bSam 118:25-26
cAisaea 56:7

Mark 11

Iesu Ierusaleme Taoninai Ekoko Kealogamalaina Keagaga Keifugaina

(Mateo 21:1-11; Luka 19:28-40; Ioane 12:12-19)

Iesu ega imoi fou kemai Olifa ikugai, Ierusaleme taonina niegai, Betfake ke Betani taoni'iai aisama ega imoi auni'i eulai'i keufai kelao. Ke epaini'i einaka, “Amolao ega'ina paguaga agomiai auga alogai okoko. Ke agokoko mo aisama, donki gauga kai aga'o aeaguaguka auga kepaaukopa agoisa. Ega'ina donkina fogupuka fomaiseina. Ke aufalao aga'o afepa'ani kapa puo ega'ina okapa afeoma koa aisama, foifa Lopia anina eani ke agepamue agefiakoa eoma fooma,” eoma.

Ke kelao keagai pa'afi akegai donki gauga kepaaukopa keisa, ke kegupukia. Ega aisama egae keapa papiau'i isa'i isa kepa'ani peni'i keinaka, “Kapa puo donki gauga ogupuka?” keoma. Ke isa Iesu eifania auga i'opoga mo keifa, ke papiau isa kelogoaini'i donki kepapea kelaoaina. Ke donki gauga kemaiseina laagai afe'i tiapu'i kepagapu pagaini'i, ke Iesu donki laagai eaguka. Ke papiau ma'o afe'i tiapu'i keagai kekauni'i, ke isa'i au aga'i kefaiponi'i keagai kelapai'i. Ke keufai kepea ke muniai kepea papiau'i ma'oai maialogama'i mo keagaga keinaka:

“Hosana!”
I'ina iifaga Hibru malagai auga ‘kania'a isagamauga’ fouga eifania kai, papiau pau au afagai iifaga kepamia.
“Davide okogai emai auga amaau afagaina!”
“Lopia akagai emai Auga Deo ega gafegafe akaiki'a eafia!” b 
10 “Ufu'a Davide ega agofa'a agemai pugu auga
Deo ega gafegafe akaiki'a eafia!”
“Ufai au'oniai keague au'i hosana kegaoma isa kegaau afagaina!”
keoma.

11 Ke Iesu Ierusaleme taoninai ekoko aisama, elao Deo ega e'ai maaga egoaisa kapa ma'oai egae keka au'i eisa'i kai, kina eake epagapigapi efua puo ega apostolo 12 fou Betani kelao.

Iesu Au Aka Fik Eifa Apala Penia Emae

(Mateo 21:18-19)

12 Egani Betani kepua'afuga aisama, Iesu inaega ekimu. 13 Ke maaga elao agomaai fik auga maigagauga eapa eisa, ke puaga eogeisa ma gaisa eoma. Kai elao gomegai aisama, gagauga mo eisa gome ega pua kina aekainia. 14 Ega aisama Iesu au epainia einaka, “Puamu kai aga'o afaeaniania pugu,” eoma. Ke ega imoi i'ina iifaga eifania auga aina kelogonia.

Iesu Deo Ega E'ai Afa'afa Au'i Euoka'i

(Mateo 21:12-17; Luka 19:45-48; Ioane 2:13-22)

15 Egae kai kemai Ierusaleme taoninai, ke Iesu elao Deo ega e'ai ekoko egae amu ke'afa'i au'i, ke ke'afa'afalaini'i au'i fou euoka'i. Ke moni keau pagainia au'i e'i teipolo, ke koofi inei'i ke'afa'afalaini'i au'i e'i aguagu afu'i epaefo pagaini'i. 16 Ke kai aga'o aelogoaina Deo ega e'ai afa'afa amu'i aeafi'i aepea pagai. 17 Ke epamaleleni'i einaka, “Profeta Deo ega iifa iina kepapua oma:

“‘Lau e'u e'a akeifaga megamega e'a akeoma.’ c 
Kai oi pau i'ina e'a, ‘painao au'i e'i feufeu afuga opamia,’”
7 Jeremaia 7:11


eoma.

18 Sakedote lopia'i ke Moses ega iifa pamalelega au'i i'ina iifaga a'o kelogonia aisama, Iesu ala fekeaupugu oma auga keagaga kekapunia. Gome isa kemani'iaina. Ke isa kemani'iaina, gome la'afou fofouga Iesu ega pamalele a'o kelogonia auga anina keani, ke kekauai, ke alo'i egama alogaina keisa'i. 19 Ke egapigapi aisama, Iesu ke ega imoi fou Ierusaleme kepua'afuga kelao.

Fik Auga Eogogo Auga Pamalelega

(Mateo 21:20-22)

20 Egani amagai keagai kepea kelao aisama, fik auga gagamugai eogogo e'agau elao gagaugai keisa. 21 Ke Peto Iesu kapa'ina eifa auga eopolaga puo Iesu epainia einaka, “Pamalele aumu! Fik loifa apala penia auga eogogo moisa,” eoma.

22 Ega aisama Iesu isa ma'oai epaini'i einaka, “Deo amopako'ania. 23 Gome iifa gome maamiai laifania, aufalao aga'o i'ina ikuga agepaina, ‘Molao ifomu a'uai mo'afolaiso,’ ageoma, ke opo gua afaepamia kai, alo ko'a ipaumagai agepako'ania koa aisama, kapa'ina eifania auga agegama. 24 Ega puo lapainimi, kapa'ina megamegai agogoina aisama, fopako'ania oafia efua fooma ega koa apumi agemia. 25 Ke agoapa agomegamega aisama, aufalao aga'o eemiai apala ekapaisa koa aisama, ega apala fo'agegeaina, ega koa Amami ufai eague auga emi apala age'agegeaini'i. 26 Kai oi papiau e'i apala afolo'agegeaini'i koa aisama, Amami ufai eague auga isafa oi emi apala afae'agegeaini'i,” eoma.

Iesu Isapu Kapagai Epamalele Auga Pa'anina

(Mateo 21:23-27; Luka 20:1-8)

27 Iesu ega imoi fou Ierusaleme taoninai kekoko pugu, ke elao Deo ega e'a alogai epea alogai, sakedote lopia'i, Moses ega iifa pamalelega au'i, ke Iudea au'i akaiki'a'i au'i isa eega kemai. 28 Ke kemai eegai aisama, kepa'ani penia keinaka, “Isapu kapagai i'ina kapa'i lokapa'i? Ke kaisau i'ina isapuga epeniio i'ina kapa'i lokapa'i?” keoma.

29 Ke Iesu einaka, “Lau isafa pa'ani aga'omo oi alapenimi, ke afa fooge. Egae kai lau isapu kapagai i'ina kapa'i lakapa'i auga maamiai alaifania. 30 Ioane Baptista ega baptismo ufai emai, o papiau aumauni ee'iai emai? Maauai amoifania!” eoma.

31 Ke isa ifo'i mo epo'iai i'ina pa'anina fouga keifania keinaka, “Agaifa ufai emai agaoma koa aisama, agepa'ani peni'a ageinaka, ‘Kapa puo alapako'ania ageoma?’” keoma. 32 Ke kegaifa ‘papiau aumauni ee'iai emai’ kegaoma keoma kai, papiau kemani'iaini'i, ega akeifa oma. Gome papiau ma'o kepako'ania Ioane auga Deo ega profeta ipauma keoma.

33 Ega puo isa keinaka, “Lai alalogo,” keoma.

Ke Iesu einaka, “Ega koa aisama, lau isafa isapu kapagai i'ina kapa'i lakapa'i auga maamiai afalaifania,” eoma.

Copyright information for `MEK