aSam 118:22-23
bSam 110:1

Mark 12

Pinauga Au'i Fino Uma Alogai Kepinauga Au'i Palapole'i

(Mateo 21:33-46; Luka 20:9-19)

Egae kai Iesu palapole aga'o isa maa'iai eifania einaka, “Au aga'o fino uma ekapaisa, pou fagapuga epapea lofe, fino ipaikuga afuga eapiia, ke ima'ima taoaga aga'o epaapa. Ke kapa ma'oai epafua'i aisama, uma alogai kepinauga au'i epa'ima'i kepapinaugania. Kai isa ifo auga afu agoma elao. Ke fino puaga i'afe kina ekainia aisama, fino inagome auga ega pinauga auga aga'o eulaisa fino uma ke'ima au'i ee'i elao, ega koa ega uma alogai fino puaga feafia eoma. Kai fino uma ke'ima au'i pinauga auga keafiia keauniia ima maini keumue elao. Ke fino uma inagome pinauga auga i'oina aga'o eulaisa ee'i elao pugu kai, pinauga auga ega'ina isafa kania keau kanina kepameagaina. Ke i'oina aga'o eulaisa pugu kai, i'ina auga isafa keaupugua. Ke pinauga au'i i'oi'i ma'o eulai'i kai, isa isafa isa'i keaunii'i ke isa'i keaupugu'i.

“Ke pau aga'omo eagu auga isa ifo gauga anina eani alogaina auga. Ke fua ipaumagai isa ifo gauga ega'ina eulaisa aisama, ifo alogai eifa einaka, ‘Lau gau akepalopiania,’ eoma.

“Kai pinauga au'i ifo'i epo'iai keinaka, ‘I'ina auga ago inagome auga gauga puo ago inagome agemae aisama, i'ina ago isa apuga agemia. Ega puo amaaupugua, ega koa ago i'ina muni isa apuga femia koa auga i'a apu'a agemia,’ keoma. Ega puo keafiia keaupugua, ke fino uma afegai kepiulaisa.

“Ke pau fino inagome auga kapa'ina agekapa? Isa agemai pinauga au'i ageaupugu'i kai, fino uma pinauga au'i i'oi'i agepeni'i. 10 Oi Deo ega iifa pukagai i'ina iifaga ekae auga alokuakuapina ma?

“‘E'a ipaapa au'i kepo keumakalaina auga,
kiuga uu'uga kapula ipauma emia.
11 Ega'ina kapa auga kai aga'o aekapaisa kai, Lopia ifo ekapaisa,
ke i'a maa'aisai ega'ina kapa felo ipauma,’”
eoma. a 

12 Iudea papiau'i ke'ima'i au'i Iesu ega eifa oma aina kelogonia aisama, kelogo palapole ega'ina auga isa fou'i eifania puo, gua'i ekupu, keaga kekapunia Iesu kegaafia kegagope keoma. Kai la'afou papiau'i kemani'iaini'i puo, Iesu kepua'afuga kelao.

Tax Isoge Pamalelega

(Mateo 22:15-22; Luka 20:20-26)

13 Ke ega'ina papiau'i Faliseo au'i ke Herod ega au isa'i fou keulai'i kelao Iesu ifo ega nini'aniai fekepaoa keoma. 14 Ke isa Iesu eega kemai aisama kepainia keinaka, “Pamalele aumu, lai alogo oi iifa ko'a mo loifania. Oi kai aga'o gefa aloauga, gome oi papiau e'i akaiki'a kainai alokai kai, Deo ega iifa okogai mo, ke ko'a mo papiau lopamaleleni'i. Ega puo lai Sisa tax fapenia auga felo o apala? 15 Lai faoge o falaoge?” keoma.

Kai Iesu isa e'i pifoge ke e'i opola elogo felo puo einaka, “Kapa puo lau o'opoisau? Silifa monina aga'o amopeniau maisa,” eoma.
16 Ke silifa monina kemaiseina aisama, epa'ani peni'i einaka, “I'ina kaisau lalauga ke aka,” eoma.

Ke isa keinaka, “Sisa,” keoma.

17 Ega aisama Iesu einaka, “Ega koa aisama, kapa'ina Sisa apuga auga, Sisa fopenia, ke kapa'ina Deo apuga auga Deo fopenia,” eoma.

Ke i'ina iifaga a'o kelogonia au'i kekauai alogaina.

Maunimueai Amage Fouga

(Mateo 22:23-33; Luka 20:27-40)

18 Egae kai Saduseo au'i papiau maeai afakemaunimue keoma au'i, Iesu eega kemai kepa'ani penia keinaka: 19 “Pamalele aumu, Moses Deo ega iifa lai faumaisai epapua epainimai, au aga'o akafa imoi aga'o afaepamauga kai agemae koa aisama, isa aaga o akina i'ina afuafuga feakafania, ega koa emae auga gauga aga'o femauni eoma. 20 Ke pau o'oae aa'i aki'i au'i imagea kuagai gua keagu. Fa'aniauga eamage kai imoi laa'i emae. 21 Muninai akina, afuafu eakafania kai, isa isafa imoi laa'i emae. Ke muninai akina aga'o isafa i'opoga mo faagagai emia. 22 Ega koa i'opoga au'i imagea kuagai gua ma'oai afuafu ega'ina keakafania kai imoi laa'i kemae. Ke muniai afuafu ega'ina isafa emae. 23 Ega puo maeai akemaunimue pugu aisama, kaisau ina'ina papiega akafa agemia? Gome isa ma'oai mo ega'ina papiega keakafania, ” keoma.

24 Ke Iesu einaka, “Oi Deo ega iifa ke ega isapu alologo felo puo oapagea efua. 25 Gome isa maeai akemaunimue aisama, afakeamage ke afakepaamageni'i kai, isa ufa agelo'i koa i'opo'i akemia. 26 Ke pau maeai maunimue fouga alaifania. Ufainagai Moses auai lo eufa kai aeaga auga alogai, Deo ega iifa epapua auga alokuapina ma? Abraham Aisak ke Iakobo kemae mo ganinagai, Deo Moses iina epaini oma; ‘Lau Abraham ega Deo, ke Aisak ega Deo, ke Iakobo ega Deo,’ eoma. 27 Ega puo Deo auga lalau'iai kemae au'i e'i Deo laa'i kai, lalau'iai afakemae au'i e'i Deo. Ega puo i'a alogo imaau'a emae mo ganinagai lalau'a auga ageagu pagainia. Kai oi i'ina iifaga alologo puo oapagea alogaina,” eoma.

Deo Ega Iifa Akaiki'a Ipauma Auga

(Mateo 22:34-40; Luka 10:25-28)

28 Iesu ega'ina papiau'i fou keakeakekua kai, Moses ega iifa pamalelega auga aga'o emai keakekua aina'i elogonia. Ke Iesu Saduseo au'i e'i pa'ani afa felo epenii'i eisa puo Iesu epa'ani penia einaka, “Deo ega iifa ma'oai epo'iai iifa kapa auga akaiki'a ipauma?” eoma.

29 Ke Iesu einaka, “Israel papiaumi, ainami amopaaua! Iifa eufai auga, Lopia, a'a Deo auga ifogamo mo Lopia. 30 Ke alomi fofougai, lalaumi fofougai, opomi fofougai, ke imaaumi fofougai, emi Lopia Deo anina foani. 31 Ke iifa akaiki'a gua auga, oi ifomu animu loani koa i'opoga emu e'a ipafe auga anina ega foani oma. Iifa i'oina aga'o akaiki'a ipauma iina koa laa'i,” eoma.

32 Ke Moses ega iifa pamalelega auga Iesu epainia einaka, “Pamalele aumu oi iifa ko'a loifania. Gome Deo aga'omo, ke kai aga'o laa'i isa ifogamo mo Deo. 33 Ke alomu fofougai, opomu fofougai, imaaumu fofougai Lopia anina foani, ke ifomu animu loani koa i'opoga papiau isafa ani'i ega foani oma auga iifa akaiki'a ipauma. Ina'ina iifa'i auni'i au'i, kapa'ina auma'i Deo apa'a penia au'i, ke amu Deo apa'a penia au'i ma'oai eka'egai afe'aini'i,” eoma.

34 Ke Iesu, au ega nini'ani ikifaga a'o elogonia aisama, epainia einaka, “Oi Deo ega agofa'a eegai loapae,” eoma. Ega'ina afegai kai aga'o Iesu pa'ani aga'o aepenia pugu.

Mesaia Kai Gauga?

(Mateo 22:41-46; Luka 20:41-44)

35 Iesu Deo ega e'ai epapamalele lalao kai, papiau epa'ani peni'i einaka, “Ala koa Moses ega iifa pamalelega au'i Kristo auga Davide okogai agemai keoma? 36 Gome Davide ifo Deo ega Spirituai i'ina iifaga eifania einaka:

“‘Lopia lau e'u Lopia epainia einaka:
“Kaiuai moagu felaolao
Lau oi emu ou au'i
ifemu guagai alaoge'i alogafapi'i,” ’
eoma. b 

37 Davide ifo isa eifaga Lopia eomaisa puo, pau ala koa Lopia auga Davide okogai agemai aoma? Isa Davide gauga mo laa'i kai, ega Lopia isafa,” eoma.

La'afouai papiau aage'i Iesu ega enini'ani oma aina kelogonia aisama, alo'i egama alogaina.

Iesu Pamalele Au'i Fou'i Eifa

(Mateo 23:1-36; Luka 20:45-47)

38 Iesu ega pamaleleai eifa einaka, “Maami fogoa, pamalele au'i foisa felo'i. Isa tiapu felo'i mo fekei'iuka'i fekepea aisoge, ke afa'afa afu'iai papiau isa fekepamegoni'i auga anina keani alogaina. 39 Ke isa la'afou afugai ke miamia alogai au akaiki'a'i mo afu'iai fekeagu auga anina keani alogaina. 40 Ke isa afuafu kefoge'i e'i kapa ma'oai keafi'i ke papiau kegaisa'i keoma, megamega maefa'i keifani'i. I'ina papiau'i afa apala ipauma akeafia,” eoma.

Afuafu Ega Pipeni

(Luka 21:1-4)

41 Egae kai Iesu moni keogeoge afuga apie kaina eagu kai papiau ma'o kemai Deo ega e'ai moni keogeoge afugai moni keogeisa auga eisa'i. Ega'ina alogai pa'amu'amu papiau'i ma'o kemai moni akaiki'a keogeisa eisa'i. 42 Kai afuafu aga'o emai kopa moni'i auni'i mo eegai keka auga eogei'i. Ke ega'ina moni'i auga 10 toea koa i'opoga. 43 Ega aisama Iesu ega imoi eifani'i eega kemai kai epaini'i einaka, “Iifa gome maamiai laifania. Ulalu afuafuga kapa'ina eogeisa auga akaiki'a ipauma, papiau ma'oai e'i pipeni eka'egaina. 44 Gome papiau ma'oai kapa ma'o ee'iai kekae au'i epo'iai pika koa mo keafii'i kemai keogei'i kai, ulalu afuafuga i'ina o'amega ega'ina mo fepalagaina auga eafiia emai eoge afe'aina,” eoma.

Copyright information for `MEK