Luke 9

Iesu Ega imoi 12 Eulai'i Kepinauga

(Mateo 10:5-15; Mako 6:7-13)

Ega'ina afegai Iesu ega apostolo 12 eifa kaigugui'i. Ke kekaigugu aisama, tiapolo ma'oai fekepapealai'i, ke isafa apala'i keafi'i au'i fekepafelo'i auga kapulaga ke isapuga fou epenii'i. Ke Iesu isa feulai'i fekelao Deo ega agofa'a fouga fekeinogoaina, ke isafa papiau'i fekepafelo'i eoma. Ega'ina alogai epaini'i einaka, “Agolao alogai oi peagege aumi auga gouga folokapa i'ini foloafia, fe'a aga'o foloafia, fo'ama aga'o foloafia, ke moni aga'o foloafia, ke alo tiapuga i'iuka eo aga'o isafa foloafia. Ke kapa aga'o mo ganinagai foloafia. E'a kapagai akeifa kokoimi aisama, egae mo foagu felao ega'ina taonina fopua'afuga. Kai papiau afakeifa kokoimi koa aisama, taoni agopua'afuga alogai keumakalainimi gouga fokapa, ifemi aeapuga foauopuaina,” eoma. Egae kai eulai'i kelao pagua aga'o aga'o alo'iai kekoko, afu ma'oai iifa faunina Iesu fouga keinogoaina, ke isafa papiau'i kepafelo'i.

Herod Iesu Eegai Opo Ema'o

(Mateo 14:1-12; Mako 6:14-29)

Kalilea ago e'ima lopiaga Herod Iesu ega imoi fou kapa'ina mo kekapai'i au'i fou'i ma'oai elogo. Ke isa opo epama'o, gome papiau isa'i keifa Ioane Baptista emaunimue keoma. Ke isa'i keinaka Elaija emue emai keoma. Ke isa'i auga ufaina profeta'i aga'o emaunimue pugu keoma. Ke Herod einaka, “Lau Ioane Baptista aiso lafoua kai, i'ina auga au kapa fouga emai lalogo?” eoma. Ke keaga aga'o ekapunia, ala mo gaoma Iesu gaisa eoma.

Iesu Papiau 5000 Epaaniani'i

(Mateo 14:13-21; Mako 6:30-44; Ioane 6:1-14)

10 Iesu ega apostolo 12 e'i pinauga kepafua kemue kemai aisama, kapa'ina mo kekapai'i au'i ma'oai Iesu maagai keifania. Egae kai Iesu ega apostolo mo e'afeini'i fou keagu afuga kepua'afuga kelao taoni aga'o aka Betsaida taoninai kepealai. 11 Kai la'afou papiau'i isa ala kelao auga fouga kelogo puo muni'iai kelao. Ke kelao aisama, Iesu eifa koko'i, ke Deo ega agofa'a fouga maa'iai eifania. Ke isafa papiau'i kapa'i felo'i kegamia keoma au'i epafelo'i.

12 Ke epagapigapi efua aisama, apostolo 12 kemai Iesu kepainia keinaka, “La'afou mopakanina ega koa fekelao pagua kainagai, ke taoni afe pagua'iai fo'ama ke feufeu afuga aga'o fou fekeisa'i. Gome i'a afu oapuga ipaumagai aaguega,” keoma.

13 Kai Iesu isa epaini'i einaka, “Oi isa kapa aga'o amopeni'i kegaania,” eoma.

Kai isa keinaka, “Lai afalalao la'afou papiau'i fofouga fau'iai fo'ama aga'o afala'afa koa aisama, palafa ima ke ma'a gua mo imamaisai kekae puo akeania afaekaina,” keoma.
14 Gome egae au au'i ma'oai mo 5000 koa i'opoga keagu.

Kai Iesu isa epaini'i einaka, “Papiau amo'ea'i au'i 50, 50 koa i'opoga opaagu'i,” eoma.
15 Ke apostolo Iesu eifania koa i'opoga mo kekapaisa, ke papiau ma'oai keagukipo. 16 Egae kai Iesu palafa ima ma'a gua fou eafii'i ufa eakae penia, Deo maagai tenkiu eifania ke efaiponi'i kai, ega imoi epenii'i papiau ago'iai kegaoge'i eoma. 17 Ke keogei'i efua aisama, mirakulo akaiki'a emia, papiau ma'oai keanipugu, alo'i ekainia. Keaniani afegai, Iesu ega apostolo palafa ma'a fou keanii'i isa'i, ke ameafu'i fou kepakai guguaini'i, ale'a 12 ake'i kepapogu'i.

Peto Iesu Kaisau Auga Eifafoua

(Mateo 16:13-20; Mako 8:27-30)

18 Kina aga'ogai Iesu ifogamo emegamega alogai, ega imoi isafa isa eegai keagu. Ke emegamega afegai, ega imoi epa'ani peni'i einaka, “Papiau lau kaisau keoma?” eoma.

19 Isa iifa kepamue keinaka, “Papiau isa'i keifa ‘Oi auga Ioane Baptista maeai emaunimue,’ keoma. Ke isa'i keifa ‘Oi profeta Elaija,’ keoma. Ke isa'i au'i 'Oi ufaina profeta'i aga'o emaunimue emai keoma,’” keoma.

20 Kai Iesu isa epa'ani peni'i einaka, “Ke oi auga lau kai ooma?” eoma.

Ega aisama Peto iifa epamue einaka, “Oi auga Deo ega Mesaia
20 Grik malagai ‘Kristo’, Hibru malagai ‘Mesaia’. Auni'i nini'ani aga'omo keifania. Ega'ina auga Deo ekinaga oiliai kania ke'efa auga.
Aumu,” eoma.

21 Ega aisama Iesu imoi eifa apu'i Peto kapa'ina eifania auga kai aga'o maagai fakeifania eoma.

Iesu Ega Mae Fouga Eifania

(Mateo 16:21-28; Mako 8:30-9:1)

22 Egae kai Iesu eifa pugu einaka, “Papiau Aumauni Gauga kapa ma'oai fau'iai fekiekie. Ega'ina alogai Iudea au akaiki'a au'i, sakedote lopia'i, ke Moses ega iifa pamalelega au'i isa fekeumakalaina ke fekeaupugua. Kai kina oiso aisama femaunimue pugu,” eoma.

23 Iesu ega'ina eifania afegai, papiau kemai aisama, ega imoi, ke papiau ma'oai fou epaini'i einaka, “Oi epomiai aufalao aga'o lau muniuai gapea eoma koa aisama, isa ifo fe'agegeaina kai, aufa kina ifo ega koloti fepua muniuai fepea. 24 Gome pau kaisau ifo kania gaagamauga eoma auga, muni Deo ega agofa'a afaeafia. Kai kaisau pau lau puouai ifo ega agu maunina agepagea auga, muni agu pagai maunina agekapulaisa. 25 Au aga'o agofa'a fofouga ageafia kai ifo imaauga agepamaea, o ega amu ma'oai mo agepagea afe'aini'i koa aisama, kapa felo aga'o isa eegai agemia ma? Laa'i! 26 Ke kaisau lau emeagaiainiau ke e'u iifa isafa emeagaiaina auga, muni Papiau Aumauni Gauga ega isapu akaiki'a, ke agelo Deo maagai alo'i elolofa au'i fou e'i isapu akaiki'a ipaumagai akemai pugu aisama, Papiau Aumauni Gauga isafa isa agemeagaiaina. 27 Iifa ko'a mo maamiai laifania. Inae oapae aumi isami Deo ega agofa'a afa'agamo agoisa, ke gamuga agoopo kai agomae,” eoma.

Iesu Iisa Eponi

(Mateo 17:1-13; Mako 9:2-8)

28 Ke Iesu ega'ina eifania afegai kina imagea oiso elao afegai aisama, gamegamega eoma puo, Peto, Ioane ke James fou e'afeini'i kelao ikuai ke'agaukae. 29 Ke Iesu egae emegamega alogai, iisa i'oina emia, ke ega tiapu kimage eafi eaea koa i'opoga emia. 30 Ega'ina alogai Moses Elaija auni'i eaea akaiki'a ipaumagai keapakina Iesu fou kenini'ani. Ke isa e'i nini'ani alogai Iesu Ierusaleme taoninai Deo ega logoai agemae iifaga ageko'a auga fouga keifania. 32 Kai ega'ina emia alogai, Peto, Ioane, ke James fou maa'i efeu alogaina puo kefeu. Kai kekauai maa'i ekiakae aisama, Iesu eaea akaiki'a ipauma eailofe, ke au auni'i isa fou keapa keisa'i. 33 Kai ega'ina au'i auni'i Iesu kepua'afuga kelao alogai, Peto Iesu epainia einaka, “Au Akaiki'a Aumu, inae faagu auga felo. I'a efe'efe oiso fakapa, aga'o oi apumu, aga'o Moses apuga, ke aga'o Elaija apuga,” eoma. (Peto kapa'ina eifania auga oko aelogo felo kai eifa aagenia mo.)

34 Kai Peto enini'ani laolao kai, apuapu emai eumi apu'i. Ke Peto, Ioane ke James fou apuapu alogai keapauka aisama, kemani'i alogaina. 35 Ega'ina alogai aufalao aga'o aina ufai eake emai, eifa einaka, “I'ina auga Lau Gau lakinaga auga. Oi isa aina foafia!” eoma. 36 Aufalao aga'o aina ufai emai auga enini'ani efua aisama, apostolo au'i oiso Iesu mo egae eapa keisa. Ke Iesu aagoai eagu epinauga alogai, apostolo au'i oiso kapa'ina emia keisa auga alo'iai mo eka, kai aga'o maagai akeifania.

Iesu Imoi Alogai Tiapolo Apala Epapealaisa

(Mateo 17:14-18; Mako 9:14-27)

37 Ke egani Iesu, Peto, Ioane ke James fou ikuai keake kemai aisama, la'afou akaiki'a isa fou kepiaogai. 38 Ega aisama la'afou alogai au aga'o eagaga einaka, “Pamalele aumu, lagoinio gau moisa laoma. Gome lau gau iina mo aga'omo. 39 Kai tiapolo aga'o isa eafiia. Ke fiakoa mo epaagagania, eafia a'isaai efouga emae'afu, akegai fukofuko ea'alai. Tiapolo isa aepuapua'afuga, ke aufa kina epalifu alogaina. 40 Lau oi emu imoi inae keagu au'i lagoi peni'i isa alogai tiapolo kegapapealaisa laoma kai aekaini'i,” eoma.

41 Iesu au ega'ina ega eifa oma aina elogonia aisama, muninai kepea au'i ma'oai epaini'i einaka, “Oi ma'oai alomi ko'agai alopako'aniau, ke emi pako'a alopapinauga felo. Lau inae kina pika fou afaagu, ke kina pika alou eemiai afaafiapia mo afelaolao? Lau inae afalaagu pagainia mo kai, emi pako'a eeuai alooge kapulania,” eoma. Egae kai Iesu imoi ama epainia einaka, “Gaumu momaiseina,” eoma.

42 Ke papiau imoi keafiia kemaiseina alogai mo ganinagai, tiapolo imoi eafiia a'isaai efounia emae'afu. Kai kemaiseina Iesu agogai aisama, Iesu tiapolo apala imoi alogai eagu auga efinaisa epapealaisa, imoi felo emia. Egae kai Iesu imoi eafiia ama epenimue. 43 Ke egae keapa au'i ma'oai Deo ega isapu akaiki'a ipauma keisa puo, kekauai alogaina keopofua.

Iesu Agemae Auga Fouga Eifania Pugu

(Mateo 17:22-23; Mako 9:30-32)

Papiau ma'oai Iesu kapa'ina mo ekapai'i au'i ma'oai keisa'i aisama, kekauai alogaina. Ke ega'ina kapa'i keopopolani'i kai Iesu ega imoi epaini'i einaka:
44 “Lau pau kapa'ina alaifania auga ainami fopaaua a'o fologo. Aufalao aga'o Papiau Aumauni Gauga age'afa'afalaina papiau ima'iai agepaaua,” eoma. 45 Kai Deo ega logoai Iesu kapa'ina eifania auga, pau fakelogo eoma puo eogefake. Ega kainai Iesu ega imoi Iesu ega nini'ani oko akelogo felo. Ke imoi Iesu ega nini'aniai kapa'ina eifania auga kegalogo keoma kai, kemani'i puo akepa'ani penia.

Kaisau Au Akaiki'a?

(Mateo 18:1-5; Mako 9:33-37)

46 Ega'ina afegai Iesu ega imoi epo'iai, kaisau au akaiki'a ipauma femia auga akekua kepa'aua. 47 Iesu ega'ina akekua opo'iai emai auga elogo aisama, imoi e'ele aga'o eafiia mape kaina epaapa. 48 Egae kai epaini'i einaka, “Kaisau i'ina imoina e'ele lau akauai ageifa koko aisama, lau ageifa kokoisau. Ke kaisau lau ageifa kokoisau aisama, lau eulaisa auga isafa ageifa koko. Iifa gome, oi epomiai kaisau Deo ega pinauga ikapagai ifo e'ele agepamia aisama, isa auga Deo maagai au akaiki'a ipauma,” eoma.

Iesu Akagai Kepinauga Au'i

(Mako 9:38-40)

49 Ega'ina afegai Ioane eifa einaka, “Au akaiki'a aumu, au aga'o i'a fou laa'i kai oi akamuai tiapolo epapealai'i aisa puo a'opoisa amapaapakipo aoma,” eoma.

50 Kai Iesu ega imoi epaini'i einaka, “Kaisau oi afemiai eaulao auga oi fou. Ega puo folopaapakipo,” eoma.

Samaria Papiau'i Iesu Keumakalaina

51 Deo ega logoai Iesu ufai fe'agauaina auga kina ekaialiali aisama, Iesu opo eoge aga'onia mo Ierusaleme taonina galao eoma puo pea epea. 52 Ega'ina alogai Iesu ega imoi eulai'i fekeufai fekelao Samaria paguagai Iesu ageagu afuga fekekapai'a eoma. Ega puo kelao ega'ina paguagai papiau kepaini'i. 53 Kai kagakaga kainai Samaria papiau'i auga, Iudea papiau'i ani'i akeaniani. Ega kainai Iesu Ierusaleme taonina galao eoma auga a'o kelogonia aisama, akeifa koko. 54 Ega aisama Iesu ega apostolo James Ioane auni'i Iesu kepa'ani penia keinaka, “Lopia, oi anina loani lai ufai lo amaifaga gaake gamai ega'ina papiau'i gapamae'i ma looma?” keoma. 55 Kai Iesu e'afoaipini isa auni'i efinai'i. 56 Ke ega imoi fou kekailai pagua i'oina aga'o kelao.

Iesu Muninai Kepea Auga Mai'afa

(Mateo 8:19-22)

57 Ega'ina afegai keagai kepea alogai, au aga'o emai Iesu epainia einaka, “Ala folao mo ganinagai munimuai alafai paisa,” eoma.

58 Ega aisama Iesu einaka, “Ago alo amu'e'i e'i feu afuga ekae, ke ufa inei'i isafa nii'i ekae. Kai Papiau Aumauni Gauga auga kania feogeaua felaagai afuga aga'o laa'i,” eoma.

59 Egae kai au i'oina aga'o epainia einaka, “Muniuai mopea,” eoma.

Kai ega'ina auga iifa epamue einaka, “Lopia, mologoainiau malao amau mafufu kakaua kai munimuai fapea laoma,” eoma.

60 Kai Iesu au ega'ina epainia einaka, “Pako'a au'i laa'i, lalau'i emae au'i mae ega'ina kegafufuga. Kai oi molao Deo ega agofa'a fouga, papiau maa'iai moifafoua,” eoma.

61 Ke au i'oina mo aga'o eifa einaka, “Lopia, lau munimuai alapea. Kai mologoainiau malao inau amau mapamego kakau'i kai alamue alamai munimuai alapea,” eoma.

62 Kai Iesu einaka, “Kaisau ago kefanina aulina eafia ago efanina kai munina eisa auga, Deo ega agofa'a faugai agepinauga afaekaina,” eoma.

Copyright information for `MEK