Mark 15

Iesu Pilato Eega Kelaoaina

(Mateo 27:1-2, 11-14; Luka 23:1-5; Ioane 18:28-38)

Amagai ipauma sakedote lopia'i, Iudea au akaiki'a'i, Moses ega iifa pamalelega au'i, ke kansolo au'i fofouga kela'afou Iesu faagagai kapa'ina feikapa auga keifania kepako'ania. Egae kai Iesu kegopeisa kepapea kelaoaina Pilato imagai kepaaua.

Ke Iesu Pilato agogai kepaapa aisama Pilato Iesu epa'ani penia einaka, “Oi Iudea au'i e'i kin ma?”

Ke Iesu einaka, “E, oi loifania koa,” eoma.

Ke sakedote lopia'i Iesu eegai kapa ma'o mo keifani'i kepaagu fofoua. Kai Iesu iifa aga'o aeifania. Ega puo Pilato Iesu epa'ani penia pugu einaka, “Iifa aga'o afoloifania ma? Papiau eemuai kapa ma'o keifani'i kepaagu fofouso moisa'i,” eoma.

Kai Iesu iifa aga'o aeifania paisa puo, Pilato ekauai alogaina.

Pilato Iesu Femae Nini'anina Epako'ania

(Mateo 27:15-26; Luka 23:13-25; Ioane 18:39-19:16)

Ega kinagai kagakaga kainai miamia kinagai papiau e'i iifai, tipula auga aga'o kepapapealaisa. Ega kina'iai au aga'o aka Barabas papiau alo'i eaniia kelele ma'o kekapai'i. Ega'ina alogai papiau isa'i eaupugu'i puo, tipulai eagu. Papiau la'afouai kemai keagaga akaiki'a Pilato kepainia miamia kinagai kapa'ina ee'iai ekapakapa auga gakapa keoma.

Kai Pilato isa epa'ani peni'i einaka, “Oi anina oani Iudea papiau'i e'i kin mapapealaisa eemi gafai ma ooma?” 10 Gome sakedote lopia'i e'i pikupai Iesu keafiia isa imagai kepaaua auga elogo. 11 Kai sakedote lopia'i la'afou papiau'i alo'i keaniia Pilato Iesu faepapealaisa kai, Barabas gapapealaisa keoma.

12 Ega aisama Pilato epa'ani pugu einaka, “Ke pau Iudea papiau'i e'i kin ooma auga ala faoma ooma?” eoma.

13 Ke papiau keagaga pugu keinaka, “Kolotiai gaisau'u'ui,” keoma.

14 Ega aisama Pilato epa'ani einaka, “Kapa puo, kapa'ina apala ekapaisa?” eoma.

Kai isa keagaga alogaina paisa keinaka, “Kolotiai gaisau'u'ui,” keoma.

15 Ega aisama Pilato papiau alo'i gapagama eoma puo, Barabas tipulai epapealaisa, ke ega au au'i Iesu kegapukia afegai aisama, papiau ima'iai epaaua keafiia kolotiai isau'u'ua kelaoaina.

Ifani Au'i Iesu Kepa'aua

(Mateo 27:27-31; Ioane 19:2-3)

16 Ega'ina afegai ifani au'i Iesu keafiia kafana auga afuga, e'a akaiki'a alogai kekokoaina ke ifani au'i fofouga keifa kaigugu'i. 17 Egae kai tiapu umuga eaea
7 Pilitani malagai ‘purple’.
auga keafiia kepaapuga, a'ifu keafipo'e kin kania'iai kraon keogeoge auga koa kepamia kaniagai keogeaua.
18 Ke ke'ina kepako'aina keinaka, “Iudea au'i e'i kin, loagu felo ma?” keoma. 19 Ke inipo auga keafiia kania keauniia, ke ke'upeisa. Ke kepakafo'onia agogai keanife'u keau afagaina. 20 Ke kepa'aua efua aisama, tiapu umuga eaea faagagai eka auga keafilaisa, ke ifo afe tiapuga kepai'iuka pugu, ke kepapealaisa kolotiai isau'u'ua kelaoaina.

Iesu Kolotiai Keau'u'ua

(Mateo 27:32-44; Luka 23:26-43; Ioane 19:17-27)

21 Ke kelao keagai aisama, Sairene auga aka Saimon, Aleksanda ke Rufus auni'i ama'i ega paguai eake emai keisa. Ke ifani au'i isa kepamani'inia Iesu ega koloti gapua keoma. 22 Ke Iesu kelaoaina afu aka Kolkota. I'a mala'aisai auga kania uniaga eifania. 23 Egae kai fino, aupu gagauga foga ekapula
Pilitani malagai ‘myrrh’.
auga fou keoge lapuinia kai Iesu kepeniia gainu keoma kai epamafua.
24 Ke Iesu kolotiai keau'u'ua afegai aisama, afe tiapuga ke'eaisa kai, aga'o aga'o kapa akeafia auga egeai ke'opoisa keafiia.

25 Iesu kolotiai keau'u'ua kina maaga auga, amagai 9 o'clock. 26 Ke isa kapa puo kolotiai keau'u'ua auga iifaga kania laagai kepapua keau'u'ua:

IUDEA AU'I E'I KIN keoma.

27 Ke painao au'i gua isafa kolotiai keau'u'uini'i, aga'o kaina kainai, aga'o lafanina kainai. 28 Ega koa emia auga, Deo ega iifa pukagai iina kepapua oma auga ko'a mo emia: ‘Isa laomai apala ikapa au'i fou aga'omo kepamia'i.’ 29 Ke papiau egae kepea pagai au'i keakae isa keisa, kania'i ke'afoisa ke keinaka, “Ooo! Deo ega e'a aloauoka ke kina oiso alogai alopaapa pugu aumu. 30 Pau kolotiai moake ifomu kaniamu moagamauga,” keoma.

31 Ke ega koa i'opoga mo, sakedote lopia'i ke Moses ega iifa pamalelega au'i fou ifo'i mo epo'iai Iesu kepa'aua keinaka, “Isa'i kania'i eagamauga kai, ifo kania ageagamauga afaekaina. 32 Israel e'i kin, Mesaia aumu, pau kolotiai moake ega koa amaisao amapako'anio,” keoma. Ke Iesu fou kolotiai keau'u'uini'i au'i isafa isa keifa apala penia.

Iesu Emae

(Mateo 27:45-56; Luka 23:44-49; Ioane 19:28-30)

33 Kina maaga atiafai koa i'opoga aisama, umina emai aagoa fofouga eumi apua elao mo gapigapi kina maaga 3 o'clock eafiia. 34 Ega'ina kina maagai aisama, Iesu eagaga einaka, “Eloi, Eloi, lama sabaktani?” eoma. Ega'ina auga i'a mala'aisai, “E'u Deo, E'u Deo, kapa puo lopua'afuniau?”

35 Ke egae keapa au'i isa'i Iesu aina kelogonia aisama, keifa keinaka, “Amoisa, isa Elaija eifaga aina amologo,” keoma. 36 Ke au aga'o elao tiapu manipina eafiia, fino pi'igugai e'iupia, isepeai egopeisa kai Iesu epeniia gainu eoma ke einaka, “Amopua'afuga kai, Elaija agemai ageafiopua ma auga amaisa,” eoma.

37 Ke Iesu eagagapea afegai, la'aina egu fua, ela'afuga emae.

38 Ega aisama Deo ega e'a alogai tiapu ke'e'e auga au'oniai ipuainagai e'i'ipea eake elao papagai, gua emia. 39 Ke ifani lopiaga, ifani au'i 100 e'ima'i auga, Iesu agogai eapa, ke ala emae oma eisa aisama einaka, “Iifa gome i'ina Deo Gauga paisa,” eoma.

40 Iesu kolotiai emae alogai, papie isa'i agomaai keapa kai maa'i mo elao keisa. Ega'ina papie'i epo'iai Maria Makdalena, Maria Joses ke James ina'i, ke Salome fou. 41 I'ina papie'i Iesu Kalileai elao emai aisama, isa muninai kepeapea, ke kepapalagaina. Ke papie ma'o Iesu muninai kepea Ierusaleme kemai au'i isafa, egae keapa.

Iesu Laai Keogeisa

(Mateo 27:57-61; Luka 23:50-56; Ioane 19:38-42)

42 Ega'ina kina auga Iudea papiau'i e'i pinauga ma'oai kepafua afe'aina kina. Ke egani aisama, Iudea papiau'i Deo keau afagaina auga kina. 43 Ega'ina kinagai au aka Iosepa, Iudea agogai taoni aka Arimatea keoma auga eagu. Isa auga Deo ega agofa'a agemai auga eagu e'imaisa. Ke Iudea au'i akaiki'a'i epo'iai kansolo akaiki'a aga'o. Isa Iesu emae efua auga fouga elogo aisama, aimani'ina mo elao Pilato eegai Iesu imaauga gaafia eoma pa'anina epa'ani. 44 Kai Pilato Iesu emae efiaisakoa auga fouga elogo aisama, ekauai alogaina. Ega puo ifani lopiaga, ifani au'i 100 e'ima'i auga, eifaga emai kai Iesu emae efua ma auga pa'anina epa'ani. 45 Ke Pilato ifani lopiaga eegai Iesu emae auga iifaga eafiia aisama, Iesu imaauga Iosepa epeniia. 46 Ke Iosepa tiapu manipina felo ipauma aka linen auga e'afaisa, Iesu imaauga kolotiai eafiopua, tiapu manipina ega'inagai emokaisa. Ke fopa laaga keapi umania mo auga alogai eogeisa. Egae kai fopa akaiki'a pa'afi ake epae apua. 47 Maria Makdalena, ke Maria Joses ina fou, Iesu kapai eogeisa auga afuga keisa.

Copyright information for `MEK