Mark 10

Keamage ke Akafa'i Kepaake'i Auga Fouga

(Mateo 19:1-12; Luka 16:18)

Iesu ega'ina afuga epua'afuga Iudea agogai epea pagai elao Jordan agapuge apiegai. Ke la'afou ekaigugu pugu puo, ekapakapa koa i'opoga ekapaisa papiau epamaleleni'i.

Ke Faliseo au'i isa'i Iesu eega kemai ke'opoisa, kepa'ani penia keinaka, “Au aga'o akafa agepaake auga keifa apua ma?” keoma.

Ke Iesu einaka, “Moses ega iifa alogai epaini kapulanimi kapa eoma?”

Ke isa keinaka, “Moses epapua auga au aga'o akafa fepaake malelega fepapua kai akafa fepaake eoma,” keoma.

Ega aisama Iesu einaka, “Oi guami e'inoka alogai kainai Moses i'ina iifaga epapua. Kai agofa'a egama mo alogai, Deo maguae papie fou epagama'i. Ega'ina kainai au ina ama agepua'afuni'i akafa auni'i akekaifou aga'omo akemia. Ke isa auni'i auga imaau'i aga'omo agemia. Ega kainai isa imaau'i auni'i laa'i kai aga'omo. Ega puo Deo kapa'ina eogefoua auga papiau aumauni faeaupea,” eoma.

10 Iesu ega'ina eifania afegai, e'ai kekoko pugu aisama, ega imoi ega'ina iifaga kapa'ina eifania auga pa'anina kepa'ani penia pugu. 11 Ega aisama Iesu isa epaini'i einaka, “Au aga'o akafa agepaake ke papie aga'o ageakafania auga, papie epaake auga eegai amage koa laoga maina apala agekapa, papie i'oina aga'o fou amagelofe laa'i kai fou kefeu aage mo auga agemia. 12 Ke papie akafa agepaake au aga'o ageakafania auga, amage koa laoga maina apala agekapa, au i'oina aga'o fou amagelofe laa'i kai fou kefeu aagemo papiega agemia,” eoma.

Iesu Imoi E'ele'i Eifa Felo Peni'i

(Mateo 19:13-15; Luka 18:15-17)

13 Papiau gau'i Iesu gaafi opogaini'i keoma puo, eega kemaiseini'i kai, Iesu ega imoi papiau kefinai'i. 14 Kai Iesu ega'ina eisa aisama, gua ekupu ke ega imoi epaini'i einaka, “Imoi e'ele'i folokaisapu'i eeu kegamai. Gome Deo ega agofa'a auga imoi iina koa i'opo'i au'i apu'i. 15 Iifa gome maamiai laifania. Kaisau imoi e'ele koa afaemia Deo ega agofa'a afaeafia auga, ega'ina afugai afaekoko,” eoma. 16 Ke imoi eafii'i kania'iai ima eogeaua, ke Deo ega gafegafe akaiki'a fekeafia eoma eifa felo peni'i.

Pa'amu'amu Auga Agu'a

(Mateo 19:16-30; Luka 18:18-30)

17 Iesu ekailai epea aisama, au aga'o isa epiau apua, agogai eomukipo, epa'ani penia einaka, “Pamalele felo aumu, kapa'ina fakapa agu pagai maunina faafia?” eoma.

18 Ke Iesu einaka, “Kapa puo lau au felou loomaisau? Kai aga'o felo laa'i, Deo ifogamo felo ipauma. 19 Oi Deo ega iifa Moses epenia auga ma'oai lologo afe'ai. Ega'ina auga kai aga'o foloaupugua, amage papiau'i fou folofeu aagemo, folopainao, aufalao aga'o pifogeai folopaagu fofoua, pifogeai kapa aga'o foloafia, ke inamu amamu fopalopiani'i,” eoma.

20 Ke isa einaka, “Pamalele aumu, ega'ina kapa'i ma'oai e'eleuai laafi'ini'i mo emai pau,” eoma.

21 Ega aisama Iesu au maaga eisa anina eani puo epainia einaka, “Kapa aga'omo alokapa koa. Molao emu amu ma'oai mo'afa'afalaini'i, ke monina ulalu au'i mopeni'i ega koa ufai alopa'amu'amu. Egae kai fomai muniuai fopea,” eoma.

22 Au i'ina iifaga a'o elogonia aisama, alo emafu alogaina, ke alokiekieai elao. Gome eegai amu ma'o keka.

23 Ega aisama Iesu e'afoaipini ega imoi epaini'i einaka, “Pa'amu'amu au'i Deo ega agofa'ai kegakoko akeoma kai age'inoka alogaina,” eoma.

24 Ke Iesu ega imoi i'ina iifaga a'o kelogonia aisama, kekauai alogaina. Kai Iesu isa epaini'i pugu einaka, “E'u imoi, aagoa amu'i kepako'ani'i au'i, Deo ega agofa'ai kegakoko akeoma kai age'inoka alogaina! 25 Kamelo tiapu ikaina nilaga inegai gapagai auga afae'inoka alogaina agepagai. Kai pa'amu'amu auga Deo ega agofa'ai gakoko ageoma auga age'inoka alogaina,” eoma.

26 Ke Iesu ega imoi kekauai alogaina ke ifo'i mo epo'iai keifa keinaka, “Ega koa aisama, kaisau koa kania'i afeisagamau?” keoma.

27 Kai Iesu isa maa'i eisa kai epaini'i einaka, “Papiau aumauni ee'iai i'ina agemia afaekaina keoma kai, Deo eegai auga ega koa laa'i. Gome kapa ma'oai Deo eegai agekaina moa'ina,” eoma.

28 Ega aisama Peto Iesu epainia einaka, “Moisa! Lai kapa ma'oai apua'afuni'i oi munimuai apea,” eoma.

29 Ke Iesu einaka, “Iifa ko'a maamiai laifania. Kaisau lau puouai, ke iifa faunina puogai ega e'a, aaga akina, ina, ama, gauga, ke ega ago epua'afuni'i auga pau i'ina agofa'agai kapa'ina aga'omo epua'afuga auga laagai 100 ageafia. Ega'ina mo laa'i kai, papiau isafa isa akeafi apalania, ke muni aisama agu pagai maunina ageafia. 31 Kai papiau ma'o keufai au'i akemuniai ke kemuniai au'i akeufai,” eoma.

Iesu Ega Mae Fouga Eifania Oiso Epamia

(Mateo 20:17-19; Luka 18:31-34)

32 Egae kai Iesu ega imoi fou Ierusaleme kelao. Ke kelao keagai aisama, Iesu Ierusaleme taonina kelao auga afekeafi apalania auga mani'ina aepa'aua kai ifogamo eufai epea puo, ega imoi isa keisa kekauai alogaina. Ke papiau muni'iai kepea au'i isafa isa ega koa ekapaisa keisa aisama, kemani'i alogaina. Ega aisama Iesu ega imoi au'i 12 au'i eafii'i me'e elaoaini'i pugu kai, kapa'ina isa faagagai agemia auga maa'iai fouga eifania. 33 Ke eifa einaka, “Amoisa! Pau aga'agau Ierusaleme agalao, ke egae Iudea papiau'i Papiau Aumauni Gauga akeafia, e'i sakedote lopia'i ke Moses ega iifa pamalelega au'i ima'iai akepaaua, ke femae akeoma. Egae kai akeafia Iudea papiau'i laa'i au'i ima'iai akepaaua. 34 Ke ega'ina papiau'i isa akepa'aua, ake'upe, akegapuka, ke akeaupugua kai kina oiso aisama agemaunimue pugu,” eoma.

James Ioane Auni'i E'i Pinoi

(Mateo 20:20-28)

35 Ega aisama Sebedi gauga, James Ioane auni'i Iesu eega kemai kepainia keinaka, “Pamalele aumu, lai kapa'ina anina aani auga agagoinio fokapa aoma,” keoma.

36 Ke Iesu isa epa'ani peni'i einaka, “Kapa'ina anina oani faumiai makapa ooma?” eoma.

37 Ke isa keinaka, “Oi kin alomia isapu akaiki'a aloafia aisama, fologoainimai, aga'o kaimuai faagu, ke aga'o lafanimuai faagu,” keoma.

38 Kai Iesu einaka, “Oi kapa'ina ogoiniau auga oko alologo kai ogoiniau. Lau kiekie kaputina alainu auga agoinu ma? Ke baptismo laafia auga i'opoga mo agoafia ma?” eoma.

39 Ke isa keinaka, “Ega koa agakapa agekaina,” keoma. Ke Iesu isa epaini'i pugu einaka, “Ko'a, lau kiekie kaputina alainu auga agoinu, ke baptismo laafia auga agoafia. 40 Kai kaiuai o lafaniuai ma foagu auga lau afalakapa. Kai Deo ifo mo kaisau fau'iai ekapaisa ekae ke ani'i eani au'i mo ega'ina afuga agepeni'i,” eoma.

41 Iesu ega apostolo au'i ou'aga au'i i'ina iifaga a'o kelogonia aisama, James Ioane auni'i ee'iai gua'i ekupu. 42 Kai Iesu isa ma'oai eifa kaigugui'i kai, maa'iai eifa einaka, “Oi ologo, agofa'ai Iudea papiau'i laa'i au'i, papiau lopia keoma'i au'i, e'i lopia isapugai isa ke'ima'i, ke au akaiki'a'i au'i e'i isapuai mo, ega'ina papiau'i kepapea'i. 43 Kai oi epomiai iina koa faemia, kaisau akaiki'a gamia eoma auga oi emi pinauga auga femia. 44 Ke kaisau gaufai eoma auga kala'afi auga femia. 45 Gome Papiau Aumauni Gauga emai auga kegapalagaina eoma puo aemai kai, papiau gapalagaini'i eoma puo emai. Ke isa papiau fau'iai ifo imaauga Deo agepa'a penia agemae papiau ma'o kania'i ageagamauga,” eoma.

Iesu Maakimi'i Auga Maaga Epafelo

(Mateo 20:29-34; Luka 18:35-43)

46 Egae kai Iesu ega imoi fou kemai Jeriko taoninai. Ke la'afou akaiki'a Iesu ega imoi fou Jeriko taonina kepua'afuga alogai, maakimi'i auga aka Patimaeus, Timaeus gauga keagai eagu epinoi. 47 Ke isa Iesu Nasareta auga ega epea oma fouga elogo aisama, eagaga einaka, “Iesu, Davide okogai lomai aumu, guau moania!” eoma.

48 Kai papiau ma'o ega'ina auga kefinaisa kepainia komo gaoma keoma kai, eagaga ke eagaga alogaina paisa einaka, “Davide okogai lomai aumu, guau moania,” eoma.

49 Ke Iesu eapakipo kai eifa einaka, “Amoifaga,” eoma. Ega puo maakimi'i auga keifaga keinaka, “Alomu gagama. Mo'ue moapa. Iesu oi eifanio,” keoma. 50 Ega aisama maakimi'i auga fiakoa mo afe tiapuga epiume'e e'uegekae Iesu eega elao.

51 Ke Iesu isa epa'ani penia einaka, “Kapa'ina anina loani eemuai makapa looma?” eoma.

Ke maakimi'i auga einaka, “Pamalele aumu, maau felo gamia laoma,” eoma.

52 Ke Iesu einaka, “Oi emu pako'a epafeloiso efua, molao,” eoma. Ke fiakoa mo au maaga felo emia, keagai Iesu muninai epea.

Copyright information for `MEK