aMalaki 3:1

Matthew 11

laa'i afaemia, ageafia paisa,” eoma.Iesu ega imoi 12 ega'ina iifa'i kapula'i epenii'i efua aisama, Kalilea ago taoni'iai gapamalele ke gainogo eoma puo, egae ekailai elao.

Iesu Ioane Baptista Ega Pa'ani Afa Epamue

(Luka 7:18-35)

Ioane Baptista tipula e'agai eaguega kai, Iesu kapa'ina ekapaisa auga fouga elogo aisama, ega imoi eulai'i kelao Iesu kepa'ani penia keinaka, “Au aga'o agemai keoma auga oi, o aufalao aga'o i'oina ma fa'ima?” keoma

Ke Iesu isa epaini'i einaka, “Omue olao kapa'ina a'o ologo, ke oisa auga Ioane maagai foifania. Isa fopaina, maakimi'i au'i afu keisa, melo au'i kepea, molumolu isafaga keafia au'i faaga'i felo emia, aina'i efua au'i a'oa'o kelogo, mae au'i kemaunimue, ke iifa faunina ulalu papiau'i maa'iai iifafouga emia fooma. Ke kaisau lau fauai afae'ualai auga, Deo eegai kapa felo'i eafi'i auga.”

Ke Ioane ega imoi kekailai kelao alogai, Iesu e'ina Ioane fouga la'afou papiau'i maa'iai eifania einaka, “Kapa'ina foisa ooma puo opealai ago maini olao? Ameku inipo epua auga amoisa ooma puo, olao ma? Ega'ina laa'i koa aisama, kapa'ina foisa ooma puo, olao? Au afe tiapuga felo'i ei'iuka'i auga foisa ooma puo olao ma? Laa'i, kaisau tiapu felo'i kei'iuka'i au'i, kin eaguagu e'agai keague. Ega puo kapa'ina foisa ooma puo, olao egae? Profeta aga'o foisa ooma puo olao ma? E, iifa gome maamiai laifania, Ioane auga profeta kai, isa auga profeta ma'oai eka'egaini'i. 10 Gome isa fouga Deo ega iifaga pukagai iina kepapua oma:

“‘Lau e'u iifa ipapea auga
oi agomuai alaulai kakaua,
Isa oi emu keaga agepakaisa,’
keoma a 

11 Iifa gome maamiai laifania, papiau aumauni ma'oai papie gua'iai kemauni au'i epo'iai, kai aga'o ae'agaukae Ioane Baptista ega akaiki'a aeka'egaina. Ega mo ganinagai Deo ega agofa'ai au e'ele aga'o eague auga, Ioane Baptista eka'egaina. 12 Ke Ioane Baptista Deo ega iifa eifafoua mo emai pau i'ina kina alogai lau iifa faunina Deo ega agofa'a fouga papiau maa'iai laifafoua. Ke papiau kefa'i'i keuniaimoimo, Deo ega agofa'ai kegakoko keoma au'i ega'ina afuga keafia. 13 Gome Moses ega iifa, ke profeta ma'oai pau kapa'ina agemia auga keifafoua mo emai Ioane Baptista miagai. 14 Ke oi Ioane opako'ania koa aisama, isa auga Elaija agemai keoma auga egamo'e emai. 15 Kaisau aina ekae auga, aina gapaau felo ainau galogo.

16 “Pau papiau'i auga kapa'ina koa fou alaafiopo'i agekaina? Isa auga imoi e'ele'i afa'afa afugai keagu imoi i'oi'i isa'i kepaini'i iina keoma au'i koa i'opo'i:

17 Lai oi faumiai filiko apa'opuania kai, oi alogefa,
ke lai apepe iifina aifinia kai, oi aloapepe.
18 Gome Ioane Baptista emai eani gopegope fo'ama aeania, ke fino aeinu aisama, isa keifa ‘Ioane alogai tiapolo eaguega,’ keoma. 19 Ke Papiau Aumauni Gauga emai eaniani ke fino einu aisama, isa keifa, ‘Amoisa, isa eaniani mogemoge, einu alogaina, ke laomai apala kekapa au'i, ke tax keafia au'i isafa ekefa'a'i emia,’ keoma. Kai aufalao aga'o ega laomaisai aisa, isa ikifa auga ma auga alogo.”

Taoni Kapa Papiau'i E'i Laomai Apala'i Afakeumakalaini'i Au'i Deo Eegai Afa Apala Akeafia

(Luka 10:13-15)

20 Egae kai Iesu taoni kapa'i alo'iai ega mirakulo ma'o ekapai'i au'i, e'i laomai apala'i akeumakalaini'i puo, e'ina efinai'i einaka: 21 “Korasin ke Betsaida taonina papiaumi, oi agomiai mirakulo ma'o lakapai'i oisa'i kai alopako'aniau puo, Deo eegai afa apala ipauma agoafia! Kai oi agomiai mirakulo lakapai'i au'i Taire ke Sidoni taoni'iai makapa'i koa aisama, ega'ina papiau'i e'i laomai apala'i kekapa'i auga fiakoa mo ofuofu tiapu'i fekei'iuka'i, ke agafa fekeafia faaga'i feke'afa. Ke pau laa'i e'i laomai apala'i fekeumakalaini'i. 22 Kai maamiai laifa gomeisamo. Oi Korasin ke Betsaida taoni'i papiaumi, kina fuagai Deo papiau e'i laomai felo o apala'i afa agepeni'i aisama, Taire ke Sidoni taoni'i papiau'i e'i laomai apala'i afa e'ele mo akeafia kai, oi auga emi laomai apala'i afa akaiki'a ipauma agoafia. 23 Ke oi Kapenaum taonina papiaumi, oi oopolaga akami akaiki'a puo ageafiakaemi ufai ma ooma? Laa'i, oi auga agoake ipeli papa ipauma agolao. Gome oi agomiai mirakulo lakapa'i au'i Sodom taoninai makapa'i koa aisama, isa e'i laomai apala'i fekeumakalaini'i Deo fekeaipenia puo, ala aga'o fakeoma, e'i taoniai fekeagu mo femai pau kina. 24 Kai iifa gome maamiai laifania, oi Kapenaum taonina papiaumi, kina fuagai Deo papiau e'i laomai felo, o apala afa agepeni'i aisama, oi afa apala ipauma agepenimi. Ke afa apala ega'ina auga Sodom, ke Komora fou papiau'i e'i laomai apala afa agepeni'i auga ageka'egaina.”

Eeu Fomai Laagai Alapenimi

(Luka 10:21-22)

25 Egae kai Iesu eifa einaka, “O Amau, aagoa ufa fou Lopiaga Aumu, tenkiu lapenio. Gome oi kapa ma'oai lau laifani'i, ke lakapai'i au'i ikifa au'i, ke malele au'i fou ee'iai loogefake'i. Kai papiau imoi e'ele'i koa i'opo'i ikifa, ke malele ma'o laa'i au'i ee'iai lopaofakaea. 26 E, Amau, gome ega'ina auga oi alomu epagama alogaina kainai ega koa emia.

27 “Lau Amau kapa ma'oai lau imauai epaaua. Ke kai aga'o Gauga aelogonia kai Ama auga mo Gauga elogonia. Ke kai aga'o Ama aelogonia kai, Gauga auga mo Ama elogonia. Ke Gauga Ama kaisau fepakina'i eoma au'i mo, Ama kaisau auga epalogoni'i.

28 “Ke oi ma'oai emi aguai oafipugu alogaina aumi, ke emi aguai meau akaiki'a faagamiai kekae aumi lau eeu fomai. Ke lau oi laagai alapenimi. 29 Lau alou gagafe, ke lau ifou e'eleu lapamiaisau puo, lau fou alao alogai eeuai fomalele. Ke oi lau eeuai lalaumi ega laagai afuga agokapulaisa. 30 Gome oi lau fou kai'alao amia auga emame'a, ke e'u iifa laifani'i kai'iai fopea laoma meauga auga e'ilikae,” eoma.

Copyright information for `MEK