Mark 2

Iesu Au Faaga Fofouga Emelo Auga Epafelo

(Mateo 9:1-8; Luka 5:17-26)

Ke kina isa'i kelao afegai, Iesu emue Kapenaum elao pugu aisama, emai ega paguai auga papiau kelogo. Ega puo papiau ma'o kela'afou afu keagu pogua elao mo pa'afi ake. Ke afe ganinagai afu ma'oai keapa pogua kai, Iesu Deo ega iifa einogo. Ega'ina alogai au au'i pani melo auga aga'o kepuaisa kai, papiau isa'i fou au ega'ina Iesu eega kemaiseina. Kai la'afou papiau'i kai'iai isa Iesu eega fekelaoaina auga aekaini'i keisa aisama, au ega'ina kepuaisa ke'agaukae kelao e'a ofaofagai Iesu eagu kania laagai kepakaala. Ke ine aga'o keapi kanina aisama, ega'ina inegai melo auga mai'ilega mo kepake elao. Ke Iesu ega'ina au'i e'i pako'a eisa aisama, melo auga epainia einaka, “Gau, oi emu laomai apala'i la'agegeaini'i,” eoma.

Kai Moses ega iifa pamalelega au'i isa'i egae keagu au'i ifo'i alo'iai keifa keinaka, “Kapa puo au i'ina ega eifa oma, Deo eegai eifa apala? Kai aga'o papiau e'i laomai apala'i age'agegeaini'i afaekaina kai, Deo ifogamo papiau e'i laomai apala'i age'agegeaini'i agekaina,” keoma.

Kai Iesu fiakoa mo isa kapa'ina keopolaga auga Deo ega Spiritu epalogo aisama, epaini'i einaka, “Kapa puo oi alomiai oopolaga, Deo mo papiau e'i laomai apala'i age'agegeaini'i, ke agekapa felo'i ooma? Nini'ani auni'i epo'iai kapa auga mame'a, melo auga maagai foifania ooma: Emu laomai apala'i la'agegeaini'i, o mo'ue emu ile moafia molao? Oi oopolaga lau ega'ina auga ega laomai apala'i la'agegeaini'i auga agoisa afaekaina ooma puo, nini'ani mame'a mo laifania ooma? 10 Kai Lau Papiau Aumauni Gauga, iifa gome agofa'ai papiau e'i laomai apala'i fa'agegeaini'i, ke fapafelo'i auga isapuga eeuai ekae, ke kapa aga'o agomiai foisa fologo auga alakapa,” eoma. Ke melo auga epainia einaka, 11 “Lau lapainio, oi lofelo efua, mo'ue emu ile moafia, emu e'a molao,” eoma. 12 Ke fiakoa mo melo auga papiau ago'iai e'ue ega ile eafiia epealai elao. Ke keisa au'i kekauai alogaina, ke Deo keau afagaina keinaka, “Kapa aga'o iina koa emia alaisaisa,” keoma.

Iesu Lefi Eifaga

(Mateo 9:9-13; Luka 5:27-32)

13 Egae kai Iesu epealai a'u nie elao pugu. Ke papiau ma'o la'afouai Iesu eega kemai, ke e'ina epamaleleni'i. 14 Ke isa foe nie mo epea elao alogai, Iudea auga aka Lefi, Alfeus gauga Roma kamanina papagai epinauga tax eafia auga, tax keogeoge afugai eagu eisa. Ke epainia einaka, “Muniuai mopea,” eoma. Ke Lefi e'ue Iesu muninai epea.

15 Ega'ina kinagai Iesu Lefi ega e'ai eaniani alogai, tax isafina au'i ma'o, ke tax keafia au'i koa i'opo'i, laomai apala'i kekapa au'i ma'o isafa Iesu ke ega imoi fou egae keagu keaniani. Gome isa au'i ma'o Iesu muninai kepea. 16 Ke Moses ega iifa pamalelega au'i Faliseo ikupugai kemai au'i Iesu tax isafina au'i, ke tax isafina au'i koa i'opo'i laomai apala'i kekapa'i au'i fou keaniani keisa aisama, ega imoi kepaini'i keinaka, “Ala koa i'opoga isa tax isafina au'i ke tax isafina au'i koa i'opo'i laomai apala ikapa au'i fou keaniani?” keoma.

17 Kai Iesu isa aina'i elogonia aisama epaini'i einaka, “Papiau felo'i, akeisafa au'i toketa eega afakelao kai, keisafa papiau'i mo toketa eega kelao. Ega koa i'opoga, lau lamai auga Deo maagai alo opai papiau'i faifani'i puo alamai. Kai laomai apala'i kekapa papiau'i faifani'i e'i laomai apala'i fekeumakalaini'i laoma puo lamai,” eoma.

Ani Gopegope Pa'anina Iesu Kepa'ani Penia

(Mateo 9:14-17; Luka 5:33-39)

18 Ioane Baptista ega imoi ke Faliseo au'i e'i imoi fou keani gopegope. Isa kemai Iesu eegai kai kepa'ani penia keinaka, “Kapa puo Ioane ega imoi ke Faliseo au'i e'i imoi fou keani gopegope kai, oi emu imoi auga akeani gopegope?” keoma.

19 Ega puo Iesu isa epaini'i einaka, “Amage mamaga auga aga'o papiau isa ega miamia kemai au'i fou keaguega kai akeani gopegope agekaina ma? Laa'i, afaekaina. Isa amage mamaga auga fou keaguega alogai afakeani gopegope. Ega koa i'opoga, lau auga amage mamaga au koa i'opou. Ega puo lau e'u imoi fou aaguega kai akeani gopegope afaekaina. 20 Kai kina aga'o agemai amage mamaga auga akeafi'aua aisama, egae kai isa ega'ina kinagai akeani gopegope.

21 “Ke kai aga'o tiapu mamaga aina afaeafia, afe tiapuga ufaina e'i'i auga afaekai apua. Kai isa ega agekapa oma koa aisama, tiapu aina mamaga auga afe tiapuga ufaina age'i'ina, ke ine afuga akaiki'a agemia puo, agepalifua. 22 Ega koa i'opoga, kai aga'o fino mamaga eafia fino kepapa'efauka pute ufaina auga alogai aepa'efauka. Kai isa fino mamaga agefia pute ufainagai age'efauka koa aisama, fino mamaga pute ufaina efugugu puo, ageau'i'ina pute agepalifua. Ke fino isafa agefaka. Ega puo isa fino mamaga ageafia fino pute mamaga alogai age'efauka,” eoma.

Kaisau Deo Isau Afagaina Kina Lopiaga Auga

(Mateo 12:1-8; Luka 6:1-5)

23 Iudea papiau'i Deo keau afagaina kina aga'ogai, Iesu ega imoi fou palafa uma alogai peapea afugai kepea pagai. Ega aisama Iesu ega imoi palafa ani'i au'aa'iai kefaiponi'i keafii'i kepealaina. 24 Ke Faliseo au'i Iesu ega imoi ega koa kekapaisa auga keisa'i puo, Iesu kepainia keinaka, “Moisa! Kapa puo Deo aau afagaina kinagai oi emu imoi ega koa kekapa? Ega'ina auga Moses ega iifa kainai keifa apua puo, fakekapa koa kai kekapa,” keoma.

25 Kai Iesu isa epaini'i einaka, “Davide ega au fou inae'i ekimu kapa aga'o anina keani aisama, kapa'ina ekapaisa auga Deo ega iifa pukagai alokuakuapina ma? 26 Sakedote lopia fa'aga aka Apiata eagu miagai, Davide elao Deo ega e'ai ekoko palafa Deo kepalao penia sakedote mo fekeania keoma auga eafiia eaniia, ke afa ega au au'i isafa epenii'i keaniia,” eoma.

27 Ke epaini'i pugu einaka, “Moses ega iifa kainai keifa apua mo ganinagai, kapa aga'o Davide faagagai aemia. Ke papiau aumauni faugai Deo keau afagaina kina egama kai, Deo keau afagaina kina faugai papiau aumauni aegama. 28 Ega puo Lau Papiau Aumauni Gauga au, Deo keau afagaina kina Lopiaga au. Ega kainai lau e'u imoi kapa'ina kekapa auga lau mo fanini'ani,” eoma.

Copyright information for `MEK