aAisaea 6:9

Mark 4

Au Oga Efauni'i Auga Palapole

(Mateo 13:1-23; 13:18-23; Luka 8:4-8, 11-15)

Ke kina aga'ogai Iesu elao Kalilea a'uga foegai eapa papiau epamaleleni'i pugu. Ke la'afou akaiki'a ipauma kekaigugu Iesu keapa lofe. Ega puo papiau ma'oai foeai, fei niegai keapa a'u keaipenia kai, Iesu auga gaagai eaguka afa'agamo epealai inafa'ai. Egae gaagai eagu kai, palapoleai kapa ma'o mo papiau epamaleleni'i. Ke ega pamaleleai iina eifa oma einaka: “Ainami amopaaua kapa'ina alaifania auga ainau fologo! Amoisa! Au oga'i ifauga auga aga'o, au oga'i gafauni'i eoma puo epealai ega uma elao. Elao egae au oga'i epiuoka'i alogai, isa'i peapea afugai kea'opu, ke inei keake keani afe'aini'i. Ke isa'i fopa laagai a'isa afa'agamo eka auga laagai ke'ualai. Ke a'isa ma'o laa'i puo, keuki kefiaisakoa. Kai kina e'agaukae egagai'i aisama, gagamu'i laa'i kainai, gagau'i kekala kemae. Ke isa'i ini mogogo alogai kea'opu ini fou keuki. Ke ini mogogo keuki keafipugu'i, ke pua'i aga'o akeogeisa. Kai au oga'i isa'i au'i aagoa felogai kea'opu. Ke keuki ke'agau aisama, pua'i keogei'i, ke isa'i pua'i ma'oai mo 30 keogei'i, ke isa'i pua'i 60 keogei'i, ke isa'i pua'i 100 keogei'i. Ega koa emia pua'i au oga'i pika efauni'i auga eka'egaini'i,” eoma.

Iesu palapole ega'ina eifania efua aisama, epaini'i einaka, “Kaisau ainami ekae auga ainami opaaua,” eoma.

10 Kai Iesu ifogamo eapa aisama, ega apostolo 12 ke ega imoi isa'i fou egae keagu lofe au'i palapole kapa'ina eifania auga fouga kepa'aniaina. 11 Ke Iesu isa epaini'i einaka, “Deo oi eemiai, ega agofa'a fouga eogefake kai ega logoai epalogonimi. Kai papiau isa'i lau fou laa'i au'i maa'iai kapa ma'oai palapoleai laifani'i. 12 Ega koa,

“‘aufa kina maa'iai akeisa kai afakeisa koa i'opoga,
ke aufa kina a'o akelogo kai kapa'ina eifania auga afakelogo.
Laa'i koa aisama, e'i laomai apala afekeumakalaini'i,
ke Deo isa e'i laomai apala'i afe'agegeaini'i!’”
eoma. a 

13 Ke epaini'i pugu einaka, “Oi i'ina palapole kapa'ina eifania auga alologo ma? Ega koa aisama, ala koa palapole ma'oai kapa'ina keifania auga agologo? 14 Au oga efauga auga, Deo ega iifa e'afoka. 15 Papiau isa'i auga, au oga keagai ke'ualai koa i'opo'i, Deo ega iifa a'o kelogo alo'iai eka. Kai Satani emai e'opo'i aisama, fiakoa mo iifa alo'iai eka auga eafilaisa. 16 Ega koa i'opoga mo, papiau isa'i auga, au oga'i kepo laagai a'isa afa'agamo eka laagai ke'ualai au'i koa i'opo'i. Isa Deo ega iifa a'o kelogo aisama, alogamai mo keafia kefiakoa. 17 Kai alo'iai aeuki gagamuga laa'i puo, e'i uki epo aemaefa. Ke muniai Deo ega iifa kainai kelele akaiki'a'i faaga'iai emia, o papiau isa keafi apalani'i aisama, fiakoa mo ke'ualai Deo ega iifa keumakalaina. 18 Ke papiau isa'i auga, au oga'i ini mogogo alogai ke'ualai au'i koa i'opo'i. Isa Deo ega iifa a'o kelogonia efua. 19 Kai keagu alogai aagoa i'ina aguga opopo, ke kegapa'amu'amu opopo isa efogei'i, ke kegaalogama opopo'i kepa'au'i. Ega puo isa kapa'ina kemaani'i au'i ini mogogo koa i'opo'i kemai Deo ega iifa alo'iai eka auga keafipugu'i. Ega kainai Deo ega iifa alo'iai eka auga aeuki anina aeoge. 20 Kai papiau isa'i auga, au oga'i a'isa felogai ke'ualai au'i koa i'opo'i. Isa Deo ega iifa a'o kelogo keafia, ke isa'i pua'i 30, ke isa'i pua'i 60, ke isa'i pua'i 100 keogei'i. Ega puo i'opo kina emai aisama, keafiapi'i mo kelaolao Deo maagai laomai felo'i mo kekapa'i, ani'i ma'o keoge.”

Lanepa Palapole

(Luka 8:16-18)

21 Ke Iesu ega imoi ma'oai maa'iai palapole aga'o eifania pugu einaka, “Oi lanepa opaafiaua omaiseina aisama, litiai opaomuapia, o peti isafa papagai opaagu'unia ma auga amoopolaga? Iifa gome oi ega koa alokapa kai, oafia e'afa'afa afugai opa'afa. 22 Gome muni Deo ega iifa ogefakeai kekae au'i akeifafou'i akepafoki'i. Ke Deo ega iifa kapa'ina eifania auga isafa, ma'oai agefoufa'a papiau ma'oai akelogo. 23 Kaisau aina ekae auga, aina gapaaua ainau galogo,” eoma.

24 Ke eifa pugu einaka, “Kapa'ina a'o ologonia auga foopola felo. Kapa'ina papiau faaga'iai okapa auga i'opoga mo oi faagamiai ageikapa. Ke oi kaisau lau ainau ologo aumi, laagai kapa ma'o faagamiai ageikapa. 25 Gome kaisau aina epaau felo Deo ega iifa a'o elogo felo auga, muni Deo isa ma'o agepalogo. Kai kaisau aina aepaau felo Deo ega iifa a'o aelogo auga, afa'agamo ipauma mo elogo ganinagai ageafania.”

Au Oga Euki Auga Palapole

26 Ke Iesu eifa pugu einaka, “Deo ega agofa'a auga iina koa i'opoga. Au aga'o a'isaai au oga'i e'afoka'i. 27 Aufa kina, kinai ke gapiai efeu o eagu ma ganinagai, au oga ala keoma ke'omo, ke keuki auga aelogo. 28 Gome isa ifo'i a'isaai keuki ke ani'i keoge. Kai akeuki ani'i akeoge koa kai, ke'ina oma'i kekaaua, ke kegapupea kakau'i. Egae kai keuki akaiki'a'i kemia aisama, ani'i keoge. 29 Ke ani'i kemia aisama, i'afe'i kina ekaina puo, fo'ama i'afe a'ifagai eganini'i.”

Mastad Oga Palapole

(Mateo 13:31-32, 34-35; Luka 13:18-19)

30 Ke Iesu eifa pugu einaka, “Deo ega agofa'a auga kapa'ina koa i'opoga, o palapole kapagai Deo ega agofa'a agaifa'opo? 31 Deo ega agofa'a auga, au aga'o aka Mastad oga koa i'opoga. Mastad oga a'isaai ofauga aisama, aagoai au oga'i ma'oai epo'iai e'ele ipauma. 32 Kai ofauga aisama, euki akaiki'a ipauma emia, ke uma alo aupu gagau'i ma'oai eka'egaini'i. Ke aga akaiki'a'i ipauma'i kemia, ega koa ufa gua inei'i agagai kei'oau ogogai kelaagai.”

33 Ke Iesu Deo ega iifa papiau akelogo agekaina auga, palapole ma'o ega koa i'opo'iai maa'iai eifani'i. 34 Ke Iesu nini'ani ma'oai eifani'i auga palapoleai mo enini'ani. Kai ega'ina afegai ega imoi mo fou keagu aisama, palapole kapa'ina keifania auga oko'i epakai afe'aina.

Iesu Lanina Epaapakipo

(Mateo 8:23-27; Luka 8:22-25)

35 Ega'ina mo kinagai epagapigapi aisama Iesu ega imoi epaini'i einaka, “Amapagai ofuga akaiki'a apie alao,” eoma. 36 Ke la'afou kepua'afuni'i egae keaguega kai, Iesu ega imoi isa'i Iesu ala eagu oma auga i'opoga mo eaguega kai, isa ega'ina gaagagai keaguka. Ke isa'i gaaga e'ele'i isa'iai keaguka fou kekailai kelao. 37 Ke kepagai kelaolao kai, lanina akaiki'a ipauma epua. Ega aisama goiso akaiki'a'i ipauma'i kemai gaaga laagai ke'afo pagainia, emia feau fufuni'i fekekogo. 38 Kai ega'ina alogai, Iesu auga gaaga uguga kaina iifaniai eifaniau eka efeu. Ke ega imoi isa kepagonia kai, kepainia keinaka, “Pamalele Aumu, i'a afakogo auga opopo alopa'aua ma?” keoma.

39 Ega aisama Iesu e'ue ameku efinaisa, ke a'u epainia einaka, “Mo'olo! Moka umamo!” eoma. Ke ameku eapakipo, ke a'u eka umamo.

40 Kai Iesu ega imoi epaini'i einaka, “Kapa puo oi omani'i alogaina? Ala koa i'opoga oi pako'a aga'o eemiai laa'i?” eoma.

41 Kai isa kemani'i alogaina, ke ifo'i mo epo'iai keinaka, “I'ina auga kaisau? Ameku ke a'u mo ganinagai isa aina keafia keapakipo,” keoma.

Copyright information for `MEK