bMika 7:6

Matthew 10

Iesu Ega Imoi 12 Eulai'i Kepinauga

(Mako 3:13-19; 6:7-16; Luka 9:1-6)

Ega'ina afegai Iesu ega imoi 12 eifa kaigugu'i. Ke kekaigugu aisama, tiapolo ma'oai fekepapealai'i, ke isafa apala'i ke isafa i'oi'i i'oi'i keafi'i au'i fekepafelo'i isapuga epenii'i.

Iesu ega imoi 12 aka'i inamo'e: Eufai auga Saimon, Peto keoma auga, ke akina Andru. Sebedi gauga James, ke akina Ioane. Filip ke Batolomeo. Tomas ke Mateo tax eafia auga. James Alfeus gauga ke Tadius. Saimon, Silot
4 I'ina au'i auga, e'i ikupu aga'o kekapaisa kin Herod fou kepipaini au'i.
auga, ke Judas Iskariot Iesu e'afa'afalaina auga.

Iesu i'ina au'i, au'i 12 eulai'i alogai epaini'i einaka, “Oi Iudea papiau'i laa'i au'i epo'iai folokoko, ke Samaria papiau'i isafa e'i taoni aga'ogai folokoko. Kai Israel papiau'i laomai apala'i kekapa'i, sipi kegea koa i'opo'i au'i ee'i folao. Ke agolao aisama, i'ina iifaga foinogonia, ‘Deo ega agofa'a emai kainagai’ fooma. Ke isafa papiau'i fopafelo'i, mae au'i fopamaunimue'i, molumolu isafaga keafia au'i faaga'i fopafelo, ke tiapolo papiau alo'iai keagu au'i fopapealai'i. Isapu i'ina oafi aagenia mo koa i'opoga, oi isafa fopipeni aage mo. Ke emi peleta paotina alogai gold, silifa, o moni aga'o folouka. 10 Ke agolao alogai peagege aumi koa folokagakaga, fe'a aga'o foloafia, tiapu eo aga'o foloafia, kamata isafa eo aga'o foloafia, ke i'ini foloafia. Gome pinauga auga ega pinauga afa feafia paisa.

11 “Ke taoni o pagua kapagai agokoko aisama, aufalao aga'o oi fou agoagu agekaina auga fokapuga foisa fou foagu. Ke egae mo foagu felao ega'ina afuga fopua'afuga. 12 Ke e'a alogai agokoko aisama, egae papiau keagu au'i fopako'aini'i. 13 Ke isa oi emi pamego akeafia alo'i agegama aisama, emi gagao ega'ina e'agai feka. Kai isa oi emi pamego afakeafia alo'i afaegama koa aisama, emi gagao eemi femue femai pugu. 14 Ke kai aga'o afakeifa kokoimi o ainami afakelogo koa aisama, e'a ega'ina o taoni ega'ina agopua'afuga aisama, keumakalainimi auga gouga fokapa ifemi aeapuga foauopuaina. 15 Iifa gome maamiai laifania. Muni Deo papiau e'i laomai felo, o apala afa agepeni'i aisama, taoni ke pagua ega'ina oi keumakalainimi au'i afa apala ipauma agepeni'i. Ke afa apala ega'ina auga Sodom ke Komora fou papiau'i e'i laomai apala afa agepeni'i auga afa ageka'egaina. 16 Ke amoisa, lau oi sipi koa i'opomi laulaimi amu'e a'i'i ee'i olao. Ega puo oi kaapa maaga egoa felo kai epea koa i'opoga foikifa, ke koofi koa fomia kai aga'o faaga folopalifua,” eoma.

Akeafi Apalanimi Kina

(Mako 13:9-13; Luka 12:2-7; 21:12-17)

17 Iesu ega imoi epaini'i pugu einaka, “Oi papiau foisa felo'i. Gome isa oi akeafimi kansolo ima'iai akepaaumi, ke e'i la'afou afu'iai akegapukimi. 18 Ke lau puouai papiau akeafimi akelaoainimi kafana, ke kin ago'iai iifa agopakaisa. Ega koa egae lau fou isa maa'iai, ke Iudea papiau'i laa'i au'i isafa maa'iai agoifafoua. 19 Kai oi akeafimi isa ima'iai akepaaumi aisama, kapa'ina agoifania o nini'ani ala agoifa oma auga opopo folopa'aua. Ega kinagai oi kapa'ina agoifania auga Deo agepenimi agoifania. 20 Gome oi ifomi afolonini'ani kai, Amami Deo ega Spiritu oi akemiai agenini'ani.

21 “Ega'ina kina'i alo'iai papiau ifo'i aa'i aki'i akeafi'i papiau i'oi'i ima'iai akepaau'i akemae. Ke ama ageoge gauga ageafia papiau i'oi'i ima'iai agepaaua. Ke imoi ina'i ama'i fou akeaipagai, ke ina'i ama'i akeafi'i akelaoaini'i papiau isa akeaupugu'i. 22 Ke lau akau puogai papiau ma'oai alo'i ko'agai oi animi afakeani kai, kaisau agekapula lau agepako'aniau mo agelao fuagai auga kania ageisagamau. 23 Ke afu aga'ogai akeafi apalanimi aisama, fopiaukoko folao afu aga'ogai foagu. Iifa gome maamiai laifania. Oi Israel ago taoni'i ma'oai alo'iai afolopea lau fou afoloifa afe'aina koa kai, lau Papiau Aumauni Gauga au alamue alamai pugu.

24 “Ke malele imoina, ega pamalele auga aeka'egaina, ke pinauga auga, ega lopia aeka'egaina. 25 Kai malele imoina, ega pamalele auga koa i'opoga agemia, ke pinauga auga ega lopia auga koa i'opoga agemia agekaina koa aisama ekainia. Ega puo lau e'a inagome au keifaniau Belsabul, tiapolo lopiaga keomaisau koa aisama, oi lau muniuai opea kainai famili aga'omogai omai aumi, lau faagauai kekapa koa i'opoga oi faagamiai akekapa kai, oi auga akepalifu alogainimi akeifanimi Belsabul akeoma afaefuafua.

26 “Ega puo oi ega'ina papiau'i oisa'i folomani'i. Gome kapa'ina ogefakeai kekae au'i muni akepafoki'i. Ke kapa'ina eifania auga ma'oai agefoufa'a papiau ma'oai akelogo. 27 Ke kapa'ina uminagai maamiai laifania auga, kinai foifafoua, ke kapa'ina ainamiai laifa kekefa mo auga, ofaofai foapa foifafoua. 28 Ke kaisau oi imaaumi akeaupugua kai lalaumi afakeaupugua au'i folomani'iaini'i. Kai kaisau oi lalaumi ke imaaumi fou ipeliai age'afolai'i agolifu afe'ai auga fomani'iaina. 29 Oi ologo iilo gua penimae'i auni'iai ke'afa'afalaini'i. Kai aga'omo mo ganinagai afae'ualai aage mo, Ama'a Deo agelogo kai age'ualai. 30 Ke oi kaniamiai fufu mo ganinagai pika euki auga Amami Deo epaau afe'aina elogo. 31 Ega puo folomani'i, gome oi afami auga iilo ma'o afa'i eka'egaina.

32 “Ke kaisau lau elogoniau auga papiau maa'iai ko'a ageifania aisama, lau isafa ufai Amau Deo agogai, isa ko'a lalogonia alaoma. 33 Kai kaisau papiau ago'iai lau agepuniaiainiau auga, lau isafa ufai Amau Deo agogai isa alapuniaiaina.

34 “Ke oi foloopolaga lau lamai aagoai auga gagao lamaiseina folooma. Lau lamai auga gagao famaiseina puo alamai kai, ifani a'ifaga famaiseina laoma puo lamai. 35 Gome lau lamai auga lau puouai iina agemia oma:

‘Au aga'o ama auni'i akelo'u akepipaini,
ke ifiao ina auni'i akelo'u akepipaini,
ke papie gafa papiega fou akelo'u akepipaini.
36 Ega koa agemia,
au aga'o ifo ega famili ipauma fou ake'ou.’ b 
37 “Kaisau ina ama ani'i ageani alogaina kai lau aniu afaeani alogaina auga, lau e'u imoi agemia afaekaina. Ke kaisau gauga maguaega o papiega anina ageani alogaina kai lau aniu afaeani alogaina auga, lau e'u imoi agemia afaekaina. 38 Ke kaisau ega koloti afaepua muniuai afaepea auga, lau e'u imoi agemia afaekaina. 39 Ke kaisau ifo kania gaagamauga eoma auga ega agu agepagea. Kai kaisau lau puouai ega agu agepagea auga, ega agu mamaga agekapulaisa.

40 “Ke kaisau oi eifa kokoimi auga lau eifa kokoisau. Ke kaisau lau eifa kokoisau auga, lau eulaisau Auga eifa koko. 41 Kaisau aufalao aga'o profeta puo eifa koko auga, profeta auga afa ala eafi oma koa i'opoga, isa isafa afa ega koa ageafia. Ke kaisau aufalao aga'o alo opaina puo eifa koko auga, alo opai auga, afa ala eafi oma koa i'opoga, isa isafa afa ega koa ageafia. 42 Ke kaisau papiau e'ele i'ina aga'o lau e'u imoi kainai fei keke'a kaputina agepenia ageinu auga, iifa ko'a maamiai laifania, isa afa kapa feafia auga

Copyright information for `MEK