ma'o isa'i isafa Iesu fou kelao. I'ina papie'i ifo'i e'i amu moni fou keafii'i Iesu ke ega imoi fou kepenii'i kepapinaugani'i.

Au Oga Efauga Auga Palapole

(Mateo 13:1-9; Mako 4:1-9)

Ke taoni ma'oai papiau'i Iesu eega kemai la'afou akaiki'a emia aisama, i'ina palapole maa'iai eifania einaka: “Au oga efauga auga aga'o au oga'i gafauni'i eoma puo, epealai elao ega umai. Ke au oga e'afoka'i alogai, isa'i paisoai peapea afugai ke'ualai. Ke papiau au oga'i ega'ina au'i isa'i laa'iai kepea, ke isa'i auga ufa inei'i keake keanii'i. Ke isa'i auga fopa laagai a'isa afa'agamo eka auga laagai ke'ualai. Kai keuki afa'agamo afegai, fei laa'i puo gagau'i kekala kemae. Ke isa'i auga ini mogogo alogai ke'ualai ini fou keuki. Ke keuki afa'agamo afegai ini eafipugu'i. Kai isa'i auga a'isa felogai ke'ualai keuki felo. Ega'ina au'i oga aga'o aga'o kepua alogaina, aga'omo alogai puaga 100 eogeisa,” eoma.

Iesu ega'ina palapole eifania afegai, eifa akaiki'a einaka, “Kaisau ainami ekae auga ainami opaaua,” eoma.

Iesu Palapole Kapa'ina Eifania Auga Fouga Eifania

(Mateo 13:10-23; Mako 4:10-20)

Ega'ina afegai Iesu ega imoi ega'ina palapole kapa'ina eifania auga fouga kepa'aniaina. 10 Ega aisama Iesu einaka, “Deo ega agofa'a fouga logo ogefake kapa auga oi epeniimi efua kai, papiau isa'i aepalogoni'i au'i maa'iai palapoleai lanini'ani, ega koa

“‘Isa maa'iai keisa mo ganinagai afakeisa koa i'opoga,
kapa'ina emia auga afakelogo.
Ke a'o kelogo mo ganinagai,
kapa'ina eifania auga afakelogo.’ a 
11 “Pau palapole ega'ina kapa'ina eifania auga maamiai fouga alaifania. Au oga auga Deo ega iifa. 12 Paisoa peapea afugai ke'ualai au'i aina'i kepaaua Deo ega iifa a'o kelogo. Kai Satani emai Deo ega iifa gua'i alogai eafilaisa. Ega koa isa Deo fakepako'ania ke Deo kania'i faeagamauga eoma. 13 Fopa laagai a'isa afa'agamo eka afugai ke'ualai au'i, Deo ega iifa a'o kelogo aisama alogamai keafia. Kai fekeuki auga gagamu'i laa'i puo, Deo ega iifa afa'agamo kepako'ania kai i'opo kina emai aisama, keapoke ke'ualai. 14 Ini mogogo alogai ke'ualai au'i, Deo ega iifa a'o kelogo. Kai keagu alogai, agu felo opopo, kegapa'amu'amu opopo, ke kegaalogama opopo'i fou kepa'au'i puo, keapoke alo'iai Deo ega iifa aeuki. 15 Kai a'isa felogai ke'ualai au'i, Deo ega iifa alo'i ko'agai ke alo'i felogai a'o kelogo keafi kapulania. Ega puo i'opo kina emai aisama, keafiapi'i mo elaolao Deo maagai laomai felo'i mo kekapa'i ani'i keoge,” eoma.

Lanepa Palapole

(Mako 4:21-25)

16 Iesu palapole aga'o eifania pugu einaka, “Papiau aga'o lanepa epaafiaua aisama, aeafia oga alogai aepaaguka ke peti papagai isafa aeoge'unia. Kai lanepa kepa'afa afugai epa'afa. Ega koa papiau kapa'i kemai au'i eaea fekeisa eoma. 17 Gome Deo ega iifa ogefakeai kekae au'i, muni Deo ageifafou'i agepafoki'i. Ke Deo ega iifa kapa'ina eifania auga ma'oai agefoufa'a papiau ma'oai akelogo. 18 Ega puo pau kapa'ina laifania auga ainami fopaau felo ainau fologo. Aufalao aga'o aina epaaua Deo ega iifa a'o elogo felo auga, muni Deo ma'o agepalogo. Kai aufalao aga'o aina aepaau felo Deo ega iifa a'o aelogo auga, Deo isa kapa'ina eopolaga ke afa'agamo ipauma elogo mo ganinagai ageafania,” eoma.

Kaisau Auga Iesu Ega Famili Ipauma

(Mateo 12:46-50; Mako 3:31-35)

19 Ega'ina afegai Iesu ina ke akina fou kemai kegaisa keoma. Kai la'afou akaiki'a puo eega kegalao keoma aekainia. 20 Ega aisama la'afouai aufalao aga'o Iesu epainia einaka, “Oi inamu ke akimu fou afegai keapae kegaisao keoma,” eoma.

21 Ke Iesu einaka, “Kaisau lau Amau Deo ega iifa a'o kelogo ke kainai kepea au'i, lau inau ke aau akiu ipauma'i,” eoma.

Iesu Lanina Epaapakipo

(Mateo 8:23-27; Mako 4:35-41)

22 Ke kina aga'ogai Iesu ega imoi epaini'i einaka, “Ofuga akaiki'agai apagai apie alao,” eoma. Ega puo gaagagai keaguka kelao. 23 Ke kelao alogai Iesu efeu'afai. Iesu efeufeu kai lanina akaiki'a ofuga mo epea oma emai. Ega puo goiso emai gaagagai e'afouka, ke mae mauni epogai kelao.

24 Ega kainai Iesu ega imoi kelao kepagonia keinaka, “Lopia, Lopia, i'a agakogo,” keoma.

Ega puo Iesu e'uegekae ameku ke goiso akaiki'a ipauma fou efinai'i. Ega aisama fiakoa mo lanina akaiki'a eapakipo, ke kapa ma'oai ke'olo.
25 Ke Iesu e'afoaipini ega imoi epaini'i einaka, “Oi emi pako'a lau eeuai auga kapai?” eoma.

Ega aisama Iesu ega imoi kekauai keopofua kemani'i alogaina ifo'i epo'iai keifa keinaka, “I'ina auga kaisau? Ameku ke goiso mo ganinagai epaini'i mo aina keafia keapakipo,” keoma.

Iesu Tiapolo Eulai'i Uma Alo'iai Kekoko

(Mateo 8:28-34; Mako 5:1-20)

26 Ega'ina afegai gaagai kelao mo Kadara taonina papiau'i
26 Kerasene agogai keagu au'i.
keagu agogai keofau. Ega'ina ago ofuga akaiki'a epaaipagainia apiegai auga Kalilea ago.
27 Iesu gaagai eake foeai aisama, Kadara taonina auga aga'o alogai tiapolo eagu auga emai fou kepiaogai. Ega'ina auga inipo ma'o tiapu laa'i faaga maini mo elao emai, ke e'ai isafa aeaguagu. Kai laai mo eaguagu. 28 Au ega'ina Iesu eisa aisama, eagaga kai elao Iesu ife fo'inai eomukipo, ke aiso gomegai eagaga einaka, “Iesu, Deo ufai au'oniai Au Akaiki'a Ipauma Auga Gauga aumu, kapa'ina lau eeuai mokapa looma? Lagoinio, kiekie akaiki'a folopeniau!” eoma. 29 Au ega'ina ega eifa oma, gome Iesu tiapolo au alogai eagu auga epainia gapealai eoma. Tiapolo ega'ina kina ma'o au ega'ina eafiia puo, tieniai ife ima kepaaga, ke i'ima kepagome mo ganinagai, isa ekapula alogaina tieni eapau'i. Ke tiapolo isa epapea elaoaina afu oapugai elao emai.

30 Ke Iesu isa epa'ani penia einaka, “Oi akamu kapa'ina?” eoma

Isa alogai tiapolo ealogai alogaina kekoko keagu puo iifa epamue einaka, “Lau akau Ma'o,”
30 Grik malagai ‘legion’
eoma.
31 Egae kai ega'ina tiapolo'i Iesu kegoinia akeaponia, faeulai'i e'i afu uminaga ipauma auga afuga fakelao keoma.

32 Ega'ina alogai iku e'ele mapegai uma ma'o keapa keanimai. Ega kainai ega'ina tiapolo'i Iesu kegoi penia uma alo'iai gapakoko'i keoma puo, elogoaini'i fekelao eoma. 33 Ke tiapolo au alogai kepealai aisama, kelao uma alo'iai kekoko. Ke fiakoa mo ega'ina uma'i kekauai, iku mapegai kepiau kelao ofuga akaiki'a poupougai kegopolai, feisai kekogo.

34 Egae papiau isa'i uma kepaani'i au'i kapa'ina emia auga keisa aisama, kepiau kelao taoniai ke taoni afegai keagu papiau'i ma'oai isafa maa'iai uma kekogo au'i fou'i keifania. 35 Ega kainai papiau kapa'ina emia auga kegaisa keoma puo kelao. Isa kelao Iesu keisa aisama, tiapolo au alogai eagu auga alo felo emia, tiapu ei'iuka'i Iesu ife fo'inai eagu keisa. Ega aisama kekauai kemani'i alogaina. 36 Ke papiau kapa'i egae keapa Iesu au epafelo keisa au'i, pau mo kemai au'i maa'iai Iesu ega'ina auga ala epafelo oma auga fouga keifania. 37 Ega aisama Kadara taonina ke taoni afegai keagu papiau'i ma'oai kemani'i alogaina puo, Iesu kepainia gapua'afuni'i keoma. Ega puo Iesu ega'ina afuga epua'afuga, ega imoi fou gaagai keaguka kegakailai keoma.

38 Ega'ina alogai au tiapolo alogai kepealai auga Iesu egoi penia fou kegalao eoma. Kai Iesu isa eulaisa ega pagua elao alogai epainia einaka: 39 “Momue, emu pagua molao, ke Deo faagamuai kapa'ina ekapaisa auga papiau maa'iai foifafoua,” eoma. Ke Iesu ega iifa kainai ega'ina auga elao taoni fofouga alogai papiau ma'oai maa'iai Iesu isa faagagai kapa'ina ekapaisa auga eifafoua.

Iesu Mae Ifiaoga Epamaunimue Ke Isafa Papiega Efelo

(Mateo 9:18-26; Mako 5:21-43)

40 Iesu ofuga ega'ina apiegai epagai apie elao pugu aisama, la'afou egae keagu au'i Iesu ke'imaisa puo keifa koko. 41 Ega aisama fiakoa mo Iudea papiau'i e'i la'afou afuga e'ima auga aka Jairus, Iesu eega emai ife fo'inai eomukipo kai, egoinia fou ega e'a kegalao eoma. 42 Gome isa gauga papiega ega mo aga'omo inipoga 12 auga, eisafa afa'agamo femae koa i'opoga.

Ega puo Iesu Jairus ega e'a pea epea alogai, la'afou papiau'i kepapepe fou kepea.
43 Ega'ina alogai papie aga'o inipo 12 alogai ifamomogu isafaga eafiia kai, kai aga'o aepafelo auga la'afou ega'ina alogai eapauka fou kepea. 44 Isa Iesu muninai elao afe tiapuga kua eafi opogaina. Ega aisama fiakoa mo ifamomogu isafaga eapakipo.

45 Ega aisama Iesu la'afou papiau'i epa'ani peni'i einaka, “Kaisau lau eafi opogainiau?” eoma. Kai papiau ma'oai akekapaisa keoma aisama, Peto eifa einaka, “Au akaiki'a Aumu, papiau la'afou akaiki'a ipauma kepikoni kepafifi puo, kai eafi opogainio auga oko alalogo,” eoma.

46 Kai Iesu eifa pugu einaka, “Lau faagauai isapu epealai puo lalogo aufalao aga'o epagome e'u tiapu eafi opogaina,” eoma.

47 Ega aisama papie ega'ina agei'ofake afaekaina elogo puo, maipiguguga mo emai Iesu ife fo'inai e'ualai eomukipo. Egae kai papiau ma'oai ago'iai kapa puo Iesu ega tiapu eafi opogaina, ke fiakoa mo ala eoma efelo auga eifafoua. 48 Egae kai Iesu isa epainia einaka, “Gau, oi emu pako'a kainai pau lofelo. Gagaoai molao,” eoma.

49 Iesu enini'ani laolao kai, aufalao aga'o Jairus Iudea papiau'i e'i la'afou afuga e'ima auga ega e'ai emai Jairus epainia einaka, “Oi gaumu emae efua puo, Pamalele auga folopaafipugua,” eoma.

50 Iesu ega'ina iifaga a'o elogonia aisama, Jairus epainia einaka, “Folomani'i foloopopo. Mopako'ania mo, isa felo agemia,” eoma.

51 Ke Iesu elao mo Jairus ega e'ai ekoko aisama, aufalao i'oina aga'o aelogoaina fou akekoko kai, Peto, Ioane, James ke imoi ina ama mo fou kekoko. 52 Ega'ina alogai papiau e'ai keagu au'i ma'oai mae laagai keapepe kepapinapina. Kai Iesu isa epaini'i einaka, “Foloapepe. Isa aemae, ekae efeu,” eoma.

53 Ega aisama ega'ina papiau'i Jairus gauga emae auga kelogo puo, Iesu ega iifa akepako'ania kea'alaina. 54 Kai Iesu ifiao imagai eafi epainia einaka, “Gauagai, mo'ue!” eoma.

55 Ega aisama imoi lalauga emue emai, fiakoa mo e'ue eapa. Egae kai Iesu papiau epaini'i fo'ama aga'o kegapenia gaania eoma. 56 Imoi ega'ina ina ama kekauai keopofua kai, Iesu isa epaini kapulani'i kapa'ina emia auga kai aga'o maagai fakeifafoua eoma.

Copyright information for `MEK