Mark 9

agemeagaiaina,” eoma.Ke Iesu ega imoi epaini'i pugu einaka, “Iifa ko'a maamiai laifania, pau isa'i inae keapae au'i, Deo ega agofa'a mai'isapuga agemai akeisa kai akemae,” eoma.

Iesu Iisa Eponi

(Mateo 17:1-13; Luka 9:28-36)

Kina imagea elao afegai, Iesu ega imoi Peto, James, Ioane fou e'afeini'i kelao iku e'agau alogaina auga ikugai ke'agaukae. Kelao egae ifo'i mo keaguega kai Iesu ago'iai eponi. Isa afe tiapuga kimage eafi eaea koa emia, ekelo alogaina snou koa i'opoga emia, kai aga'o agofa'ai ega tiapu feikua isa ega tiapu ekelo koa femia faekaina. Ke egae ago'iai Elaija Moses auni'i keapafoki, Iesu fou kenini'ani keisa'i.

Ega aisama Peto Iesu epainia einaka, “Rabai, lai inae oi fou aague auga felo. Efe'efe oiso amakapa'i, aga'o oi apumu, aga'o Moses apuga, ke aga'o Elaija apuga,” eoma. Peto, ke James Ioane auni'i isafa kemani'i alogaina, ke kapa'ina fekeifania auga akelogo puo, Peto ega eifa oma.

Egae kai apuapu emai Iesu, Elaija ke Moses fou eumi apu'i, ke apuapu alogai nini'ani a'o emai kelogonia, “Ina'ina auga lau Gau, anina laani alogaina. Ega puo oi isa aina foafia,” eoma.

Ke fiakoa mo apostolo au'i oiso maa'i kegoaisa aisama, kai aga'o isa fou egae akeapa akeisa'i kai, Iesu ifogamo egae eapa keisa.

Ke ikuai keake kemai alogai, Iesu isa epaini kapulani'i kapa'ina emia keisa auga, kai aga'o maagai fakeifania felao Papiau Aumauni Gauga maeai femaunimue afegai kai, fekeifafoua eoma. 10 Ke Peto James, ke Ioane au'i oiso ega'ina iifaga alo'iai mo eka, ke ifo'i mo epo'iai “maeai femaunimue auga kapa'ina,” eifania auga pa'anina kepa'ani.

11 Egae kai isa Iesu kepa'ani penia keinaka, “Kapa puo Moses ega iifa pamalelega au'i Elaija femai kaukau keoma?”

12 Ke isa einaka, “Elaija femai kaukau auga iifa ko'a, ke kapa ma'oai fepa'uegeni'i pugu. Kai kapa puo Papiau Aumauni Gauga kapa ma'o mo fau'iai fekiekie alogaina, ke papiau isa fekeumakalaina auga profeta Deo ega iifa pukagai kepapua? 13 Kai lapainimi, Elaija emai efua kai Deo ega iifa pukagai isa fouga papiau anina keani akekapa keoma kepapua auga, i'opoga mo isa faagagai kekapa afe'aina,” eoma.

Iesu Imoi Maguaega Alogai Tiapolo Apala Epapealaisa

(Mateo 17:14-20; Luka 9:37-43)

14 Ke Iesu ega apostolo au'i oiso fou kemai ega imoi isa'i ee'iai aisama, la'afou akaiki'a isa keapa lofe'i, ke Moses ega iifa pamalelega au'i fou keakekua eisa'i. 15 Ke papiau ma'oai Iesu keisa aisama, kekauai alogaina ke kepiau apua kepamegonia.

16 Ke Iesu Moses ega iifa pamalelega au'i epa'ani peni'i einaka, “Kapa'ina akekua opa'aua?” eoma.

17 Ke au aga'o la'afou alogai einaka, “Pamalele Aumu, tiapolo lau gau alogai eague ake eafunia puo aenini'ani. 18 Kina isa'i tiapolo imoi eafia a'isaai efouga, ke akegai fukofuko ea'alai, nie eapalolia, faaga efa'i'i. Ke lau oi emu imoi lapaini'i tiapolo kegapapealaisa laoma kai aekaini'i,” eoma.

19 Ega aisama Iesu einaka, “Oi i'ina papiaumi alomi ko'agai lau alopako'aniau! Lau inae kina pika fou afaagu, ke kina pika alou eemiai afaafiapia mo afelaolao? Imoi eeu amomaiseina,” eoma.

20 Ega puo imoi kemaiseina. Ke tiapolo Iesu eisa aisama, efiaisakoa imoi imaauga fofouga epapigugunia, ke e'ualai a'isaai elakalaka, akegai fukofuko ea'alai.

21 Ega aisama Iesu imoi ama epa'ani penia einaka, “Kina pika iina emia oma?” eoma. Ke imoi ama einaka, “E'elegai koa ega koa mo emai pau. 22 Ke tiapolo imoi gapamaea eoma puo kina isa'i loai e'afoaua o feisai e'afolaisa. Ega puo kapa aga'o afokapa koa, guamai moania mopalagainimai,” eoma.

23 Ke Iesu einaka, “Afokapa koa! Kaisau epako'ania auga eegai kapa ma'oai agekaina,” eoma.

24 Ke imoi ama maaga mai'iuiuga mo efiaisakoa mo eagaga einaka, “Lau lapako'anio. Mopalagainiau e'u pako'a eapoke auga eegai mopapealaisau, mapako'a kapulanio,” eoma.

25 Ke Iesu maaga elao papiau la'afouai kepiau isa eega kemai eisa'i aisama, tiapolo efinaisa einaka, “Akeafu, ke ainafua tiapolomu! Laifa kapula penio, imoi alogai mopealai, ke folokoko pugu,” eoma.

26 Ke tiapolo eagagapea, imoi eafiia a'isaai efounia epapigugunia kai, alogai epealai. Ke imoi emae koa eka puo, papiau ma'o egae keapa au'i keinaka, “Imoi emae,” keoma. 27 Kai Iesu imoi imagai eafi epa'uegenia eapa.

28 Ega'ina afegai Iesu emai e'ai ekoko aisama, ega imoi ogefakeai kepa'ani penia keinaka, “Kapa puo lai tiapolo amapapealaisa aoma aekainia?” keoma.

29 Ke Iesu einaka, “Tiapolo iina koa i'opoga auga megamegai
Puka isa'i 29 auga iina iifaga kepapua: “megamegai ke ani gopegopeai kai agekaina.”
mo akepealai agekaina kai, kapa i'oinai auga afaekaina,” eoma.

Iesu Agemae Auga Fouga Eifania Pugu

(Mateo 17:22-23; Luka 9:43-45)

30 Iesu ega imoi fou ega'ina afuga kepua'afuga kelao Kalilea agogai kepea pagai. Ega'ina alogai isa kapai keague auga kai aga'o oko faelogo eoma. 31 Gome isa ega imoi gapamaleleni'i eoma, ke ifo'i mo keagu alogai ega imoi epaini'i einaka, “Papiau Aumauni Gauga, papiau ima'iai akepaaua, akeaupugua kai, kina oiso aisama agemaunimue pugu,” eoma. 32 Ke ega imoi isa kapa'ina eifa auga oko akelogo kai kemani'i puo, akepa'ani penia.

Kaisau Akaiki'a Ipauma?

(Mateo 18:1-5; Luka 9:46-48)

33 Egae kai Iesu ega imoi fou kemai Kapenaum taoninai kepealai. Ke kelao e'a aga'o alogai kekoko aisama, ega imoi epa'ani peni'i einaka, “Keagai kapa'ina akekua opa'aua?” eoma. 34 Kai ega iifa afa akepamue, gome isa keagai ifo'i epo'iai kaisau akaiki'a ipauma auga akekua kepa'aua.

35 Ke Iesu eagukipo kai, ega apostolo au'i 12 au'i eifani'i, epaini'i einaka, “Kaisau anina eani gaufai eoma auga, femuniai ke papiau ma'oai e'i kala'afi koa i'opoga femia,” eoma.

36 Egae kai Iesu imoi e'ele aga'o eafiia ago'iai epaapa, ke imagai eafi kai epaini'i einaka: 37 “Kaisau lau akauai imoi e'ele'i eifa koko'i auga, lau eifa kokoisau, ke kaisau lau eifa kokoisau auga, lau aeifa kokoisau kai, lau eulaisau auga eifa koko,” eoma.

Iesu Akagai Kepinauga Au'i

(Luka 9:49-50)

38 Ega'ina afegai Iesu ega imoi aga'o aka Ioane Iesu epainia einaka, “Pamalele Aumu, au aga'o oi akamuai tiapolo epapealai'i aisa aisama, apainia gaapakipo aoma, gome isa i'a fou laa'i,” eoma.

39 Kai Iesu einaka, “Folopaapakipo. Gome kaisau lau akauai mirakulo ekapa auga fiakoa mo afae'afoaipini, afaeifa apala peniau. 40 Gome kaisau i'a afe'aisai eaulao auga i'a fou aga'omo. 41 Gome kaisau oi lau Kristo au e'u imoi puogai akauai kaputi feina agepenimi auga, iifa gome maamiai laifania, afa felo ageafia paisa,” eoma.

Papiau Ipapea Me'e'i Fouga

(Mateo 18:6-9; Luka 17:1-2)

42 Ke Iesu eifa pugu einaka, “Kaisau imoi e'ele i'ina aga'o lau epako'aniau auga laomai apala aga'o agepakina agekapa koa aisama, aisogai fo'ama kepaikumu'a kepo akaiki'a fekepaaukopa kai, a'uai feke'afolaisa. 43 Ke imamu epagagapainio apala lokapa koa aisama, fofoua. Imamu aga'omogai agu pagai afugai alokoko auga felo kai, imamu gua lo aealoalo afugai alokoko auga apala ipauma.
Papiau isa'i 43-44 fuagai i'ina iifaga kepapua: “Egae isa e'i ugeuge akemaemae, ke lo isafa aealoalo.”
45 Ke ifemu epagagapainio apala lokapa koa aisama, ifemu fofoua. Ifemu aga'omogai agu pagai afugai alokoko auga felo kai ifemu gua lo aealoalo afugai alokoko auga apala ipauma.
Papiau isa'i 45-46 fuagai i'ina iifaga kepapua: “Egae isa e'i ugeuge akemaemae, ke lo isafa aealoalo.”
47 Ke maamu epagagapainio apala lokapa koa aisama, fo'iulaisa. Maamu aga'omogai Deo ega agofa'ai alokoko auga felo kai, maamu gua lo aealoalo afugai alokoko auga apala ipauma. 48 Ega'ina afugai ugeuge akemaemae, ke lo aealoalo.
Aisaea 66:24
49 Gome kikimalu fo'ama epafelo koa i'opoga, papiau ma'oai alo'i ke laomai apala'i loai ageuma'i.

50 Kikimalu kapa felo kai ega meki'a agefua koa aisama, ala alokapa oma alopameki'ania pugu? Iifa gome maamiai laifania, ifomi alomiai kikimalu meki'aga feka ega koa papiau fou gagaoai foagu,” eoma.

Copyright information for `MEK