Mark 8

Iesu Papiau 4000 Epaaniani'i

(Mateo 15:32-39)

Ega'ina kina alo'iai la'afou akaiki'a ekaigugu pugu. Kai fo'ama laa'i puo, Iesu ega imoi eifani'i eega kemai, ke epaini'i einaka, “Lau la'afou papiau'i i'ina gua'i laani alogaina. Gome isa lau fou inae aagu kina oiso elao efua. Ke pau fo'ama laa'i afakeaniani. Ke lau isa inae'i maikimuga mo alaulai'i e'i pagua akelao koa aisama, keagai maa'i agepiu ake'ualai. Gome isa isa'i agomaai kemai,” eoma.

Ke Iesu ega imoi keinaka, “Afu oapuga iina koa auga, kapai aufalao aga'o palafa ma'o ageafia papiau agepaaniani'i?” keoma.

Ke Iesu epa'ani einaka, “Palafa pika eemiai ekae?” eoma. Ke isa keinaka, “Imagea kuagai gua,” keoma.

Iesu palafa pika auga keifania elogo aisama, papiau epaini'i aagoai keagukipo. Ke palafa imagea kuagai gua ega'ina eafii'i Deo maagai tenkiu eifania efua aisama, efaiponi'i ega imoi epenii'i papiau ago'iai kegaoge'i eoma. Ke Iesu ega imoi isa eifania koa kekapaisa. Ke ma'a e'ele'i isa'i isafa ee'iai eka puo, Iesu ega'ina ma'a'i eafii'i Deo maagai tenkiu eifania kai ega imoi epaini'i kegafake papiau kegapeni'i eoma. Ke Iesu ega imoi isa eifania koa kekapaisa Ke papiau keaniani alo'i ekainia. Egae kai Iesu ega imoi papiau palafa keani'i isa'i kepua'afuni'i au'i, ke ame'afu'i fou kepakai guguaini'i, ale'a imagea kuagai gua ake'i kepapogu'i. Papiau au'i ma'oai mo 4000 koa i'opoga egae epaaniani'i. Ke keaniani afegai Iesu la'afou epakanini'i. 10 Egae kai fiakoa mo ega imoi fou gaagai keaguka Dalmanuta ago kelao.

Faliseo Au'i Mirakulo Kepa'aniaina

(Mateo 16:1-4)

11 Ke kelao Dalmanuta agogai aisama, Faliseo au'i kemai ke'ina Iesu kepa'ani penia, ke ke'opoisa kepainia gou aga'o ufa guagai gakapa kegaisa keoma. 12 Ega aisama Iesu eapoki kai eifa einaka, “Kapa puo i'ina papiau'i Deo ega isapu gouga mirakulo kepa'aniaina? Iifa ko'a maamiai laifania Deo ega isapu gouga i'ina papiau'i afalapeni'i,” eoma. 13 Egae kai Iesu ega imoi fou Faliseo au'i kepua'afuni'i gaagai keaguka kepagai ofuga apie kelao.

Faliseo Au'i Herod Fou E'i Palafa Iuma Mulamula

(Mateo 16:5-12)

14 Ke kelao alogai, Iesu ega imoi ke'agege palafa ma'o akeafia kai, aga'omo gaaga alogai eka auga eisa. 15 Ega aisama ega imoi aina'i epalogo einaka, “Maami fekiakae! Herod ke Faliseo au'i e'i pifoge auga, palafa iuma mulamula palafa alogai keoge eufu koa i'opoga, isa e'i pifoge isafa euki papiau epo'iai ekoko epalifu'i auga foisa felo,” eoma.

16 Ega aisama Iesu ega imoi ifo'i mo epo'iai i'ina nini'anina fouga keifania keinaka, “I'a ee'aisai palafa laa'i puo, isa ega eifa oma,” keoma.

17 Ke Iesu isa kapa'ina fouga keifania auga elogo aisama, epa'ani peni'i einaka, “Kapa puo palafa aloafi'i auga fouga oifania? Oi aloisa felo, ke kapa'ina laifania auga oko alologo felo koa ma? Guami e'inoka alogaina! 18 Oi maami ekae kai aloisa. Ainami ekae kai a'oa'o alologo koa i'opoga. Ke kapa aga'o aloopolaga ma? 19 Lau palafa ima papiau 5000 fau'iai lafaiponi'i keaniia aisama, palafa akeani'i eo'i au'i ale'a pika ake'i opapogu'i?”

Ke ega imoi keinaka, “Ale'a 12,” keoma.

20 Ke Iesu epa'ani pugu einaka, “Ke papiau 4000 fau'iai palafa imagea kuagai gua lafaiponi'i keaniia aisama, palafa akeani'i eo'i au'i ale'a pika ake'i opapogu'i?” eoma.

Ke isa keinaka, “Ale'a imagea kuagai gua,” keoma.

21 Ega aisama Iesu einaka, “Ega'ina auga kapa'ina eifania auga oko alologo koa ma?” eoma.

Iesu Maakimi'i Auga Maaga Epafelo

22 Iesu ega imoi fou gaagai kemai Betsaida paguagai keofau. Ega aisama papiau isa'i maakimi'i auga aga'o Iesu eega kemaiseina, ke kegoinia gaafi opogaina keoma. 23 Ega aisama Iesu maakimi'i auga imagai eafi epapealaisa pagua afe elaoaina. Ke egae au maaga e'upeisa, ke ima maagai eogeaua aisama, epainia einaka, “Kapa aga'o loisa ma?” eoma.

24 Ke au ekiakae kai einaka, “Papiau laisa'i kai, au keuki koa i'opo'i kepealao kepeamai laisa'i,” eoma.

25 Ega aisama Iesu ima au maagai eogeaua pugu, ke epainia gaakae eoma. Ke eakae aisama, maaga ekiakae felo emia, ke kapa ma'oai eisa felo'i. 26 Ke Iesu au eulaisa ega e'a elao kai epainia einaka, “Pagua alogai folokoko,”
Papiau isa'i 26 auga iina kepapua oma: “Pagua alogai folokoko kai aga'o maagai foloifania.”
eoma.

Peto Iesu Kaisau Auga Eifafoua

(Mateo 16:13-20; Luka 9:18-21)

27 Egae kai Iesu ega imoi fou Kalilea ago kepua'afuga, ife'iai Sisarea Filipi ago pagua'i kelao. Ke kelao keagai kepeapea kai, ega imoi epa'ani peni'i einaka, “Papiau lau kaisau keoma?” eoma.

28 Ke isa keinaka, “Isa'i keifa ‘Oi Ioane Baptista emae emaunimue’ keoma. Ke isa'i keifa ‘Oi Elaija’ keoma. Ke isa'i keifa ‘Oi auga ufaina profeta'i aga'o emaunimue emai,’ keoma.”

29 Ega aisama Iesu isa epa'ani peni'i einaka, “Ke oi, oi auga lau kai ooma?” eoma.

Ega aisama Peto einaka, “Oi auga Kristo aumu,” eoma.

30 Ke Iesu ega imoi eifa kapula peni'i kai aga'o maagai isa kaisau auga fakeifania eoma.

Iesu Agekiekie Agemae Auga Fouga Eifa

(Mateo 16:21-28; Luka 9:22-27)

31 Egae kai Iesu e'ina ega imoi epamaleleni'i. Ke maa'iai Papiau Aumauni Gauga kapa ma'o mo fau'iai fekiekie, ke au akaiki'a'i, sakedote lopia'i, ke Moses ega iifa pamalelega au'i isa fekeumakalaina fekeaupugua kai, kina oiso afegai femaunimue pugu auga fouga eifania. 32 Iesu ifo fouga iina eifa ofakae oma puo, Peto Iesu epapea auni'i kelao me'egai kai, efinaisa ega faeifa oma eoma.

33 Kai Iesu e'afoaipini ega imoi eisa'i kai, Peto efinaisa einaka, “Satani! Muniu mai lao. Oi auga Deo ega amu foafia auga opolaga aloafia kai, papiau aumauni e'i amu foafia auga opolaga loafia,” eoma.

34 Egae kai Iesu ega imoi ke la'afou papiau'i fou eifani'i eega kemai kai epaini'i einaka, “Kaisau lau muniuai gapea eoma auga, ifo fe'agegeaina kai ega koloti fepua muniuai fepea. 35 Gome kaisau ifo kania gaagamauga eoma auga agepagea. Kai kaisau lau fauai, ke iifa faunina faugai agemae auga, ifo kania ageagamauga. 36 Gome au aga'o agofa'ai kapa ma'oai ega kapa agepamia kai lalauga agepagea koa aisama, kapa felo aga'o isa eegai agemia ma? Laa'i! 37 Ke au aga'o lalauga agepagea koa aisama, kapa'ina agepipeni lalauga ageafimue? Kapa aga'o laa'i! 38 Ega puo kaisau Deo anina aeani, ke i'ina agofa'agai papiau Deo aina akeafia, amage koa laoga maina kekapa, ke opo'i alo'i fou apala au'i koa agemia lau agemeagaiainiau, ke e'u iifa isafa agemeagaiaina auga, Papiau Aumauni Gauga Ama ega Akaiki'a Isapugai, ke agelo Deo maagai alo'i elolofa au'i fou akemai aisama, isa isafa ega'ina auga

Copyright information for `MEK