Mark 6

Iesu Nasareta Taoninai Keumakalaina

(Mateo 13:53-58; Luka 4:16-30)

Egae kai Iesu ega'ina afuga epua'afuga, ega imoi fou kelao ifo ega pagua. Ke Iudea papiau'i Deo keau afagaina kina emai aisama, Iesu elao la'afou afugai e'ina epamalele. Ke papiau ma'o isa aina kelogonia au'i kekauai alogaina, ke ifo'i mo alo'iai keifa keinaka, “I'ina auga kapai i'ina kapa'i eafii'i? Ke i'ina ikifa kapa isa kepeniia kai, mirakulo ekapa'i? Isa e'a ipaapa auga laa'i ma? Ke isa Maria gauga, ke James, Iosepa, Judas, Saimon aa'i laa'i ma? Ke afakua isafa inae fou alaagu ma?” keoma. Ke iina keifa oma keifa apala penia, ke keumakalaina.

Kai Iesu isa epaini'i einaka, “Pagua i'oina papiau'i auga profeta aga'o au akaiki'a kepamia keifa koko. Kai ifo ega paguai, aaga akina epo'iai, ke ifo ega e'ai auga kai aga'o isa au akaiki'a aepamia aeifa koko,” eoma. Ke papiau Iesu akepako'ania puo, egae ifo ega paguai mirakulo aga'o aekapaisa. Kai isafa au'i isa'i mo kania'iai ima eogeaua epafelo'i. Ke Iesu papiau isa akepako'ania auga eisa aisama, ekauai alogaina. Ke ega'ina afegai Iesu ekailai pagua pagua epeai'i epamalele efai elaoaina.

Iesu Ega Apostolo 12 Eulai'i Kepinauga

(Mateo 10:1, 5-15; Luka 9:1-6)

Iesu pagua pagua epeai'i epamalele efai elao alogai, kina aga'ogai ega apostolo 12 eifa kaigugui'i kai gua gua eulai'i. Ke eulai'i aisama, tiapolo fekepapealai'i auga isapuga epenii'i. Ke eifa kapula peni'i, akelao alogai palafa aga'o fakeafia, putepute fakeafia, ege'iai moni aga'o fakeuka kai, i'ini mo fekeafia. Ke kamata fekegafauka kai tiapu i'iuka eo aga'o fakeafia eoma. 10 Ke iina isafa epaini oma'i, “Afu kapagai e'a aga'ogai agokoko aisama, ega'ina mo e'agai foagu felao, afu ega'ina fopua'afuga. 11 Ke afu aga'ogai papiau afakeifa kokoimi, o ainami afakelogo koa aisama, afu ega'ina agopua'afuga aisama, keumakalainimi gouga fokapa ifemi aeapuga foauopuaina. Iifa gome maamiai laifania. Muni Deo papiau e'i laomai felo, o apala afa agepeni'i aisama, taoni ega'ina oi keumakalainimi au'i, afa apala ipauma agepeni'i. Ke afa apala ega'ina auga Sodom, ke Komora fou papiau'i e'i laomai apala afa agepeni'i auga ageka'egaina,” eoma.

12 Ke Iesu isa epaini'i efua aisama, kepealai kelao papiau e'i laomai apala'i fekeumakalaini'i auga inogoga keinogo. 13 Ke tiapolo ma'o papiau alo'iai keagu au'i kepapealai'i, ke oiliai isafa papiau'i kania'i ke'efaisa, ke kepafelo'i.

Herod Iesu Eegai Opo Ema'o

(Mateo 14:1-12; Luka 9:7-9)

14 Ega kina'iai kin Herod, Iudea ago e'ima auga Iesu fouga elogo. Gome Iesu aka afu ma'oai mo alo'iai efoufa'a. Ke isa einaka, “Ioane Baptista emaunimue. Ega kainai mirakulo isapu'i isa faagagai kepinauga,” eoma.

15 Kai papiau isa'i keinaka, “Isa Elaija,” keoma. Ke papiau isa'i auga keinaka, “Isa profeta auga, o ufaina profeta'i koa i'opo'i aga'o,” keoma.

16 Kai Herod i'ina fouga elogo aisama, ifo mo eifa einaka, “Isa auga Ioane, aiso lafoua auga. Ke isa emaunimue,” eoma.

17 Gome Herod ifo, isa akina akafa Herodias puogai ega au au'i eulai'i kelao Ioane keafiia kepatipulania. Gome isa Herodias eakafania. 18 Isa ega koa ekapaisa, gome Ioane Herod epainia einaka, “Oi akimu akafa loakafania auga felo laa'i,” eoma. 19 Ega puo Herodias Ioane fou epo'iai akekua eka, ke gaaupugua eoma kai, aekainia. 20 Gome Herod Ioane emani'iaina, ke elogo Ioane auga alo opai ke alo lolofa auga. Ega puo isa Ioane eafiapia mo fou keagu. Ke isa Ioane aina elogonia aisama, kapa ma'o mo ekapai'i ke alogamai mo isa aina elogonia.

21 Ke fuagai kina felo aga'o Ioane femae auga kina emai. Ega'ina auga Herod ega mauni kina emai aisama, lopia akaiki'a'i, ifani lopia'i, ke Kalilea lopia'i akaiki'a'i fau'iai miamia akaiki'a ekapaisa. 22 Ke Herodias gauga ifiaoga emai egefa, Herod ke ega la'afou au'i alo'i epagama aisama, Herod ifiao epainia einaka, “Kapa'ina anina loani auga eeuai mogoina, lau oi alapenio,” eoma. 23 Ke epako'ania isa maagai pako'a iifaga ekapaisa, ke epainia einaka, “Kapa'ina alogoiniau auga alapenio. Oi lau e'u ago fofouga apie moafia alooma alogoiniau mo ganinagai alapenio,” eoma.

24 Ke ifiao elao ina epainia einaka, “Kapa'ina alagoina?” eoma.

Ke ifiao ina einaka, “Ioane Baptista kania fooma,” eoma.

25 Ke ifiao efiaisakoa mo elao Herod eegai epainia einaka, “Lau anina laani Ioane Baptista kania pau litiai gakauka mopeniau,” eoma.

26 Ke Herod i'ina iifaga a'o elogonia aisama, alo emafu alogaina kai, ega pako'a iifaga, ke ega la'afou au'i kai'iai, ifiao ega iifa aepamafua. 27 Ke fiakoa mo Herod ega au, painao au'i eaupugu'i auga eifa kapula penia galao Ioane kania gamaiseina eoma. Ke isa elao tipulai Ioane aiso efoua. 28 Ke kania litiai eogeuka emaiseina ifiao epeniia, ke ifiao eafiia ina epeniia. 29 Ke Ioane ega imoi i'ina fouga kelogo aisama, kemai imaauga keafiia kelao laai keogeisa.

Iesu Papiau 5000 Epaaniani'i

(Mateo 14:13-21; Luka 9:10-17; Ioane 6:1-14)

30 Iesu apostolo 12 eulai'i au'i kemue kemai Iesu eegai keapa lofe kai, maagai kapa'ina mo kekapai'i, ke kepamaleleni'i au'i fou'i keifani'i. 31 Ke epaini'i einaka, “Oi ifomi mo oomai lau fou alao, afu oapugai afa amalaagai,” eoma. Gome papiau ma'o alogaina egae kelao kemai, ke isa ifo'i mo fekeagu fekelaagai auga aekaini'i ke fekeaniani mo ganinagai aekaini'i.

32 Ke Iesu, ke apostolo ifo'i mo fou gaagai keaguka afu oapuga kelao. 33 Kai papiau ma'o isa keisa'i kekailai au'i, isa kaisau auga keisa felo'i puo, papiau taoni ma'o alo'iai keagu au'i ife'iai kepiau keufai kelao Iesu ega apostolo fou akekoko afugai kepealai. 34 Ke Iesu gaagai eapa opu aisama, la'afou akaiki'a ipauma eisa. Ke eisa'i gua'i eani alogaina, gome isa auga sipi koa i'opo'i kai i'ima'i auga laa'i. Ke e'ina kapa ma'o mo epamaleleni'i.

35 Ke Iesu papiau epamaleleni'i mo elao kina eapa pagai aisama, ega imoi eega kemai kepainia keinaka, “Pau kina maaga efua, ke i'ina afugai kai aga'o aeagu. 36 Ega puo moulai'i kegalao ega koa pagua kainagai, ke taoni afe pagua'iai ifo'i e'i fo'ama aga'o feke'afa, gome isa ee'iai kapa aga'o laa'i afakeania,” keoma.

37 Kai isa einaka, “Oi kapa aga'o isa amopeni'i kegaania,” eoma.

Ke isa keinaka, “Ega'ina auga lai au aga'o gafa imagea kuagai gua epinauga afa monina
Grik malagai kepapua auga 200 denari. Ke denari aga'omo auga kina aga'omo kepinauga afa.
agaafia fo'ama aga'afa kai agekaina. Kai lai eemaisai moni ega koa laa'i kai, amalao moni ega koa palafa faagagai amapapinauga i'ina papiau'i amapeni'i kegaania looma ma?” keoma.

38 Ke Iesu isa epa'ani peni'i einaka, “Palafa pika eemiai ekae? Amolao amoisa,” eoma.

Ke kelao keisa aisama kemue kemai keinaka, “Palafa ima, ke ma'a gua,” keoma.

39 Ke ega imoi epaini'i papiau kega'ea'i la'afou e'ele'i e'ele'iai mukimukiai kegaagukipo eoma. 40 Ke ke'eai'i la'afou isa'iai papiau 100, ke isa'iai auga papiau 50 keagu. 41 Ke Iesu palafa ima, ma'a gua fou eafii'i aisama, ufa eakae penia, Deo maagai tenkiu eifania, ke palafa efaiponi'i. Ke ega imoi epenii'i papiau ago'iai kegaoge'i eoma. Ke ma'a gua isafa e'eai'i ma'oai epenii'i. 42 Ega aisama mirakulo akaiki'a ipauma emia, papiau ma'oai keanipugu alo'i ekainia. 43 Keaniani afegai, palafa ma'a fou keani'i isa'i, ke ame'afu'i au'i Iesu ega imoi kepakai guguaini'i, ale'a 12 ake'i kepapogu'i. 44 Ega kinagai Iesu papiau epaaniani'i au'i, au mo kepaauni'i auga au'i ma'oai mo 5000.

Iesu Fei Laagai Epea

(Mateo 14:22-33; Ioane 6:15-21)

45 Ke fiakoa mo Iesu ega imoi epaini'i gaagai keaguka keufai Betsaida kelao kai, isa ifo auga eapakipo la'afou epakainini'i. 46 Ke isa epakanini'i kelao aisama, gamegamega eoma puo elao iku aga'ogai.

47 Ke epagapigapi isa ega imoi gaagai keaguka au'i kelao a'u ipuainagai aisama, Iesu ifogamo aagoai eapa. 48 Ke Iesu ega imoi gaaga kepokeisa kegalao keoma auga aekaini'i eisa'i, gome ameku epua apu'i. Ke afa emageisa aisama, a'u laagai epea ee'i elao. Ke Iesu elao isa afa'agamo feka'egaini'i. 49 Kai isa maa'i elao Iesu a'u laagai epea keisa aisama, keopolaga isage aga'o keoma puo keagagapea. 50 Gome ma'oai maa'i elao isa keisa, ke kemani'i alogaina.

Kai Iesu fiakoa mo isa epaini'i einaka, “Folomani'i! I'ina lau! Alomi gakapula,” eoma.
51 Egae kai elao ee'iai gaagai eapauka aisama, ameku eapakipo. Ke isa kekauai alogaina ke keopofua. 52 Gome isa palafai papiau epaaniani'i auga gouga akelogo felo. Ke isa ega'ina oko akelogo gome isa gua'i epa'inokania.

Iesu Kenesaret Agogai Isafa Papiau'i Epafelo'i

(Mateo 14:34-36)

53 Ke kepagai kelao aisama, kelao Kenesaret foegai keofau egae gaaga kegopeisa. 54 Ke gaagai keapa opu aisama, fiakoa mo papiau Iesu keisa felo. 55 Ke kepiau pagua pagua alo'iai kekoko, isafa papiau'i mai'ile'i mo kepuai'i Iesu kapai eagu fouga kelogo auga afuga kelaoaini'i. Ke Iesu ega'ina papiau'i ma'oai epafelo'i. 56 Ke Iesu ala elao, pagua ma, taoni ma, taoni afe ma pagua'i elao ma ganinagai, papiau isafa au'i kemaiseini'i afa'afa afu'iai kepakala'i. Ke ega'ina papiau'i Iesu kegoinia afe tiapuga kua mo kegaafi opogaina keoma. Ke ma'oai isa keafi opogaina au'i felo'i kemia.

Copyright information for `MEK