cAisaea 29:13

Matthew 15

Faliseo Au'i E'i Laomai

(Mako 7:1-23)

Ega'ina afegai Faliseo au'i ke Moses ega iifa pamalelega au'i Ierusaleme taoninai kemai Iesu kepa'ani penia keinaka: “Kapa puo oi emu imoi papiau apao'i e'i kagakaga laagai keaopagai? Gome isa ima'i akeikua kai keaniani!” keoma.

Ega aisama Iesu isa e'i iifa epamue einaka, “Ke oi aumi kapa puo, emi kagakaga mo faugai Deo ega iifa kapula'i au'i oaupea'i? Lau oi lapa'ani penimi gome Deo eifa, ‘Inamu amamu fou fopalopiani'i,’
4 Exodus 20:12; Deuteronomy 5:16
ke ‘Aufalao aga'o ina ama ageifa apala penia aisama, feisaupugu,’
4 Exodus 21:17; Leviticus 20:9
eoma.
Kai oi oifa au aga'o ina o ama agepaina, ‘Pipalagai kapa'i mo lau eeuai oafii'i au'i pipeni Deo apuga,’ ooma. Ke ega'ina pipeni'iai isa ina ama faepalopiani'i ooma. Ega koa okapa oi emi kagakaga mo kainai opea kai, Deo ega iifa auga laa'i opamia. Pifoge aumi! Ufainagai profeta Aisaea oi pau kapa'ina agokapa auga fouga Deo ega iifa pukagai epapua auga ko'a:

“‘I'ina papiau'i fifina'iai mo lau kepalopianiau kai,
gua'i auga aaka ipaumagai.
Ke isa e'i pamalele auga, papiau aumauni iifa kepaapa'i au'i.
Ega puo lau keau afagai aageniau mo,’”
eoma. c 

10 Iesu ega'ina eifania afegai, la'afou papiau'i eifani'i eega kemai kai epaini'i einaka, “Ainami fopa'aua, i'ina iifaga kapa'ina eifania auga oko fologo. 11 Kapa'ina au ake alogai ekoko auga, isa aepaofua kai, kapa'ina isa akegai epealai auga isa epaofua,” eoma.

12 Ega aisama isa ega imoi kemai kepainia keinaka, “Oi ega loifa oma Faliseo au'i a'o kelogonia aisama, alo'i lopalifua auga alologo ma?” keoma.

13 Kai Iesu isa e'i iifa afa palapoleai epamue einaka, “Au ma'oai lau Amau ufai eague auga, aefauni'i au'i gagamu'iai akefuau'i. 14 Amopua'afuni'i, isa maakimi'i au'i koa i'opo'i maakimi'i papiau'i kepapea'i. Ke maakimi'i auga aga'o maakimi'i auga mo aga'o agepapea koa aisama, auni'i kai'ialao ipuai ake'ualai,” eoma.

15 Ega aisama Peto Iesu epainia einaka, “Palapole i'ina maamaisai oko mopakaisa,” eoma.

16 Ega aisama Iesu ega imoi epa'ani peni'i einaka, “Oi lau kapa'ina laifani'i au'i oko'i alologo felo koa ma? 17 Aufalao aga'o fo'ama akegai ekoko aisama, elao inaega alogai ke imaaugai epealai pugu auga aloisa ma? 18 Kai kapa'ina au akegai kepealai au'i gua alogai kemai. Ega'ina iifa'i isa kepaofua. 19 Gome papiau gua'i alogai kepealai au'i auga, opola apala'i, papiau isaupugua, papiau keamage kai papiau i'oina aga'o fou akeamage auga fou kefeu, ifiao o'oae fou kefeu, painao, pifogeai papiau kepaagu fofou'i, Deo ke papiau fou ee'iai keifa apala au'i. 20 Ega'ina lao'i mai'i papiau aga'o alo kepaofua. Kai ima aeikua kai eaniani auga papiau alo aepaofua,” eoma.

Kanaan Papiega Ega Pako'a

(Mako 7:24-30)

21 Iesu ega'ina iifaga eifania afegai, Iudea papiau'i e'i ago epua'afuga elao Iudea papiau'i laa'i au'i e'i agoai, Taire ke Sidoni taoni'i agogai ekoko. 22 Ega aisama Kanaan papiega aga'o ega'ina ago eegai emai Iesu eegai maisapepega mo eifa einaka, “Lopia, Davide okogai lomai aumu, guau moania! Tiapolo lau gau papiega alogai eague, epakiekie alogaina,” eoma.

23 Kai Iesu iifa aga'o aeifania. Ega puo isa ega imoi kemai kegoi peni kapulania keinaka, “Moula gakailai galao, gome isa i'a muni'aisai eagaga aeapakipo paisa,” keoma.

24 Ega aisama Iesu einaka, “Lau auga Israel papiau'i laomai apala'i kekapa'i, sipi kegea koa i'opo'i au'i mo fau'iai Deo eulaisau lamai,” eoma.

25 Ega aisama papie ega'ina emai Iesu agogai eanife'u kai eifa einaka, “Lopia, mopalagainiau,” eoma.

26 Ke Iesu einaka, “Imoi e'i palafa faafia amu'e fapiu peni'i auga felo laa'i,” eoma.

27 Kai papie einaka, “Iifa ko'a Lopia kai, amu'e mo ganinagai isa e'i lopia eaniani alogai ega teipoloai fo'ama ame'afu'i kea'opu au'i keani'i,” eoma.

28 Iesu papie ega'ina ega eifa oma aina elogonia aisama, eifa einaka, “Papie, oi emu pako'a akaiki'a ipauma lau eeuai loogeisa. Ega puo kapa'ina loifania gaikapa looma auga ageikapa paisa,” eoma. Ke ega'ina kina maagai mo papie ega'ina gauga felo emia.

Iesu Papiau 4000 Epaaniani'i

(Mako 8:1-10)

29 Ega'ina afegai Iesu ega'ina afuga epua'afuga Kalilea a'uga foega nie mo elao. Egae kai elao iku mapegai eagukipo. 30 Ega'ina alogai papiau la'afou akaiki'agai isa eega kemai. Ke kemai alogai, kemelo au'i, maakimi'i au'i, isafai kemelo au'i, akeafu au'i, ke isafa i'oi'i ma'o keafi'i au'i isafa kemaiseini'i Iesu agogai kepakala'i. Ke Iesu isa epafelo afe'aini'i. 31 Papiau aina'i efua au'i a'oa'o kelogonia, ke kemelo au'i, ke isafai kemelo au'i fou epafelo'i, ke maakimi'i au'i afu keisa auga keisa'i aisama, kekauai alogaina keopofua. Ke isa Israel papiau'i e'i Deo Au Akaiki'a kepamia.

32 Iesu papiau epafelo'i afegai, ega imoi eifa kaigugui'i kai, epaini'i einaka, “I'ina papiau'i gua'i laania, gome isa lau fou kina oiso inae aagu, ke pau fo'ama aga'o ee'iai laa'i afakeania. Lau isa inae'i maikimuga mo falaulai'i fakelao laoma. Kai alaulai'i akelao koa aisama, keagai maa'i afepiu afeke'ualai,” eoma.

33 Ega aisama Iesu ega imoi keinaka, “Afu oapuga iina koa auga kapai palafa isa akeania agekaina auga agaafia la'afou iina koa agapaaniani'i agekaina?” keoma.

34 Ega aisama Iesu isa epa'ani peni'i einaka, “Palafa iuma pika eemiai kekae?” eoma.

Ke isa keinaka, “Palafa iuma imagea gua, ke ma'a e'ele'i pika koa mo eemaisai kekae,” keoma.

35 Ke Iesu papiau epaini'i aagoai keagukipo. 36 Egae kai palafa iuma'i imagea gua, ke ma'a fou eafii'i Deo tenkiu epeniia efua aisama, efaiponi'i kai ega imoi epenii'i. Ke ega imoi palafa keafii'i la'afou papiau'i kepenii'i. 37 Ke papiau ma'oai keaniani alo'i ekainia. Papiau keaniani afegai, Iesu ega imoi palafa ame'afu'i kea'opu au'i kepakai guguaini'i ale'a imagea gua ake'i kepapogu'i. 38 Ega kinagai papiau keaniani au'i, au mo kepaauni'i auga au'i ma'oai mo 4000 kai, papie imoi fou auga akepaauni'i. 39 Iesu la'afou epakanina afegai, ega imoi fou gaagai keaguka kelao Makadan taonina
39 I'ina taonina aka aga'o auga ‘Dalmanuta’, o ‘Maria Makdalena emai taonina.’
ago niegai.

Copyright information for `MEK