aMalaki 3:1
bAisaea 40:3

Mark 1

Ioane Baptista ega Inogo

(Mateo 3:1-12; Luka 3:1-9, 15-17; Ioane 1:19-28)

Iifa faunina Iesu Kristo, Deo gauga fouga auga inae e'ina. Profeta Aisaea Deo ega iifa pukagai iina epapua oma: Deo eifa,

“Lau e'u iifa ipapea auga oi agomuai alaulai kakaua,
emu keaga agepakaisa.” a 
“Aufalao aga'o ago maininai eagaga,
‘Lopia faugai keaga amopakaisa, amopa'opaina,’”
eoma. b 

Ega'ina iifaga kainai, Ioane emai ago maininai eapa papiau einogoni'i e'i laomai apala'i kegaumakalaini'i, ega koa Deo e'i laomai apala'i fe'agegeaini'i, ke baptismo fekeafia eoma. Ega'ina alogai Iudea ago pagua'i papiau'i ke Ierusaleme taonina papiau'i ma'oai kepealai Ioane eega kelao. Egae e'i laomai apala'i keifafou'i kai, Jordan agapugegai baptismo epenii'i. Ioane auga kamelo faaga puinai tiapu kekapa auga ei'iuka, ke peleta a'o faaga'iai kekapa auga uufagai epaaga, ke ago alo meme'uge feina ke apela'opu fou eanii'i. Isa egae Jordan agapugegai papiau kela'afou au'i epaini'i einaka, “Aufalao aga'o lau muniuai agemai auga akaiki'a ipauma. Isa lau eka'egainiau puo, alaloukipo ife kamataga ufe mo ganinagai alagupuka afaekaina. Ke lau auga feisai baptismo lapenimi kai, isa auga Deo ega Spiritu isapugai baptismo agepenimi,” eoma.

Iesu Ega Baptismo Ke Ega I'opo Fou Fou'i

(Mateo 3:13-17; Luka 3:21-22; 4:1-13)

Ega'ina kinagai Iesu Kalilea agogai, Nasareta taoninai eake emai Jordan agapugegai, ke Ioane isa baptismo epeniia. 10 Ke Iesu feisai e'agau aisama, ufa eagalai eisa, ke Deo ega Spiritu, koofi koa emia eake penia. 11 Ke ufai aufalao aga'o aina eifa opu einaka, “Oi auga lau Gau animu laani alogaina aumu, ke eemuai alou egama alogaina,” eoma.

12 Ega'ina afegai Deo ega Spiritu fiakoa mo Iesu epapealaisa elao ago maininai epakoko. 13 Iesu egae ago maininai a'o a'i'i epo'iai eagu, ke kina ma'oai mo ou'aga pani alogai Satani emai Iesu e'opoisa. Ega'ina afegai agelo kemai kepalagaina.

Iesu Inoino Au'i Pani Eifani'i

(Mateo 4:12-22; Luka 4:14-15; 5:1-11)

14 Pau Ioane kepatipulania afegai, Iesu Kalilea ago elao iifa faunina Deo ega agofa'a fouga einogo. 15 Ke isa einaka, “Kina ekainia, Deo ega agofa'a emai efua kainagai. Ega puo emi laomai apala'i amoumakalaini'i kai, Deo ega iifa faunina amopako'ania,” eoma.

16 Egae kai Iesu elao Kalilea a'uga foegai epea alogai, au aka Saimon, ke akina Andru auni'i a'uai fe'i keogeisa eisa'i, gome isa inoino au'i. 17 Ke Iesu isa epaini'i einaka, “Omai muniuai amopea. Ke lau oi papiau ipaoa'i aumi alapamiaimi,” eoma. 18 Ke isa fiakoa mo e'i fe'i kepua'afuni'i, Iesu muninai kepea.

19 Ke kepea afa'agamo aisama, Sebedi gauga James akina Ioane auni'i gaagai keaguka fe'i kekapa felo'i eisa'i. 20 Ke fiakoa mo isa eifani'i. Ke isa ama'i Sebedi ke pinauga au'i afa'i keoge fou kepinauga au'i gaagai kepua'afuni'i keaguega kai, kelao Iesu muninai kepea.

Iesu Tiapolo Apala Epapealaisa

(Luka 4:31-37)

21 Ke Iesu ega imoi fou kelao Kapenaum. Ke Iudea papiau'i Deo keau afagaina kina emai aisama, Iesu la'afou afugai ekoko, e'ina epamalele. 22 Ke papiau isa ega pamalele a'o kelogonia aisama, kekauai ke keopofua. Gome isa Moses ega iifa pamalelega au'i koa aepamalele kai, isapuai epamalele. 23 Ke Iesu epapamalele laolao kai, egae au aga'o tiapolo alogai eagu auga eagaga einaka, 24 “Iesu Nasareta aumu, lai mopua'afunimai. Lai oi eemuai kapa'ina akapaisa? Oi lomai lai mopalifuimai ma looma? Lau oi kaisau auga lalogo. Oi Alo Lolofa Aumu Deo Akaiki'a Auga eegai lomai,” eoma.

25 Kai Iesu tiapolo au ega'ina alogai eagu auga efinaisa einaka, “Komo mooma kai isa alogai mopealai,” eoma. 26 Ega aisama tiapolo au epapigugunia kai, maisagaga mo au alogai epealai.

27 Ke papiau ega koa emia keisa aisama, kekauai alogaina keopofua, ke ifo'i mo epo'iai kepa'ani keinaka, “Ina'ina kapa'ina? Pamalele mamaga mai'isapuga. Gome isa tiapolo apala'i mo ganinagai eifa kapula peni'i mo aina keafia,” keoma. 28 Ke Iesu fouga Kalilea ago fofouga alogai epea efiaisakoa.

Iesu Papiau Ma'o Epafelo'i

(Mateo 8:14-17; Luka 4:38-41)

29 Egae kai Iesu ega imoi, ke Ioane James fou Iudea papiau'i e'i la'afou afuga kepua'afuga aisama, kelao Saimon ke Andru auni'i e'i e'ai kekoko. 30 Kai Saimon gafa papie auama isafa eafiia petiai eka auga fouga maagai keifania. 31 Ke Iesu papie eega elao imagai eafi, epalagaina epa'uegenia. Ke fiakoa mo auama isafaga papie epua'afuga, ke isa eoge fo'ama egakunia Iesu ega imoi fou epenii'i keaniia.

32 Ega'ina gapigapinai kina eake epa'umina aisama, papiau isafa au'i ma'oai, ke tiapolo alo'iai keagu au'i Iesu eega kemaiseini'i. 33 Ke ega'ina taonina papiau'i ma'oai kemai pa'afi akegai kela'afou. 34 Ke Iesu, isafa i'oi'i i'oi'i keafii'i au'i ma'o epafelo'i. Ke tiapolo papiau alo'iai keagu au'i isafa epapealai'i. Kai tiapolo isa kaisau auga kelogo puo, ake'i eafunia fakenini'ani eoma.

Iesu Kalilea Agogai Einogo

(Luka 4:42-44)

35 Amagai ipauma, afu e'umina laolao kai, Iesu e'ue epealai elao afu oapugai emegamega. 36 Ke Saimon, fou egae keagu au'i Iesu kekapunia. 37 Ke kelao keisa aisama kepainia keinaka, “Papiau ma'oai oi kekapunio,” keoma.

38 Kai Iesu einaka, “I'a afu i'oina aga'o alao. Alao pagua kainagai au'i alo'iai amakoko ega koa egae isafa fainogo laoma. Gome lau ega'ina puogai lamai,” eoma. 39 Ke Iesu Kalilea pagua'i ma'oai epeai'i, Iudea papiau'i e'i la'afou afu'iai einogo, ke tiapolo apala'i papiau alo'iai keagu au'i epapealai'i.

Iesu Molumolu Auga Epafelo

(Mateo 8:1-4; Luka 5:12-16)

40 Ke kina aga'ogai, au aga'o molumolu isafaga eafia auga emai Iesu agogai eanife'u egoinia einaka, “Anina aloani koa aisama, faagau alopafelo,” eoma.

41 Ke Iesu maiguaniai ima ekalaisa au eafi opogaina kai einaka, “Anina laani faagamu felo gamia laoma,” eoma. 42 Iesu ega'ina eifania aisama, fiakoa mo molumolu isafaga au epua'afuga, faaga felo emia.

43 Ke Iesu isa eifa kapula penia ke fiakoa mo eulaisa elao. 44 Kai epainia einaka, “Foisa kai aga'o maagai kapa'ina emia auga foloifania. Kai molao faagamu sakedote mopakina. Egae kai folao faagamu efelo auga laoga maina Moses eifania koa i'opoga mo fokapa, pipeni amu'i Deo fopa'a penia. Ega koa faagamu felo emia auga isa fepako'ania feifafoua,” eoma. 45 Kai au ega'ina epealai elao kapa'ina emia auga e'ina eifafou ofakaenia mo, ke ega'ina fouga epapea afu ma'oai elao. Ega puo Iesu taoni aga'ogai fepea ofakae auga aekainia kai, isa taoni afe'iai afu oapugai eagu elao emai. Ke afu aga'o aga'o papiau'i kepealai Iesu eega kemai aefua.

Copyright information for `MEK