Matthew 16

Pamalele Au'i Mirakulo Kepa'aniaina

(Mako 8:11-13, Luka 12:54-56)

Ega'ina afegai Faliseo au'i ke Saduseo au'i kemai Iesu ke'opoisa, ke kepainia gou aga'o ufa guagai gakapa kegaisa keoma.

Ega aisama Iesu einaka, “Epagapigapi aisama oi oifa, ‘Pau ufa gua epito puo gapiai imu afae'au,’ ooma. Ke amagai aisama oifa, ‘Pau ufa gua epito, ke apuapu ufa gua ekaisapua puo kina apala agemia,’ ooma. Oi ufa guagai kapa'ina emia oisa aisama, kina kapa auga oifania ekaina. Kai pau Mesaia emai efua auga gouga kapa'ina mo kemia oisa'i mo ganinagai, pau kina kapa auga agoifania afaekaina. Papiau apala'i ipauma'i Deo kapa'ina eifania akepako'ania ke kainai akepea au'i, e'i laomaisai amage papiau'i kai papiau i'oi'i fou kefeu au'i koa i'opo'i au'i auga, mirakulo gouga aga'o gaikapa keoma pa'anina kepa'ani. Kai mirakulo gouga aga'o afalakapa kai Jona faagagai gou emia auga mo agemia,” eoma.

Faliseo Ke Saduseo Au'i Fou E'i Palafa Ipaufuga Mulamula

(Mako 8:14-21)

Kai kepagai kelao a'u apiegai aisama, Iesu ega imoi ke'agege palafa akeafia. Ega'ina alogai Iesu isa epaini'i einaka, “Faliseo au'i ke Saduseo au'i e'i palafa ipaufuga mulamula auga foisa felo, ke eegai ifomi fo'imaimi,” eoma.

Ega aisama Iesu ega imoi isa ega'ina eifania auga fouga, ifo'i mo epo'iai keifania keinaka, “I'a palafa aga'o alaafia kainai isa ega eifa oma,” keoma.

Kai Iesu isa kapa'ina keifania auga elogo puo epaini'i einaka, “Oi pako'a e'ele aumi. Kapa puo oi palafa aga'o eemiai laa'i auga fouga oifania? Oi lau kapa'ina laifania auga oko alologo felo koa ma? Ke lau palafa iuma'i ima mo laafii'i papiau 5000 lapaaniani'i, ke ale'a pika opapogu'i auga aloopolaga ma? 10 Ke palafa imagea gua mo kai papiau 4000 lapaaniani'i, ke ale'a pika opapogu'i auga isafa aloopolaga ma? 11 Ala koa i'opoga lau palafa fouga oi maamiai alaifania auga oko alologo koa? Lau palafa fouga alaifania kai, oi Faliseo au'i ke Saduseo au'i fou e'i palafa ipaufuga mulamula auga foisa felo, ke eegai ifomi fo'imaimi laoma,” eoma. 12 Iesu ega'ina eifania aisama, ega imoi isa mulamula palafa alogai keoge auga fouga aeifania kai, Faliseo ke Saduseo au'i e'i pamalele palafa ipaufuga mulamula koa i'opoga auga fekeisa felo, ke eegai ifo'i feke'ima'i auga fouga eifania auga kelogo.

Peto Iesu Kaisau Auga Eifania

(Mako 8:27-30; Luka 9:18-21)

13 Ega'ina afegai Iesu ega imoi fou kelao Sisarea Filipi taoninai kekoko aisama, epa'ani peni'i einaka, “Papiau, lau Papiau Aumauni Gauga au keifaniau kaisau keoma?” eoma.

14 Ke isa keinaka, “Isa'i keifa oi auga Ioane Baptista maeai emaunimue emai keoma, ke isa'i keifa oi profeta Elaija keoma kai, isa'i au'i oi profeta Jeremaia, o ufaina profeta'i aga'o keoma,” keoma.

15 Ega aisama Iesu isa epa'ani peni'i einaka, “Ke oi auga lau kai ooma?” eoma.

16 Ke Saimon Peto keoma auga iifa epamue einaka, “Oi auga Mesaia,
16 Grik malagai ‘Kristo’
Deo eague aoniamo Auga Gauga aumu,” eoma.

17 Ega aisama Iesu eifa einaka, “Saimon Jona gauga aumu. Oi Deo eegai kapa felo'i loafi'i aumu! Gome pau mo kapa'ina loifania auga papiau aumauni oi akepalogonio kai lau Amau ufai eague Auga epalogonio loifania. 18 Saimon, iifa ko'a maamuai laifania. Pau oi alaifanio Peto alaoma. (Peto i'a mala'aisai auga fopa.) Ke fopa ega'ina laagai lau e'u iifi e'a alapaapa. Ke ipeli
18 I'ina auga Grik malagai ‘Hades’, o i'a mala'aisai papiau kemae lalau'i egea elao egae eagu auga afuga.
pa'afina isapuga iifi e'a ega'ina papiau'i afaepalutini'i afaela'a pagaini'i.
19 Ke lau oi Deo ega agofa'a pa'afina fopaagalaisa auga isapuga alapenio. Ke kapa'ina aagoai loifa'apua auga, ufai isafa Deo ageifa'apua, ke kapa'ina aagoai alologoaina auga, ufai isafa Deo agelogoaina,” eoma. 20 Iesu ega'ina iifaga eifania afegai, ega imoi aina'i epalogo, isa Mesaia auga fouga kai aga'o maagai fakeifania eoma.

Iesu Ega Mae Fouga Eifania

(Mako 8:31-9:1; Luka 9:22-27)

21 Ke ega'ina kinagai Iesu e'ina ega imoi maa'iai isa ega mae fouga eifania. Ega'ina auga isa felao Ierusaleme taoninai, papiau isa Iudea au akaiki'a'i au'i, sakedote lopia'i, ke Moses ega iifa pamalelega au'i ima'iai fekepaaua, ke kapa ma'o mo fau'iai isa fekepakiekie fekeaupugua kai kina oiso aisama, femaunimue pugu auga fouga maa'iai eifania.

22 Ega aisama Peto isa eafiapia kai e'ina efinaisa einaka, “Lopia, laa'i afaekaina. Ega'ina kapa'i oi faagamuai afakemia,” eoma.

23 Kai Iesu isa eaipenia kai epainia einaka, “Satani, muniu mai lao! Oi lau ifeu fa'anina fa'ualai koa kapa lomia e'u keaga lokaisapua. Oi Deo kapa'ina fekapa eoma auga aloopolaga kai papiau aumauni kapa'ina fekekapa keoma auga mo loopolaga,” eoma.

24 Egae kai ega imoi ma'oai epaini'i einaka, “Aufalao aga'o lau muniuai gapea eoma koa aisama, isa ifo fe'agegeaina kai ega koloti fepua muniuai fepea. 25 Gome kaisau ifo ega agu maunina kania gaagamauga eoma auga ega agu agepagea. Kai kaisau lau puouai ifo ega agu maunina agepagea auga agu pagai maunina agekapulaisa. 26 Gome au aga'o agofa'a fofouga apuga agemia kai lalauga agepagea auga, kapa felo aga'o isa eegai agemia ma? Ke au aga'o lalauga agepagea koa aisama, kapa'ina agepipeni lalauga ageafimue pugu? 27 Gome Papiau Aumauni Gauga Ama ega eaea, ke ega isapu akaiki'agai ega agelo fou akemai aisama, ega'ina kinagai isa papiau kapa'ina kekapa auga kainai mo afa agepeni'i. 28 Iifa ko'a maamiai laifania. Oi isami inae oapae aumi mae gamuga afoloopo agelao Papiau Aumauni Gauga ega afuai agemai agoisa kai agomae,” eoma.

Copyright information for `MEK