Mark 3

Ima Melo Auga

(Mateo 12:9-14; Luka 6:6-11)

Ega'ina afegai kina aga'ogai, Iesu Iudea papiau'i e'i la'afou afugai ekoko pugu, ke au aga'o ima emelo auga isafa egae eagu. Ke papiau isa'i egae keagu Iesu keagouka, Deo keau afagaina kinagai au ega'ina afepafelo koa aisama, fekeisa ega koa fekepaagu fofoua keoma. Kai Iesu ima melo auga epainia einaka, “Mo'uegekae moapalai papiau ma'oai ago'iai moapa,” eoma.

Ke au ega'ina e'uegekae papiau ma'oai ago'iai eapa aisama, Iesu papiau epa'ani peni'i einaka, “Moses ega iifa kainai Deo aau afagaina kinagai auga, kapa'ina fakapa auga keifa apua? Felo fakapa o apala fakapa? Ke papiau kania'i faagamauga, o faaupugu'i?” eoma. Kai isa komo mo keoma.

Ega puo Iesu guakupuai maaga egoaisa eisa'i. Ke gua'i e'inoka alogaina auga eisa puo, alo emafu alogaina. Ke ega alomafuai melo auga epainia einaka, “Imamu mokalaisa,” eoma. Ke melo auga ima ekalaisa aisama, ima felo ipauma, ima apie koa i'opoga emia. Faliseo au'i Iesu ega koa ekapaisa keisa afegai, kepealai kelao Herod ega imoi fou keapafou kai, Iesu ala fekeaupugu oma auga fouga keifania.

Iesu Foeai Papiau Epafelo'i

Kai Iesu ega imoi fou kepealai a'u nie kelao. Ke Kalilea ago papiau'i ke Iudea ago papiau'i la'afou akaiki'a ipaumagai isa muni'iai kelao. Ke egae Iesu kapa ma'oai ekapai'i auga fouga kelogo aisama, Ierusaleme taoninai, Idumea taoninai, Jordan apiegai pagua'iai, Taire taonina eegai pagua'i, ke Sidoni taonina eegai pagua'i papiau'i ma'o la'afou akaiki'agai isa eega kemai. Ke Iesu ega imoi epaini'i la'afou akaiki'a ipauma emia puo gaaga e'ele aga'o isa faugai fekepafua feka eoma. O laa'i koa la'afou papiau'i isa afekepapepe eoma. 10 Gome isa papiau ma'o epafelo'i, ega koa papiau ma'o alogaina keisafa au'i kepikoni Iesu kegaafi opogaina keoma. 11 Ke Iesu papiau epafelo'i alogai tiapolo apala'i Iesu keisa aisama, agogai ke'ualai keomukipo kai keagaga keinaka, “Oi Deo Gauga Aumu,” keoma. 12 Kai Iesu tiapolo aina'i epalogo ke eifa kapula peni'i, ke aelogoaini'i isa kaisau auga akeifafoua.

Iesu Ega Imoi 12 Ekinani'i Apostolo Epamia'i

(Mateo 10:1-4; Luka 6:12-16)

13 Ke Iesu ikuai e'agaukae, ke ifo ega imoi ani'i eani au'i eifani'i eega kemai. 14 Ke kemai aisama, au'i 12 ekinani'i apostolo epamia'i, ega koa ega'ina au'i isa fou fekeagu, ke feulai'i fekeinogo eoma. 15 Ke isapu isafa fepeni'i tiapolo fekepapealai'i eoma. 16 Isa ega'ina au'i ekinani'i apostolo epamiai'i au'i aka'i inamo'e: Saimon epafaala Peto eoma auga. 17 Sebedi gauga James, ke akina Ioane Iesu epafaala'i Boaneke eoma'i au'i. Boaneke auga ufa eauga auga gauga au'i: 18 Ke Andru, Filip, Batolomeo, Mateo, Tomas, James Alfeus gauga, Tadaeus, Saimon Kanaan auga. 19 Ke Judas Iskariot Iesu e'afa'afalaina auga isafa.

Iesu Ke Tiapolo Lopiaga Belsabul Fou Fou'i

(Mateo 12:22-32; Luka 11:14-23; 12:10)

20 Iesu ega apostolo 12 ekinani'i afegai, kelao e'a aga'ogai kekoko. Ega'ina alogai la'afou akaiki'a kekaigugu pugu puo, isa ega imoi fou keagukipo kegaaniani auga aekaini'i. 21 Ke Iesu aaga akina i'ina fouga kelogo aisama, kemai Iesu kegalaoaina keoma. Gome papiau iina keifa oma, “Isa ekafo'o,” keoma.

22 Ke Moses ega iifa pamalelega au'i Ierusalemeai kemai au'i keifa keinaka, “Iesu alogai Belsabul eague. Ke isa Belsabul, tiapolo e'i lopia aka isapugai tiapolo epapealai'i,” keoma.

23 Ega puo Iesu isa eifani'i eega kemai kai, maa'iai palapoleai enini'ani einaka, “Ala koa Satani ageoge Satani mo ageula agekaina? 24 Ke agofa'a aga'o ifo mo ageaupea koa aisama, ageapa afaekaina, age'ualai paisa. 25 Ke e'a aga'ogai famili ifo'i mo ake'ea'i koa aisama, akeagu afaekaina, ake'ualai paisa. 26 Ega koa i'opoga Satani ifo mo ega imoi fou akepipaini, ake'ea'i koa aisama, ageapa afaekaina age'ualai, ke ega agu fua egae agemia. 27 Iifa gome aufalao aga'o au kapula aga'o afaegope kakaua koa aisama, ega e'ai agekoko, ega e'a amu'i agepainaoni'i afaekaina. Kai isa ega'ina auga agegope kakaua aisama kai, ega e'ai agekoko ega amu agepainaoni'i agekaina. 28 Iifa gome maamiai laifania. Papiau e'i laomai apala'i ma'oai, ke Deo keifa apala peni aagenia mo au'i e'i laomai apala'i Deo age'agegeaini'i. 29 Kai papiau kapa'i Deo ega Spiritu keifa apala peni aagenia mo au'i, e'i laomai apala'i ega'ina Deo afae'agegeaini'i. Kai e'i laomai apala'i ega'ina au'i afa'i akeafi'i aoniamo,” eoma.

30 Iesu ega eifa oma gome papiau isa'i iina keifa oma: “Tiapolo isa alogai eague,” keoma.

Kaisau Auga Iesu Ega Famili Ipauma

(Mateo 12:46-50; Luka 8:19-21)

31 Egae kai Iesu e'a alogai eagu einoinogo kai, ina ke akina fou kemai e'a akegai keapa. Ke aufalao aga'o keulaisa Iesu gapaina keoma. 32 Ke la'afou papiau'i Iesu keagu lofe au'i, Iesu kepainia keinaka, “Moisa, oi inamu ke akimu fou kekapunio afegai keapae,” keoma.

33 Kai Iesu einaka, “Kaisau auga lau inau, ke aau akiu?” eoma.

34 Ke maaga egoaisa papiau isa keagu lofe au'i eisa'i kai, eifa einaka, “I'ina au'i lau inau, ke aau akiu. 35 Gome kaisau Deo ega logoai kapa'ina anina eani kapa'i au'i mo ekapa'i auga, lau inau, akiu, ke afakuau,” eoma.

Copyright information for `MEK