aAisaea 29:13

Mark 7

Faliseo E'i Kagakaga

(Mateo 15:1-9)

Egae kai Faliseo au'i ke Moses ega iifa pamalelega au'i isa'i Ierusalemeai kemai au'i kemai Iesu keapa lofe. Ke isa Iesu ega imoi e'i kelele aga'o kekapulaisa auga, isa ima'i akeikuisa kai ima'i maiofuga mo palafa keafiia keaniia keisa'i. (Gome Faliseo au'i ke Iudea papiau'i ufu'i apa'i e'i kagakaga keafi'inia kainai, ima'i keiku felo kai keaniani. Ke afa'afa afugai kemai aisama, keufele kai keaniani. Ega koa i'opoga, kagakaga ma'o keafiapi'i. Ega'ina auga kaputi iiku'i, liti iiku'i, ke oga iiku'i kagakaga'i.) Ega puo Faliseo au'i ke Moses ega iifa pamalelega au'i Iesu kepa'ani penia keinaka, “Kapa puo oi emu imoi ufu apa kagakaga kainai akepea kai, ima'i maiofuga mo keaniani?” keoma.

Ke Iesu einaka, “Oi pifoge aumi, malami e'aga'aga! Deo ega profeta Aisaea, ufainagai foumi Deo ega iifa pukagai eifa kakaua auga ko'a. Ega'ina fouga iina epapua oma:

“‘I'ina papiau'i fifina'iai mo Lau au akaiki'au kepamiaisau.
Kai isa aagoa kapa'i mo keguakaeaini'i puo, alo'i ipauma auga Lau eeuai laa'i.
Ke isa papiau aumauni e'i iifa kepagama'i au'i mo kai'iai papiau kepamaleleni'i.
Ega puo isa Lau keau afagainiau auga keau afagai aageniau mo.’” a 
“Gome oi Deo ega iifa ooge me'e'i kai, papiau aumauni e'i kagakaga au'i oafi'ini'i. Ega'ina au'i, oga ke kaputi alo'i oiku'i ke kapa ega koa i'opo'i mo okapa'i,” eoma.

Ke epaini'i pugu einaka, “Oi ala fooma Deo ega iifa fooge me'e'i, ega koa ifomi emi kagakaga foafiapi inokania auga ologo felo. 10 Gome ufainagai Moses eifa einaka: ‘Inamu amamu aina'i foafia fopalopiani'i,’ eoma. Ke iina isafa eifa oma: ‘Kaisau ina ama epaina, Deo isa afa apala fepenia eoma auga feisaupugu,’ eoma. 11 Kai oi oifa, au aga'o ina o ama agepaina ageinaka: ‘Pipalagai kapa'i mo lau eeuai loafia auga, pipeni ega'ina auga Deo ipalao penia emia,’ ooma. 12 Ke isa ega'ina eifania afegai, oi isa alologoaina kapa aga'o aekapa ina o ama aepalagaina. 13 Oi ega koa okapa emi kagakaga ofake opua aisama, Deo ega iifa kapa aga'o laa'i opamia. Ke kapa ma'o mo isafa ega okapa oma'i,” eoma.

Papiau Alo'i Ipaofuga Kapa'i

(Mateo 15:10-20)

14 Ke Iesu la'afou eifaga pugu eega kemai aisama, epaini'i einaka, “Ma'oai mo ainami amopaaua ainau amologo, ke i'ina iifaga kapa'ina eifania auga fologo felo. 15 Kapa aga'o afegai elao au aga'o alogai ekoko auga isa aepaofua. Kai kapa'ina au alogai epealai emai auga isa epaofua. 16 Kaisau aina ekae auga aina gapaaua,” eoma.

17 Ke Iesu la'afou epua'afuga afegai elao e'ai ekoko aisama, isa ega imoi ega'ina palapole kapa'ina eifania auga kegalogo keoma puo kepa'ani penia. 18 Ke Iesu isa epaini'i einaka, “Oi isafa i'ina iifaga kapa'ina eifania auga alologo felo ma? Kapa'ina au alogai ekoko auga isa aepaofua auga alologo felo ma? 19 Gome kapa'ina au eania auga gua fopa alogai aekoko kai, inaega alogai ekoko ke epealai pugu,” eoma. (Iesu ega'ina eifania auga fo'ama ma'oai aiofu'i eoma.)

20 Ke eifa pugu einaka, “Kapa'ina au gua alogai epealai auga isa alo epaofua. 21 Gome au gua alogai opola apala'i kemai. Ega'ina auga ifiao o'oae fou feuga, aufalao aga'o eamage kai papiau i'oina aga'o eamage efua auga fou kefeu aagemo, ke papiau aga'o fou fofeu auga opolaga. 22 Ke painao, auau, mogemoge, guakupu, pifoge, pikupa, papiau e'i kapa imaani'i, papiau ipaagu fofou'i, aina'au, ke pakafo'o. 23 I'ina lao'i mai'i ma'oai au alogai kepealai kepaofua,” eoma.

Papie Iesu Epako'ania Auga

(Mateo 15:21-28)

24 Egae kai Iesu Kalilea ago epua'afuga elao Taire ke Sidoni taoni'i ago'iai ekoko. Ke kai aga'o faelogo eoma puo, elao e'a aga'ogai ekoko. Kai isa elao egae auga ogefake gapamia eoma kai aekainia, papiau kelogo paisa. 25 Gome papie aga'o gauga papiega e'ele alogai tiapolo ekoko auga Iesu fouga elogo, ke emai Iesu ife fo'inai e'ualai eomukipo. 26 Ega'ina papiega auga Grik papiega, Siria, Fenisia agogai emauni. Isa Iesu egoi penia gauga papiega alogai tiapolo gapapealaisa eoma.

27 Kai Iesu isa epainia einaka, “Lau e'u papiau Iudea papiau'i imoi e'ele'i koa i'opo'i au'i alapalagai kakau'i alo'i agekaina aisama kai, oi papiau aagemi alapalagainimi. Gome imoi e'ele'i e'i palafa foafia amu'e fopeni'i auga felo laa'i,” eoma.

28 Kai papie einaka, “Iifa gome e'u Lopia kai, amu'e ganinagai imoi e'i palafa ame'afu'i teipolo papagai kea'opu au'i keani'i,” eoma.

29 Ke Iesu papie epainia einaka, “Loifa felo! Oi emu iifa ega'ina kainai momue molao, tiapolo gaumu epua'afuga efua,” eoma.

30 Ke papie emue ega e'a elao aisama, gauga petiai eka, ke tiapolo isa epua'afuga eisa.

Iesu Ainagea Akeafu Auga Epafelo

31 Ke Iesu Taire ke Sidoni taoni'i ago'i foega epua'afuga pugu elao Kalilea a'ugai, ke foe mo elao Taoni Ou'aga keoma afugai epealai. 32 Egae papiau isa'i ainafua ke akeafu auga aga'o Iesu eega kemaiseina, ke kegoi penia ima kania laagai gaogeaua keoma.

33 Ke Iesu ega'ina auga la'afouai epapealaisa auni'i kelao me'egai kai, ima keke'e'i au ainagai ekauka'i, e'upe, ke au ega'ina mala eafi opogaina. 34 Ke ufa eakae penia eapoki kai eifa einaka, “Efata!” eoma. Efata auga i'a mala'aisai, ‘Moalai,’ fouga eifania. 35 Ke fiakoa mo au aina keagalai, mala emame'a, ke e'ina enini'ani felo.

36 Ke Iesu papiau epaini kapulani'i kapa'ina emia auga kai aga'o maagai fakeifania eoma. Kai isa epaini'i ma'o epamia kai aga'o maagai fakeifania eoma mo ganinagai, isa kelao kapa'ina emia auga fouga keifania akeapakipo. 37 Ke papiau kekauai keopofua ke keifa keinaka, “Kapa ma'oai ekapa felo'i. Isa ainafua au'i epafelo'i a'oa'o kelogo, ke akeafu au'i isafa epafelo'i kenini'ani,” keoma.

Copyright information for `MEK