bAisaea 42:1-4

Matthew 12

Kaisau Deo Isau Afagaina Kina Lopiaga Auga

(Mako 2:23-28; Luka 6:1-5)

Ega'ina afegai Iudea papiau'i Deo keau afagaina kinagai, Iesu ega imoi fou palafa kefauga agogai peapea afugai kepea pagai. Ega'ina alogai Iesu ega imoi inae'i ekimu puo, palafa puaga isa au'aagai kefaipoga keaniia. Faliseo au'i Iesu ega imoi ega kekapa oma keisa'i aisama, Iesu kepainia keinaka, “Moisa! Oi emu imoi Deo aau afagaina kinagai lai emai kagakaga kainai keifa apua auga kekapa,” keoma.

Ega aisama isa iifa epamue einaka, “Ufainagai Davide ega au fou inae'i ekimu aisama, kapa'ina ekapaisa auga fouga Deo ega iifa pukagai alokuapina ma? Isa Deo ega e'ai ekoko, ke palafa Deo kepalao penia, Moses ega iifa kainai keifa apua isa fakeania kai, sakedote mo fekeania keoma auga eafiia ega au fou keaniia. Ke Moses ega iifa kainai Deo isau afagaina kinagai pinauga laa'i eoma kai, sakedote Deo ega e'a alogai kepinauga amu Deo kepa'a penia aisama, ega'ina iifaga keaupea mo ganinagai, isa laomai apala akekapaisa auga fouga Deo ega iifa pukagai alokuapina ma? Lau lapainimi. Pau au aga'o Deo ega e'a eka'egaina auga emai efua. Lau auga isa. Ke oi i'ina iifaga, ‘Lau guani anina laani kai amu opa'a peniau auga ani'i alaani,’
7 Hosea 6:6
auga kapa'ina eifania auga oko amologo koa aisama, papiau kapa apala aga'o akekapa auga, e'i laomai apala afa fekeafia auga foloifania.
Gome Papiau Aumauni Gauga auga Deo isau afagaina kina Lopiaga auga.”

Iesu Au Ima Emelo Auga Epafelo

(Mako3:1-6; Luka 6:6-11)

Iesu ega'ina afuga epua'afuga aisama, elao Iudea papiau'i e'i la'afou afugai ekoko. 10 Egae au aga'o ima emelo auga eagu. Faliseo au'i keaga aga'o kekapunia Iesu kegapaagu fofoua keoma puo, kepa'ani penia keinaka, “Deo isau afagaina kinagai, papiau aufalao aga'o kepafelo auga ekainia ma?” keoma.

11 Ke Iesu isa epaini'i einaka, “Deo isau afagaina kinagai oi emi sipi aga'o ipuai afe'ualai koa aisama, afololao afolola'aua ma? 12 Papiau aumauni auga kapa akaiki'a ipauma sipi eka'egaina. Ega puo Deo isau afagaina kina'iai papiau felo kekapa auga ekainia,” eoma.

13 Egae kai ima emelo auga epainia einaka, “Imamu mokalaisa,” eoma. Ke au ima ekalaisa aisama, ima felo ipauma ima apie koa i'opoga emia. 14 Kai Faliseo au'i kepealai kelao Iesu ala fekeaupugu oma auga iifaga kepaapa.

Deo Ega Pinauga Auga Ekinaga Auga

15 Iesu Faliseo au'i kapa'ina fekekapa keoma auga elogo puo, ega'ina afuga epua'afuga ekailai elao. Ega'ina alogai papiau ma'o isa muninai kepea, ke keisafa au'i ma'oai epafelo'i. 16 Kai aina'i epalogo isa kaisau auga fakeifafoua eoma. 17 Iesu ega ekapa oma auga, Deo ega iifa pukagai profeta Aisaea eifafoua auga ko'a mo femia eoma:

18 “Amoisa! Lau e'u pinauga auga lakinaga auga inamo'e,
Lau alou ko'agai isa anina laani, ke eegai alou egama alogaina.
Lau e'u Spiritu isa alapenia,
ke isa agofa'a papiau'i e'i laomai felo, o apala auga fouga maa'iai ageifafoua.
19 Isa afaelo'u, o afaeagagapea,
ke kai aga'o peapea afu'iai isa aina afaelogo.
20 Isa papiau inipo keuki lilifu koa i'opo'i au'i afaefaiponi'i.
Ke papiau imaau'iai, ke lalau'iai keapoke lanepa uikina efua lanepa agealo koa i'opoga au'i, lanepa koa afaeipialo'i agelao
papiau ma'oai e'i laomai afa agepeni'i ke kapa ma'oai agepalutini'i kinagai kai.
21 Ke agofa'a papiau'i e'i afia'ama isa aka eegai akeoge.” b 

Iesu Ke Tiapolo Lopiaga Belsabul Fou Fou'i

(Mako 3:20-30; Luka 11:14-23; 12:10)

22 Ega'ina afegai papiau au aga'o tiapolo ake epaafua, ke maaga epakimi'inia auga Iesu eega kemaiseina. Ke Iesu isa epafelo ega koa enini'ani, ke afu isafa eisa. 23 Ega aisama papiau ma'oai kekauai alogaina keifa keinaka, “Davide okogai agemai keoma auga inamo'e ma'e afemia?” keoma.

24 Kai Faliseo au'i papiau ega keifa oma aina'i kelogonia aisama, keifa keinaka, “Isa tiapolo e'i lopia Belsabul mo aka isapugai tiapolo epapealai'i,” keoma.

25 Iesu isa kapa'ina keifania, ke opo'iai kapa'ina emai auga elogo puo epaini'i einaka, “Agofa'a aga'o ifo ageaupea koa aisama, agelifu afe'ai. Ke taoni aga'o papiau'i ifo'i mo akeaupea'i koa aisama, taoni ega'ina ageapa afaekaina. Ke e'a aga'ogai famili ifo'i mo akeaupea'i koa aisama, e'a ega'ina isafa ageapa afaekaina. 26 Ega koa i'opoga, Satani ageoge Satani mo agepapealaisa koa aisama, isa ifo eaupea. Ega puo ala koa i'opoga isa ega agofa'a ageapa? 27 Ke lau Belsabul aka isapugai tiapolo lapapealai'i koa aisama, oi emi papiau auga kaisau aka isapugai tiapolo kepapealai'i? Ega puo isa oi kapa'ina oifania auga ko'a o pifoge auga akeifafoua. 28 Kai lau Deo ega Spiritu ega isapuai tiapolo lapapealai'i koa aisama, Deo ega agofa'a emai oi eemiai efua.

29 “Ke lau lapa'ani pugu. Aufalao aga'o au kapula aga'o afaegope kakaua koa aisama, ala koa i'opoga ega e'ai agekoko ega amu ageafi'i agekaina? Isa agegope kakaua kai, ega e'ai agekoko ega amu agepainaoni'i agekaina.

30 “Kaisau lau afeuai aeaulao auga, lau fou laa'i, ke kaisau lau fou papiau alapakai guguaini'i auga, papiau epakanini'i. 31 Ega puo maamiai laifa gomeisamo. Laomai apala'i ma'oai ke Deo eegai keifa apala au'i e'i apala Deo age'agegeaini'i. Kai kaisau Deo ega Spiritu eegai keifa apala au'i, e'i apala Deo afae'agegeaini'i. 32 Ke kaisau Papiau Aumauni Gauga eegai iifa apala aga'o ageifania auga, Deo isa ega apala age'agegeaina. Kai kaisau Deo ega Spiritu eegai iifa apala aga'o ageifania auga, Deo isa ega apala i'ina agofa'agai, pau o muni ganinagai afae'agegeaina.”

Au Ke Puaga Fou

(Luka 6:43-45)

33 Ke Iesu eifa pugu einaka, “Au aga'o felo, o apala auga puagai kekapulaisa. Ega puo au aga'o felo agopamia aisama, puaga felo ageoge, o au aga'o apala agopamia aisama, puaga apala ageoge. 34 Oi ikifa aumi, kaapa apala ipauma auga gauga koa i'opomi. Oi laomai apala ikapa aumi puo, ala koa kapa felo aga'o agoifania agekaina? Gome kapa'ina papiau gua'i alo epogu auga, ake'iai epealai keifania. 35 Ega koa i'opoga, au felo auga, gua alogai kapa felo'i alogai eoge'i keka au'i, felo'i akegai kepealai eifani'i. Kai au apala auga, gua alogai kapa apala'i eoge'i keka au'i, apala'i mo akegai kepealai eifani'i. 36 Kai lapainimi. Kina fuagai Deo papiau e'i laomai felo, o apala afa agepeni'i aisama, papiau e'i nini'aniai kenini'ani aage mo mo ganinagai, kapa ma'oai kapa puo keifani'i au'i Deo maagai akeifafoua. 37 Gome Deo oi emi iifai afa felo agepenimi, ke ifomi emi iifai afa apala agoafia.”

Faliseo Au'i Mirakulo Kepa'aniaina

(Mako 8:11-12; Luka 11:29-32)

38 Ega'ina afegai Faliseo au'i ke Moses ega iifa pamalelega au'i isa'i Iesu kepa'ani penia keinaka, “Pamalele aumu, lai anina aani oi eemuai mirakulo gouga aga'o amaisa aoma,” keoma.

39 Kai Iesu einaka, “Papiau apala'i ipauma'i Deo kapa'ina eifania akepako'ania ke kainai akepea puo, e'i laomaisai amage au'i kai papie i'oi'i fou kefeu au'i koa i'opo'i au'i, mirakulo gouga aga'o gaikapa auga pa'anina kepa'ani. Kai mirakulo gouga aga'o afalakapa kai, profeta Jona faagagai kapa'ina emia auga mo gouga agemia. 40 Gome ufainagai Jona kina oiso ke gapi oiso ma'a akaiki'a gua alogai eka koa i'opoga, Papiau Aumauni Gauga kina oiso ke gapi oiso a'isa alogai ageka. 41 Ninife taonina papiau'i Jona einogo aina kelogonia aisama, e'i laomai apala'i keumakalaini'i. Kai pau Jona eka'egaina auga emai einogonimi ganinagai alopako'ania. Ega puo muni Deo papiau e'i laomai felo, o apala afa agepeni'i aisama, Ninife taonina papiau'i ake'ue akeifa, pau papiaumi afa apala amoafia akeoma. 42 Ke South kuinina isafa aaka ipaumagai mo ganinagai, emai Solomon ega ikifa a'o elogonia. Kai pau Solomon ega ikifa eka'egaina auga emai efua kai oi isa aina alologo. Ega puo muni Deo papiau e'i laomai felo, o apala afa agepeni'i aisama, South kuinina ega'ina isafa age'ue ageifa, pau papiaumi afa apala amoafia ageoma.”

Tiapolo Apala Agemue Agemai Auga Fouga

(Luka 11:24-26)

43 Ke Iesu eifa pugu einaka, “Tiapolo apala aga'o au aga'o alogai epealai aisama, elao afu eogogo afugai elao emai laagai afuga ekapuga kai aeisa. 44 Ega aisama ifo alogai einaka, ‘Lau e'a lapua'afuga auga e'a alamue alalao pugu,’ eoma. Ke elao ega'ina e'agai aisama, kai aga'o ega'ina e'agai laa'i kai, e'a ega'ina ke'amunia alo felo, ke amu ma'oai mo kepakokopai eisa. 45 Ega aisama elao tiapolo i'oi'i au'i imagea gua, isa ega apala keka'egaina au'i emaiseini'i fou kelao ega'ina e'agai kekoko keagu. Ke fuagai aisama, au ega'ina ega agu elifu alogaina, ufainagai ala eagu oma auga aguga eka'egaina. Pau i'ina papiaumi apalami ipaumami aumi, ega koa i'opoga mo faagamiai agemia.”

Kaisau Auga Iesu Ega Famili Ipauma

(Mako 3:31-35; Luka 8:19-21)

46 Iesu la'afou papiau'i maa'iai enini'ani laolao kai, isa ina ke akina fou kemai afegai keapa fou keganini'ani keoma. 47 Ega aisama la'afouai aufalao aga'o Iesu epainia einaka, “Oi inamu ke akimu fou kemai afegai kepae fou amonini'ani keoma,” eoma.

48 Ke Iesu isa ega iifa epamue einaka, “Kaisau lau inau, ke kaisau lau akiu?” eoma. 49 Egae kai ega imoi au'i epa'anini'i kai eifa einaka, “I'ina au'i lau inau, ke akiu. 50 Gome kaisau lau Amau ufai eague Auga ega logoai mo kapa ma'oai kekapa'i au'i, lau inau, ke akiu, ke afakuau,” eoma.

Copyright information for `MEK