Matthew 18

Deo Ega Agofa'ai Kaisau Au Akaiki'a?

(Mako 9:33-37; Luka 9:46-48)

Ke ega'ina kinagai mo, Iesu ega imoi kemai kepa'ani penia keinaka, “Deo ega agofa'ai, papiau kapa auga au akaiki'a ipauma?” keoma.

Ega aisama Iesu imoi e'ele aga'o eifaga emai epo'iai epaapa. Egae kai eifa einaka, “Iifa ko'a maamiai laifania. Oi afoloponi ifomi imoi e'elemi koa afolopamiaimi koa aisama, oi Deo ega agofa'ai afolokoko mo laa'i. Ega puo kaisau ifo epaake imoi e'ele i'ina auga koa epamia auga, Deo ega agofa'ai au akaiki'a ipauma. Ke kaisau lau akauai imoi e'ele iina koa aga'o eifa koko auga, lau eifa kokoisau.

“Kai kaisau i'ina imoina e'ele aga'o lau epako'aniau auga laomai apala agepakina agekapa koa aisama, felo auga isa aisogai fo'ama kepaikumu'a kepo akaiki'a feipaaukopa kai, a'u moaina ipaumagai fei'afolai fekogo,” eoma.

Laomai Apala Ikapa I'opo'i

(Mako 9:42-48; Luka 17:1-2)

Iesu eifa pugu einaka, “I'ina agofa'a, kapa ma'o mo faaga'iai papiau epa'ualai'i puogai, Deo i'ina agofa'a afa apala fepenia laoma. Ega'ina kapa'i auga fekemai paisa puo kemai kai, au kapa faagagai ega'ina kapa'i kemai auga, Deo isa afa apala fepenia laoma! Ke oi imamu o ifemu afepapeaiso laomai apala afokapa koa aisama, fofoua. Oi fomelo o faagamu aga'o femou, ega koa Deo ega agofa'ai fokoko auga felo ipauma. Kai imamu o ifemu auni'i kekaega kai lo aealoalo auga alogai fekepiu kokoiso auga apala ipauma. Ke maamu afepapeaiso laomai apala afokapa koa aisama fo'iulaisa. Oi maamu aga'omogai Deo ega agofa'ai fokoko auga felo ipauma. Kai maamu auni'i kekaega kai, lo aealoalo auga alogai fekepiu kokoiso auga apala ipauma,” eoma.

Sipi Egea Auga Palapole

(Luka 15:3-7)

10 Iesu eifa pugu einaka, “Oi auga imoi e'ele'i i'ina au'i aga'o foloisa papa'i. Gome imoi e'ele'i i'ina au'i e'i agelo aufa kina lau Amau ufai eague auga agogai keapa isa fou'i keifania aefuafua.
10-11 Papiau isa'i 10-11 fuagai i'ina iifaga kepapua: “Lau ega laifa oma, gome Papiau Aumauni Gauga emai auga, papiau sipi kegea koa i'opo'i au'i kania'i feagamauga eoma puo emai.”


12 “Ke au aga'o sipi 100 eegai keapae, ke aga'o afepea gea koa aisama, sipi 99 ikuai afaepua'afuni'i kai, afaelao ega'ina egea auga afaekapuga ma? Oi ala oopola oma? 13 Iifa ko'a maamiai laifania, isa agelao agekapuga paisa, ke sipi ega'ina ageisa aisama, ega'ina aga'omo ekapulaisa auga alogama e'ele laa'i agepamia. Ke ega'ina alogama auga sipi 99 alogama'i ageka'egaina. 14 Ega koa i'opoga, oi Amami ufai eague auga anina mo aeani, imoi e'ele'i i'ina aga'o fegea eoma.”

Pako'a Auga Laomai Apala Ekapa Auga Fouga

(Luka 17:3)

15 Iesu eifa pugu einaka, “Oi aamu akimu aga'o eemuai laomai apala agekapa koa aisama, folao oi aunimi mo epomiai isa kapa'ina eemuai epalifua auga, maagai foifania fopa'opaina. Ke isa oi ainamu ageafia koa aisama, oi isa fou omia efua. 16 Kai isa oi ainamu afaeafia koa aisama, papiau aga'omo, o gua fou folao, ega koa kapa'ina emia auga papiau gua, o oiso ega'ina kapa fekeisa, iifa ko'a'i ma'oai fekelogo, ke fekeifafoua. 17 Ke isa ega'ina papiau'i lomaiseini'i au'i aina'i afaeafia koa aisama, pako'a papiau'i maa'iai foifafoua. Ke isa pako'a papiau'i mo ganinagai, aina'i afaeafia koa aisama, Deo akelogo au'i, o tax keafia laomai apala'i kekapa'i au'i ee'iai ala lokapa oma koa i'opoga mo isa eegai fokapa.

18 “Iifa ko'a maamiai laifania. Kapa'ina aagoai oifa'apua auga ufai Deo isafa ageifa'apua. Ke kapa'ina inae aagoai agologoaina auga, ufai Deo isafa agelogoaina.

19 “Ke lapainimi pugu. Aagoai oi epomiai papiau auni'i akepako'ania kapa aga'omo akegoina aisama, lau Amau ufai eague auga, oi kapa'ina ogoina auga faumiai agekapa. 20 Gome papiau gua, o oiso lau akauai kekaigugu aisama, lau isafa egae isa epo'iai laague,” eoma.

Guani Auga Laa'i Auga Palapole

21 Ega aisama Peto Iesu eega emai epa'ani penia einaka, “Lopia, lau aau o akiu eeuai laomai apala aga'o agekapa koa aisama, ega laomai apala i'agegeaina pika fapamia? Imagea gua fapamia ma?” eoma.

22 Ke Iesu einaka, “Lau lapainio, imagea gua folopamia kai 77 fopamia.

23 “Ega puo Deo ega agofa'a auga iina koa i'opoga. Kin aga'o ega pinauga au'i isa eegai keapitole au'i e'i apitole oko kegapakaisa eoma. 24 Ega'ina ekapaisa alogai, au aga'o isa eegai talent monina 10,000
24 Ega'ina monina akaiki'a ipauma puo afa ageoge auga afaekaina.
eapitole auga isa eega kemaiseina.
25 Kai isa ega'ina monina afa feoge auga eegai laa'i aekainia kainai, au akaiki'a eifa kapula isa ifo ke akafa gauga, ke kapa ma'oai eegai kekae au'i fou feke'afa'afalaini'i, ega apitole afa feoge eoma.

26 “Ega aisama au ega'ina isa agogai e'ualai eanife'u kai egoinia einaka, ‘Eeuai alomu moafiapia mo, ke lau oi emu kapa ma'oai afa'i alapenimueiso,’ eoma. 27 Ega aisama pinauga auga ega au akaiki'a isa gua eaniia, ke ega apitole ma'oai laa'i epamia, epapealaisa elao.

28 “Kai pinauga auga ega'ina elao aisama, pinauga auga aga'o isa fou kepinauga auga isa eegai denari monina 100
28 Ega'ina monina gafa aga'omo afa koa i'opoga.
eapitole auga eisa. Ega aisama eafiia aiso epepekia kai epaini kapulania einaka, ‘Kapa'ina lau eeuai loapitoleaina auga afa mopenimueisau,’ eoma.

29 “Ega aisama au ega'ina fou kepinauga auga isa agogai e'ualai eanife'u kai egoinia einaka, ‘Eeuai alomu moafiapia mo, ke lau oi emu moni afa alapenimueiso,’ eoma.

30 “Kai isa ega'ina auga gua aeania, ekailai elao tipula au'i epaini'i au ega'ina keafiia tipula e'agai kepaagua, egae mo feagu felao ega apitole afa feoge kai fepealai eoma. 31 Kai pinauga au'i i'oi'i isa'i kapa'ina emia auga keisa aisama, alo'i emafu alogaina. Ke kelao e'i au akaiki'a maagai kapa ma'oai kemia au'i keifani'i.

32 “Ega aisama au akaiki'a pinauga auga apala auga eifa koko emai kai epainia einaka, ‘Oi pinauga apala aumu. Oi lau logoiniau emu apitole laa'i mapamia'i looma puo ma'oai laa'i lapamia'i. 33 Lau oi guamu laaniia emu apitole laa'i lapamia koa i'opoga, oi fou opinauga auga isafa gua foania ega apitole laa'i fopamia auga aekainia ma?’ eoma. 34 Ke au akaiki'a guakupuai pinauga auga tipula afugai kepinauga au'i ima'iai epaaua, egae feagu mo felao ega apitole ma'oai afa'i feoge afe'aina kai fepealai eoma.

35 “Oi aamu o akimu eemuai apala ekapaisa auga guamu alo ipaumagai afolo'agegeaina koa aisama, lau Amau ufai eague auga isafa oi faagamuai ega koa i'opoga mo agekapa,” eoma.

Copyright information for `MEK