Matthew 17

Iesu Iisa Eponi

(Mako 9:2-13; Luka 9:28-36)

Egae kai kina imagea elao afegai aisama, Iesu, Peto, James, ke akina Ioane fou e'afeini'i epapea'i ifo'i mo kelao iku aga'o e'agau alogaina auga ikugai ke'agaukae. Egae isa au'i oiso ago'iai Iesu eponi. Ke kua maaga auga kina eaga eaea koa emia, ke afe tiapuga auga eeaea ekelo alogaina, eaea keloga koa i'opoga emia. Ega aisama Moses Elaija auni'i isa ago'iai keapafoki Iesu fou kenini'ani keisa'i.

Ke Peto Iesu epainia einaka, “Lopia, lai oi fou amai inae auga felo ipauma. Oi anina loani koa aisama, lau inae efe'efe oiso alakapa'i, aga'o oi apumu, aga'o Moses apuga, ke aga'o Elaija apuga agemia,” eoma.

Peto enini'ani laolao kai, apuapu mai'eaeaga emai eumiapu'i, ke aufalao aga'o aina apuapuai emai eifa einaka, “I'ina auga Lau Gau, anina laani alogaina auga, ke eegai alou egama. Oi isa aina foafia!” eoma.

Iesu ega imoi oiso ega'ina a'o kelogonia aisama, ke'ualai a'isaai keomukipo ke kemani'i alogaina. Kai Iesu emai isa faaga'i eafi opogaina kai epaini'i einaka, “Folomani'i amo'uegekae” eoma. Ke kekiakae aisama, kai aga'o egae akeisa kai Iesu ifogamo keisa.

Egae kai ikuai keake kemai alogai Iesu isa eifa kapula peni'i einaka, “Kapa'ina pau oisa auga, kai aga'o maagai foloifania felao Papiau Aumauni Gauga maeai femaunimue afegai kai foifafoua,” eoma.

10 Ega aisama ega imoi oiso isa kepa'ani penia keinaka, “Ega koa aisama, kapa puo Moses ega iifa pamalelega au'i keifa Elaija feufai femai keoma?” keoma.

11 Ke Iesu iifa epamue einaka, “Iifa ko'a, Elaija feufai femai, ega koa kapa ma'oai feoge opaini'i. 12 Kai lapainimi, Elaija emai ke papiau isa keisa efua kai akelogo, ke faagagai kapa ma'oai kegakapa'i keoma au'i kekapa afe'aini'i. Ega koa i'opoga, Papiau Aumauni Gauga isa ima'iai agekiekie,” eoma. 13 Iesu ega eifa oma aisama, ega imoi isa Ioane Baptista fouga eifania auga kelogo.

Iesu Imoi Alogai Tiapolo Apala Epapealaisa

(Mako 9:14-29; Luka 9:37-43)

14 Egae kai kemai la'afou papiau'i ee'iai aisama, au aga'o emai Iesu ife fo'inai eanife'u kai eifa einaka: 15 “Lopia, lau gau gua moania. Isa eaguagu epakauaina faaga efa'i'i, ke epogai kapa'ina emia auga aelogo puo, e'ualai lo laagai ekauau ke feisai isafa e'ualai. Ega koa ekapa ifo faaga epakiekie alogaina. 16 Lau isa lamaiseina oi emu imoi ee'iai kai, oi emu imoi aekaini'i akepafelo,” eoma.

17 Iesu i'ina a'o elogonia aisama eifa einaka, “O, oi ma'oai pau alomi ko'agai alopako'aniau, ke emi pako'a alopapinauga felo papiaumi. Lau inae kina pika fou afaagu, ke kina pika alou eemiai afaafiapia mo afelaolao? Lau inae afalaagu pagainia mo kai emi pako'a eeuai alooge kapulania. Imoi eeu amomaiseina,” eoma. 18 Ega'ina imoina kemaiseina aisama, Iesu tiapolo imoi alogai eagu auga efinaisa epealai. Ke ega'ina kina maagai mo imoi felo emia.

19 Ega'ina afegai Iesu ega imoi ogefakeai kemai kepa'ani penia keinaka, “Kapa puo lai tiapolo amapapealaisa aoma aekainimai?” keoma.

20 Ke Iesu iifa epamue einaka, “Gome oi emi pako'a e'ele ipauma puo, tiapolo amopapealaisa ooma aekainimi. Iifa ko'a maamiai laifania. Oi emi pako'a au oga e'ele ipauma aka mastad oga koa i'opoga agemia koa aisama, iku i'ina agopaina, ‘Inae mokailai molao egae,’ agooma aisama, iku ega'ina agepea agelao egae. Ke kapa aga'o eemiai afae'inoka kai ma'oai agokapa'i agekaina,” eoma.
20-21 Papiau isa'i 20-21 fuagai i'ina iifaga kepapua: “Kai tiapolo iina koa i'opoga auga agopapealaisa afaekaina kai, ani gopegopeai ke megamegai mo kai agopapealaisa agekaina.”


Iesu Ega Mae Fouga Eifamue Pugu

(Mako 9:30-32; Luka 9:44-45)

22 Ega'ina afegai Iesu ega imoi fou kemai Kalilea agogai kekaigugu aisama, epaini'i einaka, “Papiau Aumauni Gauga ake'afa'afalaina papiau ima'iai akepaaua. 23 Ke ega'ina papiau'i isa akeaupugua kai kina oiso alogai maeai agemaunimue pugu,” eoma. Iesu ega eifa oma ega imoi aina kelogonia aisama, alo'i emafu alogaina.

Deo ega E'ai Tax Isoge Fouga

24 Egae kai Iesu ega imoi fou kemai Kapenaum taoninai kekoko aisama, au papiau ima'iai tax monina silifa auni'i keafiafia au'i Peto eega kemai kepa'ani penia keinaka, “Oi emi pamalele auga tax Deo ega e'ai keoge auga eoge o aeoge?” keoma.

25 Ke Peto iifa epamue einaka, “E, isa tax eogeoge,” eoma.

Egae kai Peto emai e'ai ekoko aisama, Iesu enini'ani kaukau Peto epa'ani penia einaka, “Peto oi ala loopola oma? Aagoa kini'i kaisau ee'iai pinauga afa moni'i, ke tax keafi'i? Isa ifo'i gau'i ee'iai, o papiau i'oi'i ee'iai?” eoma.

26 Ke Peto einaka, “Papiau i'oi'i ee'iai,” eoma.

Ega aisama Iesu einaka, “Ega koa aisama, isa gau'i auga kapa aga'o afakeoge.
27 Kai iifaga laa'i, alo'i afapalifua puo, molao a'uai naku mopiuga. Ke ma'a kapa alola'au kakaua auga, ake foofa, ke egae silifa monina pani aloisa'i. Ega'ina monina foafia folao auni'a a'a tax fooge,” eoma.

Copyright information for `MEK