aSakaraia 13:7

Mark 14

Iesu Maega Kefagaisa

(Mateo 26:1-5; Luka 22:1-2; Ioane 11:45-53)

Palafa iuma mulamula laa'i kai palafa maini mo keania miamia aka Pasover kina emai kainagai, kina gua mo ekaega kai sakedote lopia'i, ke Moses ega iifa pamalelega au'i fou pifogeai Iesu ala fekeafi oma, ke fekeaupugua auga keagaga kekapunia. Kai isa keinaka, “Miamia kinagai ega'ina falakapa, o agakapa koa aisama, papiau a'oa'o akaiki'a afekapa,” keoma.

Betaniai Papie Aga'o Oili Foga Felogai Iesu Kania E'efaisa

(Mateo 26:6-13; Ioane 12:1-8)

Ke Iesu Betaniai molumolu auga epafelo auga, aka Saimon ega e'ai fou keaniani alogai, papie aga'o aupu gagauga aka nad maifoga auga gagamuga keafia oili kekapa auga, oga e'elegai eafiia emaiseina eaupea kai Iesu kania e'efaisa.

Kai papiau isa'i egae keagu au'i gua'i ekupu alogaina puo, ifo'i epo'iai keifa keinaka, “I'ina oilina afa akaiki'a kai, kapa puo epapinauga aagenia mo. Gome ama'afa'afalaina koa aisama, inipo aga'o pinauga afa femia, ke monina ulalu au'i fapeni'i,” keoma. Ke papie kelo'u peni kapulania.

Ega aisama Iesu eifa einaka, “Papie opua'afuga, kapa puo opaakekua? Isa kapa felo ipauma eeuai ekapaisa. Gome ulalu au'i auga aufa kina mo eemiai akeagu, ke kina kapagai amopalagaini'i agooma agekaina kai, lau auga oi fou afalaagu mo afaelaolao. Papie i'ina kapa'ina fekapa auga mo ekapaisa. Isa lau kaniauai oili e'efaisa auga lau imaau akefufuga pinauga auga ekapa umania mo. Iifa ko'a maamiai laifania, iifa faunina agofa'ai akeifafoua aisama, i'ina papiega kapa'ina ekapaisa auga akeopolaga akeifafoua,” eoma.

Judas Iesu E'afa'afalaina

(Mateo 26:14-16; Luka 22:3-6)

10 Ega'ina afegai Iesu ega apostolo 12 au'i epo'iai aga'o aka, Judas Iskariot keoma auga, Iesu ga'afa'afalaina sakedote lopia'i ima'iai gapaaua eoma puo ee'i elao. 11 Ke isa ega'ina fouga kelogo aisama, alo'i egama alogaina, ke maagai keifa ko'ania moni akepenia keoma. Ke Judas Iesu isa ima'iai ala fepaau oma auga kina felo aga'o e'imaisa.

Iesu Ega Apostolo Fou Pasover Miamia Fo'amaga Keaniia

(Mateo 26:17-25; Luka 22:7-14, 21-23; Ioane 13:21-30)

12 Palafa maini iuma keania miamia aka Pasover kina eufai auga alogai, kagakaga kainai, sipi agu'a aga'o Deo kepa'a penia. Ega'ina kinagai Iesu ega apostolo isa kepa'ani penia keinaka, “Falao, kapai ina'ina miamia fo'amaga fakapa foania looma?” keoma.

13 Ega puo Iesu ega apostolo auni'i eulai'i kai, epaini'i einaka, “Folao taoniai au aga'o oga feina e'upia auga agemai fou agopiaogai. Ega aisama oi isa muninai folao. 14 Ke agolao e'a kapa alogai agekoko aisama, e'a inagome auga fopaina, ‘Pamelele auga epa'ani: Lau e'u miamia afuga e'a alogai auga kapai, ke e'u imoi fou miamia fo'amaga kapai agaania eoma?’ fooma. 15 Ke isa ifo e'a au'oniai afu akaiki'a aga'o kekapa umania mo auga agepakinaimi, egae i'a a'a miamia fo'amaga fokapa,” eoma.

16 Ke Iesu ega apostolo ega'ina auni'i kelao taoniai aisama, eifania auga i'opoga mo keisa. Ke egae miamia fo'amaga kepafua eka.

17 Epagapigapi aisama Iesu ke ega apostolo 12 au'i fou kemai kela'afou. 18 Ke aniani afugai keagukipo keaniani alogai Iesu isa epaini'i einaka, “Iifa gome maamiai laifania, epomiai pau fou aaniani aumi aga'o age'afa'afalainiau,” eoma.

19 Ke alo'i emafu alogaina ke aga'o aga'o kepa'ani penia keinaka, “Lau ma?” keoma.

20 Ke Iesu einaka, “Ega'ina auga, aumi 12 aumi epomiai aga'o, lau fou palafa litiai aga'iupa auga lau age'afa'afalainiau. 21 Papiau Aumauni Gauga agelao auga Deo ega iifa pukagai kepapua koa i'opoga mo agemia kai, kaisau Papiau Aumauni Gauga e'afa'afalaina auga afa apala ipauma ageafia. Au ega'ina faemauni koa fefelo alogaina,” eoma.

Iesu Ega Aniani Fua Auga

(Mateo 26:26-30; Luka 22:15-20; 1 Korinto 11:23-25)

22 Ke keaniani laolao kai Iesu palafa eafiia, Deo tenkiu epeniia kai efaipoga ega imoi epenii'i einaka, “Amoafia amoania. Ina'ina lau imaau,” eoma.

23 Ke fino kaputina eafiia, Deo tenkiu epeniia efua aisama, ega imoi epenii'i ma'oai keinu. 24 Ke Iesu einaka, “Ina'ina auga lau ifau, papiau ma'o fau'iai agefaka auga. Ega'ina ifa auga Deo papiau fou epomiai pako'a kapula gouga mamaga alakapa. 25 Iifa gome maamiai laifania. Fino i'ina au puagai emai auga, afalainu pugu agelaolao, muni Deo ega logoai kapa ma'oai akefua afegai, Deo ega agofa'ai kai, fino mamaga alainu pugu,” eoma.

26 Ke Deo isau afagaina iifina keifinia efua aisama, kepealai Olifa ikuga kelao.

Peto Iesu Agepuniaiaina Auga Fouga

(Mateo 26:31-35; Luka 22:31-34; Ioane 13:36-38)

27 Iesu ega imoi fou keagai kepeapea kai, epaini'i einaka, “Pau gapiai oi ma'oai lau agopiauaniau. Gome Deo ega iifa pukagai iina kepapua oma:

“‘Lau sipi i'ima auga alaauga,
ke sipi ma'oai akekani.’ a 
28 Kai lau alamaunimue afegai aisama, alaufai agomiai Kalilea alalao,” eoma.

29 Kai Peto isa epainia einaka, “Ma'oai fekepuniaiainio mo ganinagai lau oi afalapuniaiainio mo laa'i,” eoma.

30 Ke Iesu einaka, “Iifa gome maamuai laifania, pau gapiai o'olo agagaga gua aemia koa kai lau alopuniaiainiau oiso alopamia,” eoma.

31 Kai Peto aeapakipo eifa fa'i'i einaka, “Oi auni'a fou famae mo ganinagai, oi afalapuniaiainio,” eoma. Ke ma'oai isafa ega mo keifa oma.

Iesu Ketsemaniai Emegamega

(Mateo 26:36-46; Luka 22:39-46)

32 Ega'ina afegai Iesu ega apostolo fou kelao afu aka Ketsemani aisama, ega apostolo epaini'i einaka, “Inae mo foagu kai lau famegamega,” eoma. 33 Egae kai Peto James ke Ioane eafii'i fou kelao koa kai, e'ina eopopo ekiekie, ke alo emafu alogaina. 34 Ke epaini'i einaka, “Lau e'u alomafu kiekie auga akaiki'a ipauma puo, famae koa ganinagai agekaina. Ega puo oi inae foagu fo'ima'ima,” eoma.

35 Egae kai afa'agamo epea kua elao aakai koa i'opoga kai, e'ualai a'isaai eomukipo emegamega, ke afekaina koa ega'ina kiekie'i fekepagai eoma. 36 Ke ega megamegai eifa einaka, “Abba,
Hibru malagai, ‘Amau’
Amau! Oi kapa ma'oai alokapa'i agekaina. Ega puo i'ina kiekie kaputina eeuai moafi'aua. Kai lau anina laani auga faeikapa kai, oi anina loani auga gaikapa,” eoma.

37 Ke ega emegamega oma efua aisama, emue elao ke ega apostolo au'i oiso kefeu eisa'i. Ega puo Peto epainia einaka, “Saimon, lofeu ma? Kina maaga aga'omo afolo'ima'ima ma? 38 Fo'ima'ima ke fomegamega ega koa Satani age'opoimi aisama afolo'ualai. Oi lalaumi anina eani kai imaaumi auga eapoke,” eoma.

39 Ke emue elao pugu, ke megamega i'opoga mo eifania pugu. 40 Ke emue ega apostolo ee'i emai aisama, kefeu pugu eisa'i, gome maa'i emeau. Ke ega apostolo feuai kekauai Iesu keisa aisama, kapa'ina isa maagai fekeifania auga akelogo.

41 Ke mue oiso epamia aisama epaini'i einaka, “Ofeu, olaagai alofua koa ma? Mo'o! Kina maaga ekainia. Amoisa, Papiau Aumauni Gauga papiau apala'i ima'iai akepaaua ake'afa'afalaina. 42 O'ue, fou amalao! Lau e'afa'afalainiau auga emai!” eoma.

Iesu Keafiia

(Mateo 26:47-56; Luka 22:47-53; Ioane 18:3-12)

43 Iesu ega'ina eifaifania kai, ega apostolo 12 epo'iai aga'o aka Judas auga fiakoa mo Iesu eega emai. Ke isa fou la'afouai kemai au'i ifani a'ifa'i ke kopi fou keafii'i kemai. Ega'ina papiau'i auga sakedote lopia'i, Moses ega iifa pamalelega au'i, ke Iudea au akaiki'a'i au'i keulai'i kemai.

44 Ke au Iesu e'afa'afalaina auga gou aga'o agekapa Iesu akeafia auga fouga ega'ina papiau'i maa'iai eifania einaka, “Au alagoapa auga Iesu, ke foafia i'ima fopagome folaoaina,” eoma. 45 Ke Judas emai aisama, fiakoa mo Iesu eega elao einaka, “Pamalele aumu,” eoma, ke egoapia. 46 Ega aisama ega'ina au'i kelao Iesu keafiia. 47 Ke au aga'o Iesu fou keaguagu auga ifani a'ifaga efuaua, sakedote lopia fa'a ega kala'afi aga'o aina efoua.

48 Kai Iesu ega'ina papiau'i epaini'i einaka, “Lau painao au'i koa i'opo'i oi eemiai kelele akaiki'a aga'o lakapaisa ma puo, ifani a'ifa'i kopi fou oafii'i omai amoafiau ooma? 49 Kina ma'oai Deo ega e'ai fou aagu lapamalele kai aloafiau. Kai Deo ega iifa pukagai kapa'ina keifania auga ko'a femia kainai pau oi oafiau,” eoma. 50 Ke Iesu ega apostolo ma'oai papiau ega'ina Iesu keafiia keisa aisama, kepua'afuga kepiau afe'ai.

51 Kai au agu'a aga'o tiapu aga'o ae'iuka kai tiapu manipina mo eapunia Iesu muninai epea. Ke au ega'ina au'i au agu'a ega'ina keafiia. 52 Ega aisama ega tiapu epua'afuga faaga maini epiau.

Iesu Iifa Ipakaina Akaiki'agai Kepakoko

(Mateo 26:57-68; Luka 22:54-55, 63-71; Ioane 18:13-14, 19-24)

53 Iesu keafiia au'i kelaoaina sakedote lopia fa'a eegai. Ke egae isa afugai, sakedote lopia'i, Moses ega iifa pamalelega au'i, ke Iudea au akaiki'a'i ma'oai kemai fou kekaigugu keagu. 54 Ega'ina alogai Peto Iesu fou epo'i aakai kai, muninai epea elao sakedote lopia fa'a ega iifa ipakaina afugai ekoko. Ke egae ima'ima au'i fou lo eegai keagu lo egagaisa.

55 Ke sakedote lopia'i ke iifa ipakaina au'i akaiki'a'i ma'oai Iesu fekeaupugua auga iifaga ko'a kekapunia kai iifa ko'a aga'o akekapulaisa. 56 Gome papiau ma'o pifoge iifa'i Iesu eegai keifani'i kai, e'i iifa ma'oai i'opo'i aga'omo aemia.

57 Egae kai isa'i ke'ue Iesu eegai pifoge iifa'i iina keifa oma'i keinaka: 58 “Lai isa iina eifa oma aina alogonia: ‘Lau Deo ega e'a papiau ima'iai kepaapa auga alaauoka, ke kina oiso alogai i'oina aga'o papiau ima'iai afakepaapa auga alapaapa pugu,’” keoma. 59 Isa ega keifa oma mo ganinagai, kapa'ina keifania auga i'opo'i aga'omo akemia.

60 Egae kai sakedote lopia fa'a isa ma'oai ago'iai e'ue Iesu epa'ani penia einaka, “Oi isa e'i iifa afa aga'o afolopamue ma? I'ina papiau'i i'ina iifa'i kapa'i mo oi faagamuai keifani'i?” eoma.

61 Kai Iesu komo mo eoma, iifa afa aga'o aepamue.

Ega aisama sakedote lopia fa'a epa'ani pugu einaka, “Oi Mesaia, Deo aau afagaina Auga Gauga aumu ma?” eoma.

62 Ke Iesu einaka, “E! Ega'ina lau ke Papiau Aumauni Gauga Ama Au Akaiki'a Auga ima kaina kainai ageagu ke mai'isapuai ufa apuapu'iai agemai agoisa,” eoma.

63 Ega aisama sakedote lopia fa'a ifo tiapuga e'i'inia ke einaka, “Mo'o! Maa'iai keisa au'i fekenini'ani auga ani'i alaani. 64 Isa Deo eifa apala peni aagenia mo aina ologonia efua. Kapa'ina oopolaga?” eoma.

Ke ma'oai keifa apala penia femae auga iifaga kepako'ania.

65 Egae kai papiau isa'i isa ke'upeisa, maaga kemokaisa, ke ima'iai keauniia ke keinaka, “Kaisau pau eaunio auga profeta koa momia moifania,” keoma. Ke ima'ima au'i isafa Iesu keafiia, me'e kepoaisa.

Peto Iesu Epuniaiaina

(Mateo 26:69-75; Luka 22:56-62; Ioane 18:15-18, 25-27)

66 Ega'ina alogai Peto iifa ipakaina afuga papagai eaguega kai, sakedote lopia fa'a ega kala'afi ifiaoga aga'o ega mo epea oma. 67 Isa Peto lo niegai eapa lo egagaisa eisa aisama, elao eegai eisa felo kai epainia einaka, “Oi isafa Iesu Nasareta auga fou oaguagu,” eoma.

68 Kai isa epuniai einaka, “Kapa'ina loifania auga alalogo ke oko isafa alalogo,” eoma. Ke epealai kekoko kemai auga pa'afina ake elao aisama, o'olo eagaga.

69 Ke elao egae ke kala'afi ifiaoga aga'o Peto eisa pugu aisama egae keapa au'i epaini'i einaka, “I'ina auga isafa isa aga'o'i,” eoma. 70 Kai Peto epuniai pugu.

Oma'e kai egae keapa au'i Peto kepainia pugu keinaka, “Iifa ko'a oi isafa isa aga'o'i, gome oi Kalilea aumu, ke emu nini'ani epafokio,” keoma.

71 Kai Peto e'ina ifo eifa apala penia, ke maa'iai eifa ko'ania einaka, “Au i'ina oifania auga alalogonia,” eoma.

72 Peto ega'ina eifania aisama, fiakoa mo o'olo agagaga gua emia. Ke Peto Iesu maagai o'olo agagaga gua aemia koa kai agepuniaiaina oiso agepamia auga eopolaga, alo emafu eapepe alogaina.

Copyright information for `MEK