Mark 5

Iesu Tiapolo Eulai'i Uma Alo'iai Kekoko

(Mateo 8:28-34; Luka 8:26-39)

Egae kai Iesu ega imoi fou a'uai kepagai kelao mo Kadara taonina papiau'i
Kerasene agogai keagu au'i.
keagu agogai keofau.
Ke Iesu gaagai eapa opu aisama, fiakoa mo au aga'o tiapolo apala alogai eagu auga laai epealai emai Iesu epea apua. Isa laai mo eaguagu, ke kai aga'o isa tieiniai ganinagai fekegope faekaina. Gome kina epogai papiau i'ina auga tieiniai ima kegopei'i ke auliai ife kepaaga'i kai, isa tieini ega'ina eapau'i, ke auli ifegai auga efaiponi'i. Ke kai aga'o i'ina auga fepaapakipo auga aekainia. Ke egae aufa kina, kinai ke gapiai la alo'iai, ke ikuai eagaga ekapaisa efai elaoaina. Ke kepo eafii'i ifo faaga eifai'i.

Kai i'ina auga aakai maaga elao Iesu eisa aisama, epiau elao agogai e'ualai eanife'u. Ke tiapolo au alogai eagu auga eagaga einaka, “Iesu, Deo ufai au'oniai Au Akaiki'a Ipauma Auga Gauga Aumu! Lau oi eemuai kapa'ina lakapaisa? Lau afoloafi apalaniau auga, Deo maagai moifa ko'ania!” eoma. Gome isa epainia einaka, “Tiapolo apalamu! Ega'ina auga alogai mopealai,” eoma.

Egae kai Iesu au epa'ani penia einaka, “Oi akamu kapa'ina?”

Ke tiapolo au'i ealogai alogaina au ega'ina alogai keagu puo, eifa einaka, “Lau akau Ma'o, gome lai aumai ma'o,” eoma.
10 Ke isa Iesu egoinia aeaponia ega koa ega'ina afugai faepapealai'i eoma.

11 Ega'ina alogai, kainagai mo iku e'ele mapegai uma la'afouai keapa keaniani. 12 Ke tiapolo ma'oai Iesu kegoinia keinaka, “Moulaimai uma ee'i alao, ke mologoainimai alo'iai amakoko,” keoma. 13 Ke Iesu tiapolo elogoaini'i puo, au alogai kepealai kelao uma alo'iai kekoko. Ega aisama ega'ina uma'i au'i ma'oai mo 2000 koa i'opoga auga, poupouai kepiau kelao a'uai kegopolai kekogo.

14 Ke uma kepaani'i au'i kepiau kelao taoni, ke taoni afegai keagu papiau'i ma'oai maa'iai i'ina fouga keifafoua. Ke papiau kelao kapa'ina emia auga kegaisa keoma. 15 Ke kelao Iesu eegai aisama, au alogai tiapolo ealogai alogai keagu auga mino felo emia, ke tiapu ei'iuka'i egae eagu keisa. Ke ma'oai kemani'i alogaina. 16 Ke au alogai tiapolo keagu auga faagagai kapa'ina emia keisa au'i, papiau maa'iai keifania, ke uma isafa ala keoma auga fou'i keifania. 17 Ega aisama papiau kemani'i alogaina puo, Iesu kegoi penia e'i ago gapua'afuga keoma.

18 Ke Iesu emai gaagai gaaguka eoma aisama, au alogai tiapolo eagu kai, epafelo auga Iesu egoinia fou kegalao eoma. 19 Kai Iesu epamafua, ke epainia einaka, “Oi emu pagua aamu akimu ee'i molao. Ke isa maa'iai Lopia oi eemuai kapa'ina mo ekapai'i au'i, ke guamu ala eani oma epafeloiso auga foifania,” eoma. 20 Ke ega'ina auga elao Taoni Ou'aga keoma auga alogai, Iesu isa faagagai kapa'ina ekapaisa auga e'ina eifafoua. Ke papiau ma'oai ega'ina a'o kelogonia aisama, kekauai alogaina keopofua.

Iesu Mae Ifiaoga Epamaunimue Ke Isafa Papiega Efelo

(Mateo 9:18-26; Luka 8:40-56)

21 Ke Iesu gaagai epagai a'u apie elao pugu aisama, a'u niegai eapaega kai, la'afou akaiki'a kemai keapa lofe. 22 Ke amoisa, Iudea papiau'i e'i la'afou afuga e'ima auga aga'o aka Jairus emai egae. Ke isa Iesu eisa aisama, ife fo'inai e'ualai eomukipo. 23 Ke egoi kapulania einaka, “Gau ifiaoga e'ele afa'agamo agemae. Mogafegafe momai imamu laagai moogeaua ega koa felo agemia ageagu,” eoma.

24 Ega puo Iesu au ega'ina fou kelao. Ke elao alogai la'afou akaiki'a Iesu muninai kepea kepi'ifu kelaoaina. 25 Ega'ina la'afouga alogai papie aga'o inipo 12 alogai ifamomogu isafaga eafiia auga isafa eapa. 26 Ke isa toketa ma'o ee'i elao, ke isa kapa ma'o kepeniia faaga kepakiekie alogaina. Ke ega amu ma'oai toketa faaga'iai epafua afe'aina. Ega mo ganinagai isa aepafelo kai, ega isafa ega'ina elifu elaoaina. 27 Kai isa Iesu fouga elogo aisama, la'afouai Iesu muninai elao afe tiapuga eafi opogaina. 28 Gome ifo alogai einaka, “Lau isa afe tiapuga mo alaafi opogaina koa aisama, felou alamia,” eoma. 29 Ke fiakoa mo ifa eake auga eapakipo. Ke ifo mo faagagai ega kiekie epealai efua auga gamuga eoponia.

30 Ke Iesu fiakoa mo faagagai isapu epealai auga elogo puo, la'afou alogai e'afoaipini epa'ani einaka, “Kaisau lau afeu tiapuga eafi opogaina?” eoma.

31 Kai Iesu ega imoi isa kepainia keinaka, “Papiau ma'o kela'afou faagamu kekagu opogaina loisa'i kai, lopa'ani kaisau lau e'u tiapu eafi opogaina looma?” keoma.

32 Kai Iesu maaga egoa aisoge kaisau ekapaisa auga gaisa paisa eoma. 33 Ke papie kapa'ina faagagai emia auga elogo puo, emani'i, maipiguguga mo emai e'ualai Iesu ife fo'inai eomukipo kai, maagai kapa'ina faagagai ko'a mo emia auga eifania. 34 Ke Iesu isa epainia einaka, “Gauagai, oi emu pako'a kainai pau felomu lomia. Gagaoai molao, ke i'ina kiekie gapua'afu umanio mo,” eoma.

35 Iesu enini'ani laolao kai, au isa'i Jairus Iudea papiau'i e'i la'afou afuga e'ima auga ega e'ai kemai kepainia keinaka, “Oi gaumu ifiaoga emae efua. Ega puo Pamalele Auga folopaafipugua,” keoma.

36 Kai Iesu isa aina'i elogonia aisama, la'afou afuga e'ima auga epainia einaka, “Folomani'i kai mopako'ania mo,” eoma.

37 Iesu kai aga'o aelogoaina isa muninai aelao kai Peto, James, ke akina Ioane mo fou kelao. 38 Ke kelao la'afou afuga e'ima auga ega e'ai aisama, papiau ma'o keapepe akaiki'a ke kepapinapina eisa'i. 39 Ke ea'i ekoko aisama epa'ani peni'i einaka, “Kapa'ina apepega, ke pinapina opa'aua? Imoi aemae, ekae efeu,” eoma. 40 Kai papiau ifiao emae efua auga kelogo puo, Iesu kepa'aua kea'alaina.

Kai isa papiau ma'oai epapealai'i afegai aisama, ifiao ina, ama, ke ega imoi isa fou egae keapa au'i mo ifiao eka afugai kekoko.
41 Ke Iesu ifiao imagai eafi kai epainia einaka, “Talita kumi,” eoma. Talita kumi i'a mala'aisai auga, ‘Ifiao e'elemu lau lapainio, mo'ue!’ 42 Ke fiakoa mo ifiao e'ue epea aisoge. Gome ega'ina ifiaoga inipoga 12. Ke ifiao ina ama ke Iesu ega imoi fou iina koa emia keisa aisama, kekauai alogaina. 43 Kai Iesu isa epaini kapulani'i kapa'ina emia auga kai aga'o maagai fakeifania eoma. Ke imoi ina ama epaini'i kapa aga'o imoi kegapenia gaania eoma.

Copyright information for `MEK