aAisaea 13:10; 34:4

Mark 13

Iesu Muni Kapa'ina Agemia Auga Fouga Eifania

(Mateo 24:1-14; Luka 21:5-19)

Iesu ega imoi fou Deo ega e'a kepua'afuga alogai, ega imoi aga'o eifa einaka, “Pamalele aumu, kepo felo'i ipauma'i, ke Deo ega e'a felo ipauma kepaapa moisa,” eoma.

Kai Iesu einaka, “I'ina e'a felo ipauma loisa? I'ina kepo aga'omo ganinagai kepo aga'o laagai ekaauau afoloisa, ma'oai akea'opu afe'ai,” eoma.

Ega'ina afegai Iesu elao Deo ega e'a epaai pagainia afugai Olifa ikugai eaguega kai Peto, James, Ioane ke Andru fou isa eega kemai ogefakeai kepa'ani penia keinaka: “Gaika i'ina kapa'i akemia, ke gou kapa'i akemia aisama i'ina kapa'i ma'oai akeko'a auga maamaisai moifania?” keoma.

Ke Iesu einaka, “Foisa felo kai aga'o faefogeimi. Gome papiau ma'o lau akauai akemai akeifa, ‘Lau Kristo’ akeoma ke papiau ma'o akefoge'i akepapea me'e'i. Ke ifani ko'a'i akemia ke ifani fou'i mo agologo aisama, folomani'i. Gome ega'ina kapa'i au'i fekemia paisa puo akemia. Kai agofa'a i'ina fua auga afaemai kaukau. Gome ago aga'o ago aga'o fou akeifani, ke agofa'a aga'o agofa'a aga'o fou akeifani'i. Ke afu i'oi'i i'oi'iai kafokau agepea ke magea akaiki'a, ke kekele akaiki'a agemia. Ega'ina kina auga papie aga'o einae ega mauni kina kiekie'i e'ina mo koa i'opoga agemia.

Kai oi maami fogoa felo. Gome lau fauai oi kansolo au'i ima'iai akepaaumi, ke la'afou afu'iai oi akeaunimi, ke agofa'a lopia'i akaiki'a'i ke kin ago'iai agoapa, lau fou agoifafoua. 10 Ke iifa faunina lau fou agofa'a fofouga alogai foinogoai kakaua. 11 Kai oi akeafimi iifa ipakainai agoapa aisama, kapa'ina agoifania auga foloopola kakaua, ke opopo isafa folopa'au kakaua. Kai ega'ina kina maagai Deo ega Spiritu kapa'ina agepenimi auga foifania. Gome ega'ina kinagai oi ifomi afolonini'ani kai, Deo ega Spiritu agenini'ani.

12 “Ke ega'ina kinagai aaga ifo akina age'afa'afalaina akeaupugua, ke akina isafa aaga faagagai i'opoga mo agekapa. Ama gauga age'afa'afalaina akeaupugua. Ke imoi ake'ue ina'i ama'i fou akeakekua, ke ina'i ama'i papiau ima'iai akepaau'i akeaupugu'i. 13 Ke lau akau puogai papiau ma'oai alo'i ko'agai oi animi afakeani. Kai kaisau afaeapoke ageapa kapula agelao fuagai auga, kania ageisagamau.”

Aina'au Afiapala Auga

(Mateo 24:15-28; Luka 21:20-24)

14 Iesu eifa pugu einaka, “Kapa aga'o profeta Daniel fouga eifania auga kapa, iisa mani'ina ipauma, Deo eifa aina'au penia auga, afu aga'ogai faeapa auga afugai ageapa agoisa aisama, Iudea agogai keagu au'i fekepiau iku fekelao. (Kaisau i'ina fouga ekuapina auga i'ina kapa'ina eifania auga oko felogo.) 15 Ke kaisau e'a ofaofagai eagu auga, faeake e'a alogai faekoko kapa aga'o faeafia. 16 Ke kaisau agoai eapae auga faemue faelao e'ai afe tiapuga faeafia. 17 Kai ega'ina kina'iai papie inae'iai, ke imoi kepa'u'i au'i e'i kina apala ipauma agemia. 18 Ke fomegamega ega koa i'ina kapa'i inipo aupu kinagai fakemia. 19 Gome ega'ina kina'i kiekie auga apala ipauma agofa'a egama mo alogai kina kiekie ega koa i'opoga aga'o aemia mo emai pau. Ke muni kiekie aga'o ega koa i'opoga afaemia pugu. 20 Ega'ina kina'iai kiekie akaiki'a ipauma agemia puo, Lopia ega'ina kina'i ofola'o'i faepamia'i koa aisama, kai aga'o kania faemauni. Kai ekinani'i au'i fau'iai kina ega'ina epafo'oani'i. 21 Ke ega'ina kina'iai aufalao aga'o afeifa, ‘Amoisa Kristo inamo'e,’ afeoma, o ‘Isa egamo'e’ afeoma koa aisama, folopako'ania. 22 Gome Kristo fogefoge'i, ke profeta fogefoge'i akemai, Deo ega pinauga gouga koa akekapa'i, ke mirakulo akekapa'i Deo ekinani'i au'i kegafoge'i akeoma. Ke afekaini'i koa aisama, Deo ekinani'i au'i mo ganinagai akefoge'i. 23 Amoisa! Kapa ma'oai akemia koa kai maamiai laifani'i ega koa maami fogoa.”

Iesu Ega Mai Pugu Fouga

(Mateo 24:29-31; Luka 21:25-28)

24 Ke Iesu eifa pugu einaka, “Ega'ina kiekie'i muni'iai mo,

“‘kina agepa'umina,
gafa afaepoa eaea afaepipeni.
25 Mi'imi'i ufai akea'opu,
ke ufa kapa'i ma'oai akepigugu.’ a 
26 “Egae kai Papiau Aumauni Gauga isapu akaiki'a ipauma ageafia, ke Deo ega eaea akaiki'a ipaumagai apuapuai agemai akeisa. 27 Ke ega agelo ageulai'i akelao agofa'a fuagai, ke akelao ufa fuagai ameku pani kepua kemai afu'iai ekinani'i au'i ma'oai akepakai guguaini'i,” eoma.

Au Aka Fik Palapole

(Mateo 24:32-35; Luka 21:29-33)

28 Iesu eifa pugu einaka, “Ke pau au aka fik fomaleleaina. Fik auga aga eikina gagauga eoge aisama, ologo kinafa'a emai kainagai ooma. 29 Ega puo ega koa i'opoga mo, ega'ina kapa'i akemia agoisa'i aisama, Papiau Aumauni Gauga ega mai kina emai kainagai ipauma, emi pa'afi akegai auga agologo. 30 Iifa gome maamiai laifania. Pau papiau'i afakemae i'ina kapa'i akegama akeisa'i kai akemae. 31 Ufa aagoa fou akefua laa'i akemia kai lau e'u iifa afaefua laa'i afaemia.

Kai Aga'o Ega'ina Kina Aelogo

(Mateo 24:36-44)

32 “Kai ega'ina kina ke kina maaga kapa auga, kai aga'o aelogo. Agelo ufai akelogo ke Deo ifo Gauga mo ganinagai aelogo kai, Deo Ama ifogamo elogo. 33 Maami fogoa ke fomegamega, gome ega'ina kina gaika agemai auga alologo. 34 Ega'ina kina auga, au aga'o agoma elao aisama, ega pinauga au'i aua e'i pinauga epeni'i, e'a epa'ima'i, ke pa'afi akegai eapa auga epaina fe'ima'ima eoma koa i'opoga. 35 Ega puo oi maami fogoa fo'ima'ima. Gome oi e'a inagome gaika agemai auga alologo. Isa gapigapi ma, fafuai ma, o'olo ageagaga kai ma, o amagai ma agemai auga alologo. 36 Ke afolo'imaimi koa aisama, isa fiakoa mo agemai, ke oi ofeu ageisami. 37 Kapa'ina maamiai laifania auga papiau ma'oai isafa maa'iai laifania. Maami fogoa.”

Copyright information for `MEK