Mark 16

Iesu Emaunimue

(Mateo 28:1-8; Luka 24:1-12; Ioane 20:1-10)

Ke Iudea papiau'i Deo keau afagaina kina epagai aisama, Maria Makdalena, Maria James ina, ke Salome fou mae au'i kepakuma'i mulamula foga'i felo'i au'i ke'afai'i, ega koa fekelao Iesu imaauga fekepakuma keoma. Ke egani iifi aga'o epogai kina eufai auga kinagai aisama, isa la kelao. Ke kelao alogai, ifo'i mo kepa'ani peni'i keinaka, “Kaisau agepalagaini'a la ake pa'afina kepo agepaelaisa?” keoma.

Kai maa'i elao la keisa aisama, kepo akaiki'a ipauma auga eelai keisa. Ke laai kekoko aisama, au agu'a aga'o tiapu keloga ipauma ei'iuka kai'i kaina eagu keisa ke kemani'i alogaina.

Kai isa epaini'i einaka, “Folomani'i, Iesu Nasareta auga, kolotiai keau'u'ua auga okapuga kai, isa emaunimue inae laa'i. Isa keogeisa afuga inamo'e amoisa. Kai amolao ega imoi ke Peto fou amopaini'i, ‘Maamiai eifania koa i'opoga, isa ageufai Kalilea agelao, egae agoisa,’” eoma.

Ega aisama papie kepealai kefiaisakoa mo la kepua'afuga. Gome isa kemani'i alogaina ke kepigugu ke kekauai alogaina. Ke kai aga'o maagai kapa'ina keisa auga akeifania, gome kemani'i alogaina.

Ufainagai puka isa'i kepapua'i au'i Mako ega pukai 16:9-20 auga laa'i.

Iesu Maria Makdalena Eapakina Penia

(Mateo 28:9-10; Ioane 20:11-18)

[
Pau Iesu iifi aga'o epogai kina eufai auga kinagai amagai ipauma emaunimue aisama, Maria Makdalena alogai tiapolo imagea kuagai gua keagu kai epapealai'i auga eapakina peni kakaua. 10 Ke Maria Makdalena elao, Iesu fou keaguagu au'i alo'i ekiekie keapeapepe kai Iesu fouga maa'iai eifania. 11 Kai isa Iesu emaunimue auga fouga maa'iai eifania aina kelogonia, ke eisa eoma mo ganinagai akepako'ania.

Iesu Ega Imoi Auni'i Eapakina Peni'i

(Luka 24:13-35)

12 Ega'ina afegai Iesu ega imoi auni'i pagua kelao keagai kepeapea kai, iisa i'oinagai isa eapakina peni'i. 13 Ke isa kelao Iesu ega imoi isa'i au'i maa'iai keifania kai, isa isafa akepako'ani'i.

Iesu Ega Imoi Pinauga Epenii'i

(Mateo 28:16-20; Luka 24:36-49; Ioane 20:19-23; Acts 1:6-8)

14 Ega'ina afegai Iesu ega apostolo au'i 11 au'i keaniani laolao kai eapakina peni'i. Ke Iesu elo'u peni'i, gome isa gua'i e'inoka, alo'i aekapula, Iesu emaunimue keisa keifania au'i akepako'ani'i.

15 Ke epaini'i einaka, “Fopealai folao iifa faunina lau fou Deo ega pagama kapa'i ma'oai maa'iai foifafoua. 16 Ke kaisau agepako'ania ke baptismo ageafia auga kania ageisagamau. Kai kaisau afaepako'ania auga Deo isa afa apala agepenia. 17 Ke kepako'ania au'i i'ina isapuga gouga akeafia: Isa Lau akauai tiapolo papiau alo'iai akepapealai'i, mala mamagai akenini'ani. 18 Ke isa ima'iai kaapa akeafi'i, ke mulamula apala'i akeinu mo ganinagai afaepalifu'i, ke isafa au'i faaga'iai ima'i akeogeaua au'i felo'i akemia,” eoma.

Iesu Ufai E'agaukae

(Luka 24:50-53; Acts 1:9-11)

19 Lopia Iesu ega'ina iifa'i eifani'i afegai aisama, Deo Iesu ufai e'agauaina ke egae Deo kaina kainai eagu. 20 Ega'ina afegai isa ega apostolo au'i kepealai kelao agofa'a fofouga maa'iai Deo ega iifa keinogonia, ke Lopia isa fou kepinauga puo, isapu gougai ega iifa ma'oai ko'a'i mo kemia.]

Copyright information for `MEK